Překlady této stránky:

Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby

Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby (dále také jako "ZoPDS") upravuje právo fyzických a právnických osob na poskytnutí digitálních služeb orgány veřejné moci při výkonu jejich působnosti, právo fyzických a právnických osob činit digitální úkony, povinnost orgánů veřejné moci poskytovat digitální služby a přijímat digitální úkony a některá další práva a povinnosti související s poskytováním digitálních služeb.

Jedná se o práva klientů, které musí orgány veřejné moci respektovat a učinit veškeré kroky, aby umožnily tato práva klientům využívat.

Digitální a informační agentura založila meziresortní pracovní skupinu pro definici a návrh implementačních pravidel jednotlivých paragrafů ZoPDS. Výsledky této pracovní skupiny byly projednány a schváleny Radou vlády pro informační společnost.

Každé implementační doporučení obsahuje kromě samotných doporučení také návrhy na legislativní úpravu ZoPDS a odlišná stanoviska členů pracovní skupiny.

Jednotlivá implementační doporučení dle paragrafového členění ZoPDS:

Kromě členění na jednotlivé paragrafy a implementační doporučení k nim, je možné využít i členění dle následujících celků, které jsou blíže pospány na samostatných stránkách, a které má orgán veřejné moci také povinnost plnit:

Návrhy směřující k úpravě § 4

 • Přehodnocení, zda mají být veškeré digitální úkony dostupné všemi vyjmenovanými kanály
 • Upravit či dovysvětlit rozpor mezi § 14 odst. 7 ZoPDS a § 8a odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb.
 • Vypuštění věty druhé z ustanovení § 4 odst. 3 ZoPDS, podle níž formát, strukturu a obsah formuláře stanoví orgán veřejné moci zveřejněním

Návrhy směřující k úpravě § 5

 • Výslovném stanovení toho, že oznámení předávané do datové schránky a potvrzení o doručení dokumentu na elektronickou adresu budou považovány za osvědčení ve smyslu § 5 ZoPDS
 • Vyjasnění povinnosti poskytnout osvědčení bezodkladně za situace, kdy OVM nezná volbu uživatele o prostředku k poskytnutí osvědčení
 • Vyjasnění skutečnosti, zda OVM, kteří nejsou veřejnoprávními původci vystavují osvědčení až na základě žádosti uživatele a případně pro obě skupiny zakotvit, že osvědčení vystavují až na základě žádosti uživatele
 • Vyjasnění které OVM vydává uživateli služby osvědčení, pokud mezi poskytnutím digitální služby stojí další strana Typicky se jedná o přenesenou působnost či poskytování služeb na víceagendovém portále Stejná nejasnost však panuje i při poskytování služby na kontaktním místě veřejné správy
 • Výslovným zakotvením toho, že uživatel učinil volbou kanálu digitálního úkonu cestu, kterou se mu má zpět doručit osvědčení a to včetně samoobslužného portálu
 • Vytvoření nového práva o možnost nahlížení na celý proces vyřizování služby

Návrhy směřující k úpravě § 7

 • Mělo by být zváženo, zda možnost udělit souhlas uživatele údajů není obsolentní vzhledem k současnému zákonnému přístupu ke zpřístupňování údajů v základních registrech
 • Měl by být vyjasněn poměr mezi výčty různých údajů, skutečností či dalších dokladů ve zvláštních právních předpisech vyžadovaných k doložení v rámci podání a § 7 a § 9 ZoPDS
 • Měla by být zvážena novelizace agendových předpisů, z nichž některé mohou nadbytečně výslovně požadovat předložení údajů, které jsou jinak dostupné OVM v základních registrech či agendových informačních systémech
  • Již jednou RVIS uloženo ke zpracování MVČR jako tzv DEPO 3

Návrhy směřující k úpravě § 9

 • Měla by být zvážena novelizace agendových předpisů, z nichž některé mohou nadbytečně výslovně požadovat předložení rozhodnutí, dokladu, průkazu, osvědčení nebo jiného údaje, které jsou jinak dostupné OVM v základních registrech či agendových informačních systémech
  • Již jednou RVIS uloženo ke zpracování MVČR jako tzv DEPO 3
 • V souvislosti s předchozím bodem by také měl být vyjasněn poměr mezi výčty různých údajů, skutečností či dalších dokladů ve zvláštních právních předpisech vyžadovaných k doložení v rámci podání a § 7 a § 9 ZoPDS
 • Lze zvážit vypuštění § 9 odst 1 písm a) s ohledem na to, že tuto situaci již řeší § 7 odst 1
, 2024/01/29 16:13
Dovoluji si upozornit,

že při Vašem výkladu §8 byla využita DZ, která byla relevantní při načtení návrhu zákona do PS jako tisk 447/0.

Vzhledem k tomu, že v průběhu projednávání mezi 1.a 2. čtením byl text pozměněn v Garančním výboru (inkorporovány podněty z tzv. DEPO) a ve verzi 447/4 se do textu dostalo ", nejsou-li právo, povinnost nebo právní skutečnost zapsány v základním registru nebo agendovém informačním systému" ocitla se tak původní DZ v rozporu se schváleným zněním §8.

Doporučuji toto ve výkladu (v 2.2 Příklady užití § 8) zohlednit.
, 2024/02/09 09:30
Děkuji za poznámku, informace o změně v legislativním procesu byla doplněna.

S pozdravem,
Tomáš Šedivec
, 2023/01/04 19:08
Dobrý den,

týká se právo na digitální službu respektive právo na využívání údajů i případů:
1. Když fyzická osoba přijde na přepážku?
2. Když uživatel pošle formulář datovou schránkou (musí být vyplněná i pole, které lze dohledat v základních registrech nebo která prokazují právní skutečnost - například vlastnictví platného řidičského průkazu nebo výpis z rejstříku trestů)?

Děkuji

Jan Petr
, 2023/01/06 12:05
Dobrý den,

fyzickou návštěvu bych za digitální službu či úkon, kromě v zákoně (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-12#p2-2) explicitně zmíněným kontaktním místem veřejné správy, nepovažoval.
Druhá otázka je velmi zajímavá a ačkoliv by možná i dávalo smysl, aby si úřad zjistil nevyplněná pole sám, zde bych byl vůči uživateli služby přísný a nepovažoval bych to za jeho právo. Pokud tedy uživatel ručně vyplnil formulář, který posílá datovou zprávou, musí vyplnit všechna povinná pole, které tvůrce formuláře požaduje, i-když je to údaj, který je vedený v agendovém informačním systému veřejné správy. Pokud by orgán veřejné moci do formuláře vyplnil údaje sám, poruší integritu podání a mohlo by to mít i jiné důsledky. Například orgán veřejné moci sice ví (mohl by vědět), že klient má 2 děti, ale neví, jestli na daném formuláři chtěl uvést první, druhé, obě nebo je záměrně nevyplnil.
Dokázal bych si představit formuláře, které orgán veřejné moci sestaví tak, že některá pole budou označena poznámkou říkající: V případě nevyplnění a souhlasu uživatele si orgán veřejné moci zajistí jejich dovyplnění z agendových informačních systémů veřejné správy.

S pozdravem,
Tomáš Šedivec
, 2023/01/06 14:23
Dobrý den,
výklad zákona je nejasný, ale původní záměr byl "nemají obíhat lidé, ale data". Pokud se ale na fyzickou návštěvu nebudou vztahovat práva na využívání údajů ani právo na prokázání právní skutečnosti, tak budou stále běhat lidé s potvrzeními od jednoho úředníka k druhému a tohle měl ten zákon přece změnit. Asi by to mohlo motivovat lidi aby si koupili počítač, ale je to trochu diskriminační.
V rámci prezentace na pracovní skupině pro architekturu MVČR 17.10.2022 od Tomáše Kotouče z IS/STAG bylo prezentováno, že údaje si musí zjišťovat úředník na přepážce i při fyzické návštěvě a to pokud vím nikdo nerozporoval.
Bylo by potřeba to vyjasnit abychom zbytečně neinvestovali do agendových překážkových systémů za účelem zajištění práv na využívání údajů a na prokázání právních skutečností pokud na to uživatel právo nemá.
S pozdravem
Jan Petr
Vložte svůj komentář: