Překlady této stránky:

Orgán veřejné správy má dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy mnoho práv a povinností, za které by měl být vždy zodpovědný některý útvar. S tímto útvarem by následně měl komunikovat odbor Hlavního architekta eGovernmentu při kontrole nebo konzultacích vyplvývajících z výše zmíněného zákona.

Zákonné povinnosti jsou členěny mezi Ministerstvo vnitra, orgány veřejné spray a spolupráci mezi nimi.

Část zákona č. 365/2000 Sb.Téma Věcná odpovědnost Oblast Odpovědnost na straně OVS
§ 4 odst. 1 písm. a) Národní architektura eGovernmentuMinisterstvo ve spolupráci s orgány veřejné správyVyhledávání, zpracovávání, ukládání a vytváření nových informací, které jsou znalostní základnou pro kvalitní vytváření a rozvoj informačních systémů veřejné správy
§ 4 odst. 1 písm. b) Národní architektura eGovernmentuMinisterstvo ve spolupráci s orgány veřejné správyZpracovávání návrhů strategických dokumentů v oblasti informačních systémů veřejné správy, a to i z hlediska bezpečnosti těchto systémů, a předkládání těchto dokumentů vládě, sledování a analýza informační potřeby veřejné správy a stavu informačních systémů veřejné správy
§ 4 odst. 1 písm. c) Tvorba a úrdžba ISVS Ministerstvo ve spolupráci s orgány veřejné správyPříprava nebo koordinace přípravy záměrů pro budování nebo přetváření informačních systémů veřejné správy spravovaných státními orgány nebo informačních systémů veřejné správy spravovaných orgány územních samosprávných celků, které slouží výlučně k výkonu přenesené působnosti, vyvolané společnou potřebou více správců informačních systémů veřejné správy
§ 4 odst. 1 písm. d) Tvorba a úrdžba ISVS Ministerstvo ve spolupráci s orgány veřejné správyPříprava nebo koordinace přípravy záměrů pro budování nebo přetváření informačních systémů veřejné správy spravovaných státními orgány nebo informačních systémů veřejné správy spravovaných orgány územních samosprávných celků, které slouží výlučně k výkonu přenesené působnosti, vyvolané potřebou spolupráce a koordinace na mezinárodní úrovni
§ 4 odst. 1 písm. e) Návrhy dokumentací programů Ministerstvo ve spolupráci s orgány veřejné správyVyjadřování se k návrhům dokumentací programů obsahujících pořízení nebo technické zhodnocení určených informačních systémů vypracovaných podle zvláštního právního předpisu. Ministerstvo přitom přihlíží zejména k oprávněným zájmům předkladatele dokumentace programu a k potřebám zajištění řádného výkonu veřejné správy
§ 4 odst. 1 písm. f) Národní architektura eGovernmentuMinisterstvo ve spolupráci s orgány veřejné správyZajištění tvorby metodických pokynů pro výkon odborných činností spojených s vytvářením, správou, provozem, užíváním a rozvojem informačních systémů veřejné správy
§ 4 odst. 1 písm. g) Národní architektura eGovernmentuMinisterstvo ve spolupráci s orgány veřejné správyKoordinace a vytváření podmínek pro činnost veřejné správy prostřednictvím veřejně přístupných informačních systémů veřejné správy, včetně dálkového přístupu
§ 4 odst. 1 písm. h) Kontaktní místo veřejné správyMinisterstvo ve spolupráci s orgány veřejné správyKoordinace a vytváření podmínek pro činnost kontaktních míst veřejné správy.
§ 4 odst. 2 písm. a) Kontrola a vydávání stanovisek Ministerstvo Kontroluje u orgánů veřejné správy dodržování povinností stanovených zákonem č. 365/2000 Sb.
§ 4 odst. 2 písm. b) Kontrola a vydávání stanovisek Ministerstvo Vyjadřuje se k investičním záměrům akcí pořízení nebo technického zhodnocení určených informačních systémů. Ministerstvo přitom přihlíží zejména k oprávněným zájmům předkladatele investičních záměrů akcí a k potřebám zajištění řádného výkonu veřejné správy Je zodpovědné MVČR
§ 4 odst. 2 písm. c) Kontrola a vydávání stanovisek Ministerstvo Vykonává působnost stanovenou tímto zákonem v oblasti akreditace a atestací
§ 4 odst. 2 písm. d) Referenční rozhraní Ministerstvo Stanoví a spravuje referenční rozhraní a ve Věstníku ministerstva zveřejní pravidla užívání referenčního rozhraní
§ 4 odst. 2 písm. e) Kontrola a vydávání stanovisek Ministerstvo Ukládá správní tresty za přestupky
§ 4 odst. 2 písm. f) Kontrola a vydávání stanovisek Ministerstvo Ukládá opatření směřující k nápravě nedostatků
§ 4 odst. 2 písm. g) Kontrola a vydávání stanovisek Ministerstvo Vyjadřuje se k projektům určených informačních systémů spravovaných státními orgány nebo určených informačních systémů spravovaných orgány územních samosprávných celků, které slouží k výkonu přenesené působnosti
§ 4 odst. 2 písm. h) Kontrola a vydávání stanovisek Ministerstvo Posuzuje, zda informační systémy veřejné správy splňují požadavky kladené na ně právními předpisy upravujícími informační nebo komunikační technologie, informační koncepcí orgánu veřejné správy a provozní dokumentací, a jde-li o informační systémy veřejné správy spravované orgány veřejné správy, pro něž jsou závazná usnesení vlády, rovněž informační koncepcí České republiky a jinými usneseními vlády týkajícími se informačních nebo komunikačních technologií
§ 4 odst. 2 písm. i) Kontrola a vydávání stanovisek Ministerstvo Vydává Věstník ministerstva, v němž uveřejňuje metodické pokyny, seznam atestačních středisek, udělení osvědčení o akreditaci a udělení atestů a další dokumenty vztahující se k informačním systémům veřejné správy. Vydávání Věstníku ministerstva zabezpečuje ministerstvo prostřednictvím portálu veřejné správy
§ 4 odst. 2 písm. j) Kontrola a vydávání stanovisek Ministerstvo Konzultuje návrhy metodických pokynů zejména s dotčenými osobami nebo jejich součástmi formou veřejné konzultace, jejímž cílem je získání stanovisek a připomínek dotčených osob nebo jejich součástí k předmětnému návrhu, a za tímto účelem zřídí a spravuje informační systém, kde způsobem umožňujícím dálkový přístup uveřejňuje návrhy metodických pokynů, umožňuje předkládání připomínek a uveřejňuje výsledek konzultace
§ 4 odst. 2 písm. k) Kontrola a vydávání stanovisek Ministerstvo Kontroluje výkon působnosti kontaktních míst veřejné správy
§ 4 odst. 2 písm. l) Centrální místo služeb Ministerstvo Spravuje centrální místo služeb
§5 odst. 1 Tvorba a úrdžba ISVS Orgán veřejné správy Orgány veřejné správy v rozsahu své zákonné působnosti provádějí výběr technických a programových prostředků a dalších produktů pro provoz jimi vytvářených a spravovaných informačních systémů veřejné správy; to neplatí, předpokládá-li informační koncepce České republiky užití produktu určitých vlastností.
§ 5 odst. 2 písm. a Kontrola a vydávání stanovisek Orgán veřejné správy Spolupracovat s ministerstvem při plnění jeho úkolů
§ 5 odst. 2 písm. b Kontrola a vydávání stanovisek Orgán veřejné správy Předložit ministerstvu k vyjádření návrhy dokumentací programů obsahujících pořízení nebo technické zhodnocení určených informačních systémů vypracovaných podle zvláštního právního předpisu a investiční záměry akcí pořízení nebo technického zhodnocení určených informačních systémů. Povinnost podle věty první se nevztahuje na technické zhodnocení určeného informačního systému spočívající jen ve změnách nemajících vliv na vnitřní vazby tohoto určeného informačního systému nebo na vazby na jiné informační systémy veřejné správy
§ 5 odst. 2 písm. c Kontrola a vydávání stanovisek Orgán veřejné správy Předložit ministerstvu před zahájením poskytování služby informačního systému veřejné správy jimi spravovaným určeným informačním systémem nebo na žádost ministerstva provozní dokumentaci určeného informačního systému k posouzení, zda určený informační systém splňuje požadavky kladené na něj právními předpisy upravujícími informační nebo komunikační technologie, informační koncepcí orgánu veřejné správy a provozní dokumentací, a jde-li o informační systém veřejné správy spravovaný orgánem veřejné správy, pro něhož jsou závazná usnesení vlády, rovněž informační koncepcí České republiky a jinými usneseními vlády týkajícími se informačních nebo komunikačních technologií; část věty před středníkem se použije pouze v případě určených informačních systémů spravovaných státními orgány nebo určených informačních systémů spravovaných orgány územních samosprávných celků, které slouží k výkonu přenesené působnosti,
§ 5 odst. 2 písm. d Tvorba a úrdžba ISVS Orgán veřejné správy Zajistit, aby vazby jimi spravovaného informačního systému veřejné správy s výjimkou provozního informačního systému na informační systémy veřejné správy jiného správce byly uskutečňovány prostřednictvím referenčního rozhraní. Toto ustanovení se nevztahuje na vazby mezi jimi spravovanými informačními systémy veřejné správy a informačními systémy veřejné správy vedenými zpravodajskými službami,
§ 5 odst. 2 písm. e Kontrola a vydávání stanovisek Orgán veřejné správy Odstranit zjištěné nedostatky ve lhůtě stanovené ministerstvem,
§ 5 odst. 2 písm. f Kontrola a vydávání stanovisek Orgán veřejné správy Předložit ministerstvu k vyjádření a v případě určených informačních systémů spravovaných orgány územních samosprávných celků, které slouží výlučně k výkonu samostatné působnosti, na vědomí projekty určených informačních systémů; část věty před středníkem se nepoužije v případě technického zhodnocení určeného informačního systému spočívajícího jen ve změnách nemajících vliv na vnitřní vazby tohoto určeného informačního systému nebo na vazby na jiné informační systémy veřejné správy,
§ 5 odst. 2 písm. g Kontrola a vydávání stanovisek Orgán veřejné správy Uskutečnit programy obsahující pořízení nebo technické zhodnocení určených informačních systémů, jejichž návrhy dokumentace jsou povinny předložit ministerstvu k vyjádření, investiční záměry akcí pořízení nebo technického zhodnocení určených informačních systémů, které jsou povinny předložit ministerstvu k vyjádření, a projekty určených informačních systémů, které jsou povinny předložit ministerstvu k vyjádření, až po souhlasném vyjádření ministerstva nebo souhlasném rozhodnutí vlády
§ 5 odst. 2 písm. h Kontrola a vydávání stanovisek Orgán veřejné správy Oznámit ministerstvu zahájení zkušebního provozu určeného informačního systému souvisejícího s jeho pořízením nebo technickým zhodnocením před tím, než tato skutečnost nastane, vést záznam o průběhu zkušebního provozu a zpřístupnit záznam ministerstvu dálkovým přístupem; část věty před středníkem se nepoužije v případě zkušebního provozu souvisejícího s technickým zhodnocením určeného informačního systému spočívajícím jen ve změnách nemajících vliv na vnitřní vazby tohoto určeného informačního systému nebo na vazby na jiné informační systémy veřejné správy,
§ 5 odst. 2 písm. i Kontrola a vydávání stanovisek Orgán veřejné správy Zahájit poskytování služby informačního systému veřejné správy jím spravovaným určeným informačním systémem až po vyjádření ministerstva, že určený informační systém splňuje požadavky kladené na něj právními předpisy, informační koncepcí orgánu veřejné správy a provozní dokumentací, a jde-li o informační systém veřejné správy spravovaný orgánem veřejné správy, pro něhož jsou závazná usnesení vlády, rovněž informační koncepcí České republiky a jinými usneseními vlády týkajícími se informačních systémů veřejné správy; část věty před středníkem se nepoužije na službu informačního systému veřejné správy, která se týká výlučně výkonu samostatné působnosti,
§ 5 odst. 2 písm. j Tvorba a úrdžba ISVS Orgán veřejné správy Provádět hodnocení ekonomické výhodnosti způsobu provozu jimi spravovaných informačních systémů veřejné správy,
§ 5 odst. 2 písm. k Tvorba a úrdžba ISVS Orgán veřejné správy Provádět před pořízením informačního systému veřejné správy nebo v rámci technického zhodnocení anebo rozvoje jimi spravovaného informačního systému veřejné správy hodnocení ekonomické výhodnosti jeho provozu.
§ 5 odst. 3 Kontrola a vydávání stanovisek Ústřední správní úřady Ústřední správní úřady zveřejňují věstníky vydávané ve své působnosti na portálu veřejné správy
§ 5 odst. 7 Tvorba a úrdžba ISVS Orgán veřejné správy Orgány veřejné správy mohou při zkušebním provozu informačního systému veřejné správy využívat v nezbytném rozsahu údaje, které se v informačním systému veřejné správy vedou nebo povedou nebo které jsou nebo budou v souvislosti s poskytováním služby informačního systému veřejné správy využívány.
§ 5a odst. 1 Dlouhodobé řízení ISVS Ministerstvo Ministerstvo vytváří a předkládá vládě ke schválení informační koncepci České republiky. Informační koncepce České republiky stanoví cíle České republiky v oblasti informačních systémů veřejné správy a obecné principy pořizování, technického zhodnocení, vytváření, správy, provozování, užívání a rozvoje informačních systémů veřejné správy v České republice na období 5 let.
§ 5a odst. 2 Dlouhodobé řízení ISVS Orgán veřejné správy Orgány veřejné správy vytvářejí a vydávají informační koncepci orgánu veřejné správy, uplatňují ji v praxi a vyhodnocují její dodržování. V informační koncepci orgánu veřejné správy orgány veřejné správy stanoví své dlouhodobé cíle v oblasti řízení spravovaných informačních systémů veřejné správy a vymezí obecné principy pořizování, technického zhodnocení, vytváření, správy, provozování, užívání a rozvoje svých informačních systémů veřejné správy. V případě orgánů téhož územního samosprávného celku se vytváří jedna informační koncepce pro všechny orgány územního samosprávného celku. Orgány veřejné správy předkládají informační koncepci orgánu veřejné správy do 3 měsíců ode dne jejího vydání nebo aktualizace ministerstvu. Strukturu a náležitosti informační koncepce orgánu veřejné správy, jakož i postupy orgánů veřejné správy při jejím vytváření, vydávání a při vyhodnocování jejího dodržování, požadavky na řízení informačních systémů veřejné správy, včetně bezpečnostních úrovní a dekomponování informačních systémů veřejné správy, technické požadavky na informační systémy veřejné správy, pravidla pro strukturování dat v informačních systémech veřejné správy a bezpečnostní požadavky na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací zpracovávaných v informačních systémech veřejné správy spravovaných orgány veřejné správy, které nejsou orgány nebo osobami, kterým se ukládají povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti podle zákona upravujícího kybernetickou bezpečnost, stanoví prováděcí právní předpis.
§ 5a odst. 3 Dlouhodobé řízení ISVS Orgán veřejné správy Na základě vydané informační koncepce orgánu veřejné správy orgány veřejné správy vytvářejí a vydávají provozní dokumentaci k jednotlivým informačním systémům veřejné správy, uplatňují ji v praxi a vyhodnocují její dodržování. Strukturu a náležitosti provozní dokumentace stanoví prováděcí právní předpis.
§ 5a odst. 4 Dlouhodobé řízení ISVS Orgán veřejné správy Orgány veřejné správy si zajistí atestaci dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy s výjimkou provozních informačních systémů a prokáží splnění povinností atestem dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy. Rozsah provozní dokumentace předkládané při atestaci stanoví prováděcí právní předpis. Povinnost podle věty první se nevztahuje na obce, které vykonávají přenesenou působnost pouze v základním rozsahu.
§ 5b odst. 1 Dlouhodobé řízení ISVS Orgán veřejné správy Orgány veřejné správy uplatňují opatření odpovídající bezpečnostním požadavkům na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací zpracovávaných v informačních systémech veřejné správy.
§ 5b odst. 2 Dlouhodobé řízení ISVS Orgán veřejné správy Orgány veřejné správy při využívání cloud computingu postupují podle bezpečnostních pravidel pro orgány veřejné moci využívající služby cloud computingu podle právního předpisu upravujícího kybernetickou bezpečnost.
, 2022/06/28 14:21
Dobrý den, domnívám se, že máte v uvedeném materiálu (Splnění zákonných povinností OVM podle zákona o ISVS) chybu - poslední dvě odrážky by měly být uvedeny pod § 5b odst. 1 a odst. 2 nikoli 5a odst. 1 a odst. 2.

Pěkné dny

Zuzana Strnadová, Krajský úřad Libereckého kraje
, 2022/06/28 14:26
Dobrý den,

ano máte pravdu, upraveno.

Děkuji.

S pozdravem,
Tomáš Šedivec
Vložte svůj komentář: