Překlady této stránky:

eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby

eGovernment On-Line Service Bus (eGSB), dle legislativního znění také Informační systém sdílené služby (ISSS), je unifikované rozhraní pro sdílení údajů mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy. Je součást referenčního rozhraní umožňující jednotlivým AIS čerpat a publikovat údaje vedené o jednotlivých subjektech práva. Pokud agenda dle zákona vede svou evidenci údajů, má povinnost publikovat svoje údaje jiným agendám skrze eGSB / ISSS, jakožto bezpečným, standardním a dokumentovaným rozhraním pro oprávněné čtenáře. Spravuje a provozuje jej Správa základních registrů. Rozhraní eGSB / ISSS umožňuje:

 • Publikovat služby pro sdílení údajů týkajících se konkrétního subjektu nebo objektu práva
 • Využívat sdílení údajů na základě publikovaných služeb
 • Překlad agendového identifikátoru fyzické osoby, u které jsou vyměňovány údaje mezi jednotlivými agendami (překlad AIFO)
 • Výměnu datových souborů s údaji o subjektu na základě pseudonymizovaných identifikátorů ve vazbě na přeložené AIFO identifikátor
 • Poskytování služeb reklamace, notifikace a aktualizace údajů poskytovaných službami AIS
 • Zajištění nezávislého auditu výměny údajů (ukládá informace identifikující dotaz a odpověď a technický kryptografický otisk zprávy – hash)

V eGSB/ISSS je oproti ISZR omezující podmínka pro použití elementu MapaAIFO. V tomto elementu může být při volání službami G1:gsbCtiData a G11:gsbZapisData pouze jediné AIFO. V odpovědi může být AIFO více. Důvodem je, že eGSB/ISSS je v principu multizdrojový systém. Jeden kontext může být publikován více publikátory/AIS a čtenář nemusí vědět, v kterém z nich se informace o fyzické osobě nachází. ISSS provádí logické vyhledání, kdy pomocí ORG identifikuje cílové AIS (vedou AIFO a publikují kontext) a na tyto publikátory následně posílá požadavek. Současně platí, že eGSB/ISSS nesmí jakkoli měnit payload zprávy, tedy ani nemůže „rozdělit“ a posílat po jednom na různé cíle. Výše zmíněné zatím platí pro všechny volání, avšak je v plánu tzv. metoda zúžení multizdrojového na jednozdrojový. Tedy pokud je jednoznačně určen cílový AIS, a tedy ho uživatel služby G1:gsbCtiData či G11:gsbZapisData zná. Tímto by se dal odstranit požadavek na jedno AIFO pouze pro metodu zúžení na cílový AIS.

Cílem je, aby klienti veřejné správy nebyli nuceni dokládat skutečnosti, o kterých veřejná správa již ví, či které vznikly dokonce na základě rozhodnutí veřejné správy. Většina skutečností potřebných pro rozhodování veřejné správy je již někde evidována, a to formou údajů v informačních systémech veřejné správy. Dále existují skutečnosti, které sice jsou na základě rozhodování veřejné správy, nicméně nejsou dosud vedeny v AIS jako údaje (příkladem je potvrzení o studiu, dohoda o chráněné dílně apod.). Zmapováním údajů v jednotlivých agendách, které probíhá nyní v rámci nových povinností ohlašovatelů vůči RPP je postupně zjištěna základní mapa údajů evidovaných, vyžadovaných a poskytovaných v rámci jednotlivých agend a to, kde a jakým způsobem jsou evidovány a v jakém AIS. Tím, jak již bylo popsáno výše, vznikne základní datová mapa veřejné správy, a je tedy možné ji zanalyzovat a identifikovat ty údaje a skutečnosti, které jsou používány ve více agendách

Na referenčních údajích vedených v základních registrech je ověřena funkčnost principu, kdy tyto údaje a jejich změny klient nemusí dokládat, ale celá veřejná správa si tyto údaje získává prostřednictvím služeb ISZR a na základě nich pak rozhoduje. Princip sdílení údajů skrze eGSB / ISSS je pouze rozšířením tohoto funkčního celku i o další údaje.

Pro využívání eGSB / ISSS jsou definovány dvě hlavní role:

Role Popis Co zajišťuje
Publikátor (poskytovatel) Správce ISVS, ze kterého se poskytují údaje Služby publikující údaje prostřednictvím eGSB / ISSS, vychází se z agendy poskytující údaje z daného AIS
Čtenář (uživatel) OVM získávající údaje z jiné agendy na základě svého oprávnění v RPP Napojení na eGSB / ISSS a volání služeb publikátora (i více AIS dané agendy), využívá se překladu AIFO z agendy poskytovatele, čtenář volá podle AIFO své agendy v případě fyzické osoby. Pro právnickou osobu se žádný překlad nevyužívá.

V souvislosti se sdílením údajů prostřednictvím eGSB / ISSS platí následující aspekty:

 • Údaje jsou ohlášeny v registru práv a povinností jako údaje, které agenda zpracovává na základě zákonného zmocnění
 • Údaj musí být vedený v AIS
 • U údaje je jasné, jak vznikl, kdo je zodpovědný za jeho zápis, změny a správu, v jakém AIS je veden a jakým způsobem může být změněn či zrušen.
 • Poskytovatelem údaje je vždy správce AIS, v němž je údaj veden a evidován.
 • Údaj je vždy vázán na subjekt práva, či objekt práva v ZR.
 • Bude umožněno subjektu práva si pořídit výpis údajů jako výpis z informačního systému veřejné správy.
 • Důrazně doporučujeme používat služby pouze v synchronním režimu – každé volání je nezávislé na ostatních a není třeba čekat a serializovat
 • Využívat volání po více vláknech a tím dosáhnout dostatečnou průchodnost i na velký počet požadavků

Protože cílem je efektivní a zároveň účelné propojování údajů především za účelem omezování nutnosti klienta dokládat skutečnosti, budou údaje moci být orgánem veřejné moci získávány:

 1. na základě souhlasu subjektu práva (jménem subjektu práva), nebo
 2. na základě zákonného zmocnění vedení údajů v agendě s označením čerpání v RPP (z moci úřední)

Informace k informačnímu systému sdílení údajů jsou k dispozici na stránkách SZR ČR včetně dokumentů:

Čtenář čte od publikátora

typ akce popis
evidence vyměňovaných údajů – agenda publikátora údaje jsou evidovány v agendě publikátora
udělení oprávnění v RPP publikátor dává čtenáři souhlas (typicky v agendě čtenáře) pro čtení (R, Rh, Rn, Rhn)
evidence a atributy vyměňovaných údajů – agenda - čtenářečtené údaje budou evidovány i v agendě čtenáře jako agendové přebírané a budou odkazovat na zdroj (údaj publikátora)
vytvoření kontextu publikátor vytváří kontext pro eGSB
kód údaje v kontextu v kontextu eGSB bude v komentáři kód údaje z agendy publikátora

 

Čtenář zapisuje údaj do agendy publikátora

typ akce popis
evidence vyměňovaných údajů – agenda publikátora údaje jsou evidovány v agendě publikátora
udělení oprávnění v RPP publikátor dává čtenáři souhlas pro zápis (W)
evidence a atributy vyměňovaných údajů – agenda - čtenářev agendě čtenáře (zapisovatele) budou zapisované údaje evidovány jako agendové přebírané a budou odkazovat na zdroj (údaj publikátora)
vytvoření kontextu publikátor vytváří kontext pro eGSB
kód údaje v kontextu v kontextu eGSB bude v komentáři kód údaje z agendy publikátora
KódPodrobný popis službyVerze
G1 gsbCtiData 1.03
G2 gsbCtiZmeny 1.01
G3 gsbVlozOdpoved 1.02
G4 gsbVlozSoubor 1.04
G5 gsbCtiSoubor 1.01
G6 gsbVypisFronty 1.01
G7 gsbOdpovedZFronty 1.01
G8 gsbSmazatFrontu 1.01
G9 gsbProbe 1.01
G10 gsbCtiKontexty 1.01
G11 gsbZapisData 1.04
K1 katCtiSluzby 1.01
K2 katCtiDetailSluzby 1.01
K3 katCtiPrilohu 1.01
K4 katCtiEndpoint 1.01

Každá agenda je vymezena příslušnými právními předpisy. V rámci agendy se pak o subjektech a objektech vedou údaje potřebné a specifické pro její výkon. Tyto údaje je možné evidovat také jen na základě příslušných ustanovení právních předpisů. O subjektech a objektech se jedná v rámci určité agendy v určitých souvislostech (daných právními předpisy), tedy subjekty a objekty jsou v rámci výkonu této agendy chápany v určitém „kontextu“. Tyto kontexty se při výkonu různých agend liší, což se mimo jiné projevuje tím, že se v rámci různých agend jedná o jiných objektech ve vztahu k subjektům a o subjektech a objektech se evidují a případně vyměňují různé údaje. Můžeme tedy říci, že kontext:

 • určuje právní postavení entity (subjektu nebo objektu) v rámci agend a
 • jsou s ním spojené specifické údaje (atributy) entity definované v dané agendě.

Metodiky k tvorbě kontextů řeší detailnější postup

Metodika tvorby kontextů zavádí dvě roviny kontextu – technickou a konceptuální. Technická rovina kontextu je tvořena XSD schématem, které definuje syntaxi XML zpráv, ve kterých jsou vyjádřeny sdílené údaje. Pro využívání služeb eGSB/ISSS pro propojený datový fond je nutno znát zejména:

 • Agendu, ze které chce čtenář údaje využívat,
 • Agendu, kterou čtenář provádí a v níž údaje čte,
 • Kontext pro dotazování na údaje z publikujícího AIS.

Před využitím eGSB/ISSS si musí čtenář nejprve zjistit kontext a jeho XSD schéma, podle kterého bude dostávat odpovědi na dotazy ve službách eGSB/ISSS. Proto si nejdříve musí zavolat zvláštní službu eGSB/ISSS pro čtení Katalogu kontextů, ve kterém pak zjistí, jaký kontext musí volat, aby mohl získat údaje z poskytující agendy.

Konceptuální modely kontextů

Konceptuální rovina kontextu je tvořena konceptuálním modelem, který definuje sémantiku (význam) kontextu popisem jeho sémantických (významových) vazeb na ostatní kontexty vedené v rámci téže agendy, ale i v jiných agendách a popisem jeho sémantických vazeb na ontologii veřejné správy. Ontologie veřejné správy definuje základní pojmy veřejné správy, které existují napříč právním řádem ČR, a sémantické vazby mezi nimi. Příkladem takových pojmů jsou subjekt práva, objekt práva, fyzická osoba, právnická osoba, apod.

Ambicí konceptuálního modelu kontextu není modelovat reálný svět, ale jeho abstrakci popisující subjekty a objekty údajů, údaje o nich a vztahy mezi nimi tak, jak jsou definovány v legislativě a jak jsou chápány v dané agendě. Konceptuální model je odvozen z obecných významů definovaných v ontologii veřejné správy, ty přebírá, specializuje a rozšiřuje a v případě potřeby také redefinuje. Prvky konceptuálního modelu jsou propojeny na odpovídající legislativní ustanovení, ze kterých vyplývají. Protože je konceptuální model kontextu provázán na konceptuální modely souvisejících kontextů a na ontologii veřejné správy, je sám o sobě ontologií. Soubor konceptuálních modelů všech kontextů pak tvoří ontologii popisující

 • subjekty a objekty práva,
 • kontexty, ve kterých existují,
 • údaje, které jsou o nich v kontextech vedeny
 • vzájemné sémantické souvislosti

Tím tvoří konceptuální sémantickou mapu údajů vedených veřejnou správou.

Seznam kontextů

Detailní seznam kontextů je dostupný na adrese https://egsbkatalog.cms2.cz/. Tento seznam je dostupný pouze ze sítě CMS/KIVS, ne z veřejného internetu.

PořadíKód Název
1 A1029.1 Pojištěnec
2 A1029.2 Osoba samostatně výdělečně činná
3 A1029.3 Zaměstnavatel
4 A1029.4 Územně organizační jednotka
5 A1046.1 Řidič - podklady pro podání žádosti o řidičský průkaz
6 A1046.2 Řidič - podání žádosti o řidičský průkaz
7 A1046.RidicRozsireneŘidič - rozšířené údaje
8 A1046.RidicZakladni Řidič - základní údaje
9 A1046.RidicZakladni Řidič - základní údaje
10 A1061.1 NBU Avizace
11 A120.1 Předání a zneplatnění ÚZ
12 A121.1 Přehled o údajích autentizované osoby
13 A121.2 Výpis údajů podnikatelského subjektu
14 A124.1 ISKN - Evidence práv pro osobu
15 A124.2 ISKN - List vlastnictví
16 A1341.1 Ověření v.z.p. pojištěnce
17 A1341.2 Oznámení OSVC PP
18 A1341.3 Oznámení OSVC PP ZP
19 A1341.4 Seznam OSVC PP
20 A344.1 Notifikace prostřednictvím Portálu Občana
21 A3726.1 Pacient
22 A385.1 Oznámení OSVC PP
23 A385.2 Seznam OSVC PP
24 A385.3 Výpis z Daňové Informační Schránky
25 A385.4 Oznámení stavu účetní závěrky
26 A385.5 Výpis prijmů z Daňového priznami
27 A392.1 Dlužník
28 A392.2 ODU
29 A4003.1 Poskytovatelé zdravotních služeb
30 A4003.2 Zdravotnická dokumentace pacienta
31 A418.1 Osoba v pátrání
32 A418.2 Vozidlo v pátrání
33 A418.3 NBU Lustrace
34 A476.1 Registr ISIN
35 A483.1 Výpis údajů z Rejstříku trestů
36 A8566.1 Notifikace
37 A998.1 Registr silničních vozidel

Seznam datových obsahů kontextů

Termínem datové obsahy se rozumí definice XML schémat popisujících rozhraní pro dotazování publikačních AIS, které publikují data v rámci jimi vedených agend prostřednictvím eGSB/ISSS.

PořadíKód Název
1 A124.1.PravaProOsobu Dotaz práva osoby vedená v KN
2 A124.2.ListVlastnictvi Dotaz na list vlastnictví v KN
3 A344.1.Notifikace Definice jednotlivých kanálů pro notifikování uživatele Portálu Občana
4 A8566.1.Notifikace Definice jednotlivých kanálů pro notifikování uživatele
5 CRRDotaz Dotaz do registru řidičů
6 CrrRidicRozsirene Dotaz do CRŘ na rozšířené údaje o řidiči
7 CrrRidicUdaje Dotaz do CRŘ na údaje o řidiči
8 CrrRidicZadostPodani Podání žádosti o řidičský průkaz
9 CrrRidicZakladni Dotaz do CRŘ na základní údaje o řidiči
10 CrrRidicZakladni Dotaz do CRŘ na základní údaje o řidiči
11 CSCEPANDLUZNIK Dotaz na nedoplatky do evidence přeplatků a nedoplatků Celní správy
12 CSCEPANODU Dotaz na stav osobního daňového účtu do evidence přeplatků a nedoplatků Celní správy
13 CSSZOsvc Dotaz do ČSSZ na údaje o OSVČ
14 CSSZPojistenec Dotaz do ČSSZ na údaje o pojištěnci
15 CSSZUoj Dotaz do ČSSZ na údaje o Územně organizační jednotce
16 CSSZZamestnavatel Dotaz do ČSSZ na údaje o Zaměstnavateli
17 DAPPRIJEM Dotaz na prijmy z Daňového přiznání
18 DISDOTAZ Dotaz na výpis z Daňové Informační Schránky
19 DISZADOST Žádost na výpis z Daňové Informační Schránky
20 FormularePOCti Formuláře Portálu občana - čtení
21 FormularePOZapis Formuláře Portálu občana - čtení
22 INFPREHL Informovani o DAP
23 KALENDAR Dotaz na výpis z Daňové Informační Schránky
24 KONTROLAOSVC Kontrolní zjištění OSVČ
26 KONTROLAZC Kontrolní zjištění závislé činnosti
26 NBU_Lustrace NBU Lustrace
27 NBUAVIZACE NBU Avizace
29 PATRMV Dotaz na vozidlo v pátrání
29 PATROS Dotaz na osobu v pátrání
30 PDFCertifikatu Dotaz na certifikát tazatele v PDF
31 PODANPREHLED Podán přehled OSVCPP ZP
32 PODANPREHLED385 Podán přehled OSVCPP ZP
33 PONDUKONC Podnět ukončení
34 PONDUKONC385 Podnět ukončení
35 PREHLEDPLATEB Přehled plateb
36 PREVYSUZVESL Oznámení stavu účetní závěrky
37 RTFODotaz Dotaz do Rejstříku trestů
38 SeznamCertifikatu Dotaz na certifikáty tazatele
39 SEZNAMOSVCPP Seznam OSVCPP
40 SEZNAMOSVCPP385 Seznam OSVCPP
41 SeznamPoskytovatelu Seznam poskytovatelů s dostupnou zdravotnickou dokumentací osoby
42 UCETNIZAVERKA Předání a zneplatnění ÚZ
43 UKONCENI Ukonceni
44 Vozidlo Dotaz na vozidlo
45 VYPFOISVS Dotaz na osobu podle zákona 365/2000 Sb.
46 VypisVozidelPDF Výpis vozidel v PDF
47 VYPOOCRP Dotaz na ověření osoby vůči CRP
48 VYPSUBJISVS Dotaz na subjekt podle zákona 365/2000 Sb.
49 ZadostOVypis Žádost o výpis
50 ZAPOSVCPP Zápis OSVC PP
51 ZdravotnickaDokumentace Dokument se zdravotnickou dokumentací pacienta
52 ZMENACISPOJ Změna čísla pojištěnce
53 ZMENACISPOJ385 Změna čísla pojištěnce
Vložte svůj komentář: