Překlady této stránky:

RACI matice osob zodpovědných za vyplnění formuláře žádosti o stanovisko OHA

Název části Popis části Věcný správce určeného infromačního systémuTechnický správce určeného informačního systémuArchitekt úřaduArchitekt řešeníProjektový manažerArchitekt bezpečnosti Další komentář

Formulář jako celek
A C R R R C Předpokládá se plná zodpovědnost za formulář pro věcného správce. Následující řádky jsou pro velkou granularitu jednotlivých tabulek omezeny pouze na "R", "C" a "I"
Tabulka 1 Úvodní informace o žadateli o stanovisko C   I   R    
Tabulka 2 Žádost o stanovisko dle (důvod žádosti) C   I   R    
Tabulka 3 Shrnutí charakteristik projektu C   I   R    
Tabulka 4 Popis projektu C   I R C    
Tabulka 5 Přehled výstupů projektu C   I   R    
Tabulka 6 Klasifikace specifického cíle / účelu projektu dle legislativy eGovernmentu C   I   R    
Tabulka 7 Strukturovaný přehled přínosů (celkového cíle / cílů) projektu C   I   R    
Tabulka 8 Vysvětlení k základním podmínkám dosažení přínosů projektu C   I   R    
Tabulka 9 Dodržení architektonických principů Národní architektury veřejné správy ČR I   C R      
Tabulka 10 Architektonický model I   C R      
Tabulka 11 Vysvětlení realizace projektu v této podobě I   C R      
Tabulka 12 Katalog prvků motivační architektury I   C R      
Tabulka 13 Dopad projektu na hospodárnost, účelnost, účinnost, časovou a kvalifikační náročnost a na kvalitu služeb v organizaciI   C R      
Tabulka 14 Přehled požadovaných cílových parametrů SLA nových nebo měněných služeb R C C C      
Tabulka 15 Popis povinných objektivně ověřitelných ukazatelů výkonnosti R   C C      
Tabulka 16 Popis volitelných objektivně ověřitelných ukazatelů výkonnosti R   C C      
Tabulka 17 Katalog prvků byznys architektury I   C R      
Tabulka 18 Využití front-office rozhraní předmětem projektu I   C R      
Tabulka 19 Identifikace, autentizace a autorizace subjektů/uživatelů v jejich rolích I C C R      
Tabulka 20 Vysvětlení kontextu byznys architektury úřadu I   C R      
Tabulka 21 Katalog všech aplikačních komponent řešení a klíčových aplikačních funkcí I C C R      
Tabulka 22 Vysvětlení v kontextu aplikační architektury úřadu I C C R      
Tabulka 23 Katalog objektů a subjektů C   C R      
Tabulka 24 Využití datového fondu základních registrů a dalších agend I   C R      
Tabulka 25 Způsob zajištění vedení datového kmene I   C R      
Tabulka 26 Nakládání s osobními a citlivými údaji C   C C   R  
Tabulka 27 Vysvětlení v kontextu datové architektury úřadu I C C R   C  
Tabulka 28 Katalog prvků HW infrastruktury (vychází z dalších viz dále) I C C R   C  
Tabulka 29 Vysvětlení v kontextu technologické architektury úřadu I C C R   C  
Tabulka 30 Katalog infrastrukturních komunikačních funkcí, sítí, cest a klíčových služeb I C C R   C  
Tabulka 31 Využití sdílených služeb komunikační infrastruktury I C C R   C  
Tabulka 32 Vysvětlení v kontextu architektury komunikační infrastruktury úřadu I C C R   C  
Tabulka 33 Katalog bezpečnostní architektury projektu I C C C   R  
Tabulka 34 Dopady narušení bezpečnosti informací v systému I C C C   R  
Tabulka 35 Bezpečnostní opatření a zohlednění principu „security by design“ I C C C   R  
Tabulka 36 Vysvětlení bezpečnostní architektury projektu I C C C   R  
Tabulka 37 Licence standardizovaných SW produktů nebo HW produktů dle centrálních rámcových smluv zajištěných Ministerstvem vnitra R   I C C    
Tabulka 38 Cloud Computing I C C R   C  
Tabulka 39 Shoda se strategickými dokumenty I   R C I    
Tabulka 40 Legislativní update C   C R      
Tabulka 41 Řízené ukončení životnosti jednotlivých výstupů projektu (tzv. Exit strategie) C   C R      
Tabulka 42 Vysvětlení standardizace a udržitelnosti architektury projektu C   C R      
Tabulka 43 Kontrola shody architektury řešení projektu se vzory sdílených služeb eGovernmentu I   C R      
Tabulka 44 Majetkoprávní vztahy C   C C R    
Tabulka 45 Finanční připravenost C   I C R    
Tabulka 46 Metodická připravenost I   I C R    
Tabulka 47 Personální náročnost projektu C   I C R    
Tabulka 48 Hrubý harmonogram předloženého projektu C   I C R    
Tabulka 49 Související projekty C   I I R    
Tabulka 50 Vysvětlení dalších údajů o projektu C   I I R    
Tabulka 51 TCO C   I C R    
Tabulka 52 Popis funkčního celku, který je projektem rozšiřován či upravován C C C R C    
Tabulka 53 Vysvětlení a komentář k souhrnu výdajů a ekonomické náročnosti projektu C   I C R    
Tabulka 54 Předkladatel prohlašuje, že předkládaný projekt bude realizován plně v souladu s níže uvedeným prohlášením C   I C R    
Tabulka 55 Upozornění a doporučení C     C R    
Tabulka 56 Přílohy I       R    
Vložte svůj komentář: