Překlady této stránky:

Stavební blok

Stavebním blokem (z anglického pojmu Building Block, také jako BB) nazýváme takový funkční celek (nebo případně jeho část), který:

  • poskytuje centrální sdílené funkce (jako služby) všem (mnoha) aktérům (účastníků) eGovernmentu, nebo mnoha ostatním funkčním celkům, nebo
  • představuje mnohokrát opakovatelný vzor jednotných lokálních funkčních celků
  • vždy je spravován s centrální zodpovědností (governance).

EU prostřednictvím Evropské referenční architektury pro interoperabilitu definuje architektonické (logické) a solution (fyzické) stavební bloky ve shodě s metodikou TOGAF. Na podporu členských zemí při budování interoperabilních veřejných služeb formuluje EU hlavní architektonické stavební kameny a standardy rozhraní mezi těmito bloky.

Z hlediska governance struktur eGovernmentu EU vnímá EU stavební bloky a zodpovědnost za ně až na čtvrté, provozní (Operation) úrovni řízení eGovernmentu .

Stavební blok je využíván jedním z následujících čtyřech způsobů:

  1. Je vybudován jedním OVS ze zákona a ostatním poskytován zdarma jako centrální sdílená služba.
  2. Je vybudován jedním OVS a ostatním je pod otevřenou licencí (jako Open Source) poskytováno jeho SW vybavení k vlastní implementaci (on-Premise) v OVS.
  3. Je společně nakupován na základě jednotného standardu a jednoho zadání (například dynamickým nákupním systémem) - to platí pro Cloud i On-Premise.
  4. Je individuálně nakupován a budován jednotlivými OVS podle předepsaného standardu (architektury, funkční a nefunkční specifikace).
  5. Existuje ještě jedna, zatím nefunkční a neodsouhlasená varianta:
  6. Je vybudován jedním OVS (nebo pověřeným komerčním subjektem) za účelem poskytování za úplatu (např. převodem rozpočtové položky).

Podstatné je, že klíčový stavební blok eGovernmentu je identifikován a popisován svojí podstatou a účelem, nikoli projektovým jménem nebo jménem serveru. Na příklad stavebním blokem eGovernmentu je funkční celek Státní pokladna, respektive dílčí funkční celek Centrální účetnictví státu, ale není jím IISSP. Nebo obráceně IISSP jakožto BB je třeba vnímat jako funkční celek přes všechny 4 vrstvy architektury.

Vložte svůj komentář: