Překlady této stránky:

Přístup do Centrálního místa služeb pro podřízené/zřizované organizace

Infrastruktura CMS/KIVS (Centrální místo služeb / Komunikační infrastruktura veřejné správy) je přístupná všem orgánům veřejné moci vykonávající agendy veřejné správy. Existují však situace, kdy agenda není vykonávána přímo orgánem veřejné moci, ale jím zřizovanou/zakládanou/podřízenou organizací. V tom případě může nastat problém, který souvisí s komplexitou využíváním a poskytování služeb veřejné správy, které se dnes již neobejdou bez služeb eGovernmentu:

Všechny tuto služby vyžadují specifická napojení na síťové a komunikační vrstvě architektury, která je téměř výhradně realizována pomocí CMS/KIVS.

Orgán veřejné moci je chápan v souvislosti se zákonem č. 111/2009 Sb. jako státní orgán, územní samosprávný celek, fyzická nebo právnická osoba, byla-li jí svěřena působnost v oblasti veřejné správy, notář, soudní exekutor a archiv. Jde tedy zjednodušeně o kohokoliv, kdo vykonává agendu veřejné správy.

Orgán veřejné správy je chápán v souvislosti se zákonem č. 365/2000 Sb. jako státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků. Je to tedy užší množina než OVM, ale je potřeby s ní pracovat, protože povinnosti vztahující se k CMS/KIVS jsou dány právě OVS.

Soukromoprávním uživatelem údajů je chápán v souvislosti se zákonem č. 111/2009 Sb. jako podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která je podle jiného právního předpisu oprávněna využívat údaje ze základního registru nebo z agendového informačního systému, pro působení, které není působením orgánu veřejné moci

Podřízené, zřizované a zakládané organizace mohou vystupovat v jakékoliv z předchozích třech rolích. Pokud má vystupovat v agendě a využívat napojení popsané v úvodu, je to dokonce nezbytné, aby v jedné z těchto rolích organizace vystupovala.

Aby se podřízené, zřizované či zakládané organizace mohli je nutné zajistit:

  1. Musí se stát OVM, OVS či SPUU jako součást referenčních údajů základního registru práv a povinností v části rejstříku OVM/SPUU. Výsledkem tohoto zavedení je především přidělený kód OVM/SPUU https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne/ovm-spuu/rozcestnik
  2. Jako OVM, OVS či SPUU si vyžádat přístup do systému JIP/KAAS a spravovat své zaměstnance vykonávající agendu v tomto systému. https://archi.gov.cz/znalostni_baze:aisp_navod_plny
  3. Je potřeba zajistit si správné síťové připojení, bez kterého se nelze připojit na veškeré služby. Toto připojení je realizováno formou KIVS.
  4. Zajistit si prostřednictvím zaměstnance s účtem v JIP/KAAS přístup do portálu CMS, kde je možné si spravovat a objednávat služby https://www.mvcr.cz/soubor/uzivatelska-prirucka-portalu-cms.aspx
  5. Přijetím podmínek využívání služeb CMS se organizace zavazuje k několika pravidlům, mezi nimiž je například správa adresního prostoru, jmenná konvence služeb (DNS názvy) apod. Je potřeba s tímto počítat.
  6. Informační systémy, které mají využívat služby eGovernmentu musí být registrovány v rejstříku ISVS. Výsledkem tohoto zavedené je přidělené ID ISVS. S tímto ID ISVS je možné si požádat u Správy základních registrů https://razr.egon.gov.cz/ a přidělení certifikátu nezbytného pro komunikaci s referenčním rozhraním veřejné správy
Vložte svůj komentář: