Překlady této stránky:

Agendy veřejné správy

Tato stránka obsahuje seznam všech agend veřejné správy přejímaný v časových intervalech z registru práv a povinností a seznam údajů agend také přejímaný v časových intervalech z registru práv a povinností.

Seznam údajů agend je důležitý pro jednotlivé správce informačních systémů, aby věděli, které údaje si mohou vyžadovat z eGSB/ISSS dle oprávnění v RPP.

Zde uvedený seznam je poplatný stavu k 1.3.2022 a slouží především k přehledu agend dle jednotlivých úřadů, kteří jsou jejich ohlašovateli.

Vždy aktuální a veřejně dostupný seznam je uveden zde https://rpp-ais.egon.gov.cz/gen/agendy-detail/

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
A11 Dohled nad finančním trhem
A3783 Statistika České národní banky
Český báňský úřad
A1089 Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
A1107 Zákon o těžebních odpadech
A1802 Prekurzory výbušnin
A4292 zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
A4293 Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Český statistický úřad
A102 Základní registr - registr osob
A485 Správa základního registru osob
A687 Sčítání lidu, domů a bytů
A688 Státní statistická služba
Český telekomunikační úřad
A1522 Agenda vyplývající ze zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti
A304 Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
A4897 Agenda jednotného informačního místa (JIM) vyplývající ze zákona č. 194/2017 Sb.
A926 Agenda zákona o poštovních službách
Český úřad zeměměřický a katastrální
A103 Základní registr - registr územní identifikace, adres a nemovitostí
A1181 Zeměměřictví
A123 Územní identifikace
A124 Katastr nemovitostí
Ministerstvo dopravy
A1041 Vnitrozemská plavba
A1042 Silniční doprava
A1046 Agenda řidičů
A1381 Pozemní komunikace a silniční správní úřady
A1401 Provozování dráhy a provozování drážní dopravy
A572 Zajištění dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících
A575 Výkon státní správy ve věcech civilního letectví
A579 Námořní plavba
A998 Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Ministerstvo financí
A1084 Agenda zákona o spotřebitelském úvěru
A1424 Finanční arbitr
A1681 Povinné značení lihu
A1701 Mezinárodní spolupráce při správě daní
A1722 Správa spotřebních daní
A1881 Evidence tržeb
A22 Stavební spoření
A23 Provádění mezinárodních sankcí
A24 Hospodaření s majetkem státu
A385 Daňové řízení vykonávané územními finančními orgány
A386 Opatření proti legalizaci výnosu z trestné činnosti
A388 Veřejné rozpočty
A389 Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
A392 Celnictví
A394 Finanční kontrola
A395 Soudní poplatky
A397 Cenová regulace a kontrola
A400 Účetnictví
A401 Odškodnění - restituční řízení
A403 Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření
A404 Provozování loterií a jiných podobných her
A405 Správní poplatky
A42 Místní poplatky
A43 Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
A4877 Provozování činností pojišťoven a zajišťoven
A5104 Pravidla rozpočtové odpovědnosti
A5117 Monitorování a řízení veřejných financí
A6 Seznam auditorů
A7 Seznam daňových poradců
A7284 Bankovnictví - přístupy do základních registrů
Ministerstvo kultury
A1128 Evropská úmluva o přeshraniční televizi Rady Evropy
A1129 Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví
A1130 Fond Eurimages
A1131 Audiovizuální mediální služby
A1132 Evropská audiovizuální observatoř
A1134 Podpora filmového průmyslu
A1387 Zákon o České televizi
A1388 Zákon o Českém rozhlasu
A1423 Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích
A1741 Majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
A367 Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu
A369 Druhý Protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954
A371 Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná)
A372 Knihovní zákon
A373 Zákon o neperiodických publikacích
A374 Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů
A375 Výkon funkce zakladatele Národní galerie v Praze
A376 Zákon o prodeji a vývozu předmětu kulturní hodnoty
A377 Ochrana sbírek muzejní povahy
A378 Navracení nezákonně vyvezených kulturních statků
A379 Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy
A380 Vývoz některých kulturních statků z celního území Evropských společenství
A381 Opatření k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků
A383 Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví
A384 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
A431 Mezinárodní výměna publikací včetně oficiálních publikací a vládních dokumentů
A432 Autorské právo
A434 Památková péče
A445 Tiskový zákon
A450 Podpora kultury
A451 Ocenění v oblasti kultury
A452 Zákon o audiovizi
A458 Správa Státního fondu kultury České republiky
A5 Církve a náboženské společnosti
A888 Zastupování České republiky na mezinárodní úrovni v oblasti ochrany autorských práv
A958 Koordinační činnost v oblasti kultury v souladu s mezinárodními úmluvami
Ministerstvo obrany
A1143 Vojenská policie
A1324 Ozbrojené síly České republiky
A1426 Průběh služby vojáků v záloze
A1428 Zacházení s protipěchotními minami
A1441 Zajišťování obrany České republiky
A1602 Obranná standardizace, katalogizace a státní ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu
A1861 Služba vojáků z povolání
A546 Vydávání osvědčení o účasti na národním boji za osvobození v letech 1939-1945
A548 Vydávání potvrzení o účasti na povstání v květnu 1945
A549 Péče o válečné hroby
A550 Poskytování příspěvku z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
A551 Péče o válečné veterány
A5517 Mezinárodní vojenské organizace vzniklé na základě mezinárodní smlouvy
A554 Zabezpečení výsluhových náležitostí bývalých vojáků z povolání
A683 Ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
A840 Zajišťování výkonu branné povinnosti a vojenská evidence
Ministerstvo práce a sociálních věcí
A1029 Sociální zabezpečení
A1148 Pomoc v hmotné nouzi
A1154 Státní sociální podpora
A1185 Sociálně-právní ochrana dětí
A1781 Insolvence
A1804 Dávky pro osoby se zdravotním postižením
A530 Sociální služby
A531 Zaměstnanost
A532 Inspekce práce
A9191 Služby péče o dítě v dětské skupině
A9166 Náhradní výživné
Ministerstvo pro místní rozvoj
A1163 Podpora rozvoje bydlení
A1386 Cestovní ruch
A8566 Územní plánování
A32 Pohřebnictví
A51 Státní pomoc po živelní či jiné pohromě
A52 Veřejné dražby
A53 Zákon o zadávání veřejných zakázek
A54 Autorizovaní architekti a autorizovaní inženýři a technici činní ve výstavbě
A561 Podpora regionálního rozvoje
A565 Územní plánování a stavební řád
A567 Vyvlastnění
A7385 Agenda zákona o realitním zprostředkování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
A1022 Puncovnictví a zkoušení drahých kovů
A1082 Obecná bezpečnost výrobků
A1083 Ochrana spotřebitele
A1085 Barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv
A1090 Výkon státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
A1092 Volný pohyb služeb
A1093 Agenda zákona o některých službách informační společnosti
A1096 Agenda zákona o investičních pobídkách
A1103 Agenda zákona o České obchodní inspekci
A1104 Agenda zákona o pohonných hmotách
A1106 Vyhledávání průzkum a těžba nerostných zdrojů z mořského dna
A1110 Ověřování střelných zbraní a střeliva
A1111 Agenda zákona o technických požadavcích na výrobky
A1112 Agenda zákona o podpoře malého a středního podnikání
A1114 Agenda zákona o hospodaření energií
A1115 Nakládání s bezpečnostním materiálem
A1116 Podporované zdroje energie
A1121 Podpora exportu
A1123 Agenda zákona o metrologii
A1124 Vydávání dovozních a vývozních povolení dle předpisů EU
A121 Živnostenské podnikání
A1402 Agenda zákona o zvláštním příspěvku horníkům
A1501 Agenda zákona o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
A1803 Agenda zákona o pyrotechnice
A1841 Posuzování shody stanovených výrobků
A684 Agenda energetického zákona
A736 Státní podniky
A741 Státní správa ve věcech komoditních burz
A750 Regulace reklamy
A761 Omezení nočního provozu zastaváren
A765 Kontrola obchodování s mučícími nástroji
A766 Kontrola obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR omezuje
A788 Kontrola zahraničního obchodu se zbožím dvojího použití
A789 Povolování provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem
Ministerstvo spravedlnosti
A120 Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob
A1461 Agenda mediátorů
A1541 Agenda Ústavního soudu
A1561 Výkon působnosti veřejného ochránce práv
A1901 Insolvenční správci
A1902 Agenda mezinárodní ochrany dospělých osob
A1921 Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci
A1922 Oběti trestné činnosti
A1941 Střet zájmů
A1961 Mezinárodní justiční spolupráce
A4047 Evidence svěřenských fondů
A4067 Evidence skutečných majitelů
A4080 Použití prostředků z majetkových trestních sankcí
A479 Agenda soudních exekutorů
A480 Agenda probační a mediační
A481 Soudní agenda a Justiční akademie
A483 Rejstřík trestů
A484 Agenda notářů
A681 Vězeňská služba
A682 Státní zastupitelství
A7024 Evropský veřejný žálobce
A7565 Akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení
A7573 Tlumočníci a překladatelé
A7614 Znalecká činnost
A8 Advokacie
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
A1146 Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
A1161 Udělování autorizace dle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
A2106 Zákon o podpoře sportu
A3082 Regionální školství
A3685 rejstřík škol a školských zařízení
A3772 Výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních
A3791 Vysoké školy
A4 Rejstřík veřejných výzkumných institucí
A5888 Seznam výzkumných organizací
A6705 Udělování akreditací vzdělávacích programů rekvalifikačním zařízením
A676 Rejstřík školských právnických osob
A677 Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách, Registr lidských embryonálních kmenových linií
A679 Schvalování žádostí výzkumných organizací žádajících o zařazení do seznamu pro přijímání pracovníků ze třetích zemí
A7224 Konsorcia evropských výzkumných infrastruktur (ERIC)
A7264 Uznávání odborné kvalifikace
Ministerstvo vnitra
A100 Systém základních registrů
A101 Základní registr - registr obyvatel
A1023 Státní občanství České republiky
A104 Základní registr - registr práv a povinností
A1043 Veřejné sbírky
A1095 Místní referendum
A1097 Krajské zřízení (zákon o krajích)
A1098 Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)
A110 Správa referenčních údajů RPP
A1109 Generální inspekce bezpečnostních sborů
A1117 Vypořádání majetkových křivd občanů ČR
A112 Správa registru RPP
A113 Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy
A1133 Volba prezidenta republiky
A1142 Agenda zpravodajských služeb ČR
A115 Evidence obyvatel a rodná čísla
A1153 Správní řád
A1155 Vydávání Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv
A116 Agenda cizinecká a ochrany státních hranic
A117 Občanské průkazy
A118 Cestovní doklady občanů České republiky
A1183 Volby do Parlamentu České republiky
A119 Informační systém datových schránek
A1261 Poskytování informací
A1262 Volby do Evropského parlamentu
A1281 Volby do zastupitelstev obcí
A1282 Volby do zastupitelstev krajů
A1301 O úřednících územních samosprávných celků
A1342 Ověřování (vidimace a legalizace)
A1343 Archivnictví a spisová služba
A1361 Evropská občanská iniciativa
A1601 Krajské referendum
A1661 Kontrolní řád
A1761 Státní služba
A3 Registrace politických stran a politických hnutí
A325 Editace vybraných subjektů v gesci MV do ROS
A330 Vydávání osvědčení v souvislosti s výkonem státní správy
A332 Úkoly Hasičského záchranného sboru ČR
A333 Procesní modelování agend veřejné správy
A337 O integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
A338 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
A341 Požární ochrana
A343 Obecní zřízení (zákon o obcích)
A344 PVS - Portál veřejné správy
A345 Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy
A350 Rozhodování o mezinárodní ochraně (postavení uprchlíků)
A351 Dočasná ochrana
A3787 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
A3925 Elektronická identifikace a autentizace
A409 Správa státních hranic
A414 Matriky
A416 Registrované partnerství
A418 Policie České republiky
A419 Zbraně a střelivo
A420 Obecní policie
A421 Ochrana svědka a dalších osob
A423 Územně správní členění státu
A424 Stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem
A4265 Služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce
A4267 Dohled v oblasti elektronické identifikace
A46 Uzavírání manželství a určování otcovství
A47 Aplikace zákona o dobrovolnické službě
A6691 Centrální místo služeb
A7884 Dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy
A8071 Registr smluv
A8334 Vydávání Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a tvorba právních předpisů
A8567 Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků
A876 Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů
A8566 Právo na digitální služby
A10004 Jednorázové odškodnění subjektů (Vlachovice - Vrbětice)
A9145 Spisová služba
Ministerstvo zahraničních věcí
A1622 Zahraniční rozvojová spolupráce a humanitární pomoc poskytovaná do zahraničí
A1641 Konzulární ochrana občanů ČR v zahraničí
A1821 Ekonomická diplomacie a koordinace vnějších ekonomických vztahů
A533 Diplomatické a služební pasy ČR
A8080 Zahraniční služba
Ministerstvo zdravotnictví
A1086 Zdravotní služby
A1087 Zdravotnická záchranná služba
A1088 Lidské tkáně a buňky
A1227 Specifické zdravotní služby
A1242 Zdravotnické prostředky
A1243 Léčiva
A1245 Nelékařské zdravotnické povolání
A1246 Lékařská zdravotnická povolání
A1341 Zdravotní pojištění
A25 Umělé přerušení těhotenství
A27 Komory
A28 Biocidní přípravky
A29 Lázeňství
A3726 eRecept
A4003 Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví
A4006 Národní registr zdravotnických pracovníků
A470 Darování, odběry a transplantace orgánů a tkáňí
A471 Přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodních minerálních vod
A476 Ochrana veřejného zdraví
A50 Sledování veškerého nakládání a zacházení s návykovými látkami
A8746 Biocidní přípravky
Ministerstvo zemědělství
A1024 Vinohradnictví a vinařství
A1025 Pozemkové úpravy
A1026 Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
A1027 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
A1044 Veterinární zákon
A1045 Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu
A1094 Rostlinolékařská péče
A1102 Zákon o lihu
A1108 Zákon o SZPI
A1113 Oběh osiva a sadby
A1118 Zákon o krmivech
A1162 Zákon o vodách
A1182 Ochrana zvířat proti týrání
A1184 Úprava vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
A1224 Ekologické zemědělství
A1481 Genetické zdroje rostlin, zvířat a mikroorganismů významné pro výživu a zemědělství
A1581 Státní pozemkový úřad
A1621 Uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
A1801 Těžba rašelin
A562 Plemenářský zákon
A564 Ochrana práv k odrůdám
A588 Zákon o hnojivech
A589 Zemědělské veřejné sklady a zemědělské skladní listy
A636 Agenda Komory veterinárních lékařů ČR
A943 Myslivost
A944 Činnosti dle zákona o zemědělství
A945 Státní zemědělský intervenční fond
A946 Státní správa rybářství
A951 Reprodukční materiál lesních dřevin
A967 Státní správa lesů
A999 Ochrana chmele
Ministerstvo životního prostředí
A1120 Nakládání s obaly a odpady z obalů
A1126 Ochrana ovzduší
A1127 Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) a integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP)
A1135 Působnost ČIŽP v ochraně lesa
A1186 Odpadové hospodářství
A1221 Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
A1222 Ochrana klimatu a emisní obchodování (EU ETS)
A1223 Geologické ukládání CO2 (CCS)
A1241 Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)
A1283 Ochrana zemědělského půdního fondu
A1382 Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
A1383 Chemický zákon
A1384 Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí (proces EIA + proces SEA) a související činnosti.
A1385 Předcházení ekologické újmě a EMAS
A1389 Prevence závažných havárií
A1422 Poskytování informací o životním prostředí
A1425 Státní fond životního prostředí
A1427 Látky poškozující ozon a fluorované skleníkové plyny
A560 Geologické práce
A563 Ochrana životního prostředí Antarktidy
A694 CITES - obchodování s ohroženými druhy
A696 Zoologické zahrady
A963 Ochrana přírody a krajiny
A9067 Zákon o výrobcích s ukončenou životností
A8595 Zákon o odpadech
Národní bezpečnostní úřad
A1061 Ochrana utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
A1721 Kybernetická bezpečnost
Nejvyšší kontrolní úřad
A545 Kontrolní činnost
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
A1138 Provozování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání
A453 Provozování rozhlasového a televizního vysílání
Správa státních hmotných rezerv
A819 Nouzové zásoby ropy a řešení stavu ropné nouze
A820 Působnost SSHR
A821 Hospodářská opatření pro krizové stavy
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
A1028 Správa, evidence a dozor v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření
A3905 Atomový zákon
A543 Správa, evidence a dozor v oblasti nakládání s vysoce nebezpečnými látkami, nebezpečnými látkami, méně nebezpečnými látkami, v oblasti výroby určitých organických chemických látek a v oblasti dodržování zákazu chemických zbraní
A914 Státní správa, evidence a dozor v oblasti nakládání s vysoce rizikovými a rizikovými biologickými agens a toxiny a oblasti dodržováním zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
A1421 Působnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
A556 Agenda v oblasti ochrany hospodářské soutěže
A842 Agenda v oblasti veřejné podpory
A843 Dohled nad dodržováním zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
A10249 Dozor nad zadáváním veřejných zakázek a zvláštními postupy a dozor nad dodržováním postupu státu, krajů a obcí při uzavírání smluv při zajišťování dopravní obslužnosti
Úřad pro ochranu osobních údajů
A851 Dozorová činnost v oblasti ochrany osobních údajů
Úřad průmyslového vlastnictví
A31 Výkon činností podle předpisů o patentových zástupcích
A822 Ochranné známky
A823 Označení původu a zeměpisná označení
A824 Patenty
A825 Užitné vzory
A826 Průmyslové vzory
A827 Topografie polovodičových výrobků
Úřad vlády České republiky
A48 Správce a provozovatel informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (Rada pro výzkum, vývoj a inovace)
A866 Agenda národnostních menšin

Zde uvedený seznam je poplatný stavu k 1.5.2022.

agenda.kodsubjekt.kodsubjekt.nazev udaj.kodudaj.nazev verejny
A101 101-1 Obyvatel 101-1-1 Příjmení Ne
A101 101-1 Obyvatel 101-1-2 Jméno / jména Ne
A101 101-1 Obyvatel 101-1-3 Adresa místa pobytu Ne
A101 101-1 Obyvatel 101-1-4 Doručovací adresa Ne
A101 101-1 Obyvatel 101-1-5 Datum narození Ne
A101 101-1 Obyvatel 101-1-6 Místo a okres (stát) narození Ne
A101 101-1 Obyvatel 101-1-7 Datum úmrtí Ne
A101 101-1 Obyvatel 101-1-8 Datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého Ne
A101 101-1 Obyvatel 101-1-9 Místo a okres (stát) úmrtí Ne
A101 101-1 Obyvatel 101-1-10 Státní občanství Ne
A101 101-1 Obyvatel 101-1-11 Čísla a druhy identifikačních dokladů a datum skončení jejich platnosti Ne
A101 101-1 Obyvatel 101-1-12 Záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky Ne
A101 101-1 Obyvatel 101-1-13 Rodné příjmení Ne
A101 101-1 Obyvatel 101-1-14 Pohlaví Ne
A101 101-1 Obyvatel 101-1-15 Rodinný stav nebo registrované partnerství Ne
A101 101-1 Obyvatel 101-1-16 Omezení svéprávnosti Ne
A101 101-1 Obyvatel 101-1-17 Telefonní číslo Ne
A101 101-1 Obyvatel 101-1-18 Adresa elektronické pošty Ne
A101 101-1 Obyvatel 101-1-19 Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis (sériové číslo, vydavatel a platnost) Ne
A102 102-1 Osoba 102-1-1 IČO (Identifikační číslo osoby) Ano
A102 102-1 Osoba 102-1-2 Fyzická osoba podnikatele Ne
A102 102-1 Osoba 102-1-3 Obchodní jméno Ano
A102 102-1 Osoba 102-1-4 Datum vzniku Ano
A102 102-1 Osoba 102-1-5 Datum zániku Ano
A102 102-1 Osoba 102-1-6 Právní forma Ano
A102 102-1 Osoba 102-1-7 Právní stav Ano
A102 102-1 Osoba 102-1-8 Datová schránka Ano
A102 102-1 Osoba 102-1-9 Statutární orgán Ano
A102 102-1 Osoba 102-1-10 Likvidátor Ano
A102 102-1 Osoba 102-1-11 Opatrovník právnické osoby Ano
A102 102-1 Osoba 102-1-12 Insolvenční správce Ano
A102 102-1 Osoba 102-1-13 Nucený správce Ano
A102 102-1 Osoba 102-1-14 Sídlo Ano
A102 102-1 Osoba 102-1-15 Status veřejné prospěšnosti Ano
A102 102-1 Osoba 102-1-16 Přerušení nebo pozastavení činnosti Ano
A102 102-1 Osoba 102-1-17 Provozovna Ano
A102 102-1 Osoba 102-1-18 Fyzická osoba zastupující právnickou osobu, která je členem statutárního orgánu jiné právnické osoby Ano
A102 102-1 Osoba 102-1-19 Kontaktní údaje Ano
A1029 1029-1 1029-1-1 Evidenční číslo pojištěnce. Ne
A1029 1029-1 1029-1-2 Rodné číslo Ne
A1029 1029-1 1029-1-3 Příjmení Ne
A1029 1029-1 1029-1-4 Jméno resp. jména Ne
A1029 1029-1 1029-1-5 Datum narození Ne
A1029 1029-1 1029-1-6 Rodné příjmení Ne
A1029 1029-1 1029-1-7 Adresa pobytu Ne
A1029 1029-1 1029-1-8 Adresa pro zasílání důchodu Ne
A1029 1029-1 1029-1-9 Vyplacené dávky Ne
A1029 1029-1 1029-1-10 Důchod Ne
A1029 1029-1 1029-1-11 Nárok na PPM Ne
A1029 1029-1 1029-1-12 Případ PPM Ne
A1029 1029-1 1029-1-13 Vyplacená dávka nemocenského pojištění Ne
A1029 1029-1 1029-1-14 Vyřizovaná dávka nemocenského pojištění Ne
A1029 1029-1 1029-1-15 Pracovní neschopnost Ne
A1029 1029-1 1029-1-16 ELDP Ne
A1029 1029-1 1029-1-17 Vyměřovací základ Ne
A1029 1029-1 1029-1-18 Zaměstnání Ne
A1029 1029-2 1029-2-1 Evidenční číslo pojištěnce Ne
A1029 1029-2 1029-2-2 Rodné číslo Ne
A1029 1029-2 1029-2-3 Příjmení Ne
A1029 1029-2 1029-2-4 Jméno resp. jména Ne
A1029 1029-2 1029-2-5 Datum narození Ne
A1029 1029-2 1029-2-6 Rodné příjmení Ne
A1029 1029-2 1029-2-7 Adresa Ne
A1029 1029-2 1029-2-8 IČO Ano
A1029 1029-2 1029-2-9 Doba činnosti OSVČ Ne
A1029 1029-2 1029-2-10 Stav platby paušální daně Ne
A1029 1029-2 1029-2-11 Vyměřovací základ Ne
A1029 1029-3 1029-3-1 Rodné číslo Ne
A1029 1029-3 1029-3-2 IČO Ano
A1029 1029-3 1029-3-3 Název Ano
A1029 1029-3 1029-3-4 Stav pohledávek Ne
A1029 1029-3 1029-3-5 Účtárna zaměstnavatele Ne
A1029 1029-4 1029-4-1 Okresní správy sociálního zabezpečení Ano
A1029 1029-4 1029-4-2 Okresní správy sociálního zabezpečení 2. Ano
A103 103-4 Území státu 103-4-1 identifikační údaje Ano
A103 103-4 Území státu 103-4-2 lokalizační údaje Ano
A103 103-4 Území státu 103-4-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A103 103-4 Území státu 103-4-4 datum vzniku Ano
A103 103-5 Území regionu soudržnosti 103-5-1 identifikační údaje Ano
A103 103-5 Území regionu soudržnosti 103-5-2 lokalizační údaje Ano
A103 103-5 Území regionu soudržnosti 103-5-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A103 103-5 Území regionu soudržnosti 103-5-4 datum vzniku Ano
A103 103-6 Území VÚSC 103-6-1 identifikační údaje Ano
A103 103-6 Území VÚSC 103-6-2 lokalizační údaje Ano
A103 103-6 Území VÚSC 103-6-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A103 103-6 Území VÚSC 103-6-4 datum vzniku Ano
A103 103-7 Území okresu 103-7-1 identifikační údaje Ano
A103 103-7 Území okresu 103-7-2 lokalizační údaje Ano
A103 103-7 Území okresu 103-7-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A103 103-7 Území okresu 103-7-4 datum vzniku Ano
A103 103-8 Správní obvod ORP 103-8-1 identifikační údaje Ano
A103 103-8 Správní obvod ORP 103-8-2 lokalizační údaje Ano
A103 103-8 Správní obvod ORP 103-8-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A103 103-8 Správní obvod ORP 103-8-4 datum vzniku Ano
A103 103-9 Správní obvod POÚ 103-9-1 identifikační údaje Ano
A103 103-9 Správní obvod POÚ 103-9-2 lokalizační údaje Ano
A103 103-9 Správní obvod POÚ 103-9-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A103 103-9 Správní obvod POÚ 103-9-4 datum vzniku Ano
A103 103-10 Území obce 103-10-1 identifikační údaje Ano
A103 103-10 Území obce 103-10-2 lokalizační údaje Ano
A103 103-10 Území obce 103-10-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A103 103-10 Území obce 103-10-4 mluvnické charakteristiky názvu Ano
A103 103-10 Území obce 103-10-5 status obce Ano
A103 103-10 Území obce 103-10-6 znak a vlajka Ano
A103 103-10 Území obce 103-10-7 datum vzniku Ano
A103 103-11 Území VÚ 103-11-1 identifikační údaje Ano
A103 103-11 Území VÚ 103-11-2 lokalizační údaje Ano
A103 103-11 Území VÚ 103-11-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A103 103-11 Území VÚ 103-11-4 datum vzniku Ano
A103 103-12 Správní obvod v hlavním městě Praze 103-12-1 identifikační údaje Ano
A103 103-12 Správní obvod v hlavním městě Praze 103-12-2 lokalizační údaje Ano
A103 103-12 Správní obvod v hlavním městě Praze 103-12-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A103 103-12 Správní obvod v hlavním městě Praze 103-12-4 datum vzniku Ano
A103 103-13 Území obvodu v hlavním městě Praze 103-13-1 identifikační údaje Ano
A103 103-13 Území obvodu v hlavním městě Praze 103-13-2 lokalizační údaje Ano
A103 103-13 Území obvodu v hlavním městě Praze 103-13-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A103 103-13 Území obvodu v hlavním městě Praze 103-13-4 datum vzniku Ano
A103 103-14 Území městské části v hlavním městě Praze 103-14-1 identifikační údaje Ano
A103 103-14 Území městské části v hlavním městě Praze 103-14-2 lokalizační údaje Ano
A103 103-14 Území městské části v hlavním městě Praze 103-14-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A103 103-14 Území městské části v hlavním městě Praze 103-14-4 mluvnické charakteristiky názvu Ano
A103 103-14 Území městské části v hlavním městě Praze 103-14-5 znak a vlajka Ano
A103 103-14 Území městské části v hlavním městě Praze 103-14-6 datum vzniku Ano
A103 103-15 Území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města 103-15-1 identifikační údaje Ano
A103 103-15 Území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města 103-15-2 lokalizační údaje Ano
A103 103-15 Území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města 103-15-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A103 103-15 Území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města 103-15-4 mluvnické charakteristiky názvu Ano
A103 103-15 Území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města 103-15-5 znak a vlajka Ano
A103 103-15 Území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města 103-15-6 datum vzniku Ano
A103 103-16 Katastrální území 103-16-1 identifikační údaje Ano
A103 103-16 Katastrální území 103-16-2 lokalizační údaje Ano
A103 103-16 Katastrální území 103-16-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A103 103-16 Katastrální území 103-16-4 mluvnické charakteristiky názvu Ano
A103 103-16 Katastrální území 103-16-5 datum vzniku Ano
A103 103-17 Území základní sídelní jednotky 103-17-1 identifikační údaje Ano
A103 103-17 Území základní sídelní jednotky 103-17-2 lokalizační údaje Ano
A103 103-17 Území základní sídelní jednotky 103-17-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A103 103-17 Území základní sídelní jednotky 103-17-4 charakter ZSJ Ano
A103 103-17 Území základní sídelní jednotky 103-17-5 datum vzniku Ano
A103 103-18 Stavební objekt 103-18-1 identifikační údaje Ano
A103 103-18 Stavební objekt 103-18-2 lokalizační údaje Ano
A103 103-18 Stavební objekt 103-18-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A103 103-18 Stavební objekt 103-18-4 typ stavebního objektu Ano
A103 103-18 Stavební objekt 103-18-5 způsob využití stavebního objektu Ano
A103 103-18 Stavební objekt 103-18-6 typ a způsob ochrany Ano
A103 103-18 Stavební objekt 103-18-7 měsíc a rok dokončení Ano
A103 103-18 Stavební objekt 103-18-8 technickoekonomické atributy Ano
A103 103-19 Adresní místo 103-19-1 identifikační údaje Ano
A103 103-19 Adresní místo 103-19-2 lokalizační údaje Ano
A103 103-19 Adresní místo 103-19-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A103 103-19 Adresní místo 103-19-4 údaje o adrese Ano
A103 103-20 Pozemek v podobě parcely 103-20-1 identifikační údaje Ano
A103 103-20 Pozemek v podobě parcely 103-20-2 lokalizační údaje Ano
A103 103-20 Pozemek v podobě parcely 103-20-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A103 103-20 Pozemek v podobě parcely 103-20-4 druh a způsob využití Ano
A103 103-20 Pozemek v podobě parcely 103-20-5 typ a způsob ochrany Ano
A103 103-20 Pozemek v podobě parcely 103-20-6 technickoekonomické atributy Ano
A103 103-21 Část obce 103-21-1 identifikační údaje Ano
A103 103-21 Část obce 103-21-2 lokalizační údaje Ano
A103 103-21 Část obce 103-21-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A103 103-21 Část obce 103-21-4 mluvnické charakteristiky názvu Ano
A103 103-21 Část obce 103-21-5 datum vzniku Ano
A103 103-22 Ulice nebo jiné veřejné prostranství 103-22-1 identifikační údaje Ano
A103 103-22 Ulice nebo jiné veřejné prostranství 103-22-2 lokalizační údaje Ano
A103 103-22 Ulice nebo jiné veřejné prostranství 103-22-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A103 103-23 Volební okrsek 103-23-1 identifikační údaje Ano
A103 103-23 Volební okrsek 103-23-2 lokalizační údaje Ano
A103 103-23 Volební okrsek 103-23-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A103 103-25 dobývací prostor 103-25-1 identifikační údaje Ano
A103 103-25 dobývací prostor 103-25-2 lokalizační údaje Ano
A103 103-25 dobývací prostor 103-25-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A103 103-25 dobývací prostor 103-25-4 plocha Ano
A103 103-25 dobývací prostor 103-25-5 nerosty ložiska Ano
A103 103-25 dobývací prostor 103-25-6 datum nabytí právní moci rozhodnutí Ano
A104 104-1 Agenda a výkon agendy 104-1-1 Název a číselný kód agendy Ano
A104 104-1 Agenda a výkon agendy 104-1-2 Název a identifikátor ohlašovatele agendy Ano
A104 104-1 Agenda a výkon agendy 104-1-3 Právní předpis, který agendu vymezuje Ano
A104 104-1 Agenda a výkon agendy 104-1-4 Výčet a popis činností vykonávaných v agendě Ano
A104 104-1 Agenda a výkon agendy 104-1-5 Výčet rolí OVM a SPUU v agendě Ano
A104 104-1 Agenda a výkon agendy 104-1-6 Výčet OVM a SPUU, které agendu vykonávají a jejich kategorií Ano
A104 104-1 Agenda a výkon agendy 104-1-7 Výčet a identifikátory OVM, které byly pro výkon agendy registrovány Ano
A104 104-1 Agenda a výkon agendy 104-1-8 Výčet údajů vedených nebo vytvářených v agendě Ano
A104 104-1 Agenda a výkon agendy 104-1-9 Rozsah oprávnění k přístupu k údajům ZR, vč. vymezujícího právního předpisu Ano
A104 104-1 Agenda a výkon agendy 104-1-10 Výčet údajů z jiných AIS a rozsah oprávnění přístupu k těmto údajům, vč. vymezujícího právního předpisu Ano
A104 104-1 Agenda a výkon agendy 104-1-11 Výčet a označení úkonů vykonávaných v rámci agendy Ano
A104 104-1 Agenda a výkon agendy 104-1-12 Orgán veřejné moci, který vykonává úkon Ano
A104 104-1 Agenda a výkon agendy 104-1-13 Převedení výkonu činnosti na jiný orgán veřejné moci Ano
A104 104-1 Agenda a výkon agendy 104-1-14 Převedení výkonu úkonu na jiný orgán veřejné moci Ano
A104 104-2 Právo a povinnost 104-2-1 Název a identifikátor OVM, který rozhodnutí vydal Ne
A104 104-2 Právo a povinnost 104-2-2 Právní předpis, podle kterého bylo rozhodnutí vydáno Ne
A104 104-2 Právo a povinnost 104-2-3 Identifikace osoby, které právo nebo povinnost vznikly Ne
A104 104-2 Právo a povinnost 104-2-4 Název a kód agendy, při jejímž výkonu bylo rozhodnutí vydáno Ne
A104 104-2 Právo a povinnost 104-2-5 Vymezení práva a povinnosti osoby, které se rozhodnutí týká Ne
A104 104-2 Právo a povinnost 104-2-6 Údaj, který je rozhodnutí přidělen od OVM dle evidence dokumentů Ne
A104 104-2 Právo a povinnost 104-2-7 Datum nabytí právní moci, vykonatelnosti nebo jiných právních účinků rozhodnutí Ne
A104 104-2 Právo a povinnost 104-2-8 Označení rolí, jejichž nositelé mají přístup k referenčním údajům o vydaném rozhodnutí Ne
A104 104-3 OVM a kategorie OVM 104-3-1 Název a identifikátor OVM Ano
A104 104-3 OVM a kategorie OVM 104-3-2 Informace, zda je OVM vnitřní jednotkou organizační složky státu Ano
A104 104-3 OVM a kategorie OVM 104-3-3 IČO Ano
A104 104-3 OVM a kategorie OVM 104-3-4 Typ a identifikátor datové schránky Ano
A104 104-3 OVM a kategorie OVM 104-3-5 Právní předpis, na jehož základě OVM vykonává působnost Ano
A104 104-3 OVM a kategorie OVM 104-3-6 Název a identifikátor kategorie OVM Ano
A104 104-3 OVM a kategorie OVM 104-3-7 Číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, které kategorii OVM vymezuje Ano
A104 104-3 OVM a kategorie OVM 104-3-8 Ústřední správní úřad, který ohlašuje kategorii OVM Ano
A104 104-3 OVM a kategorie OVM 104-3-9 Adresa sídla OVM Ano
A104 104-3 OVM a kategorie OVM 104-3-10 Osoba stojící v čele OVM Ano
A104 104-3 OVM a kategorie OVM 104-3-11 Datum, od kdy OVM vykonává působnost Ano
A104 104-3 OVM a kategorie OVM 104-3-12 Pozastavení nebo přerušení působnosti OVM Ano
A104 104-3 OVM a kategorie OVM 104-3-13 Adresa pracoviště orgánu veřejné moci Ano
A104 104-3 OVM a kategorie OVM 104-3-14 Výčet a popis informačních systémů, jichž je orgán veřejné moci správcem Ano
A104 104-4 SPUU a kategorie SPUU 104-4-1 Název a identifikátor SPUU Ano
A104 104-4 SPUU a kategorie SPUU 104-4-2 IČO Ano
A104 104-4 SPUU a kategorie SPUU 104-4-3 Typ a identifikátor datové schránky Ano
A104 104-4 SPUU a kategorie SPUU 104-4-4 Právní předpis, oprávňující přístup SPUU k údajům ZR nebo AIS Ano
A104 104-4 SPUU a kategorie SPUU 104-4-5 Název a identifikátor kategorie SPUÚ Ano
A104 104-4 SPUU a kategorie SPUU 104-4-6 Číslo a název oprávního předpisu a označení jeho ustanovení, které kategorii SPUÚ vymezuje Ano
A104 104-4 SPUU a kategorie SPUU 104-4-7 Ústřední správní úřad, který ohlašuje kategorii SPUÚ Ano
A104 104-4 SPUU a kategorie SPUU 104-4-8 Adresa sídla SPUU Ano
A104 104-4 SPUU a kategorie SPUU 104-4-9 Datum vzniku SPUU nebo zápisu do evidence Ano
A104 104-4 SPUU a kategorie SPUU 104-4-10 Přerušení nebo pozastavení působení SPUU Ano
A104 104-4 SPUU a kategorie SPUU 104-4-11 Datum zániku SPUU nebo výmazu z evidence Ano
A1041 1041-1 Plavidla jiná než malá 1041-1-1 Vlastník plavidla Ne
A1041 1041-1 Plavidla jiná než malá 1041-1-2 Provozovatel plavidla Ne
A1041 1041-1 Plavidla jiná než malá 1041-1-3 Poznávací znaky Ne
A1041 1041-1 Plavidla jiná než malá 1041-1-4 Jméno lodě Ne
A1041 1041-1 Plavidla jiná než malá 1041-1-5 Druh plavidla, oblast jeho provozu na vodní cestě a účel, pro který je plavidlo určeno Ne
A1041 1041-1 Plavidla jiná než malá 1041-1-6 Nosnost, dovolený počet cestujících a ostatní základní technické údaje Ne
A1041 1041-1 Plavidla jiná než malá 1041-1-7 Zástavní právo k plavidlu Ne
A1041 1041-1 Plavidla jiná než malá 1041-1-8 Datum zápisu a výmazu z plavebního rejstříku Ne
A1041 1041-2 Malá plavidla 1041-2-1 Vlastník plavidla Ne
A1041 1041-2 Malá plavidla 1041-2-2 Provozovatel plavidla Ne
A1041 1041-2 Malá plavidla 1041-2-3 Poznávací znaky Ne
A1041 1041-2 Malá plavidla 1041-2-5 Druh plavidla, oblast jeho provozu na vodní cestě a účel, pro který je plavidlo určeno Ne
A1041 1041-2 Malá plavidla 1041-2-6 Nosnost, dovolený počet cestujících a ostatní základní technické údaje Ne
A1041 1041-2 Malá plavidla 1041-2-8 Datum zápisu a výmazu z plavebního rejstříku Ne
A1041 1041-3 Vodní cesty a provoz na vodních cestách 1041-3-1 Informace vedené v systému říčních informačních služeb Ne
A1042 1042-1 Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly 1042-1-1 Obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě odlišující dodatek, adresa místa trvalého pobytu, datum a místo narození, adresa místa podnikání a identifikační číslo podnikatele, který je fyzickou osobou Ne
A1042 1042-1 Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly 1042-1-2 Obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo podnikatele, který je právnickou osobou Ne
A1042 1042-1 Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly 1042-1-3 Údaje o odpovědných zástupcích podle odstavce 3 Ne
A1042 1042-1 Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly 1042-1-4 Identifikační údaje rozhodnutí o udělení koncese k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby a údaje o rozsahu koncese, její změně a zrušení Ne
A1042 1042-1 Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly 1042-1-5 Údaje o trvání, rozsahu a ztrátě finanční a odborné způsobilosti a dobré pověsti Ne
A1042 1042-1 Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly 1042-1-6 Údaje podle § 9 odst. 4 písm. b) o vozidlech, se kterými podnikatel silniční dopravu provozuje Ne
A1042 1042-1 Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly 1042-1-7 Identifikační údaje o dokladech vydaných podle tohoto zákona a přímo použitelného předpisu Evropské unie Ne
A1042 1042-1 Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly 1042-1-8 Identifikační údaje rozhodnutí Ne
A1042 1042-2 Odpovědný zástupce 1042-2-1 Jméno, příjmení, datum a místo narození a adresa místa pobytu odpovědného zástupce Ne
A1042 1042-2 Odpovědný zástupce 1042-2-9 Pro které podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidly jsou ustanoveni odpovědným zástupcem a pro kolik velkých vozidel Ne
A1042 1042-2 Odpovědný zástupce 1042-2-10 Zda mají k podnikateli v silniční dopravě provozované velkými vozidly skutečnou vazbu Ne
A1042 1042-2 Odpovědný zástupce 1042-2-11 Rozsah odborné způsobilosti, číslo osvědčení o odborné způsobilosti, datum jeho vydání a označení úřadu, který ho vydal Ne
A1042 1042-2 Odpovědný zástupce 1042-2-12 Zda jsou způsobilí k řízení dopravní činnosti; v případě nezpůsobilosti k řízení dopravní činnosti doba, po kterou nezpůsobilost trvá Ne
A1042 1042-3 Podnikatel v silniční dopravě provozované malými vozidly 1042-3-1 Obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě odlišující dodatek, adresa místa trvalého pobytu, datum a místo narození, adresa místa podnikání a identifikační číslo podnikatele, který je fyzickou osobou Ne
A1042 1042-3 Podnikatel v silniční dopravě provozované malými vozidly 1042-3-2 Obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo podnikatele, který je právnickou osobou Ne
A1042 1042-3 Podnikatel v silniční dopravě provozované malými vozidly 1042-3-3 Identifikační údaje rozhodnutí o udělení koncese k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby a údaje o rozsahu koncese, její změně a zrušení Ne
A1042 1042-3 Podnikatel v silniční dopravě provozované malými vozidly 1042-3-4 Údaje podle § 9 odst. 4 písm. b) o vozidlech, se kterými podnikatel silniční dopravu provozuje Ne
A1042 1042-3 Podnikatel v silniční dopravě provozované malými vozidly 1042-3-5 Identifikační údaje o dokladech vydaných podle tohoto zákona a přímo použitelného předpisu Evropské unie Ne
A1042 1042-3 Podnikatel v silniční dopravě provozované malými vozidly 1042-3-6 Identifikační údaje rozhodnutí, kterým byla uložena sankce za správní delikt Ne
A1042 1042-4 Řidič taxislužby 1042-4-1 Jméno nebo jména, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum a místo narození, adresa místa trvalého, dlouhodobého, přechodného nebo jiného povoleného pobytu a státní příslušnost Ne
A1042 1042-4 Řidič taxislužby 1042-4-2 Identifikační údaje o oprávnění a průkazu řidiče taxislužby Ne
A1042 1042-4 Řidič taxislužby 1042-4-3 Údaje o trvání a ztrátě spolehlivosti řidiče taxislužby Ne
A1042 1042-4 Řidič taxislužby 1042-4-4 Identifikační údaje rozhodnutí, kterým byla řidiči taxislužby uložena sankce za přestupek, v jehož důsledku přestal být řidič taxislužby považován za spolehlivého podle § 9 odst. 3, a dále druh a výše sankce a právní kvalifikace přestupkuNe
A1042 1042-5 Vozidlo taxislužby 1042-5-1 Údaje o dopravci, pro kterého je vozidlo taxislužby evidováno, v rozsahu podle odstavce 2 písm. a) a b) Ne
A1042 1042-5 Vozidlo taxislužby 1042-5-2 Státní poznávací značka, tovární značka, obchodní označení a kategorie vozidla Ne
A1042 1042-5 Vozidlo taxislužby 1042-5-3 Typ a výrobní číslo taxametru a výrobní číslo paměťové jednotky taxametru, popřípadě údaj o tom, že vozidlo není vybaveno taxametrem Ne
A1042 1042-5 Vozidlo taxislužby 1042-5-4 Datum, k němuž bylo vozidlo zařazeno do evidence vozidel taxislužby nebo z této evidence vyřazeno a důvod vyřazení Ne
A1042 1042-6 Zahraniční podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly 1042-6-1 Obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě odlišující dodatek, adresa místa trvalého pobytu, datum a místo narození, adresa místa podnikání a identifikační číslo podnikatele, který je fyzickou osobou Ne
A1042 1042-6 Zahraniční podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly 1042-6-2 Obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo podnikatele, který je právnickou osobou Ne
A1042 1042-6 Zahraniční podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly 1042-6-3 Identifikační údaje rozhodnutí Ne
A1042 1042-7 Osoba, které bylo vydáno osvědčení o odborné způsobilosti 1042-7-1 Jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození a adresa místa trvalého pobytu a rozsah odborné způsobilosti, číslo osvědčení o odborné způsobilosti, datum jeho vydání a označení úřadu, který ho vydal Ne
A1043 1043-1 veřejná sbírka 1043-1-1 název a sídlo obce nebo kraje, usnesení příslušného orgánu obce nebo kraje o souhlasu s konáním sbírky ne starší než 60 dnů Ne
A1043 1043-1 veřejná sbírka 1043-1-2 jméno, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu starosty obce, jde-li o obec, nebo hejtmana kraje, jde-li o kraj, popřípadě osob jimi pověřených jednat jménem příslušného územního samosprávného celku ve věci sbírky Ne
A1043 1043-1 veřejná sbírka 1043-1-3 název (obchodní firma) právnické osoby, adresa sídla, identifikační číslo a jména, příjmení, data narození a adresy místa trvalého pobytu osob, které jsou statutárními orgány právnické osoby nebo členy statutárního orgánu právnické osoby Ne
A1043 1043-1 veřejná sbírka 1043-1-4 jméno, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby, oprávněné jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby Ne
A1043 1043-1 veřejná sbírka 1043-1-5 účel sbírky Ne
A1043 1043-1 veřejná sbírka 1043-1-6 území, na kterém se sbírka bude konat Ne
A1043 1043-1 veřejná sbírka 1043-1-7 datum zahájení a ukončení sbírky, nebo údaj o tom, že je konána na dobu neurčitou Ne
A1043 1043-1 veřejná sbírka 1043-1-8 způsob provádění sbírky Ne
A1043 1043-1 veřejná sbírka 1043-1-9 název a adresa banky nebo její pobočky nebo pobočky zahraniční banky, u níž je zřízen bankovní účet ke shromažďování příspěvků získaných sbírkou, a číslo tohoto účtu, koná-li se sbírka způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 písm. a) Ne
A1043 1043-1 veřejná sbírka 1043-1-10 podmínky pro otevření a zjištění obsahu pokladniček, koná-li se sbírka způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 písm. c) Ne
A1043 1043-1 veřejná sbírka 1043-1-11 určení výše příspěvku při prodeji předmětů, v jejichž ceně je příspěvek zahrnut, nebo určení výše příspěvku na vstupenkách, koná-li se sbírka způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 písm. d) nebo e) Ne
A1043 1043-1 veřejná sbírka 1043-1-12 den v roce, ke kterému bude zpracováno roční průběžné vyúčtování podle § 24 odst. 2, koná-li se sbírka na dobu neurčitou nebo na dobu určitou po dobu delší než 1 rok Ne
A1043 1043-1 veřejná sbírka 1043-1-13 den v roce, ke kterému bude zpracováno první roční průběžné vyúčtování podle § 24 odst. 2, není-li tento den totožný s dnem uvedeným v odstavci 2 písm. h) Ne
A1043 1043-1 veřejná sbírka 1043-1-14 Přílohy k oznámení o konání sbírky Ne
A1046 1046-1 Řidič 1046-1-2 Osobní údaje uvedené v řidičském průkazu a v mezinárodním řidičském průkazu Ne
A1046 1046-1 Řidič 1046-1-3 Evidence vydaných řidičských průkazů Ne
A1046 1046-1 Řidič 1046-1-4 Evidence skupin vozidel, pro které byla udělena řidičská oprávnění Ne
A1046 1046-1 Řidič 1046-1-5 Evidence vydaných mezinárodních řidičských průkazů Ne
A1046 1046-1 Řidič 1046-1-6 Evidence řidičských průkazů vydaných výměnou za řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo řidičský průkaz členského státu Ne
A1046 1046-1 Řidič 1046-1-7 Evidence odevzdaných řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů Ne
A1046 1046-1 Řidič 1046-1-8 Evidence spáchaných přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Ne
A1046 1046-1 Řidič 1046-1-9 Záznamy o počtu bodů dosažených řidičem v bodovém hodnocení a záznamy o odečtu bodů Ne
A1046 1046-1 Řidič 1046-1-10 Údaje o odnětí řidičských oprávnění pro ztrátu zdravotní nebo odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a jejich navrácení Ne
A1046 1046-1 Řidič 1046-1-11 Údaje o zákazech činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel uložených soudem za spáchané trestné činy nebo správním orgánem za spáchané přestupky Ne
A1046 1046-1 Řidič 1046-1-12 Evidence řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů Ne
A1046 1046-1 Řidič 1046-1-13 Evidence tiskopisů mezinárodních řidičských průkazů Ne
A1046 1046-1 Řidič 1046-1-14 Evidence vydaných řidičských průkazů za průkazy ztracené, zničené nebo neupotřebitelné Ne
A1046 1046-1 Řidič 1046-1-15 Údaje o pozbytí a vrácení řidičského oprávnění Ne
A1046 1046-1 Řidič 1046-1-16 Údaje o pozbytí práva k řízení motorového vozidla Ne
A1046 1046-1 Řidič 1046-1-17 Evidence vydaných průkazů profesní způsobilosti řidiče Ne
A1046 1046-1 Řidič 1046-1-18 Evidence vydaných osvědčení pro učitele Ne
A1046 1046-1 Řidič 1046-1-19 Školení řidičů Ne
A1046 1046-1 Řidič 1046-1-20 Exekuce pozastavením řidičského oprávnění Ne
A1046 1046-1 Řidič 1046-1-21 Dopravně psychogologická vyšetření Ne
A1086 1086-1 Poskytovatel zdravotních služeb 1086-1-1 Údaje provozovatele fyzická osoba Ne
A1086 1086-1 Poskytovatel zdravotních služeb 1086-1-2 Údaje provozovatele fyzická osoba podnikatel Ne
A1086 1086-1 Poskytovatel zdravotních služeb 1086-1-3 Údaje provozovatele právnická osoba Ne
A1086 1086-2 Osoba oprávněná provádět hodnocení kvality a bezpečí zdravotní péče 1086-2-1 Údaje osoby oprávněné provádět hodnocení kvality a bezpečí zdravotní péče fyzická osoba Ne
A1086 1086-2 Osoba oprávněná provádět hodnocení kvality a bezpečí zdravotní péče 1086-2-2 Údaje osoby oprávněné provádět hodnocení kvality a bezpečí zdravotní péče fyzická osoba podnikatel Ne
A1086 1086-2 Osoba oprávněná provádět hodnocení kvality a bezpečí zdravotní péče 1086-2-3 Údaje osoby oprávněné provádět hodnocení kvality a bezpečí zdravotní péče právnická osoba Ne
A1095 1095-1 člen přípravného výboru a petent 1095-1-1 příjmení Ne
A1095 1095-1 člen přípravného výboru a petent 1095-1-2 jméno, popřípadě jména Ne
A1095 1095-1 člen přípravného výboru a petent 1095-1-3 adresa místa pobytu Ne
A1095 1095-1 člen přípravného výboru a petent 1095-1-4 datum narození Ne
A1095 1095-1 člen přípravného výboru a petent 1095-1-5 státní občanství, popřípadě více státních občanství Ne
A1127 1127-1 Úniky a přenosy znečišťujících látek 1127-1-1 Provozovna Ano
A1127 1127-1 Úniky a přenosy znečišťujících látek 1127-1-2 Přenosy a úniky Ano
A1127 1127-2 Nakládání s odpady 1127-2-1 Údaje o nakládání s odpady Ne
A1133 1133-1 Kandidát a občan oprávněný volit prezdenta republiky 1133-1-1 registrace kandidátních listin Ne
A1133 1133-1 Kandidát a občan oprávněný volit prezdenta republiky 1133-1-3 kontrola petic Ne
A1133 1133-1 Kandidát a občan oprávněný volit prezdenta republiky 1133-1-4 Příjmení Ne
A1133 1133-1 Kandidát a občan oprávněný volit prezdenta republiky 1133-1-5 jména, popřípadě jména Ne
A1133 1133-1 Kandidát a občan oprávněný volit prezdenta republiky 1133-1-6 adresa místa pobytu Ne
A1133 1133-1 Kandidát a občan oprávněný volit prezdenta republiky 1133-1-7 datum narození Ne
A1133 1133-1 Kandidát a občan oprávněný volit prezdenta republiky 1133-1-8 státní občanství, popřípadě více státních občanství Ne
A1133 1133-1 Kandidát a občan oprávněný volit prezdenta republiky 1133-1-9 čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů Ne
A1133 1133-1 Kandidát a občan oprávněný volit prezdenta republiky 1133-1-10 datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-1 Jméno, popř. jména Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-2 Příjmení Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-3 Rodné příjmení Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-4 Datum narození Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-5 Pohlaví Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-6 Místo a okres nebo stát narození Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-7 Rodné číslo Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-8 Státní občanství, popř. více státních občanství Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-9 Datum nabytí nebo pozbytí státního občanství, popř. více státních občanství Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-10 Adresa místa trvalého pobytu Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-11 Předchozí adresy místa trvalého pobytu Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-12 Adresa pro doručování písemností Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-13 Datum přihlášení k trvalému pobytu Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-14 Datum ukončení trvalého pobytu Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-15 Datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-16 Datum, od kterého má být doručováno na adresu pro doručování písemností Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-17 Datum zrušení adresy pro doručování písemností Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-18 Datum změny adresy pro doručování písemností Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-19 Datum právní moci rozhodnutí o schválení smlouvy o nápomoci Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-20 Číslo jednací soudu, který smlouvu o nápomoci schválil Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-21 Označení soudu, který smlouvu o nápomoci schválil Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-22 Datum odvolání podpůrce soudem Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-23 Datum právní moci rozhodnutí o schválení zastoupení členem domácnosti Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-24 Číslo jednací soudu, který zastoupení členem domácnosti schválil Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-25 Označení soudu, který zastoupení členem domácnosti schválil Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-26 Datum zániku zastoupení členem domácnosti Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-27 Datum právní moci rozhodnutí o omezení svéprávnosti Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-28 Číslo jednací soudu, který o omezení svéprávnosti rozhodl Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-29 Označení soudu, který o omezení svéprávnosti rozhodl Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-30 Jméno, popř. jména opatrovníka - FO Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-31 Příjmení opatrovníka - FO Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-32 Rodné číslo opatrovníka - FO Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-33 Datum narození opatrovníka - FO Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-34 Místo a okres nebo stát narození opatrovníka - FO Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-35 Název opatrovníka - PO Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-36 Sídlo opatrovníka - PO Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-37 Místo zákazu pobytu Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-38 Doba trvání zákazu pobytu Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-39 Datum právní moci rozhodnutí o zákazu pobytu Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-40 Číslo jednací rozhodnutí o zákazu pobytu Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-41 Označení soudu nebo správního orgánu, který o zákazu pobytu rozhodl Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-42 Jméno, popř. jména matky Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-43 Příjmení matky Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-44 Rodné příjmení matky Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-45 Rodné číslo matky Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-46 Datum narození matky Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-47 Jméno, popř. jména otce Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-48 Příjmení otce Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-49 Rodné příjmení otce Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-50 Rodné číslo otce Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-51 Datum narození otce Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-52 Jméno, popř. jména jiného zákonného zástupce - FO Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-53 Příjmení jiného zákonného zástupce - FO Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-54 Rodné příjmení jiného zákonného zástupce - FO Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-55 Rodné číslo jiného zákonného zástupce - FO Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-56 Datum narození jiného zákonného zástupce - FO Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-57 Název jiného zákonného zástupce - PO Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-58 Sídlo jiného zákonného zástupce - PO Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-59 Rodinný stav Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-60 Datum uzavření manželství Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-61 Místo a okres nebo stát uzavření manželství Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-62 Datum právní moci rozhodnutí o prohlášení manželství za neplatné Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-63 Datum právní moci rozhodnutí o zdánlivém manželství Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-64 Datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-65 Datum právní moci rozhodnutí o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-66 Den, který platí za den smrti jednoho z manželů, popř. za den, který tento manžel nepřežil Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-67 Datum právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-68 Datum vzniku registrovaného partnerství Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-69 Místo a okres nebo stát vzniku registrovaného partnerství Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-70 Datum právní moci rozhodnutí o neplatnosti registrovaného partnerství Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-71 Datum právní moci rozhodnutí o neexistenci registrovaného partnerství Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-72 Datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z partnerů Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-73 Datum právní moci rozhodnutí o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-74 Den, který platí za den smrti jednoho z partnerů, popř. za den, který tento partner nepřežil Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-75 Datum právní moci rozhodnutí o zrušení registrovaného partnerství Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-76 Jméno, popř. jména manžela Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-77 Příjmení manžela Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-78 Rodné příjmení manžela Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-79 Rodné číslo manžela Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-80 Datum narození manžela Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-81 Jméno, popř. jména partnera Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-82 Příjmení partnera Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-83 Rodné příjmení partnera Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-84 Rodné číslo partnera Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-85 Datum narození partnera Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-86 Jméno, popř. jména dítěte Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-87 Příjmení dítěte Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-88 Rodné příjmení dítěte Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-89 Rodné číslo dítěte Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-90 Datum narození dítěte Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-91 Stupeň osvojení Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-92 Původní jméno, popř. jména osvojence Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-93 Původní příjmení osvojence Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-94 Původní rodné příjmení osvojence Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-95 Původní rodné číslo osvojence Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-96 Nové jméno, popř. jména osvojence Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-97 Nové příjmení osvojence Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-98 Nové rodné příjmení osvojence Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-99 Nové rodné číslo osvojence Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-100 Datum narození osvojence Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-101 Místo a okres nebo stát narození osvojence Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-102 Jméno, popř. jména osvojitele Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-103 Příjmení osvojitele Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-104 Rodné příjmení osvojitele Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-105 Rodné číslo osvojitele Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-106 Datum narození osvojitele Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-107 Jméno, popř. jména matky osvojence Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-108 Příjmení matky osvojence Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-109 Rodné příjmení matky osvojence Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-110 Rodné číslo matky osvojence Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-111 Datum narození matky osvojence Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-112 Jméno, popř. jména otce osvojence Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-113 Příjmení otce osvojence Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-114 Rodné příjmení otce osvojence Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-115 Rodné číslo otce osvojence Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-116 Datum narození otce osvojence Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-117 Datum právní moci rozhodnutí o osvojení Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-118 Datum právní moci rozhodnutí o zrušení osvojení Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-119 Záznam o poskytnutí údajů (§ 8 odst. 12) Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-120 Datum úmrtí Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-121 Místo a okres nebo stát úmrtí Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-122 Datum právní moci rozhodnutí o prohlášení za nezvěstného Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-123 Den, kdy nastaly účinky prohlášení za nezvěstného Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-124 Číslo jednací soudu, který o prohlášení za nezvěstného rozhodl Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-125 Označení soudu, který o prohlášení za nezvěstného rozhodl Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-126 Datum právní moci rozhodnutí o zrušení prohlášení za nezvěstného Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-127 Číslo jednací soudu, který o zrušení prohlášení za nezvěstného rozhodl Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-128 Označení soudu, který o zrušení prohlášení za nezvěstného rozhodl Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-129 Datum právní moci rozhodnutí o prohlášení za mrtvého Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-130 Den, který platí za den smrti, popř. den, který nepřežil Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-131 Číslo jednací soudu, který o prohlášení za mrtvého rozhodl Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-132 Označení soudu, který o prohlášení za mrtvého rozhodl Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-133 Datum právní moci rozhodnutí o zrušení porhlášení za mrtvého Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-134 Číslo jednací soudu, který o zrušení prohlášení za mrtvého rozhodl Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-135 Označení soudu, který o zrušení prohlášení za mrtvého rozhodl Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-136 Poznámky Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-137 Agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel Ne
A115 115-1 Obyvatel 115-1-138 Datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení omezení svéprávnosti Ne
A115 115-2 Rodné číslo 115-2-1 Důvod přidělení rodného čísla Ne
A115 115-2 Rodné číslo 115-2-2 Označení výdejového místa, které rodné číslo přidělilo Ne
A115 115-2 Rodné číslo 115-2-3 Rodné číslo Ne
A115 115-2 Rodné číslo 115-2-4 Původní rodné číslo (v případě změny) Ne
A115 115-2 Rodné číslo 115-2-5 Důvod provedení změny rodného čísla Ne
A115 115-2 Rodné číslo 115-2-6 Jméno, popř. jména nositele rodného čísla Ne
A115 115-2 Rodné číslo 115-2-7 Případné změny jména, popř. jmen nositele rodného čísla Ne
A115 115-2 Rodné číslo 115-2-8 Příjmení nositele rodného čísla Ne
A115 115-2 Rodné číslo 115-2-9 Případné změny příjmení nositele rodného čísla Ne
A115 115-2 Rodné číslo 115-2-10 Rodné příjmení nositele rodného čísla Ne
A115 115-2 Rodné číslo 115-2-11 Případné změny rodného příjmení nositele rodného čísla Ne
A115 115-2 Rodné číslo 115-2-12 Datum přidělení rodného čísla Ne
A115 115-2 Rodné číslo 115-2-13 V případě změny rodného čísla datum přidělení původního rodného čísla Ne
A115 115-2 Rodné číslo 115-2-14 Datum narození nositele rodného čísla Ne
A115 115-2 Rodné číslo 115-2-15 Místo a okres narození na území České republiky nebo místo a stát narození v cizině nositele rodného čísla Ne
A115 115-2 Rodné číslo 115-2-16 Agendový identifkátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel, pokud byl přidělen Ne
A115 115-2 Rodné číslo 115-2-17 Obrazový záznam dokladu o rodném čísle Ne
A115 115-2 Rodné číslo 115-2-18 Záznam o ověření rodného čísla, včetně data jeho vydání Ne
A115 115-2 Rodné číslo 115-2-19 Záznam o osvědčení rodného čísla, včetně data jeho vydání Ne
A115 115-2 Rodné číslo 115-2-20 Záznam o potvrzení změny rodného čísla, včetně data jeho vydání Ne
A115 115-2 Rodné číslo 115-2-21 Poznámka, kterou vytváří a využívá správce registru rodných čísel Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-1 Jméno cizince Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-2 Příjmení cizince Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-3 Rodné příjmení cizince Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-4 Ostatní jména Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-5 Datum narození cizince Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-6 Místo narození (místo,okr.,stát) Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-7 Rodné číslo cizince Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-8 Státní občanství Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-9 Pohlaví cizince Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-10 Rodinný stav cizince Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-11 Místo uzavření manžel/partner Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-12 Stav osoby - živá/mrtvá Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-13 Stav osoby od - datum úmrtí Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-14 Místo úmrtí (místo,okr.,stát) Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-15 Typ pobytu Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-16 Adresa pobytu cizince Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-17 Skutečný pobyt Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-18 Platnost povolení pobytu od do Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-19 Způsobilost cizince Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-20 Údaje o otci cizince Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-21 Údaje o matce cizince Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-22 Údaje o zákonném zástupci Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-23 Základní údaje o partnerovi/ce Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-24 Základní údaje o dětech Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-25 Státní občanství otce a matky Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-26 Manžel/partner - občanství Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-27 Státní občanství dítěte Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-28 Místo narození dítěte Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-29 Předchozí jména cizince Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-30 Předchozí místa pobytu Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-31 Změna manželství/partnerství Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-32 Datum a důvod ukončení stavu Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-33 Změna pohlaví- datum Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-34 Předchozí rodná čísla cizince Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-35 Údaje o osvojených dětech Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-36 Údaje o osvojení cizince Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-37 Správní nebo soudní vyhoštění Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-38 Doručovací adresa cizince Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-39 Cizinci dle písmene u) Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-40 Zařazení cizince do Státního int Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-41 Zápis do seznamu voličů Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-42 Zaměstnání,zařazení,místo výkonu Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-43 Osvojenec - Typ osvojení Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-44 Osvojenec - Původní rodné číslo Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-45 Osvojenec - Původní jméno Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-46 Osvojenec - Původní rod.příjmení Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-47 Datum NPM osvojení osvojitelkou Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-48 Dat.NPM zrušení os.osvojitelkou Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-49 Datum NPM osvojení osvojitelem Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-50 Dat.NPM zrušení os. osvojitelem Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-51 RČ původního otce Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-52 Datum narození původního otce Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-53 Jméno původního otce Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-54 Příjmení původního otce Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-55 Rodné příjmení původního otce Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-56 AIFO původního otce Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-57 RČ původní matky Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-58 Datum narození původní matky Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-59 Jméno původní matky Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-60 Příjmení původní matky Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-61 Rodné příjmení původní matky Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-62 AIFO původní matky Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-63 Dřívější rodná příjmení Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-64 Nezvěstnost Ne
A116 116-1 Cizinec 116-1-65 Územní zákaz pobytu Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-1 Jméno, popř. jména Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-2 Příjmení Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-3 Datum narození Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-4 Místo a okres nebo místo a stát narození Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-5 Pohlaví Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-6 Rodné číslo Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-7 Státní občanství Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-8 Adresa místa trvalého pobytu, včetně označení adresy úřadu Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-9 Počátek trvalého pobytu Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-10 Datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-11 Datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-12 Rodinný stav nebo registrované partnerství, pokud jsou uvedeny v občanském průkazu Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-13 Datum nabytí právní moci rozhodnutí o omezení svéprávnosti Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-14 Datum nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení omezení svéprávnosti Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-15 Digitální zpracování podoby držitele Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-16 Digitální zpracování podpisu držitele, popřípadě důvod nepořízení podpisu Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-17 Titul nebo vědecká hodnost Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-18 Datum úmrtí, nebo, je-li vydáno rozhodnutí o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který osoba prohlášená za mrtvou nepřežila Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-19 Datum nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení za mrtvého Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-20 Číslo, popřípadě série občanského průkazu Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-21 Datum vydání občanského průkazu Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-22 Datum převzetí občanského průkazu Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-23 Označení správního orgánu, který občanský průkaz vydal Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-24 Datum skončení platnosti občanského průkazu (v OP Platnost do) Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-25 Datum skartace občanského průkazu Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-30 Čísla vydaných potvrzení o občanském průkazu, doba jejich platnosti a označení úřadu, který je vydal Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-33 Číslo žádosti o vydání občanského průkazu Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-34 Žádost o vydání občanského průkazu v elektronické podobě Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-35 Datum a čas elektronické identifikace držitele občanského průkazu, subjekt a místo provádějící identifikaci Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-37 Číslo kontaktního elektronického čipu Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-38 Typ datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-40 Datum a čas aktivace identifikačního certifikátu Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-41 Datum a čas zablokování identifikačního certifikátu Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-42 Digitalizovaný podpis pořízený při převzetí občanského průkazu, popřípadě důvod nepořízení podpisu Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-43 Údaje potřebné pro vyrozumění o možnosti převzetí občanského průkazu - telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť, adresa elektronické pošty nebo datová schránka Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-46 Datum a čas zablokování funkce autentizace podle § 16 odst. 9 zákona č. 328/1999 Sb. Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-47 Zkrácená podoba jména uvedená v občanském průkazu Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-48 Zkrácená podoba příjmení uvedená v občanském průkazu Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-49 Jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození nebo název a sídlo opatrovníka a datum nabytí právní moci rozhodnutí o jmenování opatrovníkem Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-50 Zákaz poskytnutí digitálního zpracování podoby držitele po jeho úmrtí Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-51 Záznam o skončení platnosti občanského průkazu v elektronické podobě (formulář) Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-52 Ohlášení poškození, zničení, ztráty, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu v elektronické podobě (formulář) Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-53 Poznámky k předání občanského průkazu (typ přebírající osoby, poznámky - volný text) Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-54 Data pro elektronické využití občanského průkazu nebo údaje o těchto datech Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-55 Údaje o nosiči dat Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-56 Údaje o neplatném občanském průkazu - číslo, popřípadě série Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-57 Údaje o neplatném občanském průkazu - číslo, popřípadě série a datum skutečného skončení platnosti Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-58 Údaje o neplatném občanském průkazu - číslo, popřípadě série a důvod skončení platnosti Ne
A117 117-1 Držitel občanského průkazu 117-1-59 Údaje o neplatném občanském průkazu - číslo, popřípadě série, datum znehodnocení a údaj o jeho ponechání nebo odevzdání Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-1 jméno, popřípadě jména Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-2 příjmení Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-3 rodné příjmení Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-4 rodné číslo Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-5 datum narození Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-6 místo a okres narození nebo stát narození v cizině Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-7 pohlaví Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-8 státní občanství Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-9 rodinný stav nebo partnerství Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-10 datum uzavření manželství Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-11 datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-12 adresa místa trvalého pobytu Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-13 počátek trvalého pobytu Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-14 datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-15 datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-16 číslo a druh vydaného cestovního dokladu Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-17 datum vydání cestovního dokladu Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-18 datum převzetí cestovního dokladu Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-19 datum skončení platnosti cestovního dokladu (v dokladu "Platnost do") Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-20 označení orgánu, který cestovní doklad vydal Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-21 digitální zpracování fotografie držitele Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-22 digitální zpracování podpisu držitele Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-23 prodloužení doby platnosti cestovního dokladu Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-24 číslo žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-25 údaje obsažené v žádosti o vydání cestovního pasu, včetně digitálního zpracování fotografie a podpisu žadatele Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-26 nosič dat s biometrickými údaji a záznamy údajů v nosiči Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-27 údaje o skončení platnosti cestovního dokladu: číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti neplatného cestovního dokladu Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-28 omezení spočívající v zákazu vycestování do zahraničí Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-29 záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-32 Digitální zpracování podpisu na žádosti pořízeného při převzetí cestovního pasu Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-33 telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresa elektronické pošty Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-35 Zkrácená podoba jména zapsaná v cestovním dokladu Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-36 Zkrácená podoba příjmení zapsaná v cestovním dokladu Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-37 datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení omezení svéprávnosti Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-38 datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-39 údaje o skončení platnosti cestovního dokladu: číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného nebo odcizeného cestovního dokladu; datum a místo ohlášení ztráty nebo odcizení Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-40 poznámky k předání cestovního pasu (typ přebírající osoby, poznámky - volný text) Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-41 záznam o skončení platnosti cestovního pasu v elektronické podobě (formulář) Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-42 žádost o vydání cestovního pasu v elektronické podobě Ne
A118 118-1 držitel cestovního dokladu 118-1-43 oznámení o ztrátě nebo odcizení cestovního pasu v elektronické podobě (formulář) Ne
A1181 1181-1 Bodové pole 1181-1-1 geodetické údaje bodů polohového bodového pole Ano
A1181 1181-1 Bodové pole 1181-1-2 geodetické údaje bodů výškového bodového pole Ano
A1181 1181-1 Bodové pole 1181-1-3 geodetické údaje bodů tíhového bodového pole Ano
A1181 1181-1 Bodové pole 1181-1-4 údaje o chráněných území značky základního bodového pole Ne
A1181 1181-1 Bodové pole 1181-1-5 řízení o umístění značky bodu a o přemístění či odstranění značky nebo o uložení opatření k ochraně značky Ne
A1181 1181-2 Státní mapové dílo 1181-2-1 základní státní mapová díla v grafické formě Ne
A1181 1181-2 Státní mapové dílo 1181-2-2 základní státní mapová díla v rastrové nebo vektorové formě Ano
A1181 1181-2 Státní mapové dílo 1181-2-3 tématická státní mapová díla v grafické formě Ne
A1181 1181-2 Státní mapové dílo 1181-2-4 tématická státní mapová díla v rastrové nebo vektorové formě Ne
A1181 1181-3 Základní báze geografických dat České republiky - Sídelní, hospodářské a kulturní objekty1181-3-9 ostatní plocha v sídlech Ano
A1181 1181-3 Základní báze geografických dat České republiky - Sídelní, hospodářské a kulturní objekty1181-3-10 budova jednotlivá nebo blok budov Ano
A1181 1181-3 Základní báze geografických dat České republiky - Sídelní, hospodářské a kulturní objekty1181-3-11 věžovitá nástavba na budově, věžovitá stavba ostatní Ano
A1181 1181-3 Základní báze geografických dat České republiky - Sídelní, hospodářské a kulturní objekty1181-3-12 ústí šachty, štoly Ano
A1181 1181-3 Základní báze geografických dat České republiky - Sídelní, hospodářské a kulturní objekty1181-3-13 těžní věž Ano
A1181 1181-3 Základní báze geografických dat České republiky - Sídelní, hospodářské a kulturní objekty1181-3-14 povrchová těžba, lom Ano
A1181 1181-3 Základní báze geografických dat České republiky - Sídelní, hospodářské a kulturní objekty1181-3-15 usazovací nádrž Ano
A1181 1181-3 Základní báze geografických dat České republiky - Sídelní, hospodářské a kulturní objekty1181-3-16 úložné místo Ano
A1181 1181-3 Základní báze geografických dat České republiky - Sídelní, hospodářské a kulturní objekty1181-3-17 kůlna, skleník, fóliovník Ano
A1181 1181-3 Základní báze geografických dat České republiky - Sídelní, hospodářské a kulturní objekty1181-3-18 tovární komín Ano
A1181 1181-3 Základní báze geografických dat České republiky - Sídelní, hospodářské a kulturní objekty1181-3-19 dopravníkový pás Ano
A1181 1181-3 Základní báze geografických dat České republiky - Sídelní, hospodářské a kulturní objekty1181-3-20 chladící věž Ano
A1181 1181-3 Základní báze geografických dat České republiky - Sídelní, hospodářské a kulturní objekty1181-3-21 válcová nádrž, zásobník Ano
A1181 1181-3 Základní báze geografických dat České republiky - Sídelní, hospodářské a kulturní objekty1181-3-22 silo Ano
A1181 1181-3 Základní báze geografických dat České republiky - Sídelní, hospodářské a kulturní objekty1181-3-23 vodojem věžový Ano
A1181 1181-3 Základní báze geografických dat České republiky - Sídelní, hospodářské a kulturní objekty1181-3-24 skládka Ano
A1181 1181-3 Základní báze geografických dat České republiky - Sídelní, hospodářské a kulturní objekty1181-3-25 větrný mlýn Ano
A1181 1181-3 Základní báze geografických dat České republiky - Sídelní, hospodářské a kulturní objekty1181-3-26 větrný motor Ano
A1181 1181-3 Základní báze geografických dat České republiky - Sídelní, hospodářské a kulturní objekty1181-3-27 rozvalina, zřícenina Ano
A1181 1181-3 Základní báze geografických dat České republiky - Sídelní, hospodářské a kulturní objekty1181-3-28 mohyla, pomník, náhrobek Ano
A1181 1181-3 Základní báze geografických dat České republiky - Sídelní, hospodářské a kulturní objekty1181-3-29 kříž, sloup kulturního významu Ano
A1181 1181-3 Základní báze geografických dat České republiky - Sídelní, hospodářské a kulturní objekty1181-3-30 hradba, val, bašta, opevnění Ano
A1181 1181-3 Základní báze geografických dat České republiky - Sídelní, hospodářské a kulturní objekty1181-3-31 zeď Ano
A1181 1181-3 Základní báze geografických dat České republiky - Sídelní, hospodářské a kulturní objekty1181-3-32 hřbitov Ano
A1181 1181-3 Základní báze geografických dat České republiky - Sídelní, hospodářské a kulturní objekty1181-3-33 lyžařský můstek Ano
A1181 1181-3 Základní báze geografických dat České republiky - Sídelní, hospodářské a kulturní objekty1181-3-34 areál účelové zástavby Ano
A1181 1181-3 Základní báze geografických dat České republiky - Sídelní, hospodářské a kulturní objekty1181-3-35 doplňková linie Ano
A1181 1181-3 Základní báze geografických dat České republiky - Sídelní, hospodářské a kulturní objekty1181-3-36 definiční bod adresního místa Ano
A1181 1181-3 Základní báze geografických dat České republiky - Sídelní, hospodářské a kulturní objekty1181-3-37 bunkr Ano
A1181 1181-10 Základní báze geografických dat České republiky - Komunikace 1181-10-1 silnice, dálnice Ano
A1181 1181-10 Základní báze geografických dat České republiky - Komunikace 1181-10-2 ulice Ano
A1181 1181-10 Základní báze geografických dat České republiky - Komunikace 1181-10-3 cesta Ano
A1181 1181-10 Základní báze geografických dat České republiky - Komunikace 1181-10-4 pěšina Ano
A1181 1181-10 Základní báze geografických dat České republiky - Komunikace 1181-10-5 křižovatka mimoúrovňová Ano
A1181 1181-10 Základní báze geografických dat České republiky - Komunikace 1181-10-6 křižovatka úrovňová Ano
A1181 1181-10 Základní báze geografických dat České republiky - Komunikace 1181-10-7 uzlový bod silniční sítě Ano
A1181 1181-10 Základní báze geografických dat České republiky - Komunikace 1181-10-8 most Ano
A1181 1181-10 Základní báze geografických dat České republiky - Komunikace 1181-10-9 lávka Ano
A1181 1181-10 Základní báze geografických dat České republiky - Komunikace 1181-10-10 podjezd Ano
A1181 1181-10 Základní báze geografických dat České republiky - Komunikace 1181-10-11 železniční přejezd Ano
A1181 1181-10 Základní báze geografických dat České republiky - Komunikace 1181-10-12 propustek Ano
A1181 1181-10 Základní báze geografických dat České republiky - Komunikace 1181-10-13 přívoz Ano
A1181 1181-10 Základní báze geografických dat České republiky - Komunikace 1181-10-14 tunel Ano
A1181 1181-10 Základní báze geografických dat České republiky - Komunikace 1181-10-15 parkoviště, odpočívka Ano
A1181 1181-10 Základní báze geografických dat České republiky - Komunikace 1181-10-16 železniční trať Ano
A1181 1181-10 Základní báze geografických dat České republiky - Komunikace 1181-10-17 železniční vlečka Ano
A1181 1181-10 Základní báze geografických dat České republiky - Komunikace 1181-10-18 kolejiště Ano
A1181 1181-10 Základní báze geografických dat České republiky - Komunikace 1181-10-19 železniční stanice, zastávka Ano
A1181 1181-10 Základní báze geografických dat České republiky - Komunikace 1181-10-20 stanice metra Ano
A1181 1181-10 Základní báze geografických dat České republiky - Komunikace 1181-10-21 lanová dráha, lyžařský vlek Ano
A1181 1181-10 Základní báze geografických dat České republiky - Komunikace 1181-10-22 stožár lanové dráhy Ano
A1181 1181-10 Základní báze geografických dat České republiky - Komunikace 1181-10-23 tramvajová dráha Ano
A1181 1181-10 Základní báze geografických dat České republiky - Komunikace 1181-10-24 letiště Ano
A1181 1181-10 Základní báze geografických dat České republiky - Komunikace 1181-10-25 obvod letištní dráhy Ano
A1181 1181-10 Základní báze geografických dat České republiky - Komunikace 1181-10-26 osa letištní dráhy Ano
A1181 1181-10 Základní báze geografických dat České republiky - Komunikace 1181-10-27 metro Ano
A1181 1181-10 Základní báze geografických dat České republiky - Komunikace 1181-10-28 brod Ano
A1181 1181-10 Základní báze geografických dat České republiky - Komunikace 1181-10-29 silnice neevidovaná Ano
A1181 1181-10 Základní báze geografických dat České republiky - Komunikace 1181-10-30 silnice ve výstavbě Ano
A1181 1181-10 Základní báze geografických dat České republiky - Komunikace 1181-10-31 areál železniční stanice, zastávky Ano
A1181 1181-10 Základní báze geografických dat České republiky - Komunikace 1181-10-32 heliport Ano
A1181 1181-11 Základní báze geografických dat České republiky - Rozvodné sítě a produktovody 1181-11-1 elektrárna Ano
A1181 1181-11 Základní báze geografických dat České republiky - Rozvodné sítě a produktovody 1181-11-2 rozvodna, transformovna Ano
A1181 1181-11 Základní báze geografických dat České republiky - Rozvodné sítě a produktovody 1181-11-3 elektrické vedení Ano
A1181 1181-11 Základní báze geografických dat České republiky - Rozvodné sítě a produktovody 1181-11-4 stožár elektrického vedení Ano
A1181 1181-11 Základní báze geografických dat České republiky - Rozvodné sítě a produktovody 1181-11-5 dálkový produktovod, dálkové potrubí Ano
A1181 1181-11 Základní báze geografických dat České republiky - Rozvodné sítě a produktovody 1181-11-6 přečerpávací stanice produktovodu Ano
A1181 1181-12 Základní báze geografických dat České republiky - Vodstvo 1181-12-1 zdroj podzemních vod Ano
A1181 1181-12 Základní báze geografických dat České republiky - Vodstvo 1181-12-2 vodní tok Ano
A1181 1181-12 Základní báze geografických dat České republiky - Vodstvo 1181-12-3 rozvodnice Ano
A1181 1181-12 Základní báze geografických dat České republiky - Vodstvo 1181-12-4 přístaviště Ano
A1181 1181-12 Základní báze geografických dat České republiky - Vodstvo 1181-12-5 vodopád Ano
A1181 1181-12 Základní báze geografických dat České republiky - Vodstvo 1181-12-6 přehradní hráz, jez Ano
A1181 1181-12 Základní báze geografických dat České republiky - Vodstvo 1181-12-7 plavební komora Ano
A1181 1181-12 Základní báze geografických dat České republiky - Vodstvo 1181-12-8 akvadukt, shybka Ano
A1181 1181-12 Základní báze geografických dat České republiky - Vodstvo 1181-12-9 vodní plocha Ano
A1181 1181-12 Základní báze geografických dat České republiky - Vodstvo 1181-12-10 břehová čára Ano
A1181 1181-12 Základní báze geografických dat České republiky - Vodstvo 1181-12-11 bažina, močál Ano
A1181 1181-13 Základní báze geografických dat České republiky - Územní jednotky včetně chráněných území1181-13-1 hranice správní jednotky a katastrálního území Ano
A1181 1181-13 Základní báze geografických dat České republiky - Územní jednotky včetně chráněných území1181-13-2 maloplošné zvláště chráněné území Ano
A1181 1181-13 Základní báze geografických dat České republiky - Územní jednotky včetně chráněných území1181-13-3 velkoplošné zvláště chráněné území Ano
A1181 1181-13 Základní báze geografických dat České republiky - Územní jednotky včetně chráněných území1181-13-4 dobývací prostory Ano
A1181 1181-13 Základní báze geografických dat České republiky - Územní jednotky včetně chráněných území1181-13-5 chráněné ložiskové území Ano
A1181 1181-14 Základní báze geografických dat České republiky - Vegetace a povrch 1181-14-1 hranice užívání půdy Ano
A1181 1181-14 Základní báze geografických dat České republiky - Vegetace a povrch 1181-14-2 orná půda a ostatní dále nespecifikované plochy Ano
A1181 1181-14 Základní báze geografických dat České republiky - Vegetace a povrch 1181-14-3 chmelnice Ano
A1181 1181-14 Základní báze geografických dat České republiky - Vegetace a povrch 1181-14-4 ovocný sad, zahrada Ano
A1181 1181-14 Základní báze geografických dat České republiky - Vegetace a povrch 1181-14-5 vinice Ano
A1181 1181-14 Základní báze geografických dat České republiky - Vegetace a povrch 1181-14-6 trvalý travní porost Ano
A1181 1181-14 Základní báze geografických dat České republiky - Vegetace a povrch 1181-14-7 lesní půda se stromy Ano
A1181 1181-14 Základní báze geografických dat České republiky - Vegetace a povrch 1181-14-8 lesní půda s křovinatým porostem Ano
A1181 1181-14 Základní báze geografických dat České republiky - Vegetace a povrch 1181-14-9 lesní půda s kosodřevinou Ano
A1181 1181-14 Základní báze geografických dat České republiky - Vegetace a povrch 1181-14-10 okrasná zahrada, park Ano
A1181 1181-14 Základní báze geografických dat České republiky - Vegetace a povrch 1181-14-11 významný nebo osamělý strom, lesík Ano
A1181 1181-14 Základní báze geografických dat České republiky - Vegetace a povrch 1181-14-12 liniová vegetace Ano
A1181 1181-14 Základní báze geografických dat České republiky - Vegetace a povrch 1181-14-13 lesní průsek Ano
A1181 1181-14 Základní báze geografických dat České republiky - Vegetace a povrch 1181-14-14 rašeliniště Ano
A1181 1181-14 Základní báze geografických dat České republiky - Vegetace a povrch 1181-14-15 pomocná hranice užívání Ano
A1181 1181-15 Základní báze geografických dat České republiky - Terénní reliéf 1181-15-1 hranice geomorfologické jednotky Ano
A1181 1181-15 Základní báze geografických dat České republiky - Terénní reliéf 1181-15-2 vrstevnice Ano
A1181 1181-15 Základní báze geografických dat České republiky - Terénní reliéf 1181-15-3 kótovaný bod Ano
A1181 1181-15 Základní báze geografických dat České republiky - Terénní reliéf 1181-15-4 výškový bod reliéfu Ano
A1181 1181-15 Základní báze geografických dat České republiky - Terénní reliéf 1181-15-5 výškový bod povrchu Ano
A1181 1181-15 Základní báze geografických dat České republiky - Terénní reliéf 1181-15-6 skalní útvary Ano
A1181 1181-15 Základní báze geografických dat České republiky - Terénní reliéf 1181-15-7 rokle, výmol Ano
A1181 1181-15 Základní báze geografických dat České republiky - Terénní reliéf 1181-15-8 sesuv půdy, suť Ano
A1181 1181-15 Základní báze geografických dat České republiky - Terénní reliéf 1181-15-9 vstup do jeskyně Ano
A1181 1181-15 Základní báze geografických dat České republiky - Terénní reliéf 1181-15-10 osamělý balvan, skála, skalní suk Ano
A1181 1181-15 Základní báze geografických dat České republiky - Terénní reliéf 1181-15-11 skupina balvanů Ano
A1181 1181-15 Základní báze geografických dat České republiky - Terénní reliéf 1181-15-12 stupeň, sráz Ano
A1181 1181-15 Základní báze geografických dat České republiky - Terénní reliéf 1181-15-13 pata terénního útvaru Ano
A1181 1181-16 Základní báze geografických dat České republiky - Geodetické body 1181-16-1 bod polohového bodového pole Ano
A1181 1181-16 Základní báze geografických dat České republiky - Geodetické body 1181-16-2 bod základního výškového bodového pole Ano
A1181 1181-16 Základní báze geografických dat České republiky - Geodetické body 1181-16-3 bod základního tíhového bodového pole Ano
A1181 1181-17 Databázový soubor geografického názvosloví 1181-17-1 jména nesídelních geografických objektů z území České republiky Ano
A1181 1181-17 Databázový soubor geografického názvosloví 1181-17-2 české podoby jmen sídelních a nesídelních geografických objektů mimo území České republiky Ano
A1181 1181-17 Databázový soubor geografického názvosloví 1181-17-3 historické podoby současných jmen geografických objektů Ne
A1181 1181-18 Dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností 1181-18-1 dokumentace výsledků zeměměřických činností Ne
A1181 1181-18 Dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností 1181-18-2 archivace výsledků zeměměřických činností Ano
A1181 1181-19 Ortofotografické zobrazení území České republiky 1181-19-1 data ortofotografického zobrazení území České republiky Ano
A1181 1181-20 Permanentní stanice pro příjem signálů globálních navigačních družicových systémů 1181-20-1 data a služby permanentních stanic pro příjem signálů globálních navigačních družicových systémů Ne
A1183 1183-1 kandidát a petent 1183-1-1 příjmení Ne
A1183 1183-1 kandidát a petent 1183-1-2 jméno, popřípadě jména Ne
A1183 1183-1 kandidát a petent 1183-1-3 adresa místa pobytu Ne
A1183 1183-1 kandidát a petent 1183-1-4 datum narození Ne
A1183 1183-1 kandidát a petent 1183-1-5 státní občanství, popřípadě více státních občanství Ne
A1183 1183-1 kandidát a petent 1183-1-6 datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí Ne
A123 123-5 území státu 123-5-1 identifikační údaje Ano
A123 123-5 území státu 123-5-2 lokalizační údaje Ano
A123 123-5 území státu 123-5-4 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A123 123-5 území státu 123-5-5 datum vzniku Ano
A123 123-6 území regionu soudržnosti 123-6-1 identifikační údaje Ano
A123 123-6 území regionu soudržnosti 123-6-2 lokalizační údaje Ano
A123 123-6 území regionu soudržnosti 123-6-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A123 123-6 území regionu soudržnosti 123-6-4 datum vzniku Ano
A123 123-7 území VÚSC 123-7-1 identifikační údaje Ano
A123 123-7 území VÚSC 123-7-2 lokalizační údaje Ano
A123 123-7 území VÚSC 123-7-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A123 123-7 území VÚSC 123-7-4 datum vzniku Ano
A123 123-9 území okresu 123-9-1 identifikační údaje Ano
A123 123-9 území okresu 123-9-2 lokalizační údaje Ano
A123 123-9 území okresu 123-9-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A123 123-9 území okresu 123-9-4 datum vzniku Ano
A123 123-10 správní obvod ORP 123-10-1 identifikační údaje Ano
A123 123-10 správní obvod ORP 123-10-2 lokalizační údaje Ano
A123 123-10 správní obvod ORP 123-10-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A123 123-10 správní obvod ORP 123-10-4 datum vzniku Ano
A123 123-11 správní obvod POÚ 123-11-1 identifikační údaje Ano
A123 123-11 správní obvod POÚ 123-11-2 lokalizační údaje Ano
A123 123-11 správní obvod POÚ 123-11-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A123 123-11 správní obvod POÚ 123-11-4 datum vzniku Ano
A123 123-12 území obce 123-12-1 identifikační údaje Ano
A123 123-12 území obce 123-12-2 lokalizační údaje Ano
A123 123-12 území obce 123-12-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A123 123-12 území obce 123-12-5 mluvnické charakteristiky názvu Ano
A123 123-12 území obce 123-12-6 status obce Ano
A123 123-12 území obce 123-12-7 znak a vlajka Ano
A123 123-12 území obce 123-12-8 datum vzniku Ano
A123 123-13 území VÚ 123-13-1 identifikační údaje Ano
A123 123-13 území VÚ 123-13-2 lokalizační údaje Ano
A123 123-13 území VÚ 123-13-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A123 123-13 území VÚ 123-13-4 datum vzniku Ano
A123 123-14 správní obvod v hlavním městě Praze 123-14-1 identifikační údaje Ano
A123 123-14 správní obvod v hlavním městě Praze 123-14-2 lokalizační údaje Ano
A123 123-14 správní obvod v hlavním městě Praze 123-14-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A123 123-14 správní obvod v hlavním městě Praze 123-14-4 datum vzniku Ano
A123 123-15 území obvodu v hlavním městě Praze 123-15-1 identifikační údaje Ano
A123 123-15 území obvodu v hlavním městě Praze 123-15-2 lokalizační údaje Ano
A123 123-15 území obvodu v hlavním městě Praze 123-15-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A123 123-15 území obvodu v hlavním městě Praze 123-15-4 datum vzniku Ano
A123 123-16 území městské části v hlavním městě Praze 123-16-1 identifikační údaje Ano
A123 123-16 území městské části v hlavním městě Praze 123-16-2 lokalizační údaje Ano
A123 123-16 území městské části v hlavním městě Praze 123-16-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A123 123-16 území městské části v hlavním městě Praze 123-16-4 mluvnické charakteristiky názvu Ano
A123 123-16 území městské části v hlavním městě Praze 123-16-6 znak a vlajka Ano
A123 123-16 území městské části v hlavním městě Praze 123-16-7 datum vzniku Ano
A123 123-17 území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města 123-17-1 identifikační údaje Ano
A123 123-17 území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města 123-17-2 lokalizační údaje Ano
A123 123-17 území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města 123-17-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A123 123-17 území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města 123-17-4 mluvnické charakteristiky názvu Ano
A123 123-17 území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města 123-17-5 znak a vlajka Ano
A123 123-17 území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města 123-17-6 datum vzniku Ano
A123 123-19 území základní sídelní jednotky 123-19-1 identifikační údaje Ano
A123 123-19 území základní sídelní jednotky 123-19-2 lokalizační údaje Ano
A123 123-19 území základní sídelní jednotky 123-19-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A123 123-19 území základní sídelní jednotky 123-19-4 charakter ZSJ Ano
A123 123-19 území základní sídelní jednotky 123-19-5 datum vzniku Ano
A123 123-20 stavební objekt 123-20-1 identifikační údaje Ano
A123 123-20 stavební objekt 123-20-2 lokalizační údaj - definiční bod Ano
A123 123-20 stavební objekt 123-20-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A123 123-20 stavební objekt 123-20-6 typ stavebního objektu Ano
A123 123-20 stavební objekt 123-20-7 způsob využití stavebního objektu Ano
A123 123-20 stavební objekt 123-20-9 měsíc a rok dokončení Ano
A123 123-20 stavební objekt 123-20-10 technickoekonomické atributy Ano
A123 123-21 adresní místo 123-21-1 identifikační údaje Ano
A123 123-21 adresní místo 123-21-2 lokalizační údaje Ano
A123 123-21 adresní místo 123-21-10 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A123 123-21 adresní místo 123-21-11 údaje o adrese Ano
A123 123-23 část obce 123-23-1 identifikační údaje Ano
A123 123-23 část obce 123-23-2 lokalizační údaje Ano
A123 123-23 část obce 123-23-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A123 123-23 část obce 123-23-4 mluvnické charakteristiky názvu Ano
A123 123-23 část obce 123-23-7 datum vzniku Ano
A123 123-24 ulice nebo jiné veřejné prostranství 123-24-1 identifikační údaje Ano
A123 123-24 ulice nebo jiné veřejné prostranství 123-24-2 lokalizační údaje Ano
A123 123-24 ulice nebo jiné veřejné prostranství 123-24-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A123 123-25 volební okrsek 123-25-1 identifikační údaje Ano
A123 123-25 volební okrsek 123-25-2 lokalizační údaje Ano
A123 123-25 volební okrsek 123-25-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A123 123-26 dobývací prostor 123-26-1 identifikační údaje Ano
A123 123-26 dobývací prostor 123-26-2 lokalizační údaje Ano
A123 123-26 dobývací prostor 123-26-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A123 123-26 dobývací prostor 123-26-5 plocha Ano
A123 123-26 dobývací prostor 123-26-6 nerosty ložiska Ano
A123 123-26 dobývací prostor 123-26-7 datum nabytí právní moci rozhodnutí Ano
A123 123-27 chráněné ložiskové území 123-27-1 identifikační údaje Ano
A123 123-27 chráněné ložiskové území 123-27-2 lokalizační údaje Ano
A123 123-27 chráněné ložiskové území 123-27-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A123 123-27 chráněné ložiskové území 123-27-5 plocha Ano
A123 123-27 chráněné ložiskové území 123-27-6 nerosty ložiska Ano
A123 123-27 chráněné ložiskové území 123-27-7 datum nabytí právní moci rozhodnutí Ano
A123 123-28 bonitovaná půdně ekologická jednotka 123-28-1 identifikační údaje Ano
A123 123-28 bonitovaná půdně ekologická jednotka 123-28-2 lokalizační údaje Ano
A123 123-28 bonitovaná půdně ekologická jednotka 123-28-3 údaje o vazbách na ostatní územní prvky Ano
A123 123-29 zvláště chráněné území 123-29-1 identifikační údaje Ano
A123 123-29 zvláště chráněné území 123-29-2 lokalizační údaje Ano
A123 123-29 zvláště chráněné území 123-29-3 údaje o vazbách na ostatní územní prvky Ano
A123 123-29 zvláště chráněné území 123-29-4 údaje o právním předpisu Ano
A123 123-30 zóna ochrany přírody národního parku 123-30-1 identifikační údaje Ano
A123 123-30 zóna ochrany přírody národního parku 123-30-2 lokalizační údaje Ano
A123 123-30 zóna ochrany přírody národního parku 123-30-3 údaje o vazbách na ostatní územní prvky Ano
A123 123-30 zóna ochrany přírody národního parku 123-30-4 údaje o právním předpisu Ano
A123 123-31 zóna odstupňované ochrany přírody chráněné krajinné oblasti 123-31-1 identifikační údaje Ano
A123 123-31 zóna odstupňované ochrany přírody chráněné krajinné oblasti 123-31-2 lokalizační údaje Ano
A123 123-31 zóna odstupňované ochrany přírody chráněné krajinné oblasti 123-31-3 údaje o vazbách na ostatní územní prvky Ano
A123 123-31 zóna odstupňované ochrany přírody chráněné krajinné oblasti 123-31-4 údaje o právním předpisu Ano
A123 123-32 klidové území národního parku 123-32-1 identifikační údaje Ano
A123 123-32 klidové území národního parku 123-32-2 lokalizační údaje Ano
A123 123-32 klidové území národního parku 123-32-3 údaje o vazbách na ostatní územní prvky Ano
A123 123-32 klidové území národního parku 123-32-4 údaje o opatření obecné povahy Ano
A123 123-33 ochranné pásmo zvláště chráněného území 123-33-1 identifikační údaje Ano
A123 123-33 ochranné pásmo zvláště chráněného území 123-33-2 lokalizační údaje Ano
A123 123-33 ochranné pásmo zvláště chráněného území 123-33-3 údaje o vazbách na ostatní územní prvky Ano
A123 123-33 ochranné pásmo zvláště chráněného území 123-33-4 údaje o právním předpisu Ano
A123 123-34 evropsky významná lokalita 123-34-1 identifikační údaje Ano
A123 123-34 evropsky významná lokalita 123-34-2 lokalizační údaje Ano
A123 123-34 evropsky významná lokalita 123-34-3 údaje o vazbách na ostatní územní prvky Ano
A123 123-34 evropsky významná lokalita 123-34-4 údaje o právním předpisu Ano
A123 123-35 ptačí oblast 123-35-1 identifikační údaje Ano
A123 123-35 ptačí oblast 123-35-2 lokalizační údaje Ano
A123 123-35 ptačí oblast 123-35-3 údaje o vazbách na ostatní územní prvky Ano
A123 123-35 ptačí oblast 123-35-4 údaje o právním předpisu Ano
A123 123-36 památný strom 123-36-1 identifikační údaje Ano
A123 123-36 památný strom 123-36-2 lokalizační údaje Ano
A123 123-36 památný strom 123-36-3 údaje o vazbách na ostatní územní prvky Ano
A123 123-36 památný strom 123-36-4 údaje o rozhodnutí Ano
A123 123-37 ochranné pásmo památného stromu 123-37-1 identifikační údaje Ano
A123 123-37 ochranné pásmo památného stromu 123-37-2 lokalizační údaje Ano
A123 123-37 ochranné pásmo památného stromu 123-37-3 údaje o vazbách na ostatní územní prvky Ano
A123 123-37 ochranné pásmo památného stromu 123-37-4 údaje o rozhodnutí Ano
A123 123-38 smluvně chráněné území 123-38-1 identifikační údaje Ano
A123 123-38 smluvně chráněné území 123-38-2 lokalizační údaje Ano
A123 123-38 smluvně chráněné území 123-38-3 údaje o vazbách na ostatní územní prvky Ano
A123 123-38 smluvně chráněné území 123-38-4 údaje o smlouvě Ano
A123 123-39 smluvně chráněný památný strom 123-39-1 identifikační údaje Ano
A123 123-39 smluvně chráněný památný strom 123-39-2 lokalizační údaje Ano
A123 123-39 smluvně chráněný památný strom 123-39-3 údaje o vazbách na ostatní územní prvky Ano
A123 123-39 smluvně chráněný památný strom 123-39-4 údaje o smlouvě Ano
A124 124-9 Pozemek v podobě parcely 124-9-1 identifikační údaje Ano
A124 124-9 Pozemek v podobě parcely 124-9-2 lokalizační údaje Ano
A124 124-9 Pozemek v podobě parcely 124-9-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A124 124-9 Pozemek v podobě parcely 124-9-4 číslo listu vlastnictví Ne
A124 124-9 Pozemek v podobě parcely 124-9-5 rozlišení a druh číslování Ano
A124 124-9 Pozemek v podobě parcely 124-9-6 technickoekonomické atributy Ano
A124 124-9 Pozemek v podobě parcely 124-9-7 kód způsobu určení výměry Ne
A124 124-9 Pozemek v podobě parcely 124-9-8 druh a způsob využití Ano
A124 124-9 Pozemek v podobě parcely 124-9-9 údaje o budově nebo vodním díle Ano
A124 124-9 Pozemek v podobě parcely 124-9-10 údaje o jednotkách Ne
A124 124-9 Pozemek v podobě parcely 124-9-11 typ a způsob ochrany Ano
A124 124-9 Pozemek v podobě parcely 124-9-12 údaje o právech Ne
A124 124-9 Pozemek v podobě parcely 124-9-13 upozornění Ne
A124 124-9 Pozemek v podobě parcely 124-9-14 označení listu katastrální mapy Ne
A124 124-10 Budova, které se přiděluje číslo popisné nebo číslo evidenční 124-10-1 příslušnost do katastrálního území Ano
A124 124-10 Budova, které se přiděluje číslo popisné nebo číslo evidenční 124-10-2 číslo listu vlastnictví Ne
A124 124-10 Budova, které se přiděluje číslo popisné nebo číslo evidenční 124-10-3 údaje o parcele Ano
A124 124-10 Budova, které se přiděluje číslo popisné nebo číslo evidenční 124-10-4 číslo popisné nebo evidenční Ano
A124 124-10 Budova, které se přiděluje číslo popisné nebo číslo evidenční 124-10-5 příslušnost budovy k části obce Ano
A124 124-10 Budova, které se přiděluje číslo popisné nebo číslo evidenční 124-10-6 typ stavby Ano
A124 124-10 Budova, které se přiděluje číslo popisné nebo číslo evidenční 124-10-7 způsob využití Ano
A124 124-10 Budova, které se přiděluje číslo popisné nebo číslo evidenční 124-10-8 údaje o jednotkách Ne
A124 124-10 Budova, které se přiděluje číslo popisné nebo číslo evidenční 124-10-9 typ a způsob ochrany Ano
A124 124-10 Budova, které se přiděluje číslo popisné nebo číslo evidenční 124-10-10 údaj o dočasnosti Ne
A124 124-10 Budova, které se přiděluje číslo popisné nebo číslo evidenční 124-10-11 údaje o právech Ne
A124 124-10 Budova, které se přiděluje číslo popisné nebo číslo evidenční 124-10-12 upozornění Ne
A124 124-10 Budova, které se přiděluje číslo popisné nebo číslo evidenční 124-10-13 souřadnice definičního bodu Ano
A124 124-11 Budova, které se číslo popisné nebo číslo evidenční nepřiděluje 124-11-1 příslušnost do katastrálního území Ano
A124 124-11 Budova, které se číslo popisné nebo číslo evidenční nepřiděluje 124-11-2 číslo listu vlastnictví Ne
A124 124-11 Budova, které se číslo popisné nebo číslo evidenční nepřiděluje 124-11-3 údaje o parcele Ano
A124 124-11 Budova, které se číslo popisné nebo číslo evidenční nepřiděluje 124-11-6 typ stavby Ano
A124 124-11 Budova, které se číslo popisné nebo číslo evidenční nepřiděluje 124-11-7 způsob využití Ano
A124 124-11 Budova, které se číslo popisné nebo číslo evidenční nepřiděluje 124-11-8 údaje o jednotkách Ne
A124 124-11 Budova, které se číslo popisné nebo číslo evidenční nepřiděluje 124-11-9 typ a způsob ochrany Ano
A124 124-11 Budova, které se číslo popisné nebo číslo evidenční nepřiděluje 124-11-10 údaj o dočasnosti Ne
A124 124-11 Budova, které se číslo popisné nebo číslo evidenční nepřiděluje 124-11-11 údaje o právech Ne
A124 124-11 Budova, které se číslo popisné nebo číslo evidenční nepřiděluje 124-11-12 upozornění Ne
A124 124-11 Budova, které se číslo popisné nebo číslo evidenční nepřiděluje 124-11-13 souřadnice definičního bodu Ano
A124 124-12 Jednotka vymezená podle občanského zákoníku 124-12-1 číslo listu vlastnictví Ne
A124 124-12 Jednotka vymezená podle občanského zákoníku 124-12-2 číslo jednotky Ne
A124 124-12 Jednotka vymezená podle občanského zákoníku 124-12-3 údaje o nemovitosti, ve které je jednotka vymezena Ne
A124 124-12 Jednotka vymezená podle občanského zákoníku 124-12-4 typ a způsob využití Ne
A124 124-12 Jednotka vymezená podle občanského zákoníku 124-12-5 typ a způsob ochrany Ne
A124 124-12 Jednotka vymezená podle občanského zákoníku 124-12-6 spoluvlastnický podíl Ne
A124 124-12 Jednotka vymezená podle občanského zákoníku 124-12-7 údaje o právech Ne
A124 124-12 Jednotka vymezená podle občanského zákoníku 124-12-8 upozornění Ne
A124 124-13 Jednotka vymezená podle zákona o vlastnictví bytů 124-13-1 číslo listu vlastnictví Ne
A124 124-13 Jednotka vymezená podle zákona o vlastnictví bytů 124-13-2 číslo jednotky Ne
A124 124-13 Jednotka vymezená podle zákona o vlastnictví bytů 124-13-3 údaje o nemovitosti, ve které je jednotka vymezena Ne
A124 124-13 Jednotka vymezená podle zákona o vlastnictví bytů 124-13-4 typ a způsob využití Ne
A124 124-13 Jednotka vymezená podle zákona o vlastnictví bytů 124-13-5 typ a způsob ochrany Ne
A124 124-13 Jednotka vymezená podle zákona o vlastnictví bytů 124-13-6 spoluvlastnický podíl Ne
A124 124-13 Jednotka vymezená podle zákona o vlastnictví bytů 124-13-7 údaje o právech Ne
A124 124-13 Jednotka vymezená podle zákona o vlastnictví bytů 124-13-8 upozornění Ne
A124 124-14 Právo stavby 124-14-1 příslušnost do katastrálního území Ne
A124 124-14 Právo stavby 124-14-2 číslo listu vlastnictví Ne
A124 124-14 Právo stavby 124-14-3 účel Ne
A124 124-14 Právo stavby 124-14-4 údaje o pozemku Ne
A124 124-14 Právo stavby 124-14-5 údaje o budově nebo vodním díle Ne
A124 124-14 Právo stavby 124-14-6 údaje o jednotkách Ne
A124 124-14 Právo stavby 124-14-7 poslední den doby, na kterou je právo stavby zřízeno Ne
A124 124-14 Právo stavby 124-14-8 typ a způsob ochrany Ne
A124 124-14 Právo stavby 124-14-9 údaje o právech Ne
A124 124-14 Právo stavby 124-14-10 upozornění Ne
A124 124-15 Vodní dílo 124-15-1 příslušnost do katastrálního území Ano
A124 124-15 Vodní dílo 124-15-2 číslo listu vlastnictví Ne
A124 124-15 Vodní dílo 124-15-3 údaje o parcele Ano
A124 124-15 Vodní dílo 124-15-6 typ stavby Ano
A124 124-15 Vodní dílo 124-15-7 způsob využití Ano
A124 124-15 Vodní dílo 124-15-8 údaje o jednotkách Ne
A124 124-15 Vodní dílo 124-15-9 typ a způsob ochrany Ne
A124 124-15 Vodní dílo 124-15-10 údaj o dočasnosti Ne
A124 124-15 Vodní dílo 124-15-11 údaje o právech Ne
A124 124-15 Vodní dílo 124-15-12 upozornění Ne
A124 124-15 Vodní dílo 124-15-13 souřadnice definičního bodu Ano
A124 124-16 Katastrální území 124-16-1 identifikační údaje Ano
A124 124-16 Katastrální území 124-16-2 lokalizační údaje Ano
A124 124-16 Katastrální území 124-16-3 údaje o vazbách na jiné prvky Ano
A124 124-16 Katastrální území 124-16-4 název a číselný kód obce Ano
A124 124-16 Katastrální území 124-16-5 název a číselný kód kraje Ano
A124 124-16 Katastrální území 124-16-6 druh číslování parcel Ano
A124 124-16 Katastrální území 124-16-7 mluvnické charakteristiky názvu Ano
A124 124-16 Katastrální území 124-16-8 datum vzniku Ano
A124 124-16 Katastrální území 124-16-9 souřadnice definičního bodu Ano
A124 124-17 Stavební objekt 124-17-1 lokalizační údaj - hranice Ano
A124 124-17 Stavební objekt 124-17-2 typ a způsob ochrany Ano
A1241 1241-1 Integrované povolení 1241-1-1 Integrované povolení Ano
A1241 1241-1 Integrované povolení 1241-1-2 Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení Ano
A1241 1241-1 Integrované povolení 1241-1-3 Změny provozovatelů zařízení Ano
A1262 1262-1 kandidát a státní občan České republiky 1262-1-1 příjmení Ne
A1262 1262-1 kandidát a státní občan České republiky 1262-1-2 jméno, popřípadě jména Ne
A1262 1262-1 kandidát a státní občan České republiky 1262-1-3 adresa místa pobytu Ne
A1262 1262-1 kandidát a státní občan České republiky 1262-1-4 datum narození Ne
A1262 1262-1 kandidát a státní občan České republiky 1262-1-5 státní občanství, popřípadě více státní občanství Ne
A1262 1262-1 kandidát a státní občan České republiky 1262-1-6 datum, místo a okres či stát úmrtí nebo smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí Ne
A1281 1281-1 kandidát a petent 1281-1-1 příjmení Ne
A1281 1281-1 kandidát a petent 1281-1-2 jméno Ne
A1281 1281-1 kandidát a petent 1281-1-3 adresa místa pobytu Ne
A1281 1281-1 kandidát a petent 1281-1-4 datum narození Ne
A1281 1281-1 kandidát a petent 1281-1-5 státní občanství Ne
A1281 1281-1 kandidát a petent 1281-1-6 datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedení vrozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého Ne
A1282 1282-1 kandidát 1282-1-1 příjmení Ne
A1282 1282-1 kandidát 1282-1-2 jméno, popřípadě jména Ne
A1282 1282-1 kandidát 1282-1-3 adresa místa pobytu Ne
A1282 1282-1 kandidát 1282-1-4 datum narození Ne
A1282 1282-1 kandidát 1282-1-5 státní občanství, popřípadě více státní občanství Ne
A1282 1282-1 kandidát 1282-1-6 datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohot soudního rozhodnutí Ne
A1283 1283-1 Ministerstvo životního prostředí 1283-1-1 kvalita zemědělské půdy Ne
A1341 1341-11 Účastník ZP 1341-11-1 Lokální AIFO Ne
A1341 1341-11 Účastník ZP 1341-11-2 Číslo pojištěnce Ne
A1341 1341-11 Účastník ZP 1341-11-3 Jméno Ne
A1341 1341-11 Účastník ZP 1341-11-4 Příjmení Ne
A1341 1341-11 Účastník ZP 1341-11-5 Rodné příjmení Ne
A1341 1341-11 Účastník ZP 1341-11-6 Datum narození Ne
A1341 1341-11 Účastník ZP 1341-11-7 Adresa  trvalého pobytu Ne
A1341 1341-11 Účastník ZP 1341-11-8 Datum požadovaného vstupu do OSVČ PP Ne
A1341 1341-11 Účastník ZP 1341-11-9 Stav pojištění Ne
A1341 1341-11 Účastník ZP 1341-11-10 Datum oznámení SVČ Ne
A1341 1341-12 OSVCPP 1341-12-1 Lokální AIFO Ne
A1341 1341-12 OSVCPP 1341-12-2 Číslo pojištěnce Ne
A1341 1341-12 OSVCPP 1341-12-3 ID zahájení Ne
A1341 1341-12 OSVCPP 1341-12-4 ID opravy zahájení Ne
A1341 1341-12 OSVCPP 1341-12-5 Jméno Ne
A1341 1341-12 OSVCPP 1341-12-6 Příjmení Ne
A1341 1341-12 OSVCPP 1341-12-7 Rodné příjmení Ne
A1341 1341-12 OSVCPP 1341-12-8 Datum narození Ne
A1341 1341-12 OSVCPP 1341-12-9 Datum OSVČPP od Ne
A1341 1341-12 OSVCPP 1341-12-10 Obchodní jméno Ne
A1341 1341-12 OSVCPP 1341-12-11 Ne
A1341 1341-12 OSVCPP 1341-12-12 Adresa podnikání nové PFO Ne
A1341 1341-12 OSVCPP 1341-12-13 telefon Ne
A1341 1341-12 OSVCPP 1341-12-14 mail Ne
A1341 1341-12 OSVCPP 1341-12-15 Zdaňovací období (rok) DAP Ne
A1341 1341-12 OSVCPP 1341-12-16 Důvod Ne
A1341 1341-12 OSVCPP 1341-12-17 Příjmy Ne
A1341 1341-12 OSVCPP 1341-12-18 Výdaje Ne
A1341 1341-12 OSVCPP 1341-12-19 Id Ukončení Ne
A1341 1341-12 OSVCPP 1341-12-20 Id Opravy Ukončení Ne
A1341 1341-12 OSVCPP 1341-12-21 Typ ukončení z FS Ne
A1341 1341-12 OSVCPP 1341-12-22 Id podnětu ukončení Ne
A1341 1341-12 OSVCPP 1341-12-24 Datum ukončení ke dni Ne
A1341 1341-12 OSVCPP 1341-12-25 Variabilní symbol převodu do přerozdělování Ne
A1341 1341-12 OSVCPP 1341-12-26 Specifický symbol převodu do přerozdělování Ne
A1341 1341-12 OSVCPP 1341-12-27 V období Ne
A1341 1341-12 OSVCPP 1341-12-28 Datum převodu Ne
A1341 1341-12 OSVCPP 1341-12-29 id platby Ne
A1341 1341-12 OSVCPP 1341-12-30 Id opravované platby Ne
A1341 1341-12 OSVCPP 1341-12-31 typ informace Ne
A1341 1341-12 OSVCPP 1341-12-32 Období předpis Ne
A1341 1341-12 OSVCPP 1341-12-33 variabilní symbol platby Ne
A1341 1341-12 OSVCPP 1341-12-34 Titul platby Ne
A1341 1341-12 OSVCPP 1341-12-35 Datum úhrady Ne
A1341 1341-12 OSVCPP 1341-12-36 Částka Ne
A1341 1341-12 OSVCPP 1341-12-37 Počet položkových vět Ne
A1341 1341-12 OSVCPP 1341-12-38 Suma částek za titul Ne
A1341 1341-13 Oznámeni OSVCPPZP 1341-13-1 Lokální AIFO Ne
A1341 1341-13 Oznámeni OSVCPPZP 1341-13-2 Číslo pojištěnce Ne
A1341 1341-13 Oznámeni OSVCPPZP 1341-13-3 Id podnětu ukončení Ne
A1341 1341-13 Oznámeni OSVCPPZP 1341-13-4 id Opravy Podnětu Ukončení Ne
A1341 1341-13 Oznámeni OSVCPPZP 1341-13-5 Důvod ukončení z ZP Ne
A1341 1341-13 Oznámeni OSVCPPZP 1341-13-6 Datum ukončení ke dni Ne
A1341 1341-13 Oznámeni OSVCPPZP 1341-13-7 Zdaňovací období (Rok) Přehledu Ne
A1341 1341-13 Oznámeni OSVCPPZP 1341-13-8 Datum podání přehledu do ZP Ne
A1341 1341-13 Oznámeni OSVCPPZP 1341-13-9 Příjmy Ne
A1341 1341-13 Oznámeni OSVCPPZP 1341-13-10 Výdaje Ne
A1341 1341-13 Oznámeni OSVCPPZP 1341-13-11 Zda zaměstnán Ne
A1341 1341-13 Oznámeni OSVCPPZP 1341-13-12 Nové číslo pojištěnce Ne
A1341 1341-13 Oznámeni OSVCPPZP 1341-13-13 Datum změny Ne
A1341 1341-14 Seznam OSVCPP 1341-14-1 Lokální AIFO Ne
A1341 1341-14 Seznam OSVCPP 1341-14-2 Číslo pojištěnce Ne
A1341 1341-14 Seznam OSVCPP 1341-14-3 Datum od Ne
A1341 1341-14 Seznam OSVCPP 1341-14-4 Datum do Ne
A1341 1341-14 Seznam OSVCPP 1341-14-5 Jméno Ne
A1341 1341-14 Seznam OSVCPP 1341-14-6 Příjmení Ne
A1341 1341-14 Seznam OSVCPP 1341-14-7 Datum narození Ne
A1341 1341-14 Seznam OSVCPP 1341-14-8 OSVČPP od Ne
A1341 1341-14 Seznam OSVCPP 1341-14-9 OSVČPP do Ne
A1341 1341-14 Seznam OSVCPP 1341-14-10 zaviněné/nezaviněné Ne
A1341 1341-14 Seznam OSVCPP 1341-14-11 ukončení ke dni Ne
A1341 1341-14 Seznam OSVCPP 1341-14-12 Důvod Ne
A1341 1341-14 Seznam OSVCPP 1341-14-13 Rok Ne
A1361 1361-1 prohlášení o podpoře evropské občanské iniciativy 1361-1-1 jméno osoby podepisující prohlášení o podpoře Ne
A1361 1361-1 prohlášení o podpoře evropské občanské iniciativy 1361-1-2 příjmení osoby podepisující prohlášení o podpoře Ne
A1361 1361-1 prohlášení o podpoře evropské občanské iniciativy 1361-1-3 státní příslušnost osoby podepisující prohlášení o podpoře Ne
A1361 1361-1 prohlášení o podpoře evropské občanské iniciativy 1361-1-4 typ a číslo osobního dokladu osoby podepisující prohlášení o podpoře Ne
A1361 1361-1 prohlášení o podpoře evropské občanské iniciativy 1361-1-5 datum a podpis osoby podepisující prohlášení o podpoře Ne
A1401 1401-1 Provozovatel dráhy 1401-1-1 Identifikační údaje provozovatele dráhy Ne
A1401 1401-1 Provozovatel dráhy 1401-1-2 Označení vlastníka dráhy Ne
A1401 1401-1 Provozovatel dráhy 1401-1-3 Označení dráhy Ne
A1401 1401-2 Provozovatel drážní dopravy 1401-2-1 Údaje k udělení oprávnění k provozování drážní dopravy Ne
A1401 1401-3 Provozovatel drážní dopravy na dráze celostátní a regionální 1401-3-1 Údaje o dopravci Ne
A1401 1401-3 Provozovatel drážní dopravy na dráze celostátní a regionální 1401-3-2 Seznam pracovních činností zajišťovaných dopravcem, pro které je vyžadována odborná způsobilost a popis systému jejího zajištění Ne
A1401 1401-3 Provozovatel drážní dopravy na dráze celostátní a regionální 1401-3-3 Seznam určených technických zařízení používaných při provozování drážní dopravy včetně dokladu o jejich provozování Ne
A1401 1401-3 Provozovatel drážní dopravy na dráze celostátní a regionální 1401-3-4 Seznam provozovaných drážních hnacích vozidel a seznam typů tažených drážních vozidel včetně dokladu o jejich technické způsobilosti Ne
A1401 1401-3 Provozovatel drážní dopravy na dráze celostátní a regionální 1401-3-5 Vnitřní předpisy pro provozování drážní dopravy, o provozování drážních vozidel, o provozování určených technických zařízení, o požadavcích na odbornou způsobilost a znalosti osob zajištujících provozování drážní dopravy Ne
A1401 1401-4 Osoba řídící drážní vozidlo 1401-4-1 Věk a vzdělání Ne
A1401 1401-4 Osoba řídící drážní vozidlo 1401-4-2 Spolehlivost Ne
A1401 1401-4 Osoba řídící drážní vozidlo 1401-4-3 Zdravotní způsobilost Ne
A1401 1401-5 Strojvedoucí 1401-5-4 Údaje nutné pro vydání licence strojvedoucího Ne
A1401 1401-5 Strojvedoucí 1401-5-5 Údaje nutné pro vydání osvědčení strojvedoucího Ne
A1425 1425-2 Rozhodnutí 1425-2-1 číslo rozhodnutí Ne
A1601 1601-1 člen přípravného výboru a petent 1601-1-1 příjmení Ne
A1601 1601-1 člen přípravného výboru a petent 1601-1-2 jméno, popřípadě jména Ne
A1601 1601-1 člen přípravného výboru a petent 1601-1-3 adresa místa pobytu Ne
A1601 1601-1 člen přípravného výboru a petent 1601-1-4 datum narození Ne
A1601 1601-1 člen přípravného výboru a petent 1601-1-5 státní občanství, popřípadě více státních občanství Ne
A3 3-2 politická strana a politické hnutí 3-2-1 název, zkratka a sídlo strany a hnutí Ne
A3 3-2 politická strana a politické hnutí 3-2-2 den a číslo registrace Ne
A3 3-2 politická strana a politické hnutí 3-2-3 den registrace změny stanov Ne
A3 3-2 politická strana a politické hnutí 3-2-4 zánik politické strany nebo politického hnutí Ne
A3 3-2 politická strana a politické hnutí 3-2-5 IČO Ne
A3 3-2 politická strana a politické hnutí 3-2-6 jméno, příjmení, datum narození a adresa místa pobytu a způsob jednání členů statutárního orgánu Ne
A3 3-2 politická strana a politické hnutí 3-2-7 pozastavení činnosti politické strany nebo politického hnutí Ne
A3 3-2 politická strana a politické hnutí 3-2-8 zrušení politické strany nebo politického hnutí Ne
A3 3-2 politická strana a politické hnutí 3-2-9 vstup do likvidace politické strany nebo politického hnutí Ne
A3 3-2 politická strana a politické hnutí 3-2-10 zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, rozhodnutí, jímž se insolvenční řízení končí, jméno, příjmení (obchodní firma) a sídlo insolvenčního správce Ne
A330 330-1 fyzická osoba 330-1-1 fyzická osoba, která předkládá lustrační osvědčení svému zaměstnavateli Ne
A3791 3791-1 Veřejná vysoká škola 3791-1-1 Název veřejné vysoké školy Ano
A3791 3791-1 Veřejná vysoká škola 3791-1-2 Sídlo veřejné vysoké školy Ano
A3791 3791-2 Soukromá vysoká škola 3791-2-1 Název Ano
A3791 3791-3 Evropská zahraniční vysoká škola 3791-3-1 Název Evropské zahraniční vysoké školy Ano
A3791 3791-3 Evropská zahraniční vysoká škola 3791-3-2 Sídlo/domovský stát Ne
A3791 3791-4 Pobočka evropské zahraniční vysoké školy 3791-4-1 Název pobočky evropské zahraniční vysoké školy Ano
A3791 3791-4 Pobočka evropské zahraniční vysoké školy 3791-4-2 Sídlo/domovský stát Ne
A3791 3791-5 Mimoevropská zahraniční vysoká škola 3791-5-1 Název mimoevropské zahraniční vysoké školy Ano
A3791 3791-5 Mimoevropská zahraniční vysoká škola 3791-5-2 Sídlo/domovský stát Ne
A3791 3791-5 Mimoevropská zahraniční vysoká škola 3791-5-3 Statutární orgány Ne
A3791 3791-6 Pobočka mimoevropské zahraniční vysoké školy 3791-6-1 Název pobočky mimoevropské zahraniční vysoké školy Ano
A3791 3791-6 Pobočka mimoevropské zahraniční vysoké školy 3791-6-2 Sídlo/domovský stát Ne
A3791 3791-7 Uchazeč o studium 3791-7-1 Jméno a příjmení uchazeče Ne
A3791 3791-7 Uchazeč o studium 3791-7-2 Rodné číslo uchazeče Ne
A3791 3791-7 Uchazeč o studium 3791-7-3 Adresa trvalého pobytu Ne
A3791 3791-7 Uchazeč o studium 3791-7-4 Datum narození Ne
A3791 3791-7 Uchazeč o studium 3791-7-5 Pohlaví Ne
A3791 3791-7 Uchazeč o studium 3791-7-6 Bydliště v České republice Ne
A3791 3791-7 Uchazeč o studium 3791-7-7 Státní občanství Ne
A392 392-1 Dlužník 392-1-1 Evidujeme dlužníka Ne
A392 392-1 Dlužník 392-1-2 Stav za celní správu Ne
A392 392-1 Dlužník 392-1-3 Souhrnný údaj za VSD Ne
A392 392-1 Dlužník 392-1-4 Souhrnný údaj za ECDC Ne
A392 392-1 Dlužník 392-1-5 Exekuční řízení dlužníka Ne
A392 392-1 Dlužník 392-1-6 Detail nedoplatku VSD Ne
A392 392-1 Dlužník 392-1-7 Detail nedoplatku ECDC Ne
A392 392-2 Stav ODÚ 392-2-1 Evidujeme dlužníka Ne
A392 392-2 Stav ODÚ 392-2-2 Stav za celní správu Ne
A392 392-2 Stav ODÚ 392-2-3 Souhrnný údaj za VSD Ne
A392 392-2 Stav ODÚ 392-2-4 Souhrnný údaj za ECDC Ne
A392 392-2 Stav ODÚ 392-2-5 Exekuční řízení dlužníka Ne
A392 392-2 Stav ODÚ 392-2-6 Detail nedoplatku VSD Ne
A392 392-2 Stav ODÚ 392-2-7 Detail nedoplatku ECDC Ne
A3925 3925-6 Údaje vedené v Národním bodu 3925-6-1 identifikátor prostředku a úroveň záruky Ne
A3925 3925-6 Údaje vedené v Národním bodu 3925-6-2 agendový identifikátor fyzické osoby Ne
A3925 3925-6 Údaje vedené v Národním bodu 3925-6-3 identifikátor držitele v rámci kvalifikovaného systému Ne
A3925 3925-6 Údaje vedené v Národním bodu 3925-6-4 identifikátor držitele v rámci on-line služby Ne
A3925 3925-6 Údaje vedené v Národním bodu 3925-6-5 datum prvotního zápisu Ne
A3925 3925-6 Údaje vedené v Národním bodu 3925-6-6 datum poslední změny údaje Ne
A3925 3925-6 Údaje vedené v Národním bodu 3925-6-7 záznam o využití údaje Ne
A3925 3925-6 Údaje vedené v Národním bodu 3925-6-8 další údaje Ne
A3925 3925-7 Evidence vydaných prostředků pro elektronickou identifikaci 3925-7-1 jméno držitele prostředku Ne
A3925 3925-7 Evidence vydaných prostředků pro elektronickou identifikaci 3925-7-2 identifikátor prostředku Ne
A3925 3925-7 Evidence vydaných prostředků pro elektronickou identifikaci 3925-7-3 identifikátor držitele prostředku Ne
A3925 3925-7 Evidence vydaných prostředků pro elektronickou identifikaci 3925-7-4 způsob ověření totožnosti žadatele Ne
A3925 3925-7 Evidence vydaných prostředků pro elektronickou identifikaci 3925-7-5 datum a čas vydání prostředku Ne
A3925 3925-7 Evidence vydaných prostředků pro elektronickou identifikaci 3925-7-6 žádost o zneplatnění prostředku Ne
A3925 3925-7 Evidence vydaných prostředků pro elektronickou identifikaci 3925-7-7 doba platnosti prostředku Ne
A3925 3925-7 Evidence vydaných prostředků pro elektronickou identifikaci 3925-7-8 adresa držitele prostředku Ne
A3925 3925-7 Evidence vydaných prostředků pro elektronickou identifikaci 3925-7-9 datum narození držitele Ne
A4003 4003-1 Poskytovatel zdravotních služeb 4003-1-1 jméno, popřípadě jména Ne
A4003 4003-1 Poskytovatel zdravotních služeb 4003-1-2 příjmení Ne
A4003 4003-1 Poskytovatel zdravotních služeb 4003-1-3 adresa místa poskytování zdravotních služeb v případě fyzické osoby, obchodní firmu nebo název poskytovatele, adresu sídla nebo adresu místa podnikání v případě právnické osoby Ne
A4003 4003-1 Poskytovatel zdravotních služeb 4003-1-4 identifikační číslo, bylo-li přiděleno Ne
A4003 4003-1 Poskytovatel zdravotních služeb 4003-1-5 název oddělení nebo obdobné části, je-li zdravotnické zařízení takto členěno Ne
A4003 4003-2 Pacient 4003-2-1 jméno, popřípadě jména Ne
A4003 4003-2 Pacient 4003-2-2 příjmení Ne
A4003 4003-2 Pacient 4003-2-3 datum narození Ne
A4003 4003-2 Pacient 4003-2-4 rodné číslo, je-li přiděleno Ne
A4003 4003-2 Pacient 4003-2-5 číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, neni-li tímto číslem rodné číslo pacienta Ne
A4003 4003-2 Pacient 4003-2-6 adresa místa trvalého pobytu na území České republiky, jde-li o cizince místo hlášeného pobytu na území České republiky a v případě osoby bez trvalého pobytu na území České republiky adresu bydliště mimo území České republiky Ne
A4003 4003-2 Pacient 4003-2-7 pohlaví pacienta Ne
A4003 4003-3 Zdravotnické zařízení 4003-3-1 Název Ne
A4003 4003-3 Zdravotnické zařízení 4003-3-2 adresa Ne
A4003 4003-4 Zdravotní služby 4003-4-1 specifikace zdravotní služby Ne
A4003 4003-5 Zdravotnická dokumentace 4003-5-1 jméno, popřípadě jména Ne
A4003 4003-5 Zdravotnická dokumentace 4003-5-2 příjemení Ne
A4003 4003-5 Zdravotnická dokumentace 4003-5-3 datum narození Ne
A4003 4003-5 Zdravotnická dokumentace 4003-5-4 rodné číslo, je-li přiděleno Ne
A4003 4003-5 Zdravotnická dokumentace 4003-5-5 číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, není-li tímto číslem rodné číslo pacienta Ne
A4003 4003-5 Zdravotnická dokumentace 4003-5-6 adresa místa trvalého pobytu na území České republiky, jde-li o cizince místo hlášeného pobytu na území České republiky a v případě osoby bez trvalého pobytu na území České republiky adresu bydliště mimo území České republiky Ne
A4003 4003-5 Zdravotnická dokumentace 4003-5-7 pohlaví pacienta Ne
A4003 4003-5 Zdravotnická dokumentace 4003-5-8 Identifikační údaje poskytovatele zdravotnických služeb Ne
A4003 4003-5 Zdravotnická dokumentace 4003-5-9 informace o zdravotním stavu pacienta, o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování zdravotních služeb Ne
A4003 4003-5 Zdravotnická dokumentace 4003-5-10 údaje zjištěné z rodinné, osobní a pracovní anamnézy pacienta, a je-li to důvodné, též údaje ze sociální anamnézy Ne
A4003 4003-5 Zdravotnická dokumentace 4003-5-11 údaje vztahující se k úmrtí pacienta Ne
A4003 4003-5 Zdravotnická dokumentace 4003-5-12 další údaje podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů upravujících zdravotní služby nebo poskytování zdravotní péče Ne
A4006 4006-1 Zdravotnický pracovník 4006-1-1 Osobní údaje zdravotnického pracovníka Ne
A4006 4006-1 Zdravotnický pracovník 4006-1-2 Označení odborné způsobilosti Ne
A4006 4006-1 Zdravotnický pracovník 4006-1-3 Vzdělávací zařízení Ne
A4006 4006-1 Zdravotnický pracovník 4006-1-4 Hostující či usazená osoba Ne
A4006 4006-1 Zdravotnický pracovník 4006-1-5 Specializační vzdělání a příprava na aprobační zkoušku Ne
A4006 4006-1 Zdravotnický pracovník 4006-1-6 Poskytovatel zdravotních služeb Ne
A4006 4006-1 Zdravotnický pracovník 4006-1-7 Zákaz výkonu činnosti, členství v komoře Ne
A4047 4047-1 Svěřenský fond podle českého práva 4047-1-1 označení svěřenského fondu Ne
A4047 4047-1 Svěřenský fond podle českého práva 4047-1-2 účel, předmět činnosti svěřenského fondu Ne
A4047 4047-1 Svěřenský fond podle českého práva 4047-1-3 vznik a zánik svěřenského fondu Ne
A4047 4047-1 Svěřenský fond podle českého práva 4047-1-4 identifikační číslo svěřenského fondu Ne
A4047 4047-1 Svěřenský fond podle českého práva 4047-1-5 údaje o svěřenském správci Ne
A4047 4047-1 Svěřenský fond podle českého práva 4047-1-6 počet svěřenských správců Ne
A4047 4047-1 Svěřenský fond podle českého práva 4047-1-7 údaje o zakladateli Ne
A4047 4047-1 Svěřenský fond podle českého práva 4047-1-8 údaje o obmyšleném Ne
A4047 4047-1 Svěřenský fond podle českého práva 4047-1-9 údaje o další osobě oprávněné k výkonu dohledu nebo správou svěřenského fondu Ne
A4047 4047-1 Svěřenský fond podle českého práva 4047-1-10 údaje o převedení závodu do zástavy, nájmu nebo pachtu Ne
A4047 4047-1 Svěřenský fond podle českého práva 4047-1-11 další skutečnosti zapisované do evidence Ne
A4047 4047-1 Svěřenský fond podle českého práva 4047-1-12 datum, k němuž byl zápis o skutečnosti proveden Ne
A4047 4047-1 Svěřenský fond podle českého práva 4047-1-13 datum zrušení nebo zániku správy svěřenského fondu, s uvedením právního důvodu Ne
A4047 4047-1 Svěřenský fond podle českého práva 4047-1-14 zahájení isolvenčního řízení Ne
A4047 4047-1 Svěřenský fond podle českého práva 4047-1-15 omezení práva nakládat s majetkovou podstatou na základě rozhodnutí insolvenčního správce Ne
A4047 4047-1 Svěřenský fond podle českého práva 4047-1-16 prohlášení konkursu Ne
A4047 4047-1 Svěřenský fond podle českého práva 4047-1-17 jméno a sídlo insolvenčního správce Ne
A4047 4047-1 Svěřenský fond podle českého práva 4047-1-18 údaje o rozhodnutí soudu o nařízení výkonu rozhodnutí prodeje zákonu nebo o exekučním příkazu k prodeji závodu Ne
A4047 4047-1 Svěřenský fond podle českého práva 4047-1-19 právní důvod výmazu svěřenského fondu Ne
A4047 4047-2 Zahraniční svěřenský fond 4047-2-1 označení zahraničního svěřeneckého fondu Ne
A4047 4047-2 Zahraniční svěřenský fond 4047-2-2 právo státu, kterým se zahraniční svěřenský fond řídí, evidence a číslo zápisu Ne
A4047 4047-2 Zahraniční svěřenský fond 4047-2-3 účel a předmět činnosti zahraničního svěřenského fondu Ne
A4047 4047-2 Zahraniční svěřenský fond 4047-2-4 údaje o svěřenském správci Ne
A4047 4047-2 Zahraniční svěřenský fond 4047-2-5 zrušení zahraničního svěřenského fondu Ne
A4047 4047-2 Zahraniční svěřenský fond 4047-2-6 prohlášení konkursu nebo zahájení obdobného řízení týkajícího se zahraničního svěřenského fondu Ne
A4047 4047-2 Zahraniční svěřenský fond 4047-2-7 ukončení činnosti zahraničního svěřenského fondu v České republice Ne
A4067 4067-1 Evidence skutečných majitelů 4067-1-1 jméno osoby Ne
A4067 4067-1 Evidence skutečných majitelů 4067-1-2 Místo pobytu Ne
A4067 4067-1 Evidence skutečných majitelů 4067-1-3 Datum narození Ne
A4067 4067-1 Evidence skutečných majitelů 4067-1-4 Státní příslušnost Ne
A4067 4067-1 Evidence skutečných majitelů 4067-1-5 údaj o vztahu skutečného majitele Ne
A4080 4080-1 Rejstřík majetkových nároků oprávněných osob 4080-1-1 Jméno oprávněné osoby Ne
A4080 4080-1 Rejstřík majetkových nároků oprávněných osob 4080-1-2 Datum narození oprávněné osoby Ne
A4080 4080-1 Rejstřík majetkových nároků oprávněných osob 4080-1-3 adresa bydliště oprávněné osoby Ne
A4080 4080-1 Rejstřík majetkových nároků oprávněných osob 4080-1-4 údaje o obchodních firmách oprávněné osoby Ne
A4080 4080-1 Rejstřík majetkových nároků oprávněných osob 4080-1-5 Jméno pachatele Ne
A4080 4080-1 Rejstřík majetkových nároků oprávněných osob 4080-1-6 Datum narození pachatele Ne
A4080 4080-1 Rejstřík majetkových nároků oprávněných osob 4080-1-7 adresa bydliště pachatele Ne
A4080 4080-1 Rejstřík majetkových nároků oprávněných osob 4080-1-8 Údaje o obchodních firmách pachatele Ne
A4080 4080-1 Rejstřík majetkových nároků oprávněných osob 4080-1-9 Údaje o soudním řízení, ve které byl oprávněné osobě přiznán majetkový nárok Ne
A4080 4080-1 Rejstřík majetkových nároků oprávněných osob 4080-1-10 Označní soudu, který vydal rozhodnutí o majetkové nároku oprávněné osoby Ne
A4080 4080-1 Rejstřík majetkových nároků oprávněných osob 4080-1-11 Majetkový nárok, který přešel na stát Ne
A4080 4080-1 Rejstřík majetkových nároků oprávněných osob 4080-1-12 Datum přechodu majetkového nároku Ne
A4080 4080-2 Evidence údajů o peněžních prostředcích z majetkových trestních sankcí 4080-2-2 Evidence údajů evidenci peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí zaslaných na zvláštní účet Ne
A4265 4265-1 údaje o fyzické osobě s certifikátem 4265-1-1 Jméno, popř. jména, příjmení Ne
A4265 4265-1 údaje o fyzické osobě s certifikátem 4265-1-2 Datum, místo a okres (stát) narození Ne
A4265 4265-1 údaje o fyzické osobě s certifikátem 4265-1-3 Datum úmrtí Ne
A4265 4265-1 údaje o fyzické osobě s certifikátem 4265-1-4 Adresa místa pobytu, popř. adresa na kterou mají být doručovány písemnosti Ne
A4265 4265-3 Údaje o právnické osobě s certifikátem 4265-3-1 Obchodní firma nebo název Ne
A4265 4265-3 Údaje o právnické osobě s certifikátem 4265-3-2 Adresa sídla Ne
A4265 4265-3 Údaje o právnické osobě s certifikátem 4265-3-3 Identifikační číslo osoby Ne
A4265 4265-4 identifikátor certifikátu 4265-4-1 Počátek a konec platnosti certifikátu Ne
A4265 4265-4 identifikátor certifikátu 4265-4-2 Datum a čas aktivace certifikátu Ne
A4265 4265-4 identifikátor certifikátu 4265-4-3 Datum a čas zneplatnění certifikátu Ne
A4265 4265-5 Další údaje vedené v evidenci 4265-5-1 Identifikátor nosiče Ne
A4265 4265-5 Další údaje vedené v evidenci 4265-5-2 Agendový identifikátor fyzické osoby Ne
A476 476-1 Provozovatel (PiVO) 476-1-1 Údaje provozovatele fyzická osoba Ne
A476 476-1 Provozovatel (PiVO) 476-1-2 Údaje provozovatele fyzická osoba podnikatel Ne
A476 476-1 Provozovatel (PiVO) 476-1-3 Údaje provozovatele právnická osoba Ne
A476 476-1 Provozovatel (PiVO) 476-1-4 Rodné příjmení Ne
A476 476-2 Laboratoř 476-2-1 Údaje laboratoře fyzická osoba podnikatel Ne
A476 476-2 Laboratoř 476-2-2 Údaje laboratoře právnická osoba Ne
A476 476-3 Vzorek odebrané vody 476-3-1 Údaje vzorku odebrané vody Ne
A476 476-4 Provozovatel (SZD) 476-4-1 Údaje provozovatele v SZD fyzická osoba podnikatel Ne
A476 476-4 Provozovatel (SZD) 476-4-2 Údaje provozovatele v SZD právnická osoba Ne
A476 476-5 Provozovna 476-5-1 Údaje Provozovna Ne
A476 476-6 Kontrola 476-6-1 Údaje Kontrola Ne
A476 476-7 Dětská rekreace 476-7-1 Údaje Dětská rekreace Ne
A476 476-8 Práce 476-8-1 Údaje Práce Ne
A476 476-9 Oznamovatel 476-9-1 Údaje Oznamovatel fyzická osoba podnikatel Ne
A476 476-9 Oznamovatel 476-9-2 Údaje Oznamovatele v SZD právnická osoba Ne
A476 476-10 Nebezpečné chemické látky nebo chemické směsi 476-10-1 Údaje Nebezpečné chemické látky Ne
A476 476-10 Nebezpečné chemické látky nebo chemické směsi 476-10-2 Údaje Oznamovatele v SZD právnická osoba Ne
A476 476-11 Infekční onemocnění 476-11-1 Údaje o výskytu vybraných Infekčních onemocnění Ne
A476 476-12 Očkování 476-12-1 Údaje o provedených očkování Ne
A483 483-1 Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) 483-1-1 Evidence osob, které spáchaly trestný čin Ne
A483 483-1 Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) 483-1-3 Jméno příjmení Ne
A483 483-1 Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) 483-1-4 Adresa Ne
A483 483-1 Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) 483-1-5 Datum a místo narození Ne
A483 483-1 Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) 483-1-6 Datum a místo úmrtí Ne
A483 483-1 Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) 483-1-7 Státní občanství Ne
A483 483-1 Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) 483-1-8 Pohlaví Ne
A483 483-1 Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) 483-1-9 Rodné číslo Ne
A483 483-1 Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) 483-1-10 Adresa trvalého pobytu Ne
A483 483-1 Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) 483-1-11 Počátek a zrušení trvalého pobytu Ne
A483 483-1 Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) 483-1-12 Omezení svéprávnosti Ne
A483 483-1 Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) 483-1-13 Jména rodičů Ne
A483 483-1 Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) 483-1-14 Rodinný stav Ne
A483 483-1 Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) 483-1-15 Registrované partnerství Ne
A483 483-1 Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) 483-1-16 jméno manžela Ne
A483 483-1 Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) 483-1-17 Jméno dítěte Ne
A483 483-1 Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) 483-1-18 Údaje o osvojení Ne
A483 483-1 Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) 483-1-19 Prohlášení za nezvěstného Ne
A483 483-1 Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) 483-1-20 Prohlášení za mrtvého Ne
A483 483-1 Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) 483-1-21 Záznam o poskytnutí údajů Ne
A483 483-1 Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) 483-1-22 Údaje o vydání občanského průkazu Ne
A483 483-1 Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) 483-1-23 Údaje o cestovním dokladu Ne
A483 483-1 Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) 483-1-24 Druh a adresa pobytu u cizince Ne
A483 483-1 Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) 483-1-25 Oprávnění k pobytu Ne
A483 483-1 Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) 483-1-26 Vyhoštění Ne
A483 483-1 Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) 483-1-27 Obsah evidence RT Ne
A483 483-1 Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) 483-1-28 Evidence odsouzení Ne
A483 483-1 Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) 483-1-29 Evidence údajů odsouzení Ne
A483 483-1 Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) 483-1-30 Evidence údajů odsouzení 2 Ne
A483 483-1 Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) 483-1-31 Evidence údajů odsouzení 3 Ne
A483 483-1 Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) 483-1-32 Evidence údajů odsouzení 4 Ne
A483 483-1 Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) 483-1-33 Evidence o vydaném Výpisu, opisu Ne
A483 483-2 Informační systém evidence přestupků 483-2-1 Evidence osob, které byly pravomocně uznány vinnými spácháním přestupku Ne
A483 483-2 Informační systém evidence přestupků 483-2-2 Jméno, příjmení, rodné příjmení, nebo název pachatele přestupku Ne
A483 483-2 Informační systém evidence přestupků 483-2-3 Místo narození pachatele přestupku, nebo jeho sídlo Ne
A483 483-2 Informační systém evidence přestupků 483-2-4 Rodné číslo nebo datum narození pachatele přestupku, IČO Ne
A483 483-2 Informační systém evidence přestupků 483-2-5 Státní občanství pachatele přestupku Ne
A483 483-2 Informační systém evidence přestupků 483-2-6 Právní kvalifikace přestupku, včetně formy zavinění Ne
A483 483-2 Informační systém evidence přestupků 483-2-7 Druh a výměra správního trestu, popřípadě ochranného opatření Ne
A483 483-2 Informační systém evidence přestupků 483-2-8 Údaje o výkonu správního testu Ne
A483 483-2 Informační systém evidence přestupků 483-2-9 Označení a sídlo správního orgánu, který projednal přestupek v prvním stupni Ne
A483 483-2 Informační systém evidence přestupků 483-2-10 Číslo jednací rozhodnutí o přestupku v prvním stupni Ne
A483 483-2 Informační systém evidence přestupků 483-2-11 Označení a sídlo správního orgánu a jméno a příjmení nebo služební nebo identifikační číslo oprávněné úřední osoby Ne
A483 483-2 Informační systém evidence přestupků 483-2-12 označení a sídlo správního orgánu, který pravomocně rozhodl v přezkumném řízení o rozhodnutí o přestupku, pokud došlo ke změně údajů podle písmene e) nebo f), a číslo jednací tohoto rozhodnutí, datum jeho vydání a nabytí právní moci Ne
A483 483-2 Informační systém evidence přestupků 483-2-13 Označení a sídlo správního orgánu, který pravomocně rozhodl v přezkumném řízení Ne
A483 483-2 Informační systém evidence přestupků 483-2-14 Označení a sídlo soudu, který rozhodl o žalobě proti rozhodnutí o přestupku Ne
A483 483-2 Informační systém evidence přestupků 483-2-15 Označení a sídlo správního orgánu nebo soudu, který vydal rozhodnutí mající odkladný účinek Ne
A483 483-2 Informační systém evidence přestupků 483-2-16 Označení a sídlo orgánu a jméno, příjmení a funkci nebo služební nebo identifikační číslo úřední osoby Ne
A483 483-2 Informační systém evidence přestupků 483-2-17 Datum zápisu pravomocného rozhodnutí o přestupku Ne
A483 483-2 Informační systém evidence přestupků 483-2-18 Datum a čas vydání opisu z evidence přestupků Ne
A483 483-2 Informační systém evidence přestupků 483-2-19 Datum, čas a důvod zpracování osobních údajů obsažených v evidenci přestupků Ne
A52 52-1 Dražebník 52-1-1 IČO Ne
A52 52-1 Dražebník 52-1-2 Identifikační údaje Ne
A52 52-1 Dražebník 52-1-3 Právní forma Ne
A52 52-1 Dražebník 52-1-4 Předmět podnikání Ne
A52 52-1 Dražebník 52-1-5 Datum vzniku živnostenského oprávnění Ne
A560 560-1 Údaje o geologické stavbě 560-1-1 geologické složení území Ne
A560 560-1 Údaje o geologické stavbě 560-1-2 ochrana a využití přírodních nerostných zdrojů Ne
A560 560-1 Údaje o geologické stavbě 560-1-3 ochrana a využití zdrojů podzemních vod Ne
A560 560-1 Údaje o geologické stavbě 560-1-4 geologická rizika Ne
A579 579-1 Námořní plavidlo 579-1-1 Jméno námořního plavidla Ne
A579 579-1 Námořní plavidlo 579-1-2 Identifikační číslo lodě Ne
A579 579-1 Námořní plavidlo 579-1-3 Účel, pro který je námořní plavidlo určeno Ne
A579 579-1 Námořní plavidlo 579-1-4 Volací značka Ne
A579 579-1 Námořní plavidlo 579-1-5 Vlastník námořního plavidla Ne
A579 579-1 Námořní plavidlo 579-1-6 Provozovatel námořního plavidla Ne
A579 579-1 Námořní plavidlo 579-1-7 Základní technické údaje o námořním plavidlu Ne
A579 579-1 Námořní plavidlo 579-1-8 Zástavní práva a práva zadržovací váznoucí na námořním plavidle Ne
A579 579-1 Námořní plavidlo 579-1-9 Souběžná registrace lodě Ne
A579 579-1 Námořní plavidlo 579-1-10 Rozhodnutí o pozastavení registrace námořního plavidla Ne
A579 579-1 Námořní plavidlo 579-1-11 Důvod a datum výmazu námořního plavidla z námořního rejstříku Ne
A579 579-1 Námořní plavidlo 579-1-12 Datum provedení zápisu námořního plavidla do námořního rejstříku a podpis zapisovatele Ne
A681 681-1 Evidence osob ve výkonu zabezpečovací detence, vazby a výkonu trestu odnětí svobody 681-1-1 Evidence osob ve výkonu zabezpečovací detence, vazby a výkonu trestu odnětí svobody Ne
A682 682-1 Údaje o trestním stíhání osob 682-1-1 Údaje o trestním stíhání osob Ne
A7264 7264-1 7264-1-1 Jméno a příjmení Ne
A7264 7264-1 7264-1-2 Datum narození Ne
A7264 7264-1 7264-1-3 Místo narození Ne
A7264 7264-1 7264-1-4 Státní příslušnost Ne
A7264 7264-1 7264-1-5 Výsledek řízení o uznání odborné kvalifikace. Ne
A7264 7264-1 7264-1-6 Název regulované činnosti Ne
A7264 7264-2 7264-2-1 Jméno a příjmení Ano
A7264 7264-2 7264-2-2 Název právnické osoby Ano
A7264 7264-2 7264-2-3 Adresa Ano
A7264 7264-2 7264-2-4 Sídlo právnické osoby Ano
A7264 7264-2 7264-2-5 Doručovací adresa Ano
A7264 7264-2 7264-2-6 Členský stát usazení Ano
A7264 7264-2 7264-2-7 Datum narození Ne
A7264 7264-2 7264-2-8 Platnost oznámení Ano
A7264 7264-2 7264-2-9 Regulovaná činnost Ano
A7264 7264-2 7264-2-10 Informace o částečném přístupu Ano
A7884 7884-2 7884-2-1 Název IK OVS Ano
A7884 7884-2 7884-2-2 Verze IK OVS Ano
A7884 7884-2 7884-2-3 Odkaz na IK OVS Ano
A7884 7884-2 7884-2-4 Název OVS Ano
A7884 7884-2 7884-2-5 Kód ISVS Ano
A7884 7884-5 7884-5-1 Verze IKČR Ano
A7884 7884-5 7884-5-2 Odkaz na IKČR Ano
A7884 7884-6 7884-6-1 Název záměru ICT projektu Ano
A7884 7884-6 7884-6-2 Název OVS Ano
A7884 7884-6 7884-6-3 Kód ISVS Ano
A7884 7884-7 7884-7-1 Název dokumentace programu Ano
A7884 7884-7 7884-7-2 Odkaz na dokumentaci programu Ano
A7884 7884-7 7884-7-3 Název OVS Ano
A7884 7884-8 7884-8-1 Název investičního záměru Ano
A7884 7884-8 7884-8-2 Název OVS Ano
A7884 7884-9 7884-9-1 Identifikátor Ano
A7884 7884-9 7884-9-2 Název Ano
A7884 7884-9 7884-9-3 Tvůrce Ano
A7884 7884-9 7884-9-4 Platnost Ano
A8595 8595-2 8595-2-1 IČZ a IČOB Ne
A9067 9067-1 Číslo výrobce v Seznamu výrobců 9067-1-1 Identifikační číslo v Seznamu výrobců Ne
A944 944-1 Zemědělský podnikatel 944-1-1 osobní jméno Ne
A944 944-1 Zemědělský podnikatel 944-1-2 příjmení Ne
A944 944-1 Zemědělský podnikatel 944-1-3 obchodní firma Ne
A944 944-1 Zemědělský podnikatel 944-1-4 datum narození Ne
A944 944-1 Zemědělský podnikatel 944-1-5 rodné číslo Ne
A944 944-1 Zemědělský podnikatel 944-1-6 místo trvalého pobytu Ne
A944 944-1 Zemědělský podnikatel 944-1-7 adresa bydliště mimo území ČR Ne
A944 944-1 Zemědělský podnikatel 944-1-8 adresa organizační složky na území ČR Ne
A944 944-1 Zemědělský podnikatel 944-1-9 sídlo Ne
A944 944-1 Zemědělský podnikatel 944-1-10 IČO Ne
A944 944-1 Zemědělský podnikatel 944-1-11 jméno člena statutárního orgánu Ne
A944 944-1 Zemědělský podnikatel 944-1-12 příjmení člena statutárního orgánu Ne
A944 944-1 Zemědělský podnikatel 944-1-13 datum narození člena statutárního orgánu Ne
A944 944-1 Zemědělský podnikatel 944-1-14 adresa místa trvalého pobytu člena statutárního orgánu Ne
A944 944-1 Zemědělský podnikatel 944-1-15 název právnické osoby jako statutárního orgánu Ne
A944 944-1 Zemědělský podnikatel 944-1-16 sídlo právnické osoby jako statutárního orgánu Ne
A944 944-1 Zemědělský podnikatel 944-1-17 datum zahájení provozování zemědělské výroby Ne
A944 944-1 Zemědělský podnikatel 944-1-18 datum ukončení provozování zemědělské výroby Ne
A944 944-1 Zemědělský podnikatel 944-1-19 datum přerušení zemědělské výroby Ne
A944 944-2 uživatel půdy 944-2-1 osobní jméno Ne
A944 944-2 uživatel půdy 944-2-2 příjmení Ne
A944 944-2 uživatel půdy 944-2-3 obchodní firma Ne
A944 944-2 uživatel půdy 944-2-4 datum narození Ne
A944 944-2 uživatel půdy 944-2-5 rodné číslo Ne
A944 944-2 uživatel půdy 944-2-6 místo trvalého pobytu Ne
A944 944-2 uživatel půdy 944-2-7 adresa bydliště mimo území ČR Ne
A944 944-2 uživatel půdy 944-2-8 sídlo Ne
A944 944-2 uživatel půdy 944-2-9 IČO Ne
A944 944-3 půdní blok 944-3-1 identifikační číslo půdního bloku Ne
A944 944-3 půdní blok 944-3-2 výměra půdního bloku Ne
A944 944-3 půdní blok 944-3-3 výměra způsobilé plochy Ne
A944 944-3 půdní blok 944-3-4 samostatná plocha v rámci půdního bloku Ne
A944 944-3 půdní blok 944-3-5 díl půdního bloku Ne
A944 944-3 půdní blok 944-3-6 identifikační číslo dílu půdního bloku Ne
A944 944-3 půdní blok 944-3-7 výměra dílčího půdního bloku Ne
A944 944-3 půdní blok 944-3-8 druh zemědělské kultury Ne
A944 944-3 půdní blok 944-3-9 druh EVP, pokud jsou součástí DPB Ne
A944 944-3 půdní blok 944-3-10 obhospodařování v rámci EZ Ne
A944 944-4 evidence objektů 944-4-1 identifikační číslo objektu Ne
A944 944-4 evidence objektů 944-4-2 druh objektu Ne
A944 944-4 evidence objektů 944-4-3 příslušnost k hospodářství Ne
A944 944-4 evidence objektů 944-4-4 datum provedení zákresu objektu Ne
A944 944-4 evidence objektů 944-4-5 datum ukončení využívání objektu Ne
A944 944-4 evidence objektů 944-4-6 katastrální území Ne
A944 944-5 ekologicky významný prvek 944-5-1 identifikační číslo ekologicky významného prvku Ne
A944 944-5 ekologicky významný prvek 944-5-2 druh ekologicky významného prvku Ne
A944 944-5 ekologicky významný prvek 944-5-3 příslušnost k půdnímu bloku Ne
A944 944-5 ekologicky významný prvek 944-5-4 výměra Ne
A951 951-1 subjekt dle zákona č. 149/2003 Sb. 951-1-1 osobní jméno Ne
A951 951-1 subjekt dle zákona č. 149/2003 Sb. 951-1-2 příjmení Ne
A951 951-1 subjekt dle zákona č. 149/2003 Sb. 951-1-3 datum narození Ne
A951 951-1 subjekt dle zákona č. 149/2003 Sb. 951-1-4 rodné číslo Ne
A951 951-1 subjekt dle zákona č. 149/2003 Sb. 951-1-5 adresa místa trvalého pobytu Ne
A951 951-1 subjekt dle zákona č. 149/2003 Sb. 951-1-6 adresa místa podnikání Ne
A951 951-1 subjekt dle zákona č. 149/2003 Sb. 951-1-7 obchodní firma nebo název Ne
A951 951-1 subjekt dle zákona č. 149/2003 Sb. 951-1-8 adresa sídla Ne
A951 951-1 subjekt dle zákona č. 149/2003 Sb. 951-1-9 IČO Ne
A951 951-1 subjekt dle zákona č. 149/2003 Sb. 951-1-10 telefon, mobil Ne
A951 951-1 subjekt dle zákona č. 149/2003 Sb. 951-1-11 e-mail Ne
A951 951-1 subjekt dle zákona č. 149/2003 Sb. 951-1-12 registrační číslo dodavatele Ne
A951 951-1 subjekt dle zákona č. 149/2003 Sb. 951-1-13 číslo licence Ne
A998 998-1 Silniční vozidlo 998-1-1 Údaje o vlastníkovi a provozovateli, není-li totožný s vlastníkem Ne
A998 998-1 Silniční vozidlo 998-1-4 Registrační značka Ne
A998 998-1 Silniční vozidlo 998-1-5 Technický průkaz Ne
A998 998-1 Silniční vozidlo 998-1-6 Číslo osvědčení o registraci silničního vozidla Ne
A998 998-1 Silniční vozidlo 998-1-7 Datum první registrace silničního vozidla Ne
A998 998-1 Silniční vozidlo 998-1-8 Stát poslední registrace silničního vozidla Ne
A998 998-1 Silniční vozidlo 998-1-9 Odnětí osvědčení o registraci vozidla a technického průkazu vozidla Ne
A998 998-1 Silniční vozidlo 998-1-10 Vyřazení silničního vozidla z provozu a zániku silničního vozidla Ne
A998 998-1 Silniční vozidlo 998-1-11 Údaje o vyvezení silničního vozidla do jiného státu Ne
A998 998-1 Silniční vozidlo 998-1-12 Údaje o provedení záznamu v registru Ne
A998 998-1 Silniční vozidlo 998-1-13 Údaje o pojištění odpovědnosti Ne
A998 998-1 Silniční vozidlo 998-1-14 Údaj o tom, že vozidlo je historicky původní Ne
A998 998-1 Silniční vozidlo 998-1-15 Datum převodu vozidla z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel Ne
A998 998-1 Silniční vozidlo 998-1-16 Účel užívání vozidla Ne
A998 998-1 Silniční vozidlo 998-1-17 Druh a kategorie silničního vozidla Ne
A998 998-1 Silniční vozidlo 998-1-18 Značka, název a typ vozidla Ne
A998 998-1 Silniční vozidlo 998-1-19 Identifikační číslo vozidla Ne
A998 998-1 Silniční vozidlo 998-1-20 Údaje o výrobci silničního vozidla, podvozku, motoru a karoserie silničního vozidla Ne
A998 998-1 Silniční vozidlo 998-1-21 Typ, výkon a zdvihový objem motoru a palivo Ne
A998 998-1 Silniční vozidlo 998-1-22 Typ, výrobní číslo a barva karoserie, počet míst k sezení a stání, popřípadě lůžek, rozměry ložné plochy, objem skříně nebo cisterny Ne
A998 998-1 Silniční vozidlo 998-1-23 Údaj o celkových rozměrech silničního vozidla Ne
A998 998-1 Silniční vozidlo 998-1-24 Největší přípustná, povolená a provozní hmotnost vozidla a největší přípustná a povolená hmotnost na nápravu Ne
A998 998-1 Silniční vozidlo 998-1-25 Druh spojovacího zařízení Ne
A998 998-1 Silniční vozidlo 998-1-26 Stupeň plnění emisní úrovně Ne
A998 998-1 Silniční vozidlo 998-1-27 Údaje o technických prohlídkách a technické způsobilosti silničního vozidla Ne
A998 998-1 Silniční vozidlo 998-1-28 Údaje o schválení technické způsobilosti silničního vozidla Ne
A998 998-1 Silniční vozidlo 998-1-29 Údaje o povolení přestavby silničního vozidla a hromadné přestavby typu silničního vozidla Ne
A998 998-1 Silniční vozidlo 998-1-30 Údaje o osobě, které byla přidělena zvláštní registrační značka Ne
A998 998-1 Silniční vozidlo 998-1-31 Údaje o silničním vozidle, kterému byla přidělena zvláštní registrační značka Ne
A998 998-1 Silniční vozidlo 998-1-32 Datum přidělení a odnětí zvláštní registrační značky Ne
A998 998-2 Registr silničních vozidel 998-2-1 Evidence silničních vozidel, vlastníků a provozovatelů těchto vozidel Ne
A998 998-2 Registr silničních vozidel 998-2-2 Evidence silničních vozidel členů diplomatické mise Ne
A998 998-2 Registr silničních vozidel 998-2-3 Evidence ztracených, odcizených, poškozených a zničených osvědčení o registraci silničního vozidla, technických průkazů silničního vozidla a tabulek s přidělenou státní poznávací značkou (dále jen „registrační značka“) Ne
A998 998-2 Registr silničních vozidel 998-2-4 Evidence přidělených zvláštních registračních značek a ztracených, odcizených, poškozených a zničených tabulek s přidělenou zvláštní registrační značkou Ne
A998 998-2 Registr silničních vozidel 998-2-5 Evidence vyrobených formulářů osvědčení o registraci silničního vozidla a technického průkazu silničního vozidla opatřených identifikačními znaky a vyrobených a nevydaných tabulek registrační značky vozidla Ne
A998 998-2 Registr silničních vozidel 998-2-6 Evidence technických údajů schválených typů silničních vozidel Ne
A999 999-2 999-2-1 evidovaná chmelnice Ne
, 2023/07/19 09:27
Dobrý den, zastupuji společnost Element Consulting s.r.o. a rádi bychom autorizovali naše autorizované zástupce pro vzdělávání v rámci MŠMT programů. Je zde však potřeba dodat doklad, kterým byly na základě žádosti poskytnuty údaje z informačního systému evdience obyvytel obsahujícíc údaj o svéprávnosti vlastní osoby. prosím poradíte mi jak tyto údaje získat?Děkuji
, 2023/07/20 07:19
Dobrý den,

údaj o omezení svéprávnosti je obsahem registru obyvatel ve formě ano/ne. Pokud tedy potřebujete údaj o tom, že dana osoba nemá omezenou svéprávnost, měl by postačit prostý výpis údajů z registru obyvatel, který si může každá fyzická osoba za sebe obstarat samoobslužně např. Na portálu občana nebo pomocí datové schránky. Asistovaně si lze výpis obstarat na kterémkoliv CzechPOINTu.

S pozdravem,
Tomáš Šedivec
Vložte svůj komentář: