Překlady této stránky:

Seznam agend veřejné správy

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

A11 Dohled nad finančním trhem
A3783Statistika České národní banky

Český báňský úřad

A960 Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
A961 Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
A1089Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
A1107Zákon o těžebních odpadech
A1521Označování a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití
A1802Prekurzory výbušnin
A4292zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
A4293Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Český statistický úřad

A102Základní registr - registr osob
A485Správa základního registru osob
A687Sčítání lidu, domů a bytů
A688Státní statistická služba

Český telekomunikační úřad

A304 Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
A926 Agenda zákona o poštovních službách
A1522Agenda vyplývající ze zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti
A4897Agenda jednotného informačního místa (JIM) vyplývající ze zákona č. 194/2017 Sb.

Český úřad zeměměřický a katastrální

A103 Základní registr - registr územní identifikace
A123 Územní identifikace
A124 Katastr nemovitostí
A1181Zeměměřictví

Ministerstvo dopravy

A569 Agenda speciálního stavebního úřadu
A572 Zajištění dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících
A575 Výkon státní správy ve věcech civilního letectví
A579 Námořní plavba
A584 Výkon činnosti dotčeného orgánu ve věcech všech druhů dopravy na úseku územního plánování
A998 Agenda o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
A1041Vnitrozemská plavba
A1042Silniční doprava
A1046Agenda řidičů
A1381Pozemní komunikace a silniční správní úřady
A1401Provozování dráhy a provozování drážní dopravy

Ministerstvo financí

A6 Seznam auditorů
A7 Seznam daňových poradců
A22 Stavební spoření
A23 Provádění mezinárodních sankcí
A24 Hospodaření s majetkem státu
A42 Místní poplatky
A43 Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
A385 Daňové řízení vykonávané územními finančními orgány
A386 Opatření proti legalizaci výnosu z trestné činnosti
A388 Veřejné rozpočty
A389 Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
A392 Celnictví
A394 Finanční kontrola
A395 Soudní poplatky
A397 Cenová regulace a kontrola
A400 Účetnictví
A401 Odškodnění - restituční řízení
A403 Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření
A404 Provozování loterií a jiných podobných her
A405 Správní poplatky
A1021Daně spravované celními orgány
A1084Agenda zákona o spotřebitelském úvěru
A1424Finanční arbitr
A1681Povinné značení lihu
A1701Mezinárodní spolupráce při správě daní
A1722Správa spotřebních daní
A1881Evidence tržeb
A4877Provozování činností pojišťoven a zajišťoven
A5104Pravidla rozpočtové odpovědnosti
A5117Monitorování a řízení veřejných financí

Ministerstvo kultury

A5 Církve a náboženské společnosti
A363 Program MEDIA 2007
A366 Správa Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie
A367 Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu
A368 Hospodářské zabezpečení církví a náboženských společností
A369 Druhý Protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954
A371 Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná)
A372 Knihovní zákon
A373 Zákon o neperiodických publikacích
A374 Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů
A375 Výkon funkce zakladatele Národní galerie v Praze
A376 Zákon o prodeji a vývozu předmětu kulturní hodnoty
A377 Ochrana sbírek muzejní povahy
A378 Navracení nezákonně vyvezených kulturních statků
A379 Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy
A380 Vývoz některých kulturních statků z celního území Evropských společenství
A381 Opatření k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků
A383 Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví
A384 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
A429 Sjednávání a schvalování mezinárodních smluv v oblasti kultury
A431 Mezinárodní výměna publikací včetně oficiálních publikací a vládních dokumentů
A432 Autorské právo
A434 Památková péče
A445 Tiskový zákon
A450 Podpora kultury
A451 Ocenění v oblasti kultury
A452 Zákon o audiovizi
A458 Správa Státního fondu kultury České republiky
A888 Zastupování České republiky na mezinárodní úrovni v oblasti ochrany autorských práv
A958 Koordinační činnost v oblasti kultury v souladu s mezinárodními úmluvami
A1128Evropská úmluva o přeshraniční televizi Rady Evropy
A1129Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví
A1130Fond Eurimages
A1131Audiovizuální mediální služby
A1132Evropská audiovizuální observatoř
A1134Podpora filmového průmyslu
A1387Zákon o České televizi
A1388Zákon o Českém rozhlasu
A1423Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích
A1741Majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Ministerstvo obrany

A546 Vydávání osvědčení o účasti na národním boji za osvobození v letech 1939-1945
A547 Bezpečnostní řízení
A548 Vydávání potvrzení o účasti na povstání v květnu 1945
A549 Péče o válečné hroby
A550 Poskytování příspěvku z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
A551 Péče o válečné veterány
A552 Výkon zpravodajské činnosti
A553 Provádění důchodového pojištění vojáků z povolání
A554 Zabezpečení výsluhových náležitostí bývalých vojáků z povolání
A555 Poskytování dávek sociální péče poživatelům důchodu od MO
A683 Ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
A840 Zajišťování výkonu branné povinnosti a vojenská evidence
A841 Evidence případů VP
A1143Vojenská policie
A1324Ozbrojené síly České republiky
A1426Průběh služby vojáků v záloze
A1428Zacházení s protipěchotními minami
A1441Zajišťování obrany České republiky
A1602Obranná standardizace, katalogizace a státní ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu
A1861o vojácích z povolání
A5517Mezinárodní vojenské organizace vzniklé na základě mezinárodní smlouvy

Ministerstvo práce a sociálních věcí

A530 Sociální služby
A531 Zaměstnanost
A532 Inspekce práce
A1029Sociální zabezpečení
A1148Pomoc v hmotné nouzi
A1154Státní sociální podpora
A1185Sociálně-právní ochrana dětí
A1781Insolvence
A1804Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Ministerstvo pro místní rozvoj

A32 Pohřebnictví
A51 Státní pomoc po živelní či jiné pohromě
A52 Veřejné dražby
A53 Zákon o zadávání veřejných zakázek
A54 Autorizovaní architekti a autorizovaní inženýři a technici činní ve výstavbě
A561 Podpora regionálního rozvoje
A565 Územní plánování a stavební řád
A567 Vyvlastnění
A1163Podpora rozvoje bydlení
A1386Cestovní ruch

Ministerstvo průmyslu a obchodu

A121 Živnostenské podnikání
A684 Agenda energetického zákona
A736 Státní podniky
A741 Státní správa ve věcech komoditních burz
A750 Regulace reklamy
A761 Omezení nočního provozu zastaváren
A765 Kontrola obchodování s mučícími nástroji
A766 Kontrola obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR omezuje
A788 Kontrola zahraničního obchodu se zbožím dvojího použití
A789 Povolování provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem
A1022Puncovnictví a zkoušení drahých kovů
A1082Obecná bezpečnost výrobků
A1083Ochrana spotřebitele
A1085Barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv
A1090Výkon státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
A1092Volný pohyb služeb
A1093Agenda zákona o některých službách informační společnosti
A1096Agenda zákona o investičních pobídkách
A1103Agenda zákona o České obchodní inspekci
A1104Agenda zákona o pohonných hmotách
A1106Vyhledávání průzkum a těžba nerostných zdrojů z mořského dna
A1110Ověřování střelných zbraní a střeliva
A1111Agenda zákona o technických požadavcích na výrobky
A1112Agenda zákona o podpoře malého a středního podnikání
A1114Agenda zákona o hospodaření energií
A1115Nakládání s bezpečnostním materiálem
A1116Podporované zdroje energie
A1121Podpora exportu
A1122Agenda zákona o orgánech státní správy v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů
A1123Agenda zákona o metrologii
A1124Vydávání dovozních povolení do EU
A1402Agenda zákona o zvláštním příspěvku horníkům
A1501Agenda zákona o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
A1803Agenda zákona o pyrotechnice
A1841Posuzování shody stanovených výrobků

Ministerstvo spravedlnosti

A8 Advokacie
A120 Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob
A479 Agenda soudních exekutorů
A480 Agenda probační a mediační
A481 Soudní agenda a Justiční akademie
A482 Působnost Ministerstva spravedlnosti
A483 Rejstřík trestů
A484 Agenda notářů
A681 Vězeňská služba
A682 Státní zastupitelství
A1461Agenda mediátorů
A1541Agenda Ústavního soudu
A1561Výkon působnosti veřejného ochránce práv
A1901Insolvenční správci
A1902Agenda mezinárodní ochrany dospělých osob
A1921Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci
A1922Oběti trestné činnosti
A1941Střet zájmů
A1961Mezinárodní justiční spolupráce
A4047Evidence svěřenských fondů
A4067Evidence skutečných majitelů
A4080Použití prostředků z majetkových trestních sankcí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

A4 Rejstřík veřejných výzkumných institucí
A676 Rejstřík školských právnických osob
A677 Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách, Registr lidských embryonálních kmenových linií
A679 Schvalování žádostí výzkumných organizací žádajících o zařazení do seznamu pro přijímání pracovníků ze třetích zemí
A1136Registr docentů a profesorů
A1139Sdružené informace matrik studentů
A1146Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
A1161Udělování autorizace dle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
A2106Zákon o podpoře sportu
A3082Školský zákon
A3685rejstřík škol a školských zařízení
A3772Výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních
A3791Zákon o vysokých školách
A5888Seznam výzkumných organizací

Ministerstvo vnitra

A2 Evidence občanských sdružení, jejich organizačních jednotek s právní subjektivitou, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů a jejich organizačních jednotek s právní subjektivitou
A3 Registrace politických stran a politických hnutí
A44 Stanovení stálých volebních okrsků
A45 Plnění úlohy komunikační centrály pro volby do Evropského parlamentu
A46 Uzavírání manželství a určování otcovství
A47 Aplikace zákona o dobrovolnické službě
A100 Systém základních registrů
A101 Základní registr - registr obyvatel
A104 Základní registr - registr práv a povinností
A110 Správa referenčních údajů RPP
A112 Správa registru RPP
A113 Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy
A115 Evidence obyvatel a rodná čísla
A116 Agenda cizinecká a ochrany státních hranic
A117 Občanské průkazy
A118 Cestovní doklady občanů České republiky
A119 Informační systém datových schránek
A325 Editace vybraných subjektů v gesci MV do ROS
A330 Vydávání osvědčení v souvislosti s výkonem státní správy
A332 Úkoly Hasičského záchranného sboru ČR
A333 Procesní modelování agend veřejné správy
A337 O integrovanném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
A338 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
A341 Požární ochrana
A343 Obecní zřízení (zákon o obcích)
A344 PVS - Portál veřejné správy
A345 Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy
A350 Rozhodování o mezinárodní ochraně (postavení uprchlíků)
A351 Dočasná ochrana
A353 Evidence mezinárodních nevládních organizací a jejich organizačních jednotek, které jsou oprávněny jednat svým jménem
A354 Registrace zájmových sdružení právnických osob
A409 Správa státních hranic
A414 Matriky
A416 Registrované partnerství
A418 Policie České republiky
A419 Zbraně a střelivo
A420 Obecní policie
A421 Ochrana svědka a dalších osob
A423 Územní členění státu
A424 Stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností
A876 Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů
A1023Státní občanství České republiky
A1043Veřejné sbírky
A1095Místní referendum
A1097Krajské zřízení (zákon o krajích)
A1098Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze)
A1109Generální inspekce bezpečnostních sborů
A1117Vypořádání majetkových křivd občanů ČR
A1133Volba prezidenta republiky
A1142Agenda zpravodajských služeb ČR
A1149Přestupkový zákon
A1150Vedení seznamů voličů a seznamů oprávněných osob pro místní a krajské referendum
A1153Správní řád
A1155Vydávání Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv
A1183Volby do Parlamentu České republiky
A1261Poskytování informací
A1262Volby do Evropského parlamentu
A1263Státní kontrola
A1281Volby do zastupitelstev obcí
A1282Volby do zastupitelstev krajů
A1301O úřednících územních samosprávných celků
A1321Státní služba
A1342Ověřování (vidimace a legalizace)
A1343Archivnictví a spisová služba
A1361Evropská občanská iniciativa
A1601Krajské referendum
A1661Kontrolní řád
A1761Státní služba
A3663RPP111
A3787Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
A3925Elektronická identifikace a autentizace
A4265Služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce
A4267Dohled v oblasti elektronické identifikace
A6691Centrální místo služeb

Ministerstvo zahraničních věcí

A533 Diplomatické a služební pasy ČR
A1622Zahraniční rozvojová spolupráce a humanitární pomoc poskytovaná do zahraničí
A1641Konzulární ochrana občanů ČR v zahraničí
A1821Ekonomická diplomacie a koordinace vnějších ekonomických vztahů

Ministerstvo zdravotnictví

A25 Umělé přerušení těhotenství
A26 Veřejné neziskové zdravotnické zařízení
A27 Komory
A28 Biocidní přípravky
A29 Lázeňství
A30 Zdravotní pojišťovny
A49 Péče o zdraví lidu
A50 Sledování veškerého nakládání a zacházení s návykovými látkami
A460 Zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních
A467 Všeobecná zdravotní pojišťovna
A470 Darování, odběry a transplantace orgánů a tkáňí
A471 Přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodních minerálních vod
A476 Ochrana veřejného zdraví
A893 Protidrogová politika
A1081Veřejné zdravotní pojištění
A1086Zdravotní služby
A1087Zdravotnická záchranná služba
A1088Lidské tkáně a buňky
A1101Zdravotní pojišťovny
A1225Pojistné
A1226Transplantační zákon
A1227Specifické zdravotní služby
A1242Zdravotnické prostředky
A1243Léčiva
A1244Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
A1245Nelékařské zdravotnické povolání
A1246Lékařská zdravotnická povolání
A1341Zdravotní pojištění
A3726eRecept
A4003Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví
A4006Národní registr zdravotnických pracovníků

Ministerstvo zemědělství

A562 Plemenářský zákon
A564 Ochrana práv k odrůdám
A588 Zákon o hnojivech
A589 Zemědělské veřejné sklady a zemědělské skladní listy
A636 Agenda Komory veterinárních lékařů ČR
A943 Myslivost
A944 Činnosti dle zákona o zemědělství
A945 Státní zemědělský intervenční fond
A946 Státní správa rybářství
A951 Reprodukční materiál lesních dřevin
A967 Státní správa lesů
A999 Ochrana chmele
A1024Vinohradnictví a vinařství
A1025Pozemkové úpravy
A1026Zákon o potravinách
A1027Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
A1044Veterinární zákon
A1045Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu
A1091Úprava majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvu
A1094Rostlinolékařská péče
A1102Agenda zákona o lihu
A1105Pokuty a kauce za nedodržení zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
A1108Zákon o SZPI
A1113Oběh osiva a sadby
A1118Zákon o krmivech
A1119Zákon, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů
A1141Zákon o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem
A1162Zákon o vodách
A1182Ochrana zvířat proti týrání
A1184Úprava vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
A1224Ekologické zemědělství
A1481Genetické zdroje rostlin, zvířat a mikroorganismů významné pro výživu a zemědělství
A1581Státní pozemkový úřad
A1621Uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
A1801Těžba rašelin

Ministerstvo životního prostředí

A560 Geologické práce
A563 Ochrana životního prostředí Antarktidy
A694 CITES - obchodování s ohroženými druhy
A696 Zoologické zahrady
A703 Registr povolených geneticky modifikovaných organismů, Registr uživatelů geneticky modifikovaných organismů
A721 Povodňová ochrana v ČR
A857 Problematika obnovitelných zdrojů energie - biomasa
A898 Správa národních programů na úseku ochrany přírody a krajiny, evidovaných v systému EDS/SMVS
A906 Evropský a mezinárodní systém emisního obchodování
A907 Energetická náročnost budov
A963 Ochrana přírody a krajiny
A1120Nakládání s obaly a odpady z obalů
A1125Národní park České Švýcarsko
A1126Ochrana ovzduší
A1127Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) a integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP)
A1135Působnost ČIŽP v ochraně lesa
A1137Budoucí programové období v oblasti životního prostředí
A1140Státní politika životního prostředí České republiky
A1145Ochrana jakosti a množství povrchových a podzemních vod, ochrana přirozené akumulace vod a vyhodnocení monitoringu vod
A1151Zpráva o životním prostředí České republiky
A1152Krajinné integrované plány rozvoje (KIPR)
A1164Udržitelný rozvoj
A1186Odpadové hospodářství
A1201Program péče o krajinu
A1221Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
A1222Ochrana klimatu a emisní obchodování (EU ETS)
A1223Geologické ukládání CO2 (CCS)
A1241Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)
A1283Ochrana zemědělského půdního fondu
A1382Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
A1383Chemický zákon
A1384Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí (proces EIA + proces SEA) a související činnosti.
A1385Předcházení ekologické újmě a EMAS
A1389Prevence závažných havárií
A1422Poskytování informací o životním prostředí
A1425Státní fond životního prostředí
A1427Látky poškozující ozon a fluorované skleníkové plyny
Vložte svůj komentář:
26 +14 =