Překlady této stránky:

Atributy modelů, pohledů a prvků

 • Každý úřad má svůj šanon, podle kterého je jasně identifikovatelný (Klasifikace modelovaného úřadu)
  • Zcela výjimečně je možné modelovat na centrální úrovni systém, který patří k EU, nebo k CZ, nikoli ke konkrétnímu úřadu.
 • Každý úřad má JEDEN svůj celkový model, popisující úřad jako celek ve zjednodušené formě (Klasifikace modelu úřadu)
 • Každý úřad má mnoho pohledů na své modely (Klasifikace pohledu - diagramu).
 • Každý úřad má jeden model (diagram) pro jeden provozovaný informační systém ve veřejné správě (Klasifikace informačního systému)
 • Model jest soubor objektů a vazeb mezi objekty zobrazené v předem definovaných definic pohledů
 • Model jest v šanonu oddělovací papír (záložka) se svojí klasifikací a jsou jednotlivé pohledy na model jako samostatné listy
 • Každý model obsahuje kromě své klasifikace i klasifikaci modelujícího úřadu
 • Jedná se jen o klasifikace modelů, ne o klasifikace pohledů či objektů
 • Fyzicky je model přenosový soubor dle standardu TOGAMEFF

Rozcestník:

 1. Úřad
  1. Model
   1. Pohled
    1. Obecný prvek
    2. Obecná vazba
     1. Byznys funkce
     2. Informační systém
Název
atributu CZ
Název
atributu EN
Hodnoty
atributu EN
Hodnoty
atributu CZ2
Popis atributu
identifikace_uradu agency_ID agency_ID Jednoznačný identifikátor uradu ve VS
uroven_VS agency_PS_level agency_PS_level Úroveň úřadu v hierarchiii VS
EUN EUN Evropská unie
CNT CNT eGovernment ČR
AGN USU (Agency) Ústřední správní úřad
CTY KRJ (County) Kraj, krajský úřad a krajská korporace
PRG PRG Praha - jako kombinace KRJ a ORP
MUN ORP (Municipality) Obec (převážně s rozšířenou působností, ale i ostatní)
GOV OVM (Government-all institutions) souhrnná kategorie pro modely, platné pro všechna OVM
OTH OST (Others) pomocná kategorie pro jiné než uvedené (doplněk množiny)
CLI KLI (Clients) pomocná kategorie pro referenční modely typového klienta
PRV PRV (Private) pomocná kategorie pro individuální a refereční modely soukromoprávních subjektů - součástí veřejnoprávních korporací nebo mimo stojící
PUB VER (Public) pomocná kategorie pro subjekty, které jsou součástí veřejného sektoru, ale nejsou OVM (a nebo možná i včetně nich ???)
ALL VSE (All - everyone) pomocná kategorie pro RM a PT, platné pro všechny bez rozdílu
Název
atributu CZ
Název
atributu EN
Hodnoty
atributu EN
Hodnoty
atributu CZ
Popis atributu
Zděděné atributy úřadu
identifikace_uradu agency_ID Jednoznačný identifikátor uradu ve VS
uroven_VS agency_PS_level Úroveň úřadu v hierarchiii VS
Základní atributy modelu
druh_modelu model_type Druh (typ) modelu z hlediska míry abstrakce a účelu
MM MM Meta-model, definuje způsob modelování na národní, korporátní i lokální (případně mezinárodní) úrovni
RM RM Referenční model, definuje klasifikaci (taxonomii) a způsob modelování ve svém rozsahu působnosti
IM IM Individuální model architektury konkrétní organizace (konceptuální, logický nebo fyzický, ale vždy konkrétně individuální)
PT VM (Pattern) Vzorový model - povinný architektonický vzor
EX PM (Example) Příklad individuálního modelu, obvykle (ale ne nutně) anonymizovaný (pak nemá identifikátor subjektu)
rozsah_modelu model_scope
OWN VLST (Own) Vlastní model úřadu, identifikovaného nebo typového subjektu veřejné správy nebo soukromé sféry
GRP SPOL (Group) Společný model skupiny subjektem VS ovládaných/ovlivňovaných organizací
EXT ROZS (Extended) Rozšířený model dodávky veřejných služeb, zahrnující všechny konkrétní a typové subjekt nutné pro realizaci služby
rozsireni_nazev model_scope-name
text text Jméno vystihují řetězec dodávky služby, například "dopravní úřady" - tj. MD a DÚ na KÚ.
identifikace Identifikace modelu (textový popis-název modelu)
model_ID Technické unikátní označení modelu úřadu (jednoho z více modelů úřadu)
model_name Jméno vystihující vlastnosti modelu
model_version Verze jednoho a téhož modelu úřadu
Doplňkové atributy modelu
aktualizace_modelu_datum model_update_date
platnost_modelu_datum model_valid_to
odpovedna_osoba odpovědná osoba za model
model_resp_pers_ID identifikátor osoby v organizaci (v celé veřejné správě), služební číslo státního zaměstnance.
model_resp_pers_name jméno (a příjmení) osoby
centralni_sdilene_sluzby je obsahem modelu centrální sdílená služba?
agendy Vykonávané agendy
stav Stav modelu v časovém horizontu
Název
atributu CZ
Název
atributu EN
Hodnoty
atributu EN
Hodnoty
atributu CZ
Popis atributu
Zděděné atributy úřadu
identifikace_uradu agency_ID Jednoznačný identifikátor uradu ve VS
uroven_VS agency_PS_level Úroveň úřadu v hierarchiii VS
Zděděné atributy modelu
druh_modelu model_type Druh (typ) modelu z hlediska míry abstrakce a účelu
rozsah_modelu model_scope
rozsireni_nazev model_scope-name
identifikace model-name Identifikace modelu (textový popis-název modelu)
aktualizace__modelu_datum model_ mnt_date
platnost_modelu_datum model_valid_to
odpovedna_osoba model_resp_person odpovědná osoba za model
Základní atributy diagramu
ucel_diagramu view_purpose Vyjadřuje současně míru rozsahu a podrobnosti pohledu na model
STR STR Strategická architektura celého úřadu a jeho vize
SGM SGM Segmentová architektura významné části úřadu
CAP SCH (Capability) Schopnostní architektura určité vertikální nebo horizontální schopnosti úřadu
SOL RES (Solution) Podrobnější architektura dílčího řešení (pro funkční specifikaci zadání nebo dokumentaci výsledku)
DES DES (Design) Detailní návrh provedení (konstrukce, programování, …) části řešení
typ_hlediska view_viewpoint_ID Označení typového hlediska tohoto pohledu
ID from list ID z číselníku Seznam typových (předefinovaných) hledisek dle NAR
domena_diagramu view_domain Vůdčí (převažující) doména, pokud ji lze uvést
MA Motivation & Strategy
PA Performance arch.
BA Business arch.
AA Application arch.
DA Data (Information) arch.
TA IT Technology arch.
IA Comm. Infrastructure arch.
RS Risk&Secutiry architecture
SC Standardization&Compliance&Sustainability
IM Implementation&Migration
jmeno_diagramu Název konkrétního artefaktu, katalogu, matice nebo diagramu
view_ID Technické unikátní označení pohledu na model úřadu (jednoho z mnoha pohledů na jeden model úřadu)
view_name Jméno vystihující vlastnosti pohledu
view_version Verze jednoho a téhož pohledu na model úřadu
typ_artefaktu view_type Typ architektonického výtvoru (katalog, matice, diagram)
CAT KAT Katalog
MTX MAT Matice
DGM DIA Diagram (grafický)
uroven_detailu view_detail_level Úroveň podrobnosti modelu při stanoveném rozsahu (L0, L1 a L2)
L0 L0 Agregovaný
L1 L1 Základní
L2 L2 Detailní
cas_horizont view_horizon_state Umístění pohledu v čase (zda byl vytvářen jako pohled na současnost minulost nebo návrh budoucnosti).
TGT cil (Target) Cílová architektura na konci horizontu (To_Be)
BSL akt (Baseline) Výchozí aktuální architektura (As-Is)
TRN pre (Transition) Přechodová architektura v průběhu času do horizontu (také To-Be)
HST hst (History) architektura někdy v minulosti (As-it-was)
cas_horiz_datum view_horizon_date Rok nebo datum, kterého stav (aktuální, přechodný nebo cílový) diagram ukazuje
date datum
Doplňkové atributy diagramu
odp_osoba_pohled view_resp_person odpovědná osoba za diagram nebo jiný artefakt
ID_odp_osoby_pohled view_resp_pers_ID
jmeno_diagramu view_resp_pers_name
platnost_diagramu_datum_od view_valid_from Datum, od kterého je návrh stavu (aktuální, přechodný nebo cílový) považován za platný, směrodatný
platnost_diagramu_datum_do view_valid_to Datum, do kterého je návrh stavu (aktuální, přechodný nebo cílový) považován za platný, směrodatný
date datum
aktualizace_diagramu_datumview_ update_date Datum dne, kdy byl návrh diagramu (aktuální, přechodný nebo cílový) naposledy aktualizován
date datum
Název atributu CZ Název atributu EN Hodnoty atributu EN2 Hodnoty atributu CZ Popis atributu
Zděděné atributy úřadu
identifikace_uradu agency_ID Jednoznačný identifikátor uradu ve VS
uroven_VS agency_PS_level Úroveň úřadu v hierarchiii VS
Zděděné atributy modelu Atributy platí i pro obraz libovolného prvku, je-li v modelu
druh_modelu model_type Druh (typ) modelu z hlediska míry abstrakce a účelu
rozsah_modelu model_scope
rozsireni_nazev model_scope-name
identifikace model-name Identifikace modelu (textový popis-název modelu)
aktualizace__modelu_datum model_ mnt_date
platnost_modelu_datum model_valid_to
odpovedna_osoba model_resp_person odpovědná osoba za model
Zděděné atributy diagramu Atributy platí i pro obraz libovolného prvku, je-li v pohledu na model
ucel_diagramu view_purpose Vyjadřuje současně míru rozsahu a podrobnosti pohledu na model
typ_hlediska view_viewpoint_ID Označení typového hlediska tohoto pohledu
domena_diagramu view_domain Vůdčí (převažující) doména, pokud ji lze uvést
jmeno_diagramu view_name Název konkrétního artefaktu, katalogu, matice nebo diagramu
typ_artefaktu view_type Typ architektonického výtvoru (katalog, matice, diagram)
uroven_detailu view_detail_level Úroveň podrobnosti modelu při stanoveném rozsahu (L0, L1 a L2)
cas_horizont view_horizon_state Umístění pohledu v čase (zda byl vytvářen jako pohled na současnost minulost nebo návrh budoucnosti).
cas_horiz_datum view_horizon_date Rok nebo datum, kterého stav (aktuální, přechodný nebo cílový) diagram ukazuje
odp_osoba_pohled view_resp_person odpovědná osoba za diagram nebo jiný artefakt
aktualizace__diagramu_datum view_ update_date Datum dne, kdy byl návrh diagramu (aktuální, přechodný nebo cílový) naposledy aktualizován
platnost_diagramu_datum_od view_valid_from Datum, od kterého je návrh stavu (aktuální, přechodný nebo cílový) považován za platný, směrodatný
platnost_diagramu_datum view_valid_to Datum, do kterého je návrh stavu (aktuální, přechodný nebo cílový) považován za platný, směrodatný
Základní atributy prvku (objektu, konceptu, elementu) modelu
Identifikace konceptu z metamodelu
concept_ID Metamodel_ Identifikátor modelovaného objektu/subjektu v meta - modelu úřadu
concept_name Metamodel_Označení, jméno prvku metamodelu
Identifikace prvku (instance) v modelu
element_model_ID Metamodel_ Identifikátor modelovaného objektu/subjektu v meta - modelu úřadu
element_ext_ID Metamode_Identifikátor modelovaného objektu/subjektu v reálném světě (v organizaci, ve státě)
element_name Metamodel_Označení, jméno prvku metamodelu
Atributy standardizace
Standard_Y_N Zda je modelovaný prvek prohlášen v organizaci za standard
Standard_from Datum, od kdy je prvek prohlášen za standard
Standard_to Datum, do kdy je prvek prohlášen za standard
Std_related_element Identifikátor prvku, který je standardem pro modelovaný prvek
Next_std_eval Datum plánovaného příštího vyhodnocení standardu pro prvek
Std_resp_pers_ID ID osoby zodpovědné za udržování standardu pro prvek
Std_resp_pers_name Jméno osoby zodpovědné za udržování standardu pro prvek
Zodpovědnost a platnost údajů prvku
element_resp_pers_ID identifikátor osoby v organizaci (v celé veřejné správě), služební číslo státního zaměstnance.
element_resp_pers_name jméno (a příjmení) osoby
element_ update_date Datum dne, kdy byly údaje prvku naposledy aktualizovány
element_valid_from Datum, od kterého je návrh stavu prvku považován za platný, směrodatný
element_valid_to Datum, do kterého je návrh stavu prvku považován za platný, směrodatný
Název
atributu CZ
Název
atributu EN
Hodnoty
atributu EN2
Hodnoty
atributu CZ
Popis atributu
Zděděné atributy úřadu
identifikace_uradu agency_ID Jednoznačný identifikátor uradu ve VS
uroven_VS agency_PS_level Úroveň úřadu v hierarchiii VS
Zděděné atributy modelu Atributy platí i pro obraz libovolné vazby prvků, je-li v modelu
druh_modelu model_type Druh (typ) modelu z hlediska míry abstrakce a účelu
rozsah_modelu model_scope
rozsireni_nazev model_scope-name
identifikace model-name Identifikace modelu (textový popis-název modelu)
aktualizace__modelu_datum model_ mnt_date
platnost_modelu_datum model_valid_to
odpovedna_osoba model_resp_person odpovědná osoba za model
Zděděné atributy diagramu Atributy platí i pro obraz libovolné vazby prvků, je-li v pohledu na model
ucel_diagramu view_purpose Vyjadřuje současně míru rozsahu a podrobnosti pohledu na model
typ_hlediska view_viewpoint_ID Označení typového hlediska tohoto pohledu
domena_diagramu view_domain Vůdčí (převažující) doména, pokud ji lze uvést
jmeno_diagramu view_name Název konkrétního artefaktu, katalogu, matice nebo diagramu
typ_artefaktu view_type Typ architektonického výtvoru (katalog, matice, diagram)
uroven_detailu view_detail_level Úroveň podrobnosti modelu při stanoveném rozsahu (L0, L1 a L2)
cas_horizont view_horizon_state Umístění pohledu v čase (zda byl vytvářen jako pohled na současnost minulost nebo návrh budoucnosti).
cas_horiz_datum view_horizon_date Rok nebo datum, kterého stav (aktuální, přechodný nebo cílový) diagram ukazuje
odp_osoba_pohled view_resp_person odpovědná osoba za diagram nebo jiný artefakt
platnost_diagramu_datum_od view_valid_from Datum, od kterého je návrh stavu (aktuální, přechodný nebo cílový) považován za platný, směrodatný
platnost_diagramu_datum view_valid_to Datum, do kterého je návrh stavu (aktuální, přechodný nebo cílový) považován za platný, směrodatný
aktualizace__diagramu_datum view_ update_date Datum dne, kdy byl návrh diagramu (aktuální, přechodný nebo cílový) naposledy aktualizován
Základní atributy vazby mezi prvky modelu
Identifikace typu vaby z metamodelu
rel_type_ID Metamodel_ Identifikátor modelovaného tyou vazby v meta - modelu úřadu
rel_type_name Metamodel_Označení, jméno typu vazby v metamodelu
Identifikace instance vazby v modelu
relation_ID Identifikátor konkrétní vazby v modelu
relation_name Jméno konkrétní vazby v modelu
Zodpovědnost a platnost údajů vazby
relation_resp_pers_ID identifikátor osoby v organizaci (v celé veřejné správě), služební číslo státního zaměstnance.
relation_resp_pers_name jméno (a příjmení) osoby
relation_ update_date Datum dne, kdy byly údaje vazby naposledy aktualizovány
relation_valid_from Datum, od kterého je návrh stavu vazby považován za platný, směrodatný
relation_valid_to Datum, do kterého je návrh stavu vazby považován za platný, směrodatný
Název
atributu CZ
Název
atributu EN
Hodnoty
atributu EN2
Hodnoty
atributu CZ
Popis atributu
Zděděné atributy úřadu
identifikace_uradu agency_ID Jednoznačný identifikátor uradu ve VS
uroven_VS agency_PS_level Úroveň úřadu v hierarchiii VS
Zděděné atributy modelu Atributy platí i pro obraz informačního systému, je-li v modelu
druh_modelu model_type Druh (typ) modelu z hlediska míry abstrakce a účelu
rozsah_modelu model_scope
rozsireni_nazev model_scope-name
identifikace model-name Identifikace modelu (textový popis-název modelu)
aktualizace__modelu_datum model_ mnt_date
platnost_modelu_datum model_valid_to
odpovedna_osoba model_resp_person odpovědná osoba za model
Zděděné atributy diagramu
ucel_diagramu view_purpose Vyjadřuje současně míru rozsahu a podrobnosti pohledu na model
typ_hlediska view_viewpoint_ID Označení typového hlediska tohoto pohledu
domena_diagramu view_domain Vůdčí (převažující) doména, pokud ji lze uvést
jmeno_diagramu view_name Název konkrétního artefaktu, katalogu, matice nebo diagramu
typ_artefaktu view_type Typ architektonického výtvoru (katalog, matice, diagram)
uroven_detailu view_detail_level Úroveň podrobnosti modelu při stanoveném rozsahu (L0, L1 a L2)
cas_horizont view_horizon_state Umístění pohledu v čase (zda byl vytvářen jako pohled na současnost minulost nebo návrh budoucnosti).
cas_horiz_datum view_horizon_date Rok nebo datum, kterého stav (aktuální, přechodný nebo cílový) diagram ukazuje
odp_osoba_pohled view_resp_person odpovědná osoba za diagram nebo jiný artefakt
platnost_diagramu_datum_od view_valid_from Datum, od kterého je návrh stavu (aktuální, přechodný nebo cílový) považován za platný, směrodatný
platnost_diagramu_datum view_valid_to Datum, do kterého je návrh stavu (aktuální, přechodný nebo cílový) považován za platný, směrodatný
aktualizace__diagramu_datum view_ update_date Datum dne, kdy byl návrh diagramu (aktuální, přechodný nebo cílový) naposledy aktualizován
Zděděné atributy obecného prvku modelu
Identifikace konceptu z metamodelu
Identifikace prvku (instance) v modelu
Atributy standardizace
Zodpovědnost a platnost údajů prvku
Specifické atributy byznys funkce (procesu)
Název
atributu CZ
Název
atributu EN
Hodnoty
atributu CZ2
Hodnoty
atributu CZ
Popis atributu
Zděděné atributy úřadu
identifikace_uradu agency_ID Jednoznačný identifikátor uradu ve VS
uroven_VS agency_PS_level Úroveň úřadu v hierarchiii VS
EUN EUN Evropská unie
CNT CNT eGovernment ČR
AGN USU (Agency) Ústřední správní úřad
CTY KRJ (County) Kraj, krajský úřad a krajská korporace
PRG PRG Praha - jako kombinace KRJ a ORP
MUN ORP (Municipality) Obec (převážně s rozšířenou působností, ale i ostatní)
GOV OVM (Government-all institutions) souhrnná kategorie pro modely, platné pro všechna OVM
OTH OST (Others) pomocná kategorie pro jiné než uvedené (doplněk množiny)
CLI KLI (Clients) pomocná kategorie pro referenční modely typového klienta
PRV PRV (Private) pomocná kategorie pro individuální a refereční modely soukromoprávních subjektů - součástí veřejnoprávních korporací nebo mimo stojící
PUB VER (Public) pomocná kategorie pro subjekty, které jsou součástí veřejného sektoru, ale nejsou OVM (a nebo možná i včetně nich ???)
ALL VSE (All - everyone) pomocná kategorie pro RM a PT, platné pro všechny bez rozdílu
Zděděné atributy modelu Atributy platí i pro obraz informačního systému, je-li v modelu
druh_modelu model_type Druh (typ) modelu z hlediska míry abstrakce a účelu
rozsah_modelu model_scope
rozsireni_nazev model_scope-name
identifikace model-name Identifikace modelu (textový popis-název modelu)
aktualizace__modelu_datum model_ mnt_date
platnost_modelu_datum model_valid_to
odpovedna_osoba model_resp_person odpovědná osoba za model
Zděděné atributy diagramu Atributy platí i pro obraz informačního systému, je-li v pohledu na model
ucel_diagramu view_purpose view_purpose Vyjadřuje současně míru rozsahu a podrobnosti pohledu na model
typ_hlediska view_viewpoint_ID view_viewpoint_ID Označení typového hlediska tohoto pohledu
domena_diagramu view_domain view_domain Vůdčí (převažující) doména, pokud ji lze uvést
jmeno_diagramu view_name view_name Název konkrétního artefaktu, katalogu, matice nebo diagramu
typ_artefaktu view_type view_type Typ architektonického výtvoru (katalog, matice, diagram)
uroven_detailu view_detail_level view_detail_level Úroveň podrobnosti modelu při stanoveném rozsahu (L0, L1 a L2)
cas_horizont view_horizon_state view_horizon_state Umístění pohledu v čase (zda byl vytvářen jako pohled na současnost minulost nebo návrh budoucnosti).
cas_horiz_datum view_horizon_date view_horizon_date Rok nebo datum, kterého stav (aktuální, přechodný nebo cílový) diagram ukazuje
odp_osoba_pohled view_resp_person view_resp_person odpovědná osoba za diagram nebo jiný artefakt
platnost_diagramu_datum view_valid_to view_valid_to Datum, do kterého je návrh stavu (aktuální, přechodný nebo cílový) považován za platný, směrodatný
aktualizace__diagramu_datum view_ update_date view_ update_date Datum dne, kdy byl návrh diagramu (aktuální, přechodný nebo cílový) naposledy aktualizován
Zděděné atributy obecného prvku modelu
Identifikace konceptu z metamodelu
Identifikace prvku (instance) v modelu
Atributy standardizace
Zodpovědnost a platnost údajů prvku
Specifické atributy informačního systému
identifikace IS IS_ID identifikace IS
nazev_IS IS_name Označení (jméno, názov) IS u klienta
Dodavatel IS_vendor Dovavatel
platforma_IS IS_platform Výchozí standardní balík nebo vývojová platforma
pocatek provozu IS_start_date Datum prvního produktivního startu
a další …..
Klasifikace aplikačních komponent IS
appl_srvc_layer Klasifikace aplikačních komponent a služeb IS podle typů klientů a "vzdálenosti" od nich a jejich obsluhy
Externí FO Portály klientů (agendové i průřezové) - podpora komunikace a obsluhy klientů, 1. linie, samoobslužné a asistované
Externí MO Agendově specifické aplikace obsahující byznys logiku, algoritmy, rozhodování, …
Externí BO Agendové Back-Office, platby, spisovky, plánování kontrol, saldokontní účetnictví apod.
Interní FO Portály zaměstnanců (agendové, provozní i průřezové) - podpora komunikace a obsluhy zaměstnanců, 1. linie, samoobslužné a asistované, SSC
Interní MO Specifické aplikace pro správu interních zdrojů
Interní BO Průřezové aplikace pro správu interních zdrojů (nad rámec Rozpočetnictví)
Rozpočetnictví Základní podpora řízení zdrojů a rozpočetnictví (ERP)
appl_user_platf_layer Klasifikace aplikačních komponent a služeb IS podle vzdálenosti od uživatelů
UI&Access
Composite
BI&dec_supp
Transaction
Generic IT
Platform
Atributy eGovernmentu
poskytovane_sluzby poskytuje systém centrální služby?
cerpane_sluzby čerpá systém centrální služby?
vrstvy jakých vrstev architektury se model týká?
spravce_modelu správce modelu
vecny_spravce věcný správce modelovaného systému
technicky_spravce technický správce modelovaného systému
provozovatel provozovatel modelovanoho systému
architekt architekt modelovaného systému
strategie jaké strategicke iniciativy je systém součástí
legislativa jaká legislativa ovlivňuje modelovaný systém
agendy jaké agendy systém podporuje?
narodni_dc využívá systém služeb národních datových center?
soukroma_dc využívá systém služeb soukromých datových center?
cms využívá systém služeb CMS?
portal je součástí systému portál?
typ Centrální aplikační služba, Provozní, Agendový, Bezpečnostní, Samoobslužny portál, Samosprávný portálCentrální aplikační služba, Provozní, Agendový, Bezpečnostní, Samoobslužny portál, Samosprávný portál
Vložte svůj komentář: