Překlady této stránky:

Slovník pojmů eGovernmentu

ZkratkaPojem česky Definice česky
(definicion)
Popis česky
(description)
Zdroje definice Detail zdroje
  Administrátor Osoba zajišťující správu, provoz, použití, údržbu a bezpečnost technického aktiva.   Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti § 2. písm. a)
Adresa Adresa Kombinace názvu okresu, názvu obce nebo vojenského újezdu, názvu části obce nebo v případě hlavního města Prahy názvu katastrálního území a názvu obvodu, čísla popisného nebo evidenčního, názvu ulice a čísla orientačního a dále zvláštních údajů pro doručování prostřednictvím poštovních služeb, která jednoznačně určuje adresní místo,   Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech § 29 písm. h),
  Adresářová služba Aplikace spravující informace o síťových prostředcích, které jsou k dispozici v rámci infrastruktury IT a spravující odpovídající přístupová práva uživatelů.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Adresní místo Takové místo v terénu, kterému lze ve vztahu ke stavebnímu objektu jednoznačně přiřadit adresu   Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech § 29 písm. d),
  Agenda Ucelená oblast působnosti orgánu veřejné moci nebo ucelená oblast působení soukromoprávního uživatele údajů   Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech §2. písm. e)
  Agenda Souhrn úředních činností, většinou vázaný na konkrétní správní činnost, např. Agenda občanských průkazů, Agenda procesu územních řízení.
Agenda je vymezena konkrétním zákonem, který upravuje způsob výkonu konkrétního úseku veřejné správy.
  Institut pro veřejnou správu  
  Agenda veřejné správy Zákonem vymezený okruh vzájemně souvisejících činností v rámci působnosti orgánu veřejné moci. Agenda je vymezena platným zákonem nebo zákony, které upravují způsob výkonu konkrétního úseku veřejné správy.
Každá Agenda VS musí být uvedena v RPP.
OeG, částečně IVS  
 Agendové místo1) Orgán veřejné moci, který vede evidenci subjektů (právnická osoba, organizační složka a organizační jednotka právnické osoby, organizační složka státu, vnitřní organizační jednotka organizační složky státu, pokud je této vnitřní organizační jednotce zákonem svěřena vlastní působnost, podnikající fyzická osoba, zahraniční osoba a organizační složka zahraniční osoby, svěřenský fond) podle jiného právního předpisu, pokud tyto subjekty vznikají zápisem do této evidence nebo jiný právní předpis spojuje vznik těchto subjektů se zápisem do této evidence,
2) Orgán veřejné moci, který uděluje oprávnění k činnosti podle jiného právního předpisu,
3) Správce rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů, je-li subjekt dle závorky bodu 1 orgánem veřejné moci,
4) Ústřední správní úřad, jehož oblasti působnosti je vznik subjektu dle závorky bodu 1 nejbližší, není-li orgán veřejné moci podle bodů 1 až 3.
Agendové místo je orgán, který provádí po splnění podmínek zápis či úpravu údajů o subjektu v Registru osob, nebo provádí zápis či editaci údajů do jiného informačního systému podle jeho souvislosti s ROSZákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech § 24 písm. a),
AIFO Agendový identifikátor fyzické osoby Neveřejný identifikátor, který je jednoznačně přiřazen záznamu o fyzické osobě v agendovém informačním systému nebo základním registru v rámci příslušné agendy, je odvozen ze zdrojového identifikátoru fyzické osoby a kódu agendy a je užíván výlučně k jednoznačnému určení fyzické osoby pro účely výkonu agendy, pro kterou byl přidělen. AIFO přidělí ORG (převodník identifikátorů) respektive ISZR (Informační systém základních registrů). Z agendového identifikátoru fyzické osoby nelze odvodit zdrojový identifikátor fyzické osoby a nelze z něj ani dovodit osobní nebo jiné údaje o fyzické osobě, jíž byl přiřazen. AIFO se nikdy nesděluje a nevyužívá se v úředním styku. Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech § 9, odst. 1
AIS Agendový informační systém Informační systém veřejné správy, který slouží k výkonu agendy, využívání elektronických formulářů nebo elektronické identifikaci. Jedná se o informační systémy jednotlivých orgánů veřejné moci, které jsou prostřednictvím rozhraní napojeny na základní registry. V případě, kdy agendový systém pracuje s referenčními údaji, požádá si o tyto údaje ze základních registrů, úředník není tedy nucen vyžadovat tyto údaje od žadatele. Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech § 2 písm. f),
  Agendový údaj Jde o podřadný prvek Údaje
Agendové údaje jsou údaje, které si vede sama agenda o subjektu/objektu práva. Agendový údaj by měl mít vždy vazbu na subjekt či objekt vedený v základním registru.
  Výklad OHA  
Agregace Agregace značí, že objekt seskupuje určitý počet jiných objektů. Vazba dle standardu ArchiMate  ArchiMate  
  Akceptace Formální souhlas, že služba IT, proces, plán nebo jiné dodávky jsou kompletní, správné, spolehlivé a splňují specifikované požadavky. Akceptaci obvykle předchází vyhodnocení nebo testování a je často vyžadována před přechodem do dalšího stádia projektu nebo procesu. Viz Kritéria akceptovatelnosti služby.  ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Akceptovatelné riziko Riziko, které je přijatelné pro orgán nebo osobu, které jsou povinny zavést bezpečnostní opatření podle zákona a není nutné jej zvládat pomocí dalších bezpečnostních opatření.   Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti § 2, písm. b)
  Akreditovaný Oficiálně schválený pro zastávání určité role. Zákon 365/2000 Sb. následně akreditací myslí postup, na jehož základě se vydává osvědčení o tom, že právnické nebo fyzické osoby, které jsou podnikateli, splňují ve vymezeném rozsahu technické, organizační, ekonomické a personální předpoklady k provádění atestaci Například akreditovaná instituce může být schválena pro provádění školení nebo pro provádění auditů.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Aktér Osoba, organizace nebo systém, který vystupuje v jedné nebo více rolích jako účastník aktivit (byznys funkcí, procesů nebo služeb). Ve veřejné správě převážně subjekt práva na jedné straně nebo orgán veřejné moci a jeho organizace a zaměstnanci na druhé straně. český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Aktiva Zdroj nebo způsobilost. Aktiva poskytovatele služby zahrnují vše, co může přispět k dodávce služby. Typy aktiv mohou být následující: management, organizace, proces, znalost, lidé, informace, aplikace, infrastruktura a finanční kapitál.  ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Aktiva služby Jakákoli způsobilost nebo zdroj poskytovatele služeb. Viz Aktiva.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Aktivní monitorování Monitorování konfigurační položky nebo služby IT za použití pravidelných automatizovaných kontrol ke zjištění průběžného stavu.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Aktivum Cokoliv, co má hodnotu pro jednotlivce, organizaci nebo veřejnou správu   Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti  
  Aktivum podpůrné Technické aktivum, zaměstnanci a dodavatelé podílející se na provozu, rozvoji, správě nebo bezpečnosti informačního a komunikačního systému • technické aktivum (technické vybavení, komunikační prostředky dotčeného systému a jeho programové vybavení, objekty, ve kterých je tento systém umístěn),
• pracovníci - zaměstnanci a dodavatelé podílející se na provozu, rozvoji, správě nebo bezpečnosti ICT systému,
• procesně-organizační pravidla, postupy a návody určující cíl a podmínky poskytování a využívání ICT služby,
podílející se na provozu, rozvoji, správě nebo bezpečnosti systému.
Primárně platí pro informační systém kritické informační infrastruktury, komunikační systém kritické informační infrastruktury nebo významný informační systém.
Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti § 2, písm. f)
  Aktivum primární Informace nebo služba, kterou zpracovává nebo poskytuje informační a komunikační systém Primárně platí pro informační systém kritické informační infrastruktury, komunikační systém kritické informační infrastruktury nebo významný informační systém. Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti § 2, písm. g)
  Aktivum technické Takové technické vybavení, komunikační prostředky a programové vybavení informačního a komunikačního systému a objekty, ve kterých jsou tyto systémy umístěny, jejichž selhání může mít dopad na informační a komunikační systém.   Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti § 2, písm. k)
  Alternativní náklady (náklady ztracené příležitosti) Náklady, které jsou užívány při srovnání několika investičních alternativ. Náklady ztracené příležitosti představují příjem, který by byl získán při užití existujících zdrojů jiným způsobem. Například Alternativní náklady spojené s nákupem nového serveru mohou zahrnovat neprovedení aktivity zlepšování služeb, na kterou by jinak peníze mohly být vynaloženy. Termín je používán jako část procesu rozhodování, ale není interpretován jako aktuální náklady ve finančních vyjádřeních.  ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Analytické modelování Technika, která využívá matematické modely pro předvídání chování konfigurační položky nebo služby IT. Analytické modely jsou běžně používány ve Správě kapacit a ve Správě dostupnosti. Viz Modelování.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
BIA Analýza dopadů na byznys BIA (Business Impact Analysis) je činnost Správy kontinuity businessu (Business Continuity Management), která identifikuje podstatné funkce businessu a jejich závislosti. Tyto závislosti mohou zahrnovat dodavatele, personál, další podnikové procesy, služby IT atd.. BIA definuje požadavky na obnovu služeb IT. Tyto požadavky zahrnují cílové doby obnovy, cíle bodu obnovy a minimální cíle úrovně služby pro každou službu IT.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
FMEA Analýza druhů a následků chyb Přístup pro posouzení potenciálního dopadu poruch. FMEA zahrnuje analýzu dopadu poruchy každé konfigurační položky hierarchicky vzhůru až po úroveň businessu. FMEA je často užívána ve Správě bezpečnosti informací a v Plánování kontinuity služeb IT.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Analýza hrozeb Zkoumání činností a událostí, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu služby IT (systém zpracování a přenosu dat) i / nebo data samotná.   Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti  
CBA Analýza nákladů a přínosů Činnost, při které se analyzují a srovnávají náklady a přínosy alternativních postupů. Viz Případová studie, Čistá současná hodnota, Interní míra návratnosti (IRR), Návratnost investice, Hodnota z investice.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Analýza rizik Proces pochopení povahy rizika a určení úrovně (pravděpodobnosti nastání a odhad možných dopadů) rizika.   Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti  
  Analýza služby Technika užívaná k posouzení dopadu incidentu na business. Modeluje závislosti mezi konfiguračními položkami a závislosti služeb IT na konfiguračních položkách.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
FTA Analýza stromu poruch Technika, která může být použita pro zjištění řetězce událostí, které vedou k problému. Analýza stromu poruch reprezentuje řetězec událostí zobrazených v diagramu za použití booleovské notace.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Analýza trendů Analýza dat za účelem identifikace vzorků v čase. Je využívána ve Správě problémů pro identifikaci obvyklých poruch nebo konfiguračních položek náchylných k poruchám, ve Správě kapacit je používána jako modelovací nástroj k předvídání budoucího chování. Využívá se rovněž jako nástroj managementu k identifikaci nedostatků v procesech Správy služeb IT.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Analýza výpadku služby Činnost vedoucí k určení příčin jednoho či více přerušení poskytování služby IT. Analýza výpadku služby identifikuje příležitosti k zlepšení procesů a nástrojů poskytovatele služeb IT, a to nejen v infrastruktuře IT. Analýza je časově omezená projektu podobná činnost, spíše než průběžný analytický proces.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Aplikace Aplikace je nainstalovaný a zprovozněný IT systém, který podporuje business funkce a služby. Aplikace používají data a jsou tvořeny technolgickými komponentami.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Aplikace Software, který poskytuje funkce požadované službou IT. Každá aplikace může být částí více služeb IT. Aplikace běží na jednom nebo více serverech anebo klientech. Viz Správa aplikací, Aplikační portfolio.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Aplikační architektura Popis struktury a interakcí aplikací jako skupiny schopností, které poskytují klíčové business funkce a data.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Aplikační funkce Aplikační funkce představuje automatizované chování, které může být vykonáno aplikační komponentou.   Národní architektonický rámec  
  Aplikační komponenta
(Komponenta aplikace)
Zapouzdření aplikační funkčnosti ve shodě s členěním její implementace. Modulární, nasaditelná a nahraditelná část softwarového systému, zapouzdřující své chování a data, které poskytuje skrz sadu rozhraní. Aplikační komponenty jsou realizovány, rozmístěny (deployed) do technologických komponent. Aplikační komponenta je implementována řadou technologických komponent.
Jedná se o aktivní prvek architektury informačních systémů. Aplikační komponenta je samostatně instalovatelnou a provozovatelnou jednotkou aplikačního SW vybavení.
Národní architektonický rámec  
  Aplikační platforma Kolekce softwarových a hardwarových komponent, která poskytuje služby pro budování aplikací.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Aplikační portfolio Databáze nebo strukturovaný dokument využívaný ke správě aplikací v průběhu jejich životního cyklu. Aplikační portfolio obsahuje klíčové atributy všech používaných aplikací. Aplikační portfolio je někdy implementováno jako součást portfolia služeb nebo jako součást systému správy konfigurací.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Aplikační programové vybavení Programové vybavení vytvořené pro specifický business účel.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  ArchiMate Nezávislý grafický modelovací jazyk. O jeho správu se stará konsorcium Open Group, které ArchiMate vyhlásilo jako standard pro popis Enterprise architektury.  Výklad OHA  
Architekt KB Architekt kybernetické bezpečnostiBezpečnostní role odpovědná za zajištění návrhu implementace bezpečnostních opatření tak, aby byla zajištěna bezpečná architektura informačního a komunikačního systému Výkonem této role může být pověřena osoba, která je pro tuto činnost vyškolena a prokáže odbornou způsobilost praxí s navrhováním implementace bezpečnostních opatření a zajišťováním architektury bezpečnosti
a) po dobu nejméně tří let, nebo
b) po dobu jednoho roku, pokud absolvovala studium na vysoké škole.
Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti § 7, odst. (2),
  Architektonická vize (Vize architektury) Zjednodušený popis cílové architektury zaměřený na business přínosy a na změny v podniku, které v důsledku cílové architektury vzniknou. Vize slouží jako podklad k detailnější architektonické práci.   český překlad výkladového slovníku TOGAF 9.1  
  Architektura Struktura systému nebo služby IT zahrnující vzájemné vztahy mezi komponentami a prostředím, ve kterém se nacházejí. Architektura také obsahuje normy/standardy a směrnice, které usměrňují návrh a rozvoj systému.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
AA Architektura aplikační Popis struktury a interakcí aplikací jako skupiny schopností, které poskytují klíčové business funkce a data.   český překlad výkladového slovníku TOGAF 9.1  
  Architektura databáze Logický pohled na datové modely, datové standardy a datové struktury. Součástí je také definice fyzické databáze pro informační systém. Požadavky na výkonnost, a geografické rozmístění.   český překlad výkladového slovníku TOGAF 9.1  
  Architektura orientovaná na služby Styl architektury (business a technologické), který je zaměřen na zjednodušení spolupráce různých částí a s důrazem na pružnost v důsledku změn. Jednou ze základních myšlenek je rozložení procesu na části (bloky), které se vyskytují opakovaně, tzn. po jejich naprogramování vznikne modul, který je opakovaně použitelný český překlad výkladového slovníku TOGAF 9.1  
EA Architektura podniku / úřadu Architektura, zahrnuje:
• strukturovaný popis cílů organizace,
• způsobů jak jsou tyto cíle dosahovány pomocí podnikových procesů a
• způsobů, jak mohou tyto procesy být podpořeny technologiemi ICT.
Roger Sessions, A Better Path to Enterprise Architectures, Roger Sessions, Duben 2006.  
EA Architektura podniku / úřadu Úroveň detailu popisu architektury úřadu jako celku, dílčí schopnosti nebo odpovídajícího funkčního celku, zaměřená na to, jaké prvky a proč v této architektuře existují. Výklad OHA  
SA Architektura řešení Popis jednotlivé business aktivity a její IT podpory. Architektura řešení typicky odpovídá jednomu projektu nebo fázi a překládá požadavky do vize architektury pro řešení, do vysokoúrovňové specifikace řešení a do nutných implemenentačních kroků.   český překlad výkladového slovníku TOGAF 9.1  
SA Architektura řešení Úroveň detailu popisu architektury dílčí schopnosti úřadu nebo odpovídajícího funkčního celku, zaměřená na to, jak prvky architektury fungují nebo mají fungovat.   Výklad OHA  
  Architektura segmentu Detailní a formální popis jedné oblasti (segmentu) v rámci podniku za účelem organizace změn na úrovni projektového portfolia.   český překlad výkladového slovníku TOGAF 9.1 
  Architektura schopnosti Velmi detailní popis architektury pro realizaci konkrétního řešení nebo aspektu řešení.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
EA Architektura úřadu Architektura úřadu jako manažerská metoda je prostředkem celostního poznávání organizace na podporu rozhodování, zejména při plánování strategických změn, ale také na podporu řízení výkonnosti, kvality a zodpovědnosti. Architektura úřadu představuje popis struktury a chování úřadu (kdo jsme), plánovaných změn (odkud a kam jdeme) a jejich informatické podpory (k čemu nám je a má být ICT jako celek a jednotlivé informační systémy veřejné správy).
Původní pojem podniková architektura byl pro účely veřejné správy nahrazen pojmem architektura úřadu, ale původní význam zůstal zachován.
Výklad OHA  
Architektura (systému) Struktura komponent / prvků, jejich vzájemných vazeb a principů a návodů řídících jejich návrh a vývoj v čase. "The fundamental concepts or properties of a system in its environment embodied in its elements, relationships, and in the principles of its design and evolution." ISO/IEC/IEEE 42010: 2011 defines "architecture"  
  Architektura veřejné správy Architektura veřejné správy jako socio-ekonomicko-technického systému je souborem prvků, které tvoří strukturu systému, jejich vzájemných vazeb, jejich chování (fungování) a principů a pravidel jejich vzniku a vývoje v průběhu času.   Výklad OHA  
  Artefakt Fyzický kus dat, který je užit nebo vytvořen při procesu vývoje softwaru nebo při nasazení a činnosti systému.   ArchiMate  
  Asistovaná digitální služba Digitální služba, kterou za koncového uživatele (klienta) na přepážce univerzálního nebo agendového kontaktního místa zprostředkuje úředník orgánu veřejné moci.   Výklad OHA  
  Atest Doklad osvědčující kladný výsledek atestace informační koncepce, nebo dokumentace informačního systému   Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy §2 písm. m),
  Atestace Stanovení shody dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy s výjimkou provozních informačních systémů (informačních systémů pro řízení a rozvoj lidských zdrojů a odměňování, elektronických systémů spisové služby, informačních systémů pro vedení účetnictví nebo řízení finančních zdrojů, systémů elektronické pošty) s požadavky zákona 365/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu   Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy §2 písm. i),
  Atribut Část informace o konfigurační položce. Například jméno, umístění, číslo verze a náklady. Atributy konfigurační položky jsou uchovávány v konfigurační databázi (CMDB). Viz Vztah/vazba.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
Auditor KB Auditor kybernetické bezpečnostia) bezpečnostní role odpovědná za provádění auditu kybernetické bezpečnosti, přičemž výkonem této role může být pověřena osoba, která je pro tuto činnost vyškolena a prokáže odbornou způsobilost praxí s prováděním auditů kybernetické bezpečnosti nebo auditů systému řízení bezpečnosti informací
1. po dobu nejméně tří let, nebo
2. po dobu jednoho roku, pokud absolvovala studium na vysoké škole.
b) zaručuje, že provedení auditu kybernetické bezpečnosti je nestranné, a
c) nesmí být pověřen výkonem jiných bezpečnostních rolí.
  Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti § 7, odst. (4),
  Autentizace Proces ověření totožnosti, prokázání, že osoba/aplikace/technický prostředek, je skutečně tou identitou, za kterou se prohlašuje nebo je prohlašován. Jedná se o poskytnutí záruky, že prohlašovaná charakteristika je správná. Umožňuje potvrdit elektronickou identifikaci fyzické či právnické osoby nebo původ a integritu dat. Po dokončení autentizace obvykle následuje autorizace, což je souhlas, schválení, umožnění přístupu či provedení konkrétní operace daným subjektem. Jedná se o elektronický postup, který umožňuje potvrdit elektronickou identifikaci fyzické či právnické osoby nebo původ a integritu dat v elektronické podobě. Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti  
  Autentizace elektronický postup, který umožňuje potvrdit elektronickou identifikaci fyzické či právnické osoby nebo původ a integritu dat v elektronické podobě. Nařízení EP a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu článek 3 odst. 5
  Balanced scorecard Manažerský nástroj vyvinutý doktory Robertem Kaplanem (Harvard Business School) a Davidem Nortonem. Balanced scorecard umožňuje rozdělit strategii do Klíčových ukazatelů výkonnosti (KPIs). Výkonnost měřená pomocí KPI se používá k prezentaci toho, do jaké míry byla strategie úspěšná. Balanced Scorecards má čtyři hlavní oblasti, každou z nich reprezentovanou několika KPI. Tyto čtyři oblasti jsou posuzovány v různých úrovních podrobnosti v celé organizaci.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Balíček hlavních služeb Podrobný popis hlavních služeb, který může být sdílen v rámci dvou nebo více balíčků úrovní služeb. Viz Balíček služby.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Balíček návrhu služby Dokument(y) definující všechny náležitosti služby IT a její požadavky v každé fázi životního cyklu. Balíček návrhu služby je vytvářen pro každou novou službu IT, velkou změnu nebo stažení služby IT.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Balíček práce Série akcí sestavená tak, aby ve specifickém čase dosáhla určitého cíle – naplnila gap..   ArchiMate  
  Balíček služby Detailní popis služby IT, která je připravena k dodání zákazníkům. Balíček služby obsahuje balíček úrovně služby (SLP) a jednu či více hlavních a podpůrných služeb.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
SLP Balíček úrovně služeb Určuje úroveň užitečnosti a záruky konkrétního balíčku služeb. Každý je navržen tak, aby splňoval potřeby konkrétního vzorku obchodní činnosti.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Benchmark Systematický proces porovnávání a měření produktů nebo procesů. Jedná se o srovnávací úroveň, provádí se měření a analýza procesů a výkonů a hledání nejlepších řešení prostřednictvím systematického porovnávání s výkonem ostatních, jde o sdílení zkušeností a nejlepší praxe se srovnatelnými subjekty.   Výklad OHA  
  Benchmarking Porovnávání referenčních bodů s výchozím stavem nebo nejlepšími praktikami. Termín je rovněž používán k označení série srovnávacích testů (benchmarků) v čase a k porovnávání výsledků sloužících k měření pokroku nebo zlepšení.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Bezpečnost informací Zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací a dat. Zachování (ochrana) důvěrnosti, integrity a dostupnosti (dosažitelnosti) při zpracování, úschově, distribuci, využívání a prezentaci informací. Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti § 2, písm. c),
  Bezpečnostní opatření Souhrn úkonů, jejichž cílem je zajištění bezpečnosti informací v informačních systémech a dostupnosti a spolehlivosti služeb a sítí elektronických komunikací v kybernetickém prostoru. Bezpečnostní opatření jsou:
- organizační
- technická
Podrobně jsou popsána ve Vyhlášce č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti
Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti § 4, odst (1)
  Bezvýznamový identifikátor Identifikátor, ze kterého nelze odvodit identitu subjektu údajů ani jiné jeho zvláštní kategorie osobních údajů (věk, pohlaví, atp.).   Výklad OeG  
  Big Data (velká data) Pojem pro soubory dat, jejichž rozsah je natolik veliký, že je obtížné je zpracovávat v rozumném čase tradičními databázovými nástroji nebo aplikacemi. Ve většině podnikových scénářů je objem dat příliš velký nebo se pohybuje příliš rychle nebo překračuje aktuální kapacitu zpracování. Tato velká data mají potenciál pomáhat společnostem zlepšovat operace a činit rychlejší a inteligentnější rozhodnutí. Tato data, když jsou zachycena, formátována, manipulována, uložena a analyzována, mohou společnosti pomoci získat užitečný přehled o zvýšení příjmů, získání nebo udržení zákazníků a zlepšení operací. Výklad OeG  
  Budoucí (cílová) architektura Popis budoucího cílového stavu architektury (podniku nebo řešení) vyvíjeného pro organizaci. Může být vyvinuto několik budoucích mezistavů (jako plán) za účelem ukázání postupného vývoje architektury až do cílového stavu.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
Budova Nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. zákon č. 256/2013 Sb. § 2, písm. l)
  Byt Bytem se všeobecně rozumí místnost nebo soubor místností a jejich příslušenství, které slouží nebo jsou určeny k trvalému bydlení a tvoří zpravidla jeden stavebně technický celek.   Český statistický úřad https://www.czso.cz/csu/rso/byt_rso
  Byt Soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny   zákona č. 332/2020 Sb. § 3 písm. b)
  Byznys Společenská entita nebo organizace, která se skládá z více podnikových jednotek. V kontextu ITSM (IT service management) výraz business zahrnuje veřejný sektor a neziskové organizace stejně jako firmy. Poskytovatel služby IT poskytuje službu IT zákazníkovi v rámci businessu. Provozovatel služby IT může být součástí stejné firmy jako jeho zákazník (interní poskytovatel služby) anebo částí jiné firmy (externí poskytovatel služby).   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Byznys Vše, čím se organizace zabývá, s výjimkou aktiv informačních a komunikačních technologií.
Představuje vše, co může a má být podporováno službami ICT.
V případě veřejné správy je to výkon veřejné správy a zajištění provozu úřadů (včetně IT procesů a lidských zdrojů, ale vyjma IT technologií a dat).
  TOGAF  
BA Byznys architektura Popis struktury a interakcí mezi strategií, organizací, funkcemi, business procesy a informacemi.   český překlad výkladového slovníku TOGAF 9.1 
BA Byznys architektura Byznys architektura reprezentuje vrstvu výkonu veřejné správy. Obsahuje procesy, služby, aktéry a rozhraní popisující chování organizace vůči koncovému klientovi nebo jiné organizaci, včetně jí samotné.   Národní architektonický rámec  
  Byznys cíl Vysokoúrovňové prohlášení o záměru nebo směru pro organizaci. Obvykle se používá k měření úspěšnosti organizace.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Byznys cíl (konkrétní) Časově určený milník sloužící k prokázání postupu na trase k cíli.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Byznys governance Zajišťuje, že business procesy naplňují business cíle a splňují odpovídající zásady.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Byznys požadavek Kvantitativní vyjádření business potřeby, která musí být naplněna konkrétní architekturou nebo pracovním balíčkem.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Byznys služba Podporuje dovednosti podniku/ úřadu (business capabilities) prostřednictvím jednoznačně definovaného rozhraní a je jednoznačně formálně řízena organizací (například má SLA smlouvu).
Jde o poskytnutí funkce klientovi za specifických podmínek.
  český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Call centrum Organizace nebo podniková jednotka, která zpracovává velké množství příchozích a odchozích telefonických hovorů. Viz Service Desk.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
TCO Celkové náklady na vlastnictví TCO (Total cost of ownership) Metodologie využívaná při rozhodování o investicích. Celkové náklady vlastnictví zohledňují nejen počáteční náklady nebo nákupní cenu, ale i náklady celého životního cyklu konfigurační položky.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
CMS Centrální místo služeb Základní stavební prvek komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS), nástroj pro bezpečný, rychlý a spolehlivý přenos informací. Zajišťuje vzájemné, řízené a bezpečné propojování subjektů veřejné a státní správy, dále zajišťuje komunikaci subjektů veřejné a státní správy s jinými subjekty ve vnějších sítích, jakými jsou Internet nebo komunikační infrastruktura EU. Zároveň tvoří jediné logické místo propojení jednotlivých operátorů telekomunikačních infrastruktur poskytujících služby pro KIVS. Výklad OHA  
CMS Centrální místo služeb Soubor technického a programového vybavení, jehož prostřednictvím jsou poskytovány služby informačních systémů veřejné správy a jehož prostřednictvím jsou využívány a propojovány sítě elektronických komunikací. Zákon 365/2000 sb. v aktuálním znění, zavedl povinnost publikovat služby ISVS jednotlivým uživatelům prostřednictvím Centrálního místa služeb (také jako CMS). V kombinaci s komunikační infrastrukturou veřejné správy (také jako KIVS) zavádí pro jednotlivé orgány veřejné správy bezpečnou, od internetu oddělenou, komunikační infrastrukturu poskytující pro jednotlivé orgány veřejné správy:
Bezpečný a spolehlivý přístup k aplikačním službám jednotlivých ISVS
Bezpečnou a spolehlivou publikaci aplikačních služeb jednotlivých ISVS
Bezpečný přístup do internetu
Bezpečný přístup k poštovním službám v internetu
Zabezpečuje bezpečné síťové prostředí pro zajištění interoperability v rámci EU
Umožňuje bezpečný přístup k aplikačním službám ISVS určeným pro koncové klienty VS ze sítě internet
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy §6h
  Certifikace Vydávání certifikátů, které potvrzují shodu s normami. Certifikace zahrnuje formální audit nezávislým a akreditovaným orgánem. Termín certifikace se užívá i ve významu udělení certifikátu k ověření, že osoba dosáhla kvalifikace.
V počítačové bezpečnosti postup, pomocí kterého dává třetí strana záruku, že celý systém zpracování dat nebo jeho část splňuje bezpečnostní požadavky. Proces ověřování způsobilosti komunikačních a informačních systémů k nakládání s utajovanými informacemi, schválení této způsobilosti a vydání certifikátu.
  ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Cesta (dat) Spojení mezi dvěma nebo více uzly, skrz které si mohou tyto uzly vyměňovat data.   ArchiMate  
  Cíl byznysu Cíl podnikového procesu nebo businessu jako celku. Cíle businessu podporují vizi businessu, poskytují návody pro strategii IT a jsou často podporovány službami IT.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Cíl úrovní služeb Závazek dokumentovaný v dohodě o úrovni služeb (SLA). Cíle úrovní služeb vycházejí z požadavků na úrovně služeb a jsou potřebné k zajištění toho, aby služba IT plnila svůj účel. Cíle úrovně služeb by měly být “SMART" a jsou obvykle založené na klíčových ukazatelích výkonnosti (KPI).   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Cílová architektura Představuje cílový stav architektury (víze).   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
COBIT COBIT COBIT (Control OBjectives for Information and related Technology). Rámec pro řízení informačních systémů a technologií vytvořený organizací ISACA (Information Systems Audit and Control Association) a ITGI (IT Governance Institute).   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
COBIT COBIT Cíle řízení v informačních a souvisejících technologiích (COBIT) poskytují návody a nejlepší praktiky pro řízení procesů IT. COBIT je vydán IT Governance Institute. Pro více informací viz http://www.isaca.org/.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál (Czech POINT) je univerzální kontaktní místo veřejné správy poskytující občanům zejména ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy, např. Výpis z Rejstříku trestů, Výpis z Katastru nemovitostí, Výpis z bodového hodnocení řidiče, Výpis z Veřejných rejstříků atd. a řadu dalších služeb, např. podání Žádosti o zřízení datové schránky nebo autorizovanou konverzi dokumentů. Czech Point spojuje univerzální podatelnu, ověřovací místo a informační centrum, kde je možné na jednom místě získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech, jakož i v centrálních neveřejných evidencích a registrech ke své osobě, věcem a právům. Místo, kde je dále možné ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také elektronickou podobu dokumentů, učinit podání ke kterémukoli úřadu veřejné správy, a konečně získat informace o průběhu řízení ve všech věcech, které stát k jeho osobě vede. Výklad OeG  
Činnost Soubor úkonů vykonávaných v rámci agendy Také jako "Agendová činnost" Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech § 48 písm. a),
  Činnost Množina akcí navržená tak, aby se dosáhlo určitých výsledků. Činnosti jsou obvykle definovány jako část procesů nebo plánů a jsou dokumentovány v postupech.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
CR Činnostní role Souhrn oprávnění definovaných k přístupu k referenčním údajům v základních registrech nebo k údajům v agendových informačních systémech. Odpovídá obecnému pojmu Role a Business Role.Výklad OHA
ČSHČistá současná hodnota Technika využívaná při rozhodování o investičních nákladech. Čistá současná hodnota porovnává přírůstky a úbytky finančních toků. Kladná čistá současná hodnota indikuje hodnotnou investici. Viz Interní míra návratnosti, Návratnost investice. ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,
  Databáze Strukturovaná a organizovaná kolekce datových entit v prostředí počítače.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
SCD Databáze dodavatelů a smluv Databáze nebo strukturovaný dokument používaný k řízení dodavatelských smluv v průběhu jejich životního cyklu. Databáze dodavatelů a smluv eviduje klíčové atributy každé smlouvy s dodavateli a měla by být součástí systému správy znalostí o službách.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Databáze známých chyb Databáze obsahující záznamy o známých chybách. Databáze je vytvářena Správou problémů a využívána Správou incidentů a problémů. Databáze známých chyb je součástí systému správy znalostí o službách.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
DA Datová architektura Součást vrstvy architektury informačních systémů, popisující zejména konceptuální, logické a fyzické modely údajů o objektech, které jsou předmětem evidence v informačních systémech úřadu. Datová architektura popisuje strukturu datové základny organizace, jednotlivé datové sady, datové zdroje (databázové systémy, datové soubory), vazby mezi nimi a vazby na další relevantní prvky podnikové architektury (Enterprise Architecture). Národní architektonický rámec  
  Datová entita Zapouzdření dat identifikované byznys analytikem. Entity mohou být vázány na aplikace, databáze a služby. Mohou být strukturovány dle implementačního pohledu.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Datová sada Množina souvisejících údajů, vztahujících se k jednomu věcnému tématu. Datová sada je poskytována formou jedné či více distribucí datové sady, což jsou datové soubory ve zvolených datových formátech určené přímo ke ztažení, nebo jsou zpřístupněné prostřednictvím definovaného programového rozhraní (API).   otevřená data  
  datová sada Identifikovatelná kolekce dat.   Usnesení vlády ČR č. 815/2014, Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie), kap. 9. - Slovník pojmů
DS Datová schránka Státem garantovaný komunikační nástroj, který nahrazuje klasické doporučené dopisy a slouží hlavně ke komunikaci s orgány veřejné moci. Jeho prostřednictvím může držitel datové schránky, tj. povinně každý subjekt, kterému je datová schránka zřízena ze zákona a dobrovolně kterýkoliv občan, činit podání kterémukoliv úřadu. Úřady prostřednictvím Datové schránky doručují své písemnosti příslušným adresátům (fyzickým nebo právnickým osobám), stejně jako komunikují s jinými orgány veřejné moci. Veškeré úkony, které jsou prostřednictvím elektronické Datové schránky, resp. přepážky činěny, jsou zcela rovnocenné - ekvivalentní úkonům činěným písemně. Místo chození na poštu pro obálky s pruhem je možné si zdarma zřídit datovou schránku a komunikovat (nejen) s úřady online odkudkoliv. Díky datovým schránkám, které nahrazují doporučené dopisy, máme vždy jistotu, že se naše podání dostalo na správný úřad. Odeslanou zprávu je možné si uložit a prokázat obsah zprávy (z podacího lístku k doporučené zásilce nevyčteme, co bylo obsahem dopisu). Navíc elektronický dokument má stejnou právní platnost jako klasický papírový s kulatým razítkem a odeslání datové zprávy je na rozdíl od doporučeného dopisu zdarma. Výklad OeG  
DS Datová schránka Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k
a) doručování orgány veřejné moci,
b) provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci,
c) dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob.
  Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů §2 odst 1.
  Datová zpráva Elektronická data, která lze přenášet prostředky pro elektronickou komunikaci a uchovávat na technických nosičích dat, používaných při zpracování a přenosu dat elektronickou formou, jakož i data uložená na technických nosičích ve formě datového souboru. Může se jednat buď o přijatý dokument od orgánů veřejné moci nebo vytvořený dokument, určený k elektronickému poslání do datové schránky orgánu veřejné moci. Slovník pojmů k datovým schránkám  
  Datová zpráva Dokumenty orgánů veřejné moci doručované prostřednictvím datové schránky, úkony prováděné vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky a dokumenty fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob dodávané prostřednictvím datové schránky mají formu datové zprávy. Datová zpráva je celkem skládajícím se z obálky, metadat zprávy a z vložených dokumentů. S datovou zprávou se musí pracovat jako s jedním celkem. Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů §19
  Datový objekt Pasivní element vhodný k automatickému zpracování.   ArchiMate  
  Dávkové zpracování Zpracování dávky úloh, které byly připravený s předstihem a které jsou všechny zpracovány v rámci této dávky.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Demingův cyklus Synonymum pro koncept pracovního cyklu: plánuj - dělej - kontroluj - jednej (Plan - Do - Check - Act).   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
SD Design řešení Detailní rozpracování architektury řešení, popisující konstrukci a „výrobní“ postup implementace komponenty řešení – zavedení procesu, naprogramování nebo parametrizace aplikace apod.   Výklad OHA  
  Detekce Fáze životního cyklu Incidentu. Výsledkem detekce je Incident oznámený poskytovateli služeb. Detekce může probíhat automaticky nebo může být výsledkem zaznamenání incidentu uživatelem.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Diagnostický skript Strukturovaná sada otázek používaná pracovníky Service Desku, aby kladli správné otázky, což jim má pomoci při klasifikaci, řešení a přiřazování incidentů. Diagnostické skripty mohou být dostupné i pro uživatele, aby jim pomohly diagnostikovat a řešit jejich vlastní incidenty.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Diagnóza Fáze životního cyklu Incidentu a Problému. Účelem diagnózy je nalezení náhradního řešení incidentu (workaround) nebo primární příčiny problému.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Diagram Grafické vyjádření pohledu na část modelu architektury (objektů a jejich vazeb), poskytující zainteresovanému pohled (view) odpovídající jeho perspetivě, úhlu pohledu (viewpoint).   TOGAF  
  Diferenční analýza Činnost, která srovnává dvě množiny dat a identifikuje rozdíly. Diferenční analýza je obvykle užívána pro porovnání množiny požadavků s aktuální dodávkou. Viz Benchmarking.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Digitalizace Proces, který umožňuje využití všech možností digitálních technologií pro zefektivnění a zrychlení nejrůznějších procesů a funkcí. Podpora digitálního rozvoje ze strany státu, možnosti komunikovat se státní správou a využívat služeb na internetu.   Výklad OeG  
DPL Digitálně přívětivá legislativa Digitálně správná legislativa. Jedná se o přípravu a tvorbu takových právních předpisů, které by na jedné straně maximálně podporovaly moderní fungování agend a činností v době jedenadvacátého století a na druhé straně by pro elektronizaci a modernizaci stanovovaly správné předpoklady.   Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy  
  Digitální agenda pro Evropu Evropská strategie pro období od roku 2016 do roku 2020 zaměřená na odstranění fragmentace jednotného trhu elektronických komunikací, na podporu interoperability, boj s počítačovou kriminalitou a zvyšování důvěryhodnosti při používání počítačových sítí včetně internetu, podporu počítačové gramotnosti, podporu investic do sítí a jejich rozvoj jakož i podporu inovací a investic do vědy a výzkumu.   Výklad OeG  
  Digitální ekonomika Ekonomika založená na informačních technologiích, jež i pro alokaci zdrojů hojně využívá informačních a komunikačních technologií. Díky nim se mění struktura řízení podniků a vznikají i nová odvětví. Jedná se o proces, který prostupuje celou společností a je provázán s koncepcí informační společnosti. Pro rozvoj digitální ekonomiky je klíčový kvalitní přístup k internetu. Jedná se o postupnou celospolečenskou změnu, která je v principu spojena s využitím digitalizace a internetu, s rozvojem robotizace a umělé inteligence. Jde také o obrovské množství generovaných a zpracovávaných dat, která vznikají díky internetu věcí, služeb a lidí. Výklad OeG  
  Digitální Government Digitální veřejná správa, která předpokládá používání digitálních technologií jakožto integrované části strategií modernizace vlád k vytvoření veřejné hodnoty. Opírá se o ekosystém digitálního státu složený z vládních aktérů, nevládních organizací, podniků, sdružení občanů a jednotlivců, kteří podporují tvorbu dat, služeb a obsahu prostřednictvím interakcí s vládou. Jedná se o totéž jako eGovernment (synonymum). OECD slovník  
  Digitální služba Úkon vykonávaný orgánem veřejné moci vůči uživateli služby v rámci agendy a vedený v katalogu služeb jako úkon v elektronické podobě; za digitální službu se považuje i úkon vykonávaný vůči uživateli služby kontaktním místem veřejné správy v rámci agendy Rozlišujeme službu informační, kdy jsou poskytnuty informace o možnostech vyřízení konkrétní životní situace; službu transakční, kdy je možno elektronicky vyřídit celý proces služby a službu asistovanou, kdy je
elektronická služba poskytnuta na kontaktním místě veřejné správy s asistencí úředníka.
Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby § 2 odst. 2 
  Digitální služba Služba informační společnosti podle zákona upravujícího některé služby informační společnosti, která spočívá v provozování:
1. on-line tržiště, které spotřebiteli nebo prodávajícím umožňuje on-line uzavírat s prodávajícím podnikatelem kupní smlouvu nebo smlouvu o poskytnutí služeb, a to prostřednictvím internetové stránky on-line tržiště nebo prostřednictvím internetové stránky prodávajícího, který využívá službu poskytovanou on-line tržištěm,
2. internetového vyhledávače, který umožňuje provádět vyhledávání v zásadě na všech internetových stránkách, a to na základě dotazu uživatele na jakékoliv téma v podobě klíčového slova, sousloví nebo jiného zadání, přičemž služba poskytuje odkazy, na nichž lze nalézt informace související s požadovaným obsahem, nebo
3. cloud computingu, který umožňuje přístup k rozšířitelnému a přizpůsobitelnému úložišti nebo výpočetním zdrojům, které je možné sdílet.
  Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti § 2, písm. l),
  Digitální technická mapa Databázový soubor obsahující údaje o dopravní a technické infrastruktuře a vybraných přírodních, stavebních a technických objektech a zařízeních, které zobrazují a popisují jejich skutečný stav, a údaje o záměrech na provedení změn dopravní a technické infrastruktury Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením §2 m)
  Digitální technologie Zastřešující pojem pro počítačové produkty a řešení. Digitální technologie umožňují komprimovat obrovské množství informací na malých úložných zařízeních, která lze snadno uchovávat a přepravovat. Digitalizace také urychluje rychlost přenosu dat. Digitální technologie změnila způsob, jakým lidé komunikují, učí se a pracují.   Výklad OeG  
  Digitální transformace veřejné správy Proces, jehož výsledkem je veřejná správa plně využívající digitálních technologií. Modernizace veřejné správy s možností centrálního přístupu k elektronickým službám státu.   Výklad OeG  
  Digitální úkon Úkon vykonávaný uživatelem služby vůči orgánu veřejné moci v rámci agendy a vedený v katalogu služeb jako úkon v elektronické podobě Rozhodující oproti Digitální službě je, že Digitální úkon činí klient veřejné správě, tzn.: občan, komerční subjekt atd. Tedy klient veřejné správě neslouží, veřejná správy klientovy ano.
Dílčí úkon klienta (digitální či nedigitální), například podání, je jednou ze součástí a podmínek poskytnutí digitální služby úřadem.
Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby § 2, odst. 3
  Digitální zmocněnec ústředního orgánu veřejné správy Osoba v ústředním správním úřadu, zejména na ministerstvu, která koordinuje digitalizační iniciativy, vede přehled o agendách a činnostech v gesci úřadu a postupu jejich digitalizace, zejména se zaměřením na digitalizaci služeb pro klienty veřejné správy, zodpovídá za naplňování cílů Digitálního Česka, schvaluje, koordinuje a zodpovídá za realizaci záměrů Digitálního Česka za daný úřad, zajišťuje rozpočtové a lidské zdroje pro plnění úkolů digitální transformace úřadu.   Výklad OeG  
  Dílčí konfigurační položka Konfigurační položka, která je součástí souhrnné konfigurační položky. Např. konfigurační položky CPU nebo paměť mohou být částí konfigurační položky server.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Distribuovaná databáze Databáze, která není centrálně uložená, ale její části jsou umístěny v rámci sítě propojených počítačů.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Doba odezvy Časové měřítko pro dokončení operace nebo transakce. Je užíváno v rámci Správy kapacit jako měřítko výkonnosti infrastruktury IT a ve Správě incidentů jako množství času potřebného pro zvednutí telefonu nebo pro zahájení diagnózy.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Dodatelný výstup Výstup architektonické práce, který je specifikovaný, revidovaný, odsouhlasený a podepsaný zodpovědným schvalovatelem. Dodané výstupy jsou zpravidla výstupem projektu a jsou zachovány i po zkončení projektu. Dodané výstupy se mohou přenést do architektonického repositáře. Nebo také dodaný výstup.
Výstupy obvykle využívají, obsahují dílčí architektonické artefakty (katalogy, matice a diagramy).
český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Dodavatel Třetí strana zodpovědná za dodávku zboží nebo služeb nutných k dodávání služeb IT. Příkladem jsou dodavatelé hardwaru nebo softwaru, poskytovatelé internetových a telekomunikačních služeb a organizace poskytující outsourcingové služby.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
SLA Dohoda (ujednání) o úrovni služeb dokumentovaná dohoda mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem, která určuje služby a cíle služeb   ČSN ISO/IEC 20000 pojem č. 3.29
SLA Dohoda (ujednání) o úrovni služeb Dohoda mezi poskytovatelem služeb IT a zákazníkem. Dohoda o úrovních služeb (SLA) popisuje službu IT, dokumentuje cíle úrovní služeb a specifikuje odpovědnosti poskytovatele služeb IT a zákazníka. Jedna dohoda o úrovni služeb může pokrývat řadu služeb IT nebo více zákazníků. Viz Dohoda o úrovni provozních služeb (OLA).   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
OLA Dohoda o úrovni provozních služeb Dohoda mezi poskytovatelem služeb IT a další součástí téže organizace Dohoda podporuje dodávku služeb IT poskytovatelem služeb IT zákazníkům. Dohoda definuje zboží nebo služby, které by měly být poskytnuty, a odpovědnosti obou stran. Např. dohoda
- mezi poskytovatelem služeb IT a oddělením nákupu, aby obstaralo hardware v dohodnutém čase,
- mezi Service deskem a podpůrnou skupinou, aby zajistila vyřešení incidentu v dohodnutém čase.
Viz Dohoda o úrovních služeb.
  ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Dohodnutá provozní doba služby Synonymum pro provozní dobu služby běžně používanou ve formálních výpočtech dostupnosti. Viz Výpadek/odstávka.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Dokument Dokument je graficky zaznamenaná informace v papírové nebo elektronické formě. Např. specifikace politik, dohoda o úrovni služeb, záznam incidentu, schéma uspořádání počítačového sálu.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Dokument Každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové či digitální, která byla vytvořena původcem nebo byla původci doručena   zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů § 2 písm. e) 
  Dopad(y) Míra účinku incidentu, problému nebo změny na podnikové procesy. Dopad je často založen na tom, jaký vliv bude mít na úrovně služby. Dopad a naléhavost jsou užívány pro přiřazení priority.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Dostupnost V kontextu IT systémů se jedná o pravděpodobnost, že system bude pro uživatele použitelný.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Dostupnost Schopnost konfigurační položky nebo služby IT provádět dohodnutou funkci, když je požadována. Dostupnost je určována ze spolehlivosti, udržovatelnosti, servisovatelnosti, výkonnosti a bezpečnosti. Dostupnost je zpravidla vypočítávána jako procentní podíl. Výpočet je často založen na dohodnuté provozní době služby a odstávkách. Nejlepší praktikou je počítat dostupnost z výsledků měření výstupů služby IT pro business.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Druhá úroveň podpory Druhá úroveň v hierarchii podpůrných skupin začleněných do řešení incidentů a zkoumání problémů. Každá vyšší úroveň má k dispozici specialisty s většími znalostmi nebo má více času nebo jiných zdrojů.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Důvěrnost Bezpečnostní princip, jenž vyžaduje, aby data byla dostupná pouze pro autorizované osoby.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Editor základních registrů Orgán veřejné moci, který je oprávněn zapisovat údaje do základního registru nebo agendového informačního systému a provádět změny zapsaných údajů   Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech § 2, písm. i),
  e-fakturace Elektronická výměna elektronických faktur mezi obchodními partnery, mezi dodavateli a kupujícími.   Výklad OHA  
  Efektivita Měřítko, zda byly dosaženy cíle procesu, služby nebo činnosti. Efektivní proces nebo činnost jsou ty, které dosáhnou dohodnutých cílů. Viz Klíčový ukazatel výkonnosti (KPI).   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  eGovernment Moderní digitální veřejná správa, využívající k výkonu svých působností digitální infrastrukturu, realizující sadu ICT služeb, které jsou sdílené, vzájemně sladěné, důvěryhodné, propojené, přístupné, bezpečné, dostupné, měřené, efektivní, automatizované a z hlediska uživatelů snadno použitelné. Veřejná správa poskytující služby s využitím možností informačních a komunikačních technologií.
eGovernment je pojem používaný pro digitální služby státní a veřejné správy určené občanům, podnikatelům, firmám a samotným úředníkům. Veřejná správa poskytující služby s využitím možností informačních a komunikačních technologií.
Totéž jako "Digitální Government" a "Digitální veřejná správa".
Informační koncepce ČR  
eGC eGovernment cloud Způsob zajištění provozu části nebo celého informačního systému veřejné správy (ISVS) prostřednictvím dálkového přístupu k sdílenému technickému nebo programovému prostředku, který je zpřístupněný poskytovatelem cloud computingu a nastavitelný správcem ISVS. eGovernment cloud bude tvořen státními datovými centry (státní cloud) a komerčními datovými centry (komerční cloud). Ve státním cloudu budou provozovány ty ICT služby, jejichž provozování privátními subjekty není z důvodů bezpečnosti nebo utajení možné. Všechny ostatní služby mohou být poskytovány jak státním cloudem, tak komerčním cloudem tak, aby vznikl tlak na snižování cen ICT služeb. Zákon č. 365/2000 Sb.,o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů Hlava VI 
eGSB eGovernment On-Line Service Bus eGSB (nebo také eGON Service Bus) je technologie, která funguje jako sběrnice sdílených služeb eGovernmentu. Umožňuje orgánům státní a veřejné správy navzájem bezproblémově sdílet aktuální data a služby. V důsledku pak občan nemusí „obíhat jednotlivé úřady“,  ale může získat službu potřebnou k vyřešení své životní události na jednom místě.
Pojem je synonymem s ISSS - informační systém sdílené služby 
Z pohledu veřejné správy představuje technologie eGSB maximálně zabezpečenou propojovací platformu, která splňuje vysoké standardy kybernetické bezpečnosti.  eGovernment Service Bus zajišťuje integraci služeb státu a spokojenost uživatelů služeb, tj. občanů, podnikatelů a firem.  Zároveň je předpokladem automatizace digitálních služeb státu, zajištění možnosti úplného elektronického podání a práva občanů na digitální služby.
Pojem je synonymem s ISSS - informační systém sdílené služby
Výklad OHA  
  Elektronická identifikace Postup používání osobních identifikačních údajů v elektronické podobě, které jedinečně identifikují určitou fyzickou či právnickou osobu nebo fyzickou osobu zastupující právnickou osobu. Jedná se o způsob jednoznačné zabezpečené elektronické identifikace osoby. Elektronická identifikace probíhá např. při přihlášení k el. bankovnictví nebo ke el. službám úřadů. Prostředkem pro elektronickou identifikaci v ČR garatnovanou státem je eObčanka a rovněž také prostředek JMÉNO-HESLO-SMS.  Nařízení EP a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu čl. 3 odst. 1 
eID Elektronická identita Dříve byl známý spíše pojem digitální identita, která je obdobou fyzické identity, nezbytné ve světě informačních systémů a internetu. Je to sada vlastností, které jednoznačně určují konkrétní osobu. Je potřeba k prokázání totožnosti el. způsobem a předpokládá používání osobních identifikačních údajů v elektronické podobě, které jednoznačně identifikují určitou fyzickou či právnickou osobu nebo fyzickou osobu zastupující právnickou osobu. Při prokazování totožnosti například občanským průkazem, se předkládá určitý soubor informací o osobě, který je na tomto průkazu uveden. Stejně tak tomu je ve světě IT, opět se předkládá souhrn informací o osobě, tentokrát v digitální podobě. Výklad OeG  
ePodatelna Elektronická podatelna Zařízení určené k doručování elektronických zpráv a elektronických dokumentů a datových zpráv Za ePodatelnu považujeme jak samotný příjem (z byznysového hlediska) tak i softwarové řešení jež předchází elektronickému systému spisové služby Výklad OHA  
  Elektronické doručování Komunikace klientů s veřejnou správou pomocí elektronických prostředků. Službu elektronického doručování zabezpečuje v ČR informační systém datových schránek, prostřednictvím kterého lze bezpečně komunikovat s veřejnou správou. Dále služby elektronického doručování je zajištěna elektronickými podatelnami veřejnoprávních původců.   Výklad OHA a OAS a OVS  
  Elektronické podání Učinění iniciačního úkonu vůči veřejné správě (podání) prostředky umožňujícími dálkový přístup (elektronicky).   Výklad OeG  
eOP elektronický občanský průkaz (e-Občanka) Průkaz totožnosti se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem, který umožňuje občanům bezpečně se identifikovat a komunikovat s úřady online.   Výklad OeG  
  e-Procurement / elektronické zadávání veřejných zakázek Elektronické zadávání veřejných zakázek. Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení musí probíhat povinně elektronicky Elektronizace veřejných zakázek Výklad OeG  
  e-recept Elektronický záznam, obsahující informace o léčivech předepsaných na recept a léčivech vydaných na recept. Zápis provádí lékař (předepsaná léčiva) a lékárník (vydaná léčiva).   Národní strategie el. zdravotnictví (slovník pojmů)  
  Eskalace Stanovená procedura řešení potenciálního problému dle konkrétní situace.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Evidování stavu Činnost odpovědná za zaznamenávání a vykazování životního cyklu každé konfigurační položky.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Evropský datový portál Evropský datový portál shromažďuje metadata informací veřejného sektoru, které jsou dostupné na veřejných datových portálech v evropských zemích. Portály mohou být státní, regionální, místní nebo oborové. Týkají se 28 členských států EU, EHP, zemí zapojených do politiky sousedství EU a Švýcarska.   https://www.europeandataportal.eu/cs/homepage  
  Externí metrika Metrika užívaná pro měření dodávky služby IT zákazníkovi. Externí metriky jsou obvykle definovány v SLA a jsou vykazovány zákazníkům. Viz Interní metrika.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Externí poskytovatel služeb Poskytovatel služeb IT, jenž je součástí jiné organizace, než jeho zákazníci. Poskytovatel služeb IT může mít jak interní, tak externí zákazníky. Viz Poskytovatel služeb třetího typu.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Externí zdroje Synonymum pro Outsourcing.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Fixní náklady Náklady, které nejsou závislé na využívání služby IT. Např. náklady na pořízení serveru.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
SOR Formulace požadavků Dokument obsahující všechny požadavky na nákup produktů, nových nebo změněných služeb IT.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
FAIS Formulářový agendový informační systém Formulářový AIS (FAIS) je komponentou ISZR (Informační systém základních registrů), který prostřednictvím speciálních formulářově orientovaných služeb umožňuje požádat o výdej více údajů ze základních registrů a následně zprostředkuje dávkové vydání těchto hromadných údajů. Využívá se pro případy, kdy je stanoveno zákonným zmocněním, že se využívají referenční údaje ve skupinách více subjektů. Takovým případem jsou například výdeje voličských seznamů.   Národní architektonický plán  
  Funkce (byznys) Základní jednotka chování, konání úřadu, to, co musí úřad interně umět vykonávat, aby mohl vykonávat činnosti v agendě a poskytovat interní (v úřadu) i externí služby klientům. Byznys funkce je druh chování, něco organizace dovede, zaměstnanci to mají v popisu pracovního místa, ale není to řízeno ani jako proces ani jako služba. Výklad OHA  
  Funkce (byznys) Dodává byznys schopnosti. Funkce je úzce propojena s organizací (jejím členěním), ale není nezbytně touto částí organizace řízena / spravována. Byznys funkce je druh chování, něco organizace dovede, zaměstnanci to mají v popisu pracovního místa, ale není to řízeno ani jako proces ani jako služba. TOGAF  
  Funkce aplikace Element chování, který seskupuje automatizované chování, které může být prováděno kteroukoliv aplikační komponentou.
Aplikační funkce je výrazem interního pohledu na to, co aplikační komponenta dokáže. Je předpokladem pro extreně poskytnutou a přijímanou aplikační službu.
  ArchiMate  
  Funkce infrastruktury Element chování seskupující infrastrukturní chování, které může být prováděno uzlem.
Infrastrukturní funkce je popisem toho, co technologický uzel interně dovede, jakou funkcí disponuje.
  ArchiMate technologické a infrastrukturní vrstvy
  Funkční celek Určitá schopnost nebo kombinace schopností nebo částí segmentů jednoho orgánu veřejné správy (nebo jiné části (e)Governmentu), podpořenou informacemi a informačními technologiemi (odpovídající část digitální infrastruktury), tedy existující současně na všech čtyřech vrstvách architektury veřejné správy, byť třeba poskytující služby primárně jenom na některé z nich. Funkční celek může vytvářet, vytváří (realizuje), případně podporuje schopnost vertikální (agendovou) nebo horizontální (sdílenou, průřezovou).
Funkční celek nemá omezenou míru detailu ani hierarchie, může obsahovat menší funkční celky a současně může být součástí většího funkčního celku.
Výklad OHA  
  Funkční celek Funkční celek je logická struktura obsahující všechny vrstvy architektury (primárně Byznys, Aplikace, Platformy, Komunikace), a který se nejčastěji tvoří kolem informačního systému veřejné správy. Typickým příkladem funkčního celku může být "správa dokumentů". Tento celek kromě samotného informačního systému typu elektronická spisová služba a důvěryhodné úložiště obsahuje i procesy a postupy v úřadu (skartační plán, příjem dokumentů atd.), potřebný HW a SW, komunikační propojení, bezpečnostní požadavky, standardy, pravidla a další. To, že se funkční celek popisuje skrze všechny vrstvy architektury ale neznamená, že jsou jeho nedílnou součástí. Například u vrstvy HW a SW vybavení se počítá s tím, že jde o sdílenou platformu, která není přímo součástí funkčního celku, ale využívá její služby.   Národní architektonický plán  
  Fyzická aplikační komponenta Aplikace, aplikační modul, aplikační služba, nebo jiná nasaditelná funkční komponenta. Příkladem může být nakonfigurovaná a nainstalovaná instance ERP systému.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Fyzická data Vymezující vrstva, která zapouzdřuje související datové entity do fyzických bloků.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Fyzická datová komponenta Ohraničující zóna, která zapouzdřuje související datové entity a formuje tak jejich fyzické umístění. Například objednávka obsahující hlavičku objednávky a položky objednávky.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Fyzická technologická komponenta Specifický technologický produkt nebo jeho instance. Příkladem může být specifická verze volně dostupného produktu, řešení nebo server.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Fyzická úroveň Popis objektu reálného světa. Fyzické objekty na rozlišovací úrovni podnikové architektury mohou být stále dostatečně abstraktní v porovnání s architekturou řešení nebo implementačním pohledem.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Garant aktiva Bezpečnostní role odpovědná za zajištění rozvoje, použití a bezpečnost aktiva.   Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti § 7, odst (3)
GPrA Garant primárního aktivaFyzická osoba pověřená orgánem nebo osobou uvedenou v § 3 písm. c) až e) zákona2) k formulování věcných požadavků na účel a podmínky poskytování aktiv, tj. k zajištění použití a bezpečnosti primárního aktiva z věcného hlediska.
Definuje po věcné stránce funkcionality, procesy, služby, data a jejich věcnou strukturu, věcné zadání pro konkrétní informační systém včetně základních SLA (Dohoda o úrovni služeb).
Bezpečnostní role odpovědná za zajištění rozvoje, použití a bezpečnost primárního aktiva.
Fakticky osoba, která:
• určuje: kdo jsou uživatelé / komu má systém jaké služby, s jakými kvalitativními parametry a za jakých podmínek poskytovat, tj. stanovuje SLA,
• je oprávněna kontrolovat plnění stanovených SLA poskytovaných služeb.
Východiskem je Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti - §2, písm. g), §6, písm. c) a §7, odst. (3).
  Garantovaná prostorová data Prostorová data s příslušným certifikátem kvality, nad kterými veřejná správa provádí transparentní rozhodovací procesy s následnou právní odpovědností.   Usnesení vlády ČR č. 815/2014, Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie), kap. 9. - Slovník pojmů
  Geoprvek Modelový obraz geografické entity reálného světa, který je dále nedělitelný na jednotky stejné třídy nebo sada takových entit se společnou hodnotou atributu.   Usnesení vlády ČR č. 815/2014, Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie), kap. 9. - Slovník pojmů
  Gestor agendy Konkrétní osoba, která je v rámci orgánu veřejné moci ohlašovatelem agendy, je zodpovědná za agendu a její výkon na všech úrovních státní správy. Gestor agendy je odpovědný za správu dané agendy, je věcným garantem agendy. Výklad OeG  
  Gestor služby Konkrétní osoba, která je v rámci orgánu veřejné moci ohlašovatelem agendy, do které daná služba spadá.   Výklad OeG  
  Governance Proces monitorování a řízení businessu (nebo IT) za účelem dosažení požadovaných business výsledků.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Governance („principy dlouhodobého směrování a řízení") Zajištění toho, aby politiky a strategie byly skutečně implementovány, a aby požadované procesy byly korektně dodržovány. Governance zahrnuje definování rolí a odpovědností, měření, vykazování a realizace činností pro vyřešení jakýchkoli identifikovaných potíží.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Governance architektury Způsob jakým jsou podnikové architektury a další architektury řízeny a kontrolovány na úrovni podniku.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Government Vláda nebo systém, který má spravovat daný stát. Ve smyslu správy státu se obecně jedná o veřejnou správu. Veřejná správa v užším slova smyslu se překládá jako Public Administration. Výklad OeG  
  Hnací prvek /vliv Něco, co vytváří, motivuje a pohání změnu v organizaci. Synonymum: Motivátor. ArchiMate  
  Hodnocení Analýza bezpečnosti a efektivity s přihlédnutím ke stávajícím a plánovaným aktivitám hodnotící rizika, náklady/přínosy, připravenost pro transformaci a podobně.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Hodnota Relativní hodnota, užitek nebo důležitost služby nebo produktu pro příjemce, klienta.   ArchiMate  
VOI Hodnota z investice Měření očekávaných výnosů z investice. V rámci VOI jsou brány v úvahu finanční i nehmotné výnosy. Viz Návratnost investice.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Hospodárnost Měřítko, zda bylo použito (spotřebováno) odpovídající (přiměřené) množství zdrojů pro dodávku procesu, služby nebo činnosti. Hospodárný proces dosáhne svého cíle s minimálním množstvím spotřebovaného času, peněz, lidských či jiných zdrojů. Viz Klíčový ukazatel výkonnosti (KPI).   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Hrozba Cokoli, co může zneužít zranitelnosti. Každá potenciální příčina incidentu může být považována za hrozbu. Např. požár je hrozbou, která může zneužít zranitelnosti hořlavých podlahových krytin. Tento termín je obecně používán ve Správě bezpečnosti informací a Správě kontinuity služeb IT, ale vztahuje se také k dalším oblastem jako Správa problémů a Správa dostupnosti.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Hrozba Potenciální příčina kybernetické bezpečnostní události nebo kybernetického bezpečnostního incidentu, která může způsobit škodu,   Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti § 2, písm. e)
  Chyba Chyba v návrhu nebo nefunkčnost, která způsobí poruchu jedné nebo více konfiguračních položek nebo služby IT. Chybou je nazýván i lidský omyl nebo chybný proces, který má dopad na konfigurační položku nebo službu IT.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Identifikace konfigurací Činnost zodpovědná za sběr informací o konfiguračních položkách a jejich vazbách, za plnění konfigurační databáze. Identifikace konfigurací je také zodpovědná za označování konfiguračních položek tak, aby mohl být nalezen odpovídající Konfigurační záznam.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
IČOIdentifikační číslo osoby Číselný kód, který slouží k jednoznačné identifikaci subjektu   Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech § 24 písm. c),
  Identifikátor budovy Jednoznačný identifikátor budovy v Registru sčítacích obvodů a budov, který je neměnný po celou dobu životnosti budovy.  zákona č. 89/1995 Sb. § 20a
  Identifikátor datové schránky Jednoznačný identifikátor jedné datové schránky, který není zaměnitelný s žádným jiným identifikátorem využívaným orgánem veřejné moci Jednoznačný veřejný identifikátor datové schránky. Přiděluje a spravuje ISDS, je veřejnou adresou datové schránky. Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů §21
  Identifikátor orgánu veřejné moci kód sloužící k jednoznačnému určení orgánu veřejné moci   Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech § 48 písm. c),
  Identifikátor bytu Jednoznačný identifikátor bytu v Registru sčítacích obvodů a budov, který je neměnný po celou dobu životnosti bytu.   zákona č. 89/1995 Sb. § 20a
  Identita Unikátní jméno, užité pro identifikaci uživatele, osoby nebo role. Identita je užívaná pro přidělení práv tomuto uživateli, osobě nebo roli. Příkladem identit může být uživatelské jméno NovakJ nebo role „Manažer změn".   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Identita (osoby) Identita je sada vlastností, které jednoznačně určují konkrétní osobu. Identita souvisí s bytím a není to jenom jméno, a už vůbec ne role. ISO/IEC 29100:2011-12-15 2.7
  Incident Neplánované přerušení služby IT nebo omezení kvality služby IT. Incidentem je rovněž porucha konfigurační položky, která dosud neovlivnila službu. Např. porucha jednoho ze zrcadlených disků.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Informace Jakákoli reprezentace faktu, dat nebo názoru zachycena pomocí jakéhokoli média ve formě textu, grafiky, číselných dat, prostorových dat a zvukového nebo obrazového materiálu.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Informační činnost Získávání a poskytování informací, reprezentace informací daty, shromažďování, vyhodnocování a ukládání dat na nosiče a uchovávání, vyhledávání, úprava nebo pozměňování dat, jejich předávání, šíření, zpřístupňování, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace dat ukládaných na nosičích. Informační činnost je prováděna správci, provozovateli a uživateli informačních systémů veřejné správy prostřednictvím technických a programových prostředků. Prakticky jakákoliv činnost s informacemi, zejména pokud se pro ni využívá informační systém. Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy § 2, písm. a),
  Informační doména (viz Datová doména) Uskupení informací (nebo datových entit) podle sady kriterií jako jsou např. bezpečnostní klasifikace, vlastnictví, lokalita apod. V kontextu bezpečnosti jsou informační domény definovány j ako skupina uživatelů, jejich informačních objektů a bezpečnostní politiky.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
IK Informační koncepce Povinný dokument, v němž úřady stanoví své dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality a bezpečnosti spravovaných informačních systémů veřejné správy (ISVS) a vymezí obecné principy pořizování, vytváření a provozování ISVS. Podrobnosti stanoví vyhláška č. 529/2006 Sb.   Vyhláška č. 529/2006 Sb., dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy komentář
IKČR Informační koncepce ČR Základní dokument, který stanovuje cíle ČR v oblasti informačních systémů veřejné správy a obecné principy pořizování, vytváření, správy a provozování informačních systémů veřejné správy v ČR na období 5 let. Je závazná pro všechny státní orgány a orgány územních samosprávných celků, kromě výjimek stanovených zákonem. Informační koncepce ČR představuje základní obsahový rámec pro vytvoření, resp. aktualizaci vlastních informačních koncepcí jednotlivých orgánů veřejné správy. Je součástí vládního programu Digitální Česko.  Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy § 5a odst. 1
IS Informační systém Funkční celek vytvořený za účelem poskytování informačních služeb, zabezpečující cílevědomé a systematické shromažďování, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování informací a dat. Zahrnuje datové a informační zdroje, nosiče, technické, programové a pracovní prostředky, technologie a postupy, související normy a pracovníky. Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti  
IS Informační systém Funkční celek zabezpečující cílevědomé a systematické shromažďování, zpracovávání, uchovávání, zpřístupňování a likvidování informací automatizačními nebo jinými prostředky.
De-facto soubor nástrojů, dat a informací užívaný pro podporu procesu nebo funkce.
Zahrnuje datové a informační zdroje, nosiče, technické, programové a pracovní prostředky, technologie a postupy, související normy a pracovníky.
Příklady z oblasti správy informačních systémů: informační systém správy dostupnosti a informační systém správy dodavatelů a smluv atd.
Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti + výklad OeG  
ISEO, AISEO Informační systém evidence obyvatel Informační systém Evidence obyvatel (také jako ISEO či AISEO) je upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, patří mezi základní informační systémy veřejné správy a jeho účelem je zpracovávání údajů o obyvatelích České republiky, např. shromažďování a uchovávání těchto údajů a jejich poskytování oprávněným subjektům. Správcem informačního systému evidence obyvatel je Ministerstvo vnitra.   Výklad OHA
ISKN Informační systém katastru nemovitostí ISKN je editorský systém registru územní identifikace, adres a nemovitostí, spravovaný ČUZK   Výklad OHA
ISÚI Informační systém územní identifikace ISÚI je editorský systém registru územní identifikace, adres a nemovitostí, spravovaný ČUZK   Výklad OHA
ISSS Informační systém sdílené služby informační systém veřejné správy, který je součástí referenčního rozhraní a jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení údajů mezi agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se nezapisují údaje do základních registrů, navzájem, a mezi agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se nezapisují údaje do základních registrů, a soukromoprávními systémy pro využívání údajů, správa oprávnění přístupu k údajům a další činnosti podle tohoto zákona Legislativní pojem odpovídající systému eGSB.   Zákon 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění sněmovního tisku 756/2020§ 2 písm. h)  
AMIS Informační systém Správy dostupnosti Virtuální úložiště veškerých dat Správy dostupnosti obvykle uložených ve více fyzických lokalitách.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
CMIS Informační systém správy kapacit Virtuální úložiště dat Správy kapacit (Capacity Management), obvykle umístěné ve více fyzických lokalitách.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
ISVS Informační systém veřejné správy Funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost pro účely výkonu veřejné správy. Každý informační systém veřejné správy zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, provozní údaje a dále nástroje umožňující výkon informačních činností. Informační systém veřejné správy je určený k podpoře výkonu veřejné moci, tj. zejména v případech, kdy orgán veřejné moci (např. orgán obce):
• zasahuje do právních poměrů jiných osob (fyzických nebo právnických) nebo
• poskytuje digitální služby, ale ne pro podporu provozních činností úřadu jako např. správa majetku obce, personalistika atd.
Např.: IS o státní službě, IS o živnostenském podnikání …
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy §2 písm. b) ,
ISZR Informační systém základních registrů informační systém veřejné správy, který je součástí referenčního, sdíleného a bezpečného rozhraní informačních systémů veřejné správy a jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení údajů mezi základními registry navzájem, základními registry a agendovými informačními systémy, základními registry a soukromoprávními systémy pro využívání údajů, agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se zapisují údaje do základních registrů, a jinými agendovými informačními systémy a mezi agendovými informačními systémy, jejichž prostřednictvím se zapisují údaje do základních registrů, a soukromoprávními systémy pro využívání údajů, správa oprávnění přístupu k údajům a další činnosti podle tohoto zákona   Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění sněmovního tisku 756/2020§2 písm g) 
IT Informační technologie Zastřešující termín, který buď představuje všechny nebo některé oblasti počítačového odvětví jako: Rozvoj, Rozhraní, Modelování business procesů, komunikace, shoda a legislativa, počítače, řízení obsahu, hardware, řízení informací, Internet, infrastruktura, vývoj softwaru, řízení projektů, bezpečnost, standardy, úložiště, přenos hlasu a podobně. Nejde tedy pouze o technologie jako takové, ale o celé odvětví., tedy i o lidi, budovy, metodiky a pravidla apod. český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Infrastruktura digitálních služeb Jsou veškeré prostředky nutné pro provoz / poskytování digitální služby.   Výklad OHA  
  Infrastruktura IT Veškerý hardware, software, sítě, zařízení atd., nutný pro vývoj, testování, dodávku, monitorování, řízení a podporu služeb IT. Termín infrastruktura IT zahrnuje veškerou informační technologii, ale nikoli související personál, procesy a dokumentaci.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  infrastruktura pro prostorové informace Soustava zásad, znalostí, institucionálních opatření, technologií, dat a lidských zdrojů, která umožní sdílení a efektivní využívání prostorových informací a služeb.   Usnesení vlády ČR č. 815/2014, Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie), kap. 9. - Slovník pojmů
  Insourcing Synonymum pro využití vnitřních zdrojů.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Integrita Bezpečnostní princip, který zajišťuje, že data a konfigurační položky jsou modifikovány pouze oprávněným personálem a činnostmi. Integrita uvažuje všechny možné příčiny modifikace, včetně softwarových a hardwarových poruch, živelních událostí a lidských zásahů.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
CMMI Integrovaný zralostní model způsobilosti Integrovaný model procesní vyspělosti (CMMI) je přístup k vylepšování procesů vyvinutý institutem Software Engineering Institute (SEI) na Univerzitě Carnegie Melon. CMMI poskytuje organizacím základní charakteristiky efektivních procesů. Může být použit jako směrnice pro zdokonalení procesů v projektu, divizi nebo celé organizaci. CMMI pomáhá integrovat tradičně rozdělené organizační funkce, nastavovat cíle a priority zdokonalování procesů, poskytuje návod pro řízení kvality a slouží jako referenční úroveň pro ohodnocení stávajících procesů. Další informace jsou dostupné na http://www.sei.cmu.edu/cmmi/.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Interakce Vazba mezi architektonickými stavebními bloky (např. službami či komponentami), která představuje komunikaci či využití.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Interaktivní služby veřejné správy individuální poskytování personalizovaných informací různými informačními kanály   Informační koncepce ČR  
  International Standards Organisation Viz International Organization for Standardization (ISO). Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) je celosvětově největším producentem norem. ISO je nevládní organizací, jež je tvořena sítí národních normalizačních institucí 156 zemí. Další informace o ISO jsou dostupné na http://www.iso.org/.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Interní metrika Metrika, která je užívána poskytovatelem služeb IT pro monitorování hospodárnosti a efektivity nebo nákladové efektivity vnitřních procesů poskytovatele služeb IT. Vnitřní metriky obvykle nejsou vykazovány zákazníkovi služeb IT. Viz Externí metriky.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
IRR Interní míra návratnosti Technika užívaná při rozhodování o investičních výdajích. IRR vypočítává hodnotu, která umožňuje srovnání dvou nebo více alternativních investic. Vyšší IRR ukazuje na lepší investici. Viz Čistá současná hodnota, Návratnost investice.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Interní poskytovatel služeb Poskytovatel služeb IT, jenž je součástí stejné organizace jako jeho zákazník. Poskytovatel služeb IT může mít interní i externí zákazníky. Viz Poskytovatel služeb prvního typu, Poskytovatel služeb druhého typu, Insourcing.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Interní zákazník Zákazník, který je součástí stejné organizace jako Poskytovatel služeb IT. Viz Interní poskytovatel služeb.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Interoperabilita Schopnost systémů vzájemně si poskytovat služby a efektivně spolupracovat.   Usnesení vlády ČR č. 815/2014, Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie), kap. 9. - Slovník pojmů
  Interoperabilita Schopnost vzájemné spolupráce mezi různými organizacemi a systémy. Interoperabilita zahrnuje sdílení informací a znalostí mezi organizacemi na základě výměny údajů mezi jejich systémy. Systémy mohou používat odlišné HW a SW platformy, různé datové struktury, komunikují přes definované rozhraní. Intereoperabilitou se rozumí schopnost těchto různých systémů vzájemně spolupracovat, poskytovat si služby a dosáhnout vzájemné spolupráce. Zásady pro digitálně přívětivou legislativu  
CAPEX Investiční náklady Náklady na zakoupení něčeho, co se stane finančním aktivem, např. počítačové vybavení nebo budovy. Hodnota aktiv je odepisována v průběhu více účetních období.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Investiční položka Aktivum, které je předmětem zájmu Správy financí (Financial Management), protože překračuje dohodnutou finanční hodnotu.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  ISO 9000 Obecný pojem vztahující se k množině mezinárodních norem pro Systémy řízení kvality. Pro více informací viz http://www.iso.org/. Viz ISO. ČSN EN ISO 9000:2016 - Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník  
  ISO 9001 Mezinárodní norma pro systémy řízení kvality.   ČSN EN ISO 9001 - Systémy managementu kvality - Požadavky  
  ISO/IEC 17799 Soubor postupů ISO pro Správu bezpečnosti informací.   ISO/IEC 17799 - Soubor norem Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro management bezpečnosti informací  
  ISO/IEC 20000 Specifikace a soubor postupů ISO pro Správu služeb IT. ISO/IEC 20000 je v souladu s nejlepšími praktikami ITIL. ČSN ISO/IEC 20000-2 - Informační technologie - Management služeb - Část 2: Pokyny pro použití systémů managementu služeb  
  ISO/IEC 27001 Specifikace ISO pro Správu bezpečnosti informací. Odpovídajícím souborem postupů je ISO/IEC 17799. ČSN EN ISO/IEC 27001 OPRAVA 2 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Požadavky  
itSMF IT Service Management Fórum IT Service Management Fórum je nezávislá organizace věnující se propagaci profesionálního přístupu ke Správě služeb IT. itSMF je nezisková členská organizace s působností v mnoha zemích na celém světě (itSMF Chapters). itSMF a její členové se podílí na vývoji ITIL a souvisejících norem (standardů) Správy služeb IT. Více informací na http://www.itsmf.com/. ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
SPOC Jediné kontaktní místo Poskytnutí jediného konzistentního způsobu komunikace s organizací nebo podnikovou jednotkou. Např. jediné kontaktní místo poskytovatele služeb IT se obvykle nazývá Service Desk.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Kapacita Maximální propustnost, kterou může konfigurační položka nebo služba IT poskytovat při dodržení dohodnutého cíle úrovně služeb. Pro některé typy konfiguračních položek může kapacita představovat velikost nebo množství, např. u diskových jednotek.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Kapacitní plán Kapacitní plán je používán k správě zdrojů potřebných pro dodání služeb IT. Plán obsahuje scénáře pro různé prognózy požadavků businessu a oceněné možnosti dodání služeb na dohodnuté úrovni.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Katalog Seznam výstupů podobného typu sloužící
jako referenční zdroj. Například katalog
standardů, katalog aplikací.
  český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Katalog služeb Část údajů vedená v základním registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností, které se týkají úkonů orgánů veřejné moci vykonávaných v rámci agendy vůči subjektům, které přitom nemají postavení orgánů veřejné moci, a úkonů subjektů, které při jejich vykonávání nemají postavení orgánů veřejné moci, vůči orgánům veřejné moci. Seznam veškerých úkonů obsažených v registru práv a povinností, který obsahuje výčet a popis úkonů vykonávaných v rámci agend ohlášených dle zákona o základních registrech v registru práv a povinností, které činí orgány veřejné moci vůči uživatelům služeb na základě právního předpisu nebo v důsledku žádosti uživatelů služeb nebo které činí uživatelé služeb vůči orgánům veřejné moci v rámci jejich působnosti; součástí výčtu a popisu úkonů je identifikátor úkonu, vymezení oprávněných subjektů úkonu a forma úkonu.  Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby § 2, odst. (4)
  Katalogy Seznamy stavebních kamenů konkrétních typů a s nimi souvisejících typů, použitých pro referenci nebo pro jejich řízení (například v seznamu organizačních jednotek se pracuje ještě s lokalitami a aktéry). Prostřednictvím katalogů jsou evidována metadata stavebních kamenů.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Katastrální území Katastrálním územím se rozumí technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí   zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí § 2 písm. h)
  Kategorie Pojmenovaná skupina věcí, které mají společné rysy. Kategorie jsou užity pro seskupování podobných věcí dohromady. Např. typy nákladů jsou užity pro seskupení podobných druhů nákladů. Kategorie incidentů jsou užity pro seskupení podobných typů incidentů, typy konfiguračních položek jsou užity pro seskupení podobných typů konfiguračních položek.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Kategorie klientů veřejné správy základní kategorizace:
a) externí klient vně veřejné správy (ministerstva), občané a komerční organizace
b) externí klient jiného OVM (orgán veřejné moci) - ti se dále člení na organizace státní správy a samosprávy.
c) interní klient korporace OVS, tj. zaměstnanci ostatních organizačních složek podřízených OVS (orgán veřejné správy), např. zařízení služeb ministerstva, podnik komunálních služeb města, ..
d) interní klient úřadu (OVM), vlastní pracovník ve služebním i zaměstnaneckém poměru, zvolený člen zastupitelstva, …
  Výklad OHA  
  Klasifikace Přiřazení kategorie (k entitě). Klasifikace je užívána pro zajištění konzistentní správy a reportování. Klasifikovány bývají obvykle konfigurační položky (Cl), incidenty, problémy, změny atd..   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
KPI Klíčový ukazatel výkonnosti Metrika, která pomáhá řídit procesy, služby IT nebo činnosti. Lze měřit mnoho parametrů, ale jen ty nejdůležitější jsou definovány jako klíčový ukazatel výkonnosti a jsou aktivně používány při řízení procesů, služeb IT nebo činností a jejich vykazování. KPI by měly být vybrány tak, aby sloužily k zajištění hospodárnosti, efektivity a efektivity nákladů. Viz Rozhodující faktor úspěchu (CSF).   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
KPI Klíčový ukazatel výkonu Způsob kvantifikace výkonu businessu či projektu.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Klient Obecný termín, který znamená zákazník, business nebo zákazník businessu. Např. manažer klientů může být použit jako synonymum pro manažera zákaznických vztahů (Account Manager)
Termín klient je také použit ve významu:
• Počítač, který je přímo používán uživatelem, např. PC, PDA, pracovní stanice.
• Součást aplikace klient-server, jejímž prostřednictvím uživatel přímo komunikuje. Např. e-mail klient.
  ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Klient veřejné správy Ten, pro koho jsou určeny služby veřejné správy. Klientem veřejné správy je subjekt práva, může to být fyzická osob, fyzická osoba podnikající, a nebo právnická osoba či jiná organizace. Fyzickou osobou je skutečná osoba – jednotlivec. Jde o právní pojem, který odlišuje „fyzickou = žijící“ osobu od tzv. právnické „právem uměle vytvořené“ osoby. Fyzickou osobou je například občan, osoba podnikající na základě živnostenského listu, osoba provozující činnost na základě zvláštního oprávnění (např. tlumočník, znalec, správce konkurzní podstaty). Právnická osoba je zákonem vytvořený subjekt, který je navenek reprezentován osobami fyzickými, které ji zastupují (např. u s.r.o. jednatel). Právnickou osobou jsou např. obchodní společnosti (akciová společnost, společnost s ručením omezeným aj., družstva, nadace a fondy, sdružení právnických osob, stát a územní samosprávní celky. Výklad OHA  
  Kmen Byznys objekt a odpovídající datový objekt   Výklad OHA  
ITIL Knihovna infrastruktury informačních technologií Knihovna / sada nejlepších praktik Správy služeb IT. Knihovna ITIL je vlastněna OGC. ITIL se skládá z řady publikací poskytujících návody pro zajištění kvality ve službách IT, definici procesů a prostředků potřebných k jejich poskytování. Aktuálně již verze 4.
Obecné je 34 praktik ITIL 4 je rozděleno do tří kategorií:
• Obecné řídící postupy
• Postupy správy služeb
• Postupy technického řízení
Více informací na:
https://www.itlibrary.org/
https://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_4
Information Technology Infrastructure Library  
Kód územního prvku Číselný údaj nebo abecedně číselný údaj, který je mu jako jedinečný přiřazen a je veden v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí. zákon č. 111/2009 Sb. § 32 odst. 4
  Kompetence Jednak vymezení pravomocí a povinností, jednak schopnost - mít znalosti, schopnosti a dovednostti potřebné pro úspěšný vykon určité činnosti.   Výklad OHA  
  Komponenta Obecný termín používaný ve významu jedné části většího celku. Např. počítačový systém může být komponentou služby IT, aplikace může být komponentou jednotky releasu. Komponenty, které potřebují správu, by měly být konfiguračními položkami.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Kompozice Vztah kompozice značí, že objekt je složen z jednoho nebo více jiných objektů.   ArchiMate  
  Kompozitní aplikace Aplikační komponenta tvořená složením dalších aplikací, kterou mohou být atomické nebo kompozitní.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Komunikační (síťová) architektura Součást technologické architektury, specifická vrstva dle čtyřvrstvé vize architektury veřejné správy ČR, zaměření na komunikační a fyzickou infrastrukturu.   Výklad OHA  
  Komunikační síť Množina produktů, konceptů a služeb, které umožňují propojení počítačových systémů za účelem přenosu dat (např. hlas, obraz).   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Komunikační systém Množina komponent (přenosové médium, uzly, rozhraní, ovládací zařízení), která zajišťuje propojení mezi uživatelem a zařízením.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Komunikační systém Komunikační systém je systém, který zajišťuje přenos informací mezi koncovými účastníky. Zahrnuje koncové komunikační zařízení, přenosové prostředí, správu systému, personální obsluhu a provozní podmínky a postupy. Může zahrnovat i prostředky kryptografické ochrany.   Slovník kybernetické bezpečnosti  
KS KII Komunikační systém KII Komunikační systém zařazený do Kritické informační infrastruktury ČR   Výklad OHA s využitím Vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti § 2, písm. b)
§ 4, odst. (2)
  Komunikační uzel Interní součást komunikační sítě (např. směrovač, opakovač, most) nebo součást umístěna mezi koncovým zařízením a komunikační sítí (brána).   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Koncový uživatel Osoba používající aplikaci nebo výstup.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Konfigurace Obecný pojem, používaný pro popis skupiny konfiguračních položek, které spolupracují na dodávce služby IT nebo rozpoznatelné části služby IT. Konfigurace se užívá i jako popis nastavení parametrů jedné nebo více konfiguračních položek.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
CMDB Konfigurační databáze Databáze využívaná pro správu konfiguračních záznamů během jejich životního cyklu. Systém správy konfigurací obsahuje jednu nebo více konfiguračních databází. V každé konfigurační databázi jsou zaznamenány atributy konfiguračních položek a vazby s dalšími konfiguračními položkami.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Konfigurační položka Jakákoliv komponenta, která by měla být spravována za účelem dodávky služby IT. Informace o všech konfiguračních položkách jsou zaznamenány v konfiguračním záznamu v systému správy konfigurací (CMS) a jsou udržovány během jejich životního cyklu Správou konfigurací. Konfigurační položky jsou řízeny Správou změn. Konfigurační položky typicky zahrnují hardware, software, stavby, lidi a formální dokumentaci, jako dokumentaci procesů a SLA.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Konfigurační struktura Hierarchie a ostatní vazby mezi všemi konfiguračními položkami, které tvoří konfiguraci.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Konfigurační záznam Záznam obsahující detaily konfigurační položky. Každý konfigurační záznam dokumentuje životní cyklus jedné konfigurační položky. Konfigurační záznamy jsou uloženy v konfigurační databázi (CMDB).   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Kontrakt Formální nebo neformální specifikace dohody, která specifikuje práva a povinnosti spojené s produktem.   ArchiMate  
  Kontrola Činnost, která přesně definuje pravidla pro rozhodnutí při provádění procesu nebo pro rozhodnutí, zda je proces v souladu s kritérii pro governance.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Konverze Úplné převedení dokumentu: v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru; obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě
způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze.
(2) Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl.
(3) Má-li být podle jiného právního předpisu předložen dokument v listinné podobě správnímu orgánu, nebo soudu anebo jinému státnímu orgánu, zejména aby byl užit jako podklad pro vydání rozhodnutí, je tato povinnost splněna předložením jeho výstupu.
  Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů §22
  Kritéria akceptovatelnosti služby Sada kritérií užívaných k ujištění, že služba IT vyhovuje funkčním a kvalitativním požadavkům, a že poskytovatel služby IT je připraven provozovat novou službu IT, jakmile byla nasazena. Viz Akceptace.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
KII Kritická informační infrastruktura Prvek nebo systém prvků kritické infrastruktury v odvětví komunikační a informační systémy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Infrastruktura ICT státu specifikovaná Nařízením vlády č. 315/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury.
Prvních 45 prvků schváleno Usnesením vlády ze dne 25. 05. 2015.
Komplex informačních a komunikačních systémů (naplňující stanovená průřezová kritéria a odvětvová kritéria v oblasti kybernetické bezpečnosti), jejichž nefunkčnost by mohla způsobit závažný dopad na bezpečnost státu,
zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu.
Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti § 2, písm. b)
  Kvalifikace Činnost, která zajišťuje, že infrastruktura IT odpovídá a je správně konfigurována pro podporu aplikace nebo služby IT.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Kvalita služby Přednastavená konfigurace nefunkčních parametrů, která může být přiřazena ke službě nebo k dohodě o poskytování služby.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
KB Kybernetická bezpečnost Souhrn právních, organizačních, technických a vzdělávacích opatření (a pravidel) směřujících k zajištění ochrany kybernetického prostoru
a v něm umístěných aktiv.
  Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti
+ doplnění OHA
 
  Kybernetický prostor Digitální prostředí umožňující vznik, zpracování a výměnu informací, tvořené informačními systémy, a službami a sítěmi elektronických komunikací.   Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti § 2, písm. a)
  Ladění Činnost zodpovědná za plánování změn za účelem co nejúčinnějšího plánování zdrojů. Ladění je součástí Správy výkonnosti, což zahrnuje monitorování výkonnosti a implementaci požadovaných změn.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Logická aplikační komponenta Zapouzdření aplikační funkcionality, které je nezávislé na konkrétní implementaci. Např. klasifikace všech aplikací pro zpracování požadavků na nákup v podniku.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Logická data Vymezující vrstva, která zapouzdřuje související datové entity do logických bloků.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Logická úroveň Definice architektury nezávislá na implementaci. Formuje fyzické komponenty podle účelu. Například produkty od různých dodavatelů mohou být součástí jedné logické kategorie – aplikační servery   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Lokalita Slouží k naznačení umístění v prostoru.   ArchiMate  
  Lokalita Místo, kde je vykonávána obchodní činnost. Údaje o lokalitě mohou být hierarchicky dekomponovány.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Lokalizační údaj územního prvku Údaj, který jednoznačně vymezují jejich umístění v terénu, vyjádřené souřadnicemi v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK),   Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech § 29 písm. e),
  Management požadavků Management požadavků - kvantitativní prohlášení o potřebách podniku, které musí být splněny konkrétním balíčkem architektonické práce.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Manažer kybernetické bezpečnostia) je bezpečnostní role odpovědná za systém řízení bezpečnosti informací, přičemž výkonem této role může být pověřena osoba, která je pro tuto činnost vyškolena a prokáže odbornou způsobilost praxí s řízením kybernetické bezpečnosti nebo s řízením bezpečnosti informací
1. po dobu nejméně tří let, nebo
2. po dobu jednoho roku, pokud absolvovala studium na vysoké škole,
b) odpovídá za pravidelné informování vrcholového vedení o
1. činnostech vyplývajících z rozsahu jeho odpovědnosti a
2. stavu systému řízení bezpečnosti informací a
c) nesmí být pověřen výkonem rolí odpovědných za provoz informačního a komunikačního systému.
Osoba jmenovaná vedoucím představitelem organizace jako odpovědná za ISMS od prevence přes průběžné testování až po eliminaci následků a vyhodnocení kybernetických incidentů v organizaci, oprávněná v rámci organizace vyhlašovat Kritický kybernetický režim.
Jako taková je i výkonným protějškem NÚKIB pro případy řešení kritických kybernetických bezpečnostních událostí.
Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti §7, odst. (1).
  Manažer služeb Manažer zodpovědný za řízení životního cyklu jedné nebo více služeb IT. Termín manažer služeb se také používá pro označení jakéhokoli manažera poskytovatele služeb IT. Nejčastěji se používá ve spojení s manažerem vztahů s businessem, procesním manažerem, manažerem zákaznických vztahů nebo senior manažerem odpovědným za služby IT celkově.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Matice Formát pro zobrazení vazeb mezi dvěma (či více) architektonickými prvky v podobě mřížky.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Matice kompetencí Synonymum pro RACI   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Měřitelný cíl Časově určený milník, jehož účelem je doložit postup při naplňování cíle. Například „Zvýšit vytíženost o 30 % do konce roku 2021 a dosáhnout tak plánovaného zvýšení podílu na trhu“.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Metadata prostorových datData, která popisují struktury a obsahy sad prostorových dat, prostorové služby a jiné složky IS; umožňují a usnadňují jejich vyhledávání, třídění a používání.   Usnesení vlády ČR č. 815/2014, Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie), kap. 9. - Slovník pojmů
  Metoda Definovaný a opakovatelný postup pro vyřešení určitého problému.   TOGAF  
  Metoda rozvoje architektury Základní součást TOGAF. Metoda pro vývoj a použití podnikové architektury.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Metrika To, co je měřeno a vykazováno za účelem řízení procesu, služby IT nebo činnosti. Viz Klíčový ukazatel výkonnosti (KPI).   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
ISO Mezinárodní organizace pro standardizaci Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) je celosvětově největším producentem norem. ISO je nevládní organizací, jež je tvořena sítí národních normalizačních institucí 156 zemí. Další informace o ISO jsou dostupné na http://www.iso.org/.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Mezní náklady Náklady spojené s poskytováním služby IT. Mezní náklady nezahrnují již vynaložené investice, např. náklady na vývoj nového programu a školení.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  mGovernment Podmnožina eGovernmentu nebo digitálního Governmentu využívající mobilní prostředky pro čerpání elektronických služeb veřejné správy. Jedná se o komunikaci s veřejnou správou nebo využívání elektronických služeb veřejné správy prostřednictvím přístupu z mobilních zařízení. Přístup ke službám veřejné správy je přizpůsoben mobilním zařízením. Výklad OHA  
  Middleware Software, který spojuje dvě nebo více softwarových komponent nebo aplikací. Spíše než vyvíjen poskytovatelem služeb IT je middleware obvykle nakupován od dodavatele.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Množstevní úspory Snížení průměrných nákladů, které je umožněno zvýšením využití služby IT nebo aktiva.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Mobilní aplikacesoftware ve formě aplikace, jenž je navržen a vyvinut subjekty veřejného sektoru nebo pro ně tak, aby jej mohla široká veřejnost používat na mobilních zařízeních, jako jsou chytré telefony a tablety. Nespadá sem software, jímž jsou tato zařízení přímo ovládána (mobilní operační systémy), ani hardware   směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoručl. 3 odst. 2
  Mobilní aplikaceprogramové vybavení, jež je navrženo a vytvořeno povinným subjektem nebo pro něj tak, aby jej mohla veřejnost používat na mobilních zařízeních, jako jsou chytré telefony a tablety; mobilní aplikací není programové vybavení, jímž je mobilní zařízení přímo ovládáno,   zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací § 2 písm. a)
  Mobilní aplikace MV "Co dělat, když …" Aplikace pro přehledný návod řešení životních situací Aplikace poskytuje přehledný návod pro řešení vybraných životních situací ve vztahu k úřadům veřejné správy České republiky. Aplikace zobrazuje postup vyřízení, navrhuje, co je třeba doložit pro dané řešení, a vypočítává oficiální lhůty pro podání žádostí nebo podání informace ve vztahu občan - stát. Dále zobrazuje na mapě polohu nejbližších úřadů, Czech POINTů a policejních stanic. Výklad OeG  
  Modelování Technika používaná k předpovědi budoucího chování systému, procesu, služby IT, konfigurační položky apod.. Modelování je obvykle používáno ve Správě financí, Správě kapacit a Správě dostupnosti.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Monitorování Opakované sledování konfigurační položky, služby IT nebo procesu za účelem zjišťování událostí a současného stavu.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Motivátor Něco, co vytváří, motivuje a pohání změnu v organizaci. Synonymum: Hnací prvek /vliv ArchiMate  
  Motivátor Externí nebo interní okolnost, která vede organizaci k definování cílů. Příkladem externího vlivu je např. změna v legislativě, která vyžaduje změnu ve způsobu fungovaní organizace.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Multimediální služba Služba Technického referenčního modelu (TRM), která poskytuje schopnost nakládání s informačními produkty, které se skládají z textu, grafiky, obrázků, videa a audia, a jejich řízení.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Nadbytečnost (redundance) Synonymum pro odolnost proti poruchám. Termín nadbytečnost má také obecný význam vyjadřující zbytečnost nebo nepotřebnost.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Náhradní řešení Omezení nebo vyloučení dopadu incidentu nebo problému, pro něž dosud není k dispozici úplné řešení. Např. opětovné spuštění konfigurační položky, která selhala. Náhradní řešení problémů jsou dokumentována v záznamech známých chyb. Náhradní řešení pro incidenty, k nimž není přidružen záznam problému, jsou dokumentována v záznamu incidentu.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Náklad Množství peněz vynaložených na určitou činnost, službu IT nebo obchodní jednotku. Náklady mohou být jak finanční (peníze), tak i pomyslné, jako např. vynaložený čas nebo odpisy.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Nákladová položka Střední úroveň členění, ke které jsou vázány náklady v rozpočtování a účtování. Na nejvyšší úrovni jsou Typy nákladů. Např. Typ nákladů "Lidé” může být zjemněn na nákladové položky "mzdy", "zaměstnanecké výhody”, "cestovní výlohy", "školení”, "přesčas” atd. Nákladové položky mohou být ještě členěny na nákladové jednotky. Např. nákladová položka "cestovní výlohy" obsahuje nákladové jednotky "hotel", "doprava”, "stravování” atd.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Nákladové středisko Podniková jednotka nebo projekt, pro které jsou sledovány náklady. Nákladové středisko neúčtuje za poskytované služby. Poskytovatel služeb IT může fungovat jako nákladové středisko nebo jako ziskové středisko.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Naléhavost Metrika určující za jakou dobu bude mít incident, problém nebo změna významný dopad na business. Např. incident s velkým dopadem může mít malou naléhavost, pokud dopad neovlivní business do konce finančního roku. Dopad a naléhavost jsou užívány pro stanovení priority.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Náprava Obnova do původního stavu po nepovedené změně nebo releasu.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
NAP Národní architektonický plán Popis současného stavu jednotlivých úřadů veřejné správy a centrálních prvků eGovernmentu, popis návrhů jejich cílového stavu v určeném časovém horizontu, z nich plynoucí rozdíl, tedy rozsah očekávaných změn a plán implementačních kroků (programů a projektů), vedoucích ze současného stavu k dosažení stavu cílového. Je také souborem architektonických dat (modelů) a diagramů, udržovaných společně Odborem hlavního architekta a jednotlivými orgány veřejné moci, členěný na architektury úřadů a architektury sdílených služeb. Národní architektonický plán  
NAR Národní architektonický rámec Národní architektonický rámec, jako metodický a myšlenkový rámec pro jednotný a koordinovaný popis Národní architektury veřejné správy ČR, obsahuje návody, postupy, předlohy a vzory tvorby, údržby a užití popisu architektury, Národního architektonického plánu.   Národní architektonický rámec  
NAČR Národní architektura veřejné správy ČR Souhrn architektur a popisů architektur všech jednotlivých úřadů veřejné správy, včetně všech centrálních sdílených prvků eGovernmentu. Je uplatněním metod a myšlení podnikové architektury na veřejnou správu ČR. Obsahuje základní dokumenty Národní architektonický plán a Národní architektonický rámec Výklad OHA  
NKOD Národní katalog otevřených dat Národní katalog otevřených dat je informační systém veřejné správy přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup a sloužící k evidování informací zveřejňovaných jako otevřená data. Centrální katalog otevřených dat provozovaný a spravovaný Ministerstvem vnitra ČR, který je dostupný způsobem umožňujícím vzdálený přístup, a který obsahuje katalogizační záznamy o datových sadách a jejich distribucích. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím § 4c, odst. 1
  Nasazení Činnost, zodpovědná za nasazení (začlenění) nového nebo změněného hardware, software, dokumentace, procesu atd. do provozního prostředí. Nasazení je částí procesu Správa releasů a nasazení.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Návrat do normálního režimu Fáze Plánu kontinuity služby IT, během které je plně obnoven normální provoz. Např. převedení primárního datového centra zpět do provozu v případě, že došlo k využití alternativního centra. Zároveň je opět obnovena schopnost spustit plány kontinuity služeb IT.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
ROI Návratnost investic Měřítko očekávaného přínosu investice. V nejjednodušším případě je to čistý zisk z investice dělený čistou hodnotou investovaných aktiv. Viz Čistá současná hodnota, Hodnota z investice.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Návrh Činnost nebo proces, který identifikuje požadavky a formuluje řešení splňující tyto požadavky.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Návrh (design) řešení Úroveň detailu popisu architektury dílčí schopnosti úřadu nebo odpovídajícího funkčního celku, zaměřená na to, jak lze dílčí prvek architektury vytvořit, vyrobit, jak ho uvést do provozu.   Výklad OHA  
  Nejlepší praktiky Osvědčené činnosti nebo procesy, které byly úspěšně použity několika organizacemi. ITIL je příkladem nejlepších praktik.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Nepřetržitá dostupnost Přístup nebo návrh, jak dosáhnout 100% dostupnosti. Nepřetržitě dostupná služba IT nemá ani plánované odstávky ani neplánované výpadky.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Nepřímé náklady Náklady na poskytování služeb IT, které nemohou být v celém rozsahu přiřazeny konkrétnímu zákazníkovi. Např. náklady na sdílené servery nebo softwarové licence. Bývají označovány i jako režie. Viz Přímé náklady.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
CSI Neustálé zlepšování služeb Etapa životního cyklu služby IT a zároveň název jedné ze základních publikací ITIL. Neustálé zlepšování služeb zodpovídá za zvyšování úrovně procesů Správy služeb IT a samotných služeb IT. Průběžným měřením výkonnosti poskytovatele služeb IT a zlepšováním procesů, služeb IT a IT infrastuktury se zvyšuje hospodárnost, efektivita a nákladová efektivita. Viz Demingův cyklus, koncepce: plánuj -dělej - kontroluj - jednej.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Norma / standard Povinný požadavek. Např. ISO/IEC 20000 (mezinárodní norma), vnitřní bezpečnostní standard konfigurace UNIXu nebo vládní standard pro správu finančních záznamů. Termínu norma je používáno také v souvislosti se soubory postupů nebo specifikacemi uveřejněnými organizací zabývající se normami jako např. ISO nebo BSI. Viz Směrnice.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Obecné systémové architektury Pomáhají při výběru a integraci specifických služeb ze základní architektury při tvorbě obecných (znovupoužitelných) řešení nad více doménami. Mezi charakteristiky obecných systémových architektur patří:
• Každá obecná systémová architektura (bezpečnostní architektura, architektura pro řízení, architektura počítačové sítě) je nekompletní z pohledu funkce informačního systému, ale je kompletní z pohledu konkrétního zájmu (bezpečnost, říditelnost, infrastruktura).
• Reflektuje specifické požadavky pro konkrétní doménu.
• Definuje specifické stavební bloky pro konkrétní doménu.
• Definuje technologické standardy pro implementaci stavebních bloků.
• Poskytuje stavební bloky pro jednoduché znovupoužití a nižší náklady.
český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Objekt Pasivní element, který má relevanci z procesního pohledu.   ArchiMate  
  Objekt práva Objektem právního vztahu je to, k čemu směřují vzájemná práva a povinnosti subjektů. Zejména to mohou být:
– věci, ve smyslu ovladatelných hmotných předmětů (auto),
– hmotné objekty mající povahu živých tkání, pokud nejsou právně kvalifikovány jako věci (transplantát),
– výsledky tvůrčí duševní činnosti (život),
– práva (převod pohledávky).
Platí plně i pro vztahy relevantní vzhledem k veřejné správě. Výklad OHA  
  Obnovení Navrácení konfigurační položky nebo služby IT do fungujícího stavu. Obnova služby IT často zahrnuje obnovu dat do známého konzistentního stavu. Po obnově jsou někdy nutné ještě další kroky předtím, než je služba IT opět dostupná uživatelům (vrácení do původního stavu).   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Obsahový rámec TOGAF Architecture Content Framework poskytuje strukturální model pro architektonický obsah, což umožňuje konzistentní definici, strukturování a prezentaci architektonických produktů.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Ocenění/Stanovení ceny Ocenění je činnost směřující ke stanovení výše poplatku zákazníka.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
OHA Odbor Hlavního architekta eGovernmentu Útvar Ministerstva vnitra ČR sloužící ke koordinaci a konzultaci v rámci ICT architektury celé veřejné správy a eGovernmentu. Posuzuje záměry a ICT projekty a vyjadřuje se k nim svými stanovisky, koordinuje tvorbu architektury v ČR, konzultuje pro architekty v jednotlivých úřadech a v neposlední řadě zpracovává a vynucuje Národní architektonický plán Útvar Hlavního architekta eGovernmentu (dále jen „OHA") je odborem organizačně zařazeným na Ministerstvu vnitra ČR. OHA má nadresortní působnost, to znamená, že je pověřen a zodpovědný za koordinaci a vedení rozvoje eGovernmentu v celé veřejné správě. Samotný eGovernment zahrnuje nejen samotné informační technologie, ale také optimalizaci a zjednodušování služeb veřejné správy vázané na legislativní prostředí. Z pohledu právních předpisů vykonává OHA vybrané povinnosti svěřené Ministerstvu vnitra zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020. Posláním a hlavními činnostmi vykonávanými OHA jsou:

1)Stanovování architektonických a dalších standardů pro digitalizaci veřejné správy a podpora zvyšování digitálních schopností jednotlivých orgánů veřejné správy prostřednictvím vyhledávání a sdílení osvědčené praxe.
2)Působení jako centrum digitálních expertíz včetně podpory objevování nových myšlenek a rozvojových záměrů.
3) Řízení rozvoje sdílených služeb eGovernmentu a jejich efektivního využívání.
4) Posuzování a schvalování významných ICT projektů veřejné správy k realizaci zahrnující jejich kontrolu a zajištění oprav ve fázi před vypsáním veřejné zakázky.
5) Koordinace činností k zavedení Nařízení eIDAS (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. Července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES) do praxe.
6) Řízení, podpora a koordinace otevřených dat vykonávaná Národním koordinátorem otevřených dat působícím na OHA.
7) Připomínkování veškeré nové legislativy na soulad s digitálními požadavky a vizí veřejné správy 21. století.
8) Výkon Pracovního výboru pro architekturu a strategii zřízeného v rámci Rady vlády pro informační společnost. Členy Pracovního výboru jsou zástupci jednotlivých resortů, Asociace krajů a Svazu měst a obcí. Pracovní výbor zasedá jednou za dva měsíce a je hlavní platformou pro sdílení architektonických znalostí a zkušeností.

Nezbytnost existence centrální autority pro koordinaci a řízení elektronizace veřejné správy potvrzují vedle tuzemských také zahraniční zkušenosti. Všechny země s vysokou úrovní eGovernmentu mají obdobnou jednotku zřízenu, bez ohledu na její konkrétní organizační zařazení, kdy v Evropě fungují modely samostatné agentury podřízené ministerskému předsedovi nebo některému z ministrů, útvaru na některém z ministerstev (nejčastěji financí nebo vnitra) či samostatného ministerstva pro informační technologie.
Výklad OHA  
NaSaPO odvozený objekt Národní sady prostorových objektů 1: V reálném světě: objekt, který je skladebný ze základních objektů Národní sady prostorových objektů.   Usnesení vlády ČR č. 815/2014, Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie), kap. 9. - Slovník pojmů
  odvozený objekt Národní sady prostorových objektů 2: V modelovém světě: geoprvek, které je možné modelovou generalizací vytvořit (odvodit) ze základních objektů Národní sady prostorových objektů (sekundární datový model).   Usnesení vlády ČR č. 815/2014, Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie), kap. 9. - Slovník pojmů
  Ohodnocení služby Měření celkových nákladů na dodávku služby IT a celkové hodnoty této služby IT pro business. Ohodnocení služby pomáhá businessu a dodavateli služeb IT dohodnout hodnotu služby IT.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Omezení Externí faktor, který omezuje zvolený postup pro naplnění cílů.   TOGAF  
  On-premise architektura Architektura, která umožní vytvářet izolované aplikace nebo databáze pro jednotlivé zákazníky či firmy. V praxi to znamená, že i při provozu v cloudu jsou taková řešení bezpečnější a robustnější než čistě cloudová. Pokud totiž dojde k nějakému poškození, týká se to pouze jedné instalace, jednoho zákazníka. ManagementMania  
  Operativní / provozní Nejnižší ze 3 úrovní plánování a dodávky (strategická, taktická, operativní). Operativní činnosti zahrnují každodenní nebo krátkodobé plánování nebo poskytování podnikových procesů nebo procesů Správy služeb IT. Termín provozní je taky synonymum pro stav V provozu.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
SPO Optimalizace poskytování služeb Analýza peněžních prostředků a omezení služby IT sloužící k rozhodnutí, zda jiný způsob dodávky služby může snížit náklady nebo zlepšit kvalitu.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Organizace Společnost, právní jednotka nebo jiná instituce. Příkladem institucí, které nejsou společnostmi, je Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) nebo itSMF. Termín organizace je občas užíván k označení jednotky, která disponuje lidmi, zdroji a rozpočtem. Například projektová nebo podniková jednotka.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Otevřená data Informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat.   Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím § 3, odst. 11,
  Otevřené specifikace Veřejné specifikace, které jsou spravovány otevřeným procesem založeným na veřejném koncensu s cílem v průběhu času akomodovat nové technologie a zajistit konzistenci s mezinárodními standardy.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Otevřený formát Formát datového souboru, který není závislý na konkrétním technickém a programovém vybavení a je zpřístupněn veřejnosti bez jakéhokoli omezení, které by znemožňovalo využití informací obsažených v datovém souboru   Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím § 3, odst. 8,
  Otevřený systém Systém, který implementuje dostatečné otevřené specifikace, např. služby, a podpůrné formáty, aby byl umožněn správně navržený aplikační software:
• jenž bude možno jen s minimálními úpravami přenášet mezi velkou škálou systémů,
• který bude spolupracovat s dalšími aplikacemi na lokálních a vzdálených systémech a
• který bude interagovat s uživateli způsobem, který usnadňuje uživatelskou přenositelnost
  český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Outsourcing Využívání externích dodavatelů služeb ke správě služeb IT. Viz Dodavatel služeb třetího typu.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Ověřování Proces, zodpovědný za posouzení nové nebo změněné služby IT z hlediska řízení rizik, pomáhá posoudit, zda je vhodné pokračovat v provádění změny. Ověřování je také využíváno pro srovnání skutečného výstupu s výstupem předpokládaným nebo porovnání jedné alternativy s druhou.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Paretův princip Technika užívaná pro stanovení priorit činností. Paretův princip říká, že 80 % hodnoty jakékoliv činnosti je dosaženo 20% vyvinutého úsilí. Paretova analýza se používá také ve Správě problémů pro stanovení priority zkoumání možných příčin problémů.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Pilotní implementace Omezené nasazení služby IT, releasu nebo procesu do provozního prostředí. Pilotní implementace pomáhá snižovat riziko a získat zpětnou vazbu a akceptaci uživatele. Viz Ověřování.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Plán Detailní návrh definující činnosti a zdroje nezbytné k dosažení stanovených cílů. Například plán zavedení nové služby IT nebo procesu. ISO/IEC 20000 požaduje plán pro správu každého procesu Správy služeb IT.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Plán dostupnosti Plán, který zaručuje, že současné i budoucí požadavky na dostupnost služby IT budou poskytovány nákladově efektivním způsobem.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
BCP Plán kontinuity businessu Plán, který definuje kroky potřebné k obnovení podnikových procesů po jejich narušení. Plán identifikuje spouštěcí mechanismy pro vyvolání, osoby, které mají být zainteresovány, komunikaci apod. Plán kontinuity služeb IT je podstatnou částí Plánu kontinuity businessu (BCP).   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Plán kontinuity služeb IT Plán stanovující kroky nezbytné pro obnovení jedné či více služeb IT. Plán také identifikuje spouštěcí mechanismy, zainteresované osoby, komunikaci atd. Plán kontinuity služeb IT by měl být součástí Plánu kontinuity businessu.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Plán realizace Dlouhodobý abstraktní plán pro změny v businessu nebo technologiích, typicky zasahující do někalika disciplín. Běžná použití například:
• Pán realizace technologií,
• Plán realizace architektury.
  český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Plán transformace Plán transformace pracuje s rozdíly identifikovanými v dokumentu Definice architektury a vyvíjí přístup k odstranění těchto rozdílů. Požadované práce jsou vyhodnoceny jako portfolio pracovních balíčků, které jsou rozvrženy na časové ose. Také plán realizace architektury, nebo implementační plán architektury.
Plán postupu, většinou s harmonogramem a přiřazením konkrétních potřebných materiálních, personálních a finančních zdrojů.
český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Plán změn Dokument, shrnující všechny schválené změny a datum jejich plánované implementace. Plánu změn se někdy říká i plán budoucích změn (FSC) přestože obsahuje informace i o změnách, které již byly implementovány.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Plán zvládání rizik Plán, který:
• obsahuje cíle a přínosy bezpečnostních opatření pro zvládání rizik,
• určuje:
- osoby zajišťující prosazování bezpečnostních opatření pro zvládání rizik,
- potřebné finanční, technické, lidské a informační zdroje,
- termíny zavedení opatření,
- popis vazeb mezi riziky a příslušnými bezpečnostními opatřeními.
  Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti
včetně Přílohy č. 5, bod 2.6.
§ 5, písm. g), h) a i)
  Plánovaná odstávka Schválený čas, po který služba IT nebude dostupná. Plánovaná odstávka je často využívána pro údržbu, upgrade a testování.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Plánování Činnost vytvářející jeden či více plánů. Například Plánování kapacit.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Plánování a podpora přechodů Proces zodpovědný za plánování všech procesů přechodů služeb a koordinaci potřebných zdrojů. Tyto procesy přechodů služeb jsou Správa změn, Správa aktiv služeb a konfigurací (SACM), Správa releasů a nasazení, Validace a testování služby, Ověřování a Správa znalostí.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Plánování kapacit Činnost Správy kapacit odpovědná za vytvoření kapacitního plánu.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Plánování migrace Jak se přesunout z výchozí do cílové architektury finalizací detailního implementačního a migračního plánu.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Plánování úloh Plánování a řízení provádění softwarových úloh, které jsou součástí poskytování služby IT. Plánování úloh je vykonáváno Správou provozu IT. Často je zautomatizován využitím softwarových nástrojů, které zpracovávají dávkové úlohy nebo Online úlohy ve specifických časech během dne, týdne, měsíce nebo roku.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
P-D-C-APlánuj-Dělej- Kontroluj-Jednej Čtyřstupňový cyklus řízení procesů, navržený Edwardem Demingem. Plan-Do-Check-Act je také nazýván Demingovým cyklem.
• PLÁNUJ: Navrhni nebo reviduj procesy, které podporují poskytování služeb IT.
• DĚLEJ: Realizuj Plán a řiď proces.
• KONTROLUJ: Měř procesy a IT služby, srovnávej s cíli a vytvářej reporty.
• JEDNEJ: Plánuj a zaváděj změny vedoucí ke zlepšení procesů.
  ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Platforma Místo, které umožňuje propojení různých hráčů a přináší uživatelům výhody, které plynou ze zapojení všech ostatních stran do práce platformy. Digitální platformy tvoří základ pro mnohostranné trhy, kdy mezi zainteresované stany patří výrobci, spotřebitelé, majitelé a poskytovatelé.   Výklad OeG  
  Platforma Kombinace technologický produktů a komponent, které umožňují provoz aplikačního softwaru.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Platforma Skupina technických a programových prostředků, která se používá pro společný vývoj nebo použití.   Výklad OHA  
  Platformová služba Technická schopnost (capability) požadovaná od podpůrné infrastruktury, podporující dodávku aplikací   TOGAF  
  Plató/ přechodová architektura Relativně stabilní stav architektury, který existuje v průběhu určitého časového úseku.   ArchiMate  
Podatelna Veřejnoprávní původce přijímá doručené dokumenty v podatelně. V případě doručeného dokumentu předaného veřejnoprávnímu původci mimo podatelnu a dokumentu vytvořeného z podání nebo podnětu učiněného ústně, který se považuje za dokument doručený, veřejnoprávní původce zajistí jeho bezodkladné předání podatelně nebo bezodkladné provedení úkonů stanovených touto vyhláškou v souvislosti s příjmem, označením a evidencí dokumentů příslušnou organizační součástí veřejnoprávního původce. Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby §2 odst 1 
EA Podniková architektura Totéž jako "Architektura úřadu". Totéž jako "Architektura úřadu". český překlad výkladového slovníku TOGAF 9.1  
  Podniková jednotka Část podniku mající své vlastní plány, metriky, příjmy a náklady. Každá podniková jednotka vlastní aktiva a používá je k vytváření hodnot pro zákazníky ve formě zboží a služeb.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Podniková služba. Podporuje podnikové dovednosti (business capabilities) prostřednictvím jednoznačně definovaného rozhraní a je jednoznačně formálně řízena organizací (například má SLA smlouvu).   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
ERP Podnikové plánování zdrojů Kompletní sada integrovaných aplikací, která pokrývá hlavní podpůrné funkce organizace, např.: fakturace, lidské zdroje, mzdy, zásoby, objednávky, logistika, výroba. komplexní podnikový software, který slouží k řízení firemních zdrojů. Zkratkou ERP se označuje celá kategorie podnikových informačních systémů, která zahrnuje komplexní správu a řízení zdrojů organizace, typicky finanční zdroje, lidské zdroje, materiálové hospodářství a další. český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Podnikový proces Proces, jenž je vlastněn a prováděn businessem. Podnikový proces přispívá k dodávce produktu nebo služby zákazníkovi businessu. Např. maloobchodník může mít nákupní proces, jenž pomáhá dodávce služeb jeho obchodním zákazníkům. Mnoho podnikových procesů je závislých na službách IT.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Podnikový provoz Každodenní provádění, sledování a správa podnikových procesů.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Podpůrná skupina Skupina technicky zdatných lidí. Poskytují technickou podporu nutnou pro všechny procesy Správy služeb IT.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Podpůrná služba Služba, která umožňuje nebo rozšiřuje hlavní službu. Např. adresářová služba nebo zálohovací služba. Viz Balíček služby.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
UC Podpůrná smlouva Smlouva mezi dodavatelem služeb IT a třetí stranou. Třetí strana dodává zboží nebo služby, které podporují dodávku služby IT zákazníkovi. Podpůrná smlouva definuje cíle a odpovědnosti, které jsou požadovány za účelem splnění cílů úrovně služeb v rámci SLA.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Pohled Reprezentace souvisejících zájmů. Pohled se naskýtá z odpovídajícího hlediska. Pohled na architekturu je realizován modelem, který upřednostňuje zájmy zainteresovaných subjektů. Pohled nemusí být vždy v grafické podobě (diagram).   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Politika Formálně dokumentovaná očekávání a záměry vedení. Politiky jsou využívány k přímým rozhodnutím a zajištění konzistentního a vhodného rozvoje a implementaci procesů, norem, rolí, činností, infrastruktury IT atd..   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Politika (Strategický cíl) Politikou, nebo strategickým cílem reaguje úřad nebo volení zástupci na vyhodnocení působení vnějšího vlivu (driver). Politika se realizuje konkrétními činnostmi, které vytvářejí výstupy, zatímco konzumují zdroje.   Výklad OHA  
  Pomyslné zpoplatnění Přístup ke zpoplatnění služeb IT. Poplatky jsou zákazníkům vypočítávány, ti jsou o nich informováni, ale nedochází k opravdovému převodu peněz. Pomyslné zpoplatnění se někdy používá pro zvýšení povědomí zákazníků o tom, jaké náklady vznikají, nebo jako přechodný stav během zavádění skutečného zpoplatnění.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Popis pracovní pozice Dokument stanovující role, odpovědnosti, dovednosti a znalosti potřebné pro konkrétní osobu. Jeden popis pracovní pozice může obsahovat několik rolí, například role manažera Správy konfigurací a manažera Správy změn mohou být prováděny jednou osobou.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Portál Internetová stránka, sloužící jako průvodce nebo místo vstupu na internet a obvykle obsahující vyhledávač nebo soubor odkazů na jiné stránky uspořádané zejména podle témat. Ve veřejné správě ČR rozlišujeme vzájemně propojené (federované) portály tří typů:
- univerzální (PVS, včetně Portálu občana)
- agendové portály ústředních správních úřadů
- územní portály úřadů územních samospráv.
Výklad OHA  
PO Portál občana Součást Portálu veřejné správy, která zprostředkovává přístup k elektronickým službám státu. Jde o osobní prostor ve vztahu ke službám orgánů veřejné moci, nabídne občanovi zejména realizaci úplného elektronického podání, zajištění výstupů z informačních systémů veřejné správy, informace o stavu jednotlivých úkonů, které občan učinil vůči konkrétním orgánům veřejné moci, a dále například osobní archiv dokumentů. Občané mohou vstupovat do Portálu občana prostřednictvím přístupu se zaručenou elektronickou identitou např. e-občankou, datovou schránkou nebo jednorázovým heslem, a to buď samoobslužně (pomocí počítače, tabletu a mobilu) nebo zprostředkovaně z kontaktních míst veřejné správy.   Výklad OeG  
Portál otevřených dat Internetová aplikace zastřešující problematiku otevřených dat veřejné správy ČR se strukturovaným uživatelským rozhraním dle typů přistupujících uživatelů. Portál obsahuje odkaz na NKOD (Národní katalog otevřených dat), standardy publikace a katalogizace otevřených dat, připravené vzorové dokumenty, publikační plány, datové sady, detailní popisy procesů a činností spojených s publikací otevřených dat.   https://opendata.gov.cz/start  
PVS Portál veřejné správyInformační systém veřejné správy zajišťující přístup k informacím veřejných orgánů a komunikaci s veřejnými orgány. Správcem portálu veřejné správy je ministerstvo. Portál veřejné správy zajišťuje přístup k informacím získaným na základě informační činnosti veřejných orgánů zejména v oblasti sociálního zabezpečení, zdravotnického zabezpečení, správy veřejných financí, dotací, veřejných zakázek, státní statistické služby, evidence a identifikace osob, jejich součástí a práv a povinností těchto osob či jejich součástí a tvorby a publikace právních předpisů. Portál veřejné správy zajišťuje komunikaci s veřejnými orgány prostřednictvím datových schránek, prostřednictvím přístupu se zaručenou identitou do informačních systémů veřejné správy nebo elektronických aplikací spravovaných těmito veřejnými orgány a prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy. Portál veřejné správy dále zajišťuje přístup k informacím fyzických osob a právnických osob, zejména k formulářům v elektronické podobě těchto osob, a komunikaci s fyzickými osobami a právnickými osobami. Portál veřejné správy zajišťuje přístup k informacím fyzických osob a právnických osob na základě písemné smlouvy mezi správcem portálu veřejné správy a fyzickou osobou, k jejímž informacím je zajištěn přístup, nebo právnickou osobou, k jejímž informacím je zajištěn přístup; písemná smlouva se nevyžaduje, stanoví-li fyzické osobě nebo právnické osobě povinnost zpřístupnit informaci prostřednictvím portálu veřejné správy zákon. Fyzická osoba, k jejímž informacím je zajištěn přístup, a právnická osoba, k jejímž informacím je zajištěn přístup, hradí za zajištění tohoto přístupu úplatu; to neplatí, stanoví-li fyzické osobě nebo právnické osobě povinnost zpřístupnit informaci prostřednictvím portálu veřejné správy zákon. Úplata je příjmem státního rozpočtu, vybírá ji správce portálu veřejné správy. Správce portálu veřejné správy stanoví podmínky, za kterých budou informace fyzických osob nebo právnických osob prostřednictvím portálu veřejné správy zpřístupněny, a pravidla pro stanovení výše úplaty a způsob její úhrady a zveřejní je na portálu veřejné správy. Portál veřejné správy umožňuje fyzické osobě zápis dokladu, průkazu, osvědčení nebo jiné veřejné listiny za účelem zasílání informace o končící platnosti této veřejné listiny na kontaktní údaj a zápis sériového čísla, vydavatele a platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis. Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy§ 6g odst. 1
  Portfolio Kompletní množina změnových aktivit, nebo systémů, které existují v organizaci, nebo v její části. Příkladem může být aplikační portfolio, projektové porfolio.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Portfolio služeb Úplná sada služeb, která je spravována poskytovatelem služeb. Portfolio služeb je používáno k správě celého životního cyklu všech služeb, obsahuje tři kategorie: zásobník služeb (navržených nebo ve vývoji), katalog služeb (v provozu nebo připravené k nasazení) a stažené služby. Viz Správa portfolia služeb.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Portfolio zákazníků Databáze nebo strukturovaný dokument sloužící k zaznamenání všech zákazníků poskytovatele služeb IT. Portfolio zákazníků reprezentuje pohled manažera pro vztahy s businessem na zákazníky, kterým jsou poskytovány služby poskytovatele služeb IT. Viz Portfolio služeb.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Porucha Ztráta schopnosti provozu provozovat službu podle specifikace nebo dodávat požadovaný výstup. Termín Porucha může být použit ve vztahu ke službám IT, procesům, činnostem, konfiguračním položkám atd. Porucha často způsobuje incident.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
ASP Poskytovatel aplikační služby Externí poskytovatel služby, který poskytuje služby IT prostřednictvím aplikací, které běží v prostorách poskytovatele služby. Uživatelé přistupují k aplikacím prostřednictvím síťového připojení k poskytovateli služby.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Poskytovatel ICT služby Organizace nebo útvar, který odpovídá za zajišťování poskytování ICT služeb   Výklad OHA  
  Poskytovatel otevřených dat Správce informačního systému veřejné správy nebo jiný povinný subjekt, který poskytuje otevřená data dle zvláštního právního předpisu. Povinnými subjekty, které mají podle zákona o svobodném přístupu k iniformacím povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Dále jsou to ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.   Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
+ výklad OHA
§ 2, odst (1,2)
  Poskytovatel služeb druhého typu Interní poskytovatel služeb, který dodává sdílené služby IT více než jedné podnikové jednotce.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Poskytovatel služeb prvního typu Interní poskytovatel služeb v rámci podnikové jednotky. Uvnitř organizace může být několik poskytovatelů prvního typu.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Poskytovatel služeb třetího typu Poskytovatel služeb, který dodává služby IT externím zákazníkům.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Posouzení Výstup z nějaké analýzy některého motivátoru.   ArchiMate  
  Posouzení Inspekce a analýza sloužící ke kontrole toho, zda jsou dodržovány normy/standardy a směrnice, zda jsou záznamy přesné a zda jsou dosahovány cíle hospodárnosti a efektivity.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Posouzení rizik Úvodní kroky Správy rizik. Provádí se analýza hodnoty aktiv pro business, ve vztahu k těmto aktivům se identifikují hrozby a vyhodnocuje se zranitelnost každého aktiva z hlediska těchto hrozeb. Posouzení rizik může být kvantitativní (založené na numerických hodnotách) nebo kvalitativní.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Postup Dokument obsahující kroky, které specifikují, jak uskutečnit činnost. Postupy jsou definovány jako část procesů.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Postupná obnova Varianta obnovy, známá také jako Studená záloha. Jsou přijata taková opatření, která mohou obnovit službu IT v období delším než 72 hodin. Postupná obnova typicky užívá přenosná nebo stálá zařízení, která mají vytvořeno kontrolované prostředí a síťové připojení, ale neobsahují počítačové systémy. Hardware a software jsou instalovány jako součást Plánu kontinuity služeb IT.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Potenciál služby Celková možná hodnota veškerých způsobilostí a zdrojů poskytovatele služeb IT.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Použitelnost Snadnost, s níž je aplikace, produkt nebo služba IT používána. Požadavky na použitelnost jsou často obsaženy ve formulaci požadavků.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Požadavek Vyjádření, jež převádí nebo vyjadřuje potřebu a její asociované omezení   ISO/IEC/IEEE 29148:2011  
  Požadavek na architektonickou práci Dokument, který je zaslán od sponzorující organizace organizaci aplikující architekturu, aby spustila cyklus rozvoje architektury. Požadavek na architektonickou práci může být vytvořen, jako výstup přípravné fáze, jako výsledek schváleného požadavku na změnu architektury, nebo jako referenční podmínky pro architektonickou práci pocházející z plánování migrace.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
RFC Požadavek na změnu Formální návrh na provedení změny. RFC obsahuje detaily navrhované změny a může být zaznamenán papírově nebo elektronicky. Pojem RFC je často nesprávně používán ve smyslu záznamu o změně nebo ve smyslu změny samotné.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Práva Oprávnění nebo povolení přidělené uživateli nebo roli. Například právo měnit konkrétní data nebo autorizovat změnu.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  PRINCE2 Standardní britská vládní metodologie pro řízení projektů. Další informace na http://www.ogc.gov.uk/prince2/.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Princip Normativní vlastnost všech systémů v daném kontextu nebo způsob jakým jsou realizovány.   ArchiMate  
  Princip architektury Kvalitativní tvrzení, které by mělo být naplněno implementovanou architekturou. Princip obsahuje zdůvodnění a míru důležitosti.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Priorita Kategorie používaná pro identifikaci relativní významnosti incidentu, problému nebo změny. Priorita je založena na dopadu a naléhavosti, je užívána pro identifikaci požadovaného času pro činnosti, které je nutno provést. Např. SLA může určit, že incidenty s prioritou 2 musí být vyřešeny do 12 hodin.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Prioritizace Proces jehož cílem je stanovení (určení) pořadí.   Výklad OHA  
  Problém Příčina jednoho nebo více incidentů. Příčina obvykle není známa v čase vytvoření záznamu o problému a proces Správy problémů je odpovědný za jeho další zkoumání.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Proces Strukturovaná množina činností navržená pro dosažení určitého specifického cíle. Proces má jeden či více definovaných vstupů a přetváří je do definovaných výstupů. Proces může obsahovat jakékoli role, odpovědnosti, nástroj a manažerské kontrolní mechanismy požadované pro spolehlivou dodávku výstupů. Proces může v případě potřeby definovat politiky, normy/standardy, směrnice, činnosti a pracovní instrukce.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Procesní manažer Role odpovědná za provozní správu procesu. Mezi odpovědnosti procesního manažera spadá plánování a koordinace všech činností požadovaných pro provedení, monitorování procesu a jeho vykazování. Projeden proces může existovat více procesních manažerů, např. regionální manažeři změn nebo manažeři kontinuity služeb IT pro každé datové centrum. Role procesního manažera je často přiřazována osobě, která vykonává roli vlastníka procesu, avšak tyto role mohou být u větších organizací odděleny.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Produkční prostředí Synonymum pro Provozní prostředí.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Produkt (veřejná správa pro životní situace) Zboží nebo služba, které je doprovázeno obchodními podmínkami (kontraktem, SLA), dokumentací, daty, servisem a dalšími součástmi. Produkt dokáže řešit potřeby klienta, v našem případě jeho (životní) situaci ve vztahu k veřejné správě, plynoucí z jeho nastalé životní události.   Výklad OHA  
  Profil Množina jednoho nebo více základních standardů, případně identifikace tříd, podmnožin, voleb a parametrů těchto základních standardů nutných pro dosažení konkrétní funkce.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
UP Profil uživatele Vzorek poptávky uživatele po službách IT. Každý profil uživatele zahrnuje jeden nebo více vzorků obchodní činnosti.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Program Koordinovaná množina projektů realizující přínos pro organizaci.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Program Skupina projektů a činností které jsou plánovány a řízeny koordinovaně za účelem dosažení celkové množiny vztažených cílů a dalších výstupů.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
PRINCE Projects IN Controlled Environments - 2 Viz PRINCE2.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Projekt Množina aktivit vedoucí ke změně, která má přínos pro organizaci.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Projektovaná odstávka služby Dokument mapující dopady plánovaných změn, údržby a testovacích plánů na schválené úrovně služby.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
PPDF Propojený datový fond Propojený datový fond (také jako PPDF), tematická oblast tvořená především referenčním rozhraním veřejné správy.
Skládá se ze systémů: Informační systém Základních registrů, Základní registry, eGovernment Online Service Bus, spolupracující Agendové informační systémy.
Slouží k propojení úřadu a sdílení dat mezi nimi, podporuje heslo "Obíhají data, ne občan" Výklad OHA  
  Propustnost Míra počtu transakcí nebo jiných operací vykonaných za určitou dobu. Např. 5000 e-mailů poslaných za hodinu nebo 200 diskových l/O operací za sekundu.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Prostorová data 1) Data, jejichž nutnou součástí jsou údaje o poloze v prostoru vyjádřená zpravidla ve formě souřadnic a topologie.
2) Počítačově zpracovatelná forma dat týkající se objektů a jevů přímo nebo nepřímo vztažených k místu na Zemi
  Usnesení vlády ČR č. 815/2014, Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie), kap. 9. - Slovník pojmů
  Prostorová informace Informace získaná interpretací prostorových dat a vztahů mezi nimi.   Usnesení vlády ČR č. 815/2014, Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie), kap. 9. - Slovník pojmů
  Prostorový objekt 1) V reálném světě: jednotlivý existující jev, např. konkrétní řeka, ulice.
2) V modelovém světě: synonymum pro entitu nebo geoprvek.
  Usnesení vlády ČR č. 815/2014, Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie), kap. 9. - Slovník pojmů
  Prostředí Část infrastruktury IT používané ke specifickým účelům. Např. provozní prostředí, testovací prostředí, prostředí pro sestavení. Je možné, aby jednu konfigurační položku sdílelo více prostředí, např. provozní a testovací prostředí mohou využít různých segmentů jediného sálového počítače. Používá se i pro označení fyzického prostředí jako např. instalační prostředí, klimatizace, napájení apod.. Prostředí je také používáno ve významu externích podmínek, které mají na něco dopad.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Prostředí architektury Reprezentace používaných nebo plánovaných aktiv v konkrétním čase.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Protiopatření Termín Protiopatření bývá používán pro všechny typy řízení, nejčastěji ale v souvislosti s opatřeními, která zvyšují odolnost, odolnost proti poruchám nebo spolehlivost IT služby.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Provoz IT Činnosti prováděné Řízením provozu IT včetně Správy konzolí, plánování úloh, zálohování a obnovování a Správy tisků a výstupů. Provoz IT je používán rovněž jako synonymum pro Provoz služeb.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Provoz služeb Fáze životního cyklu služby IT. Provoz služeb zahrnuje řadu procesů a funkcí. Provoz služeb je také název jedné ze základních publikací ITIL.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Provozní doba podpory Doba, po kterou je poskytována podpora uživatelům. Většinou je to doba, kdy je dostupný Service Desk. Provozní doba podpory by měla být definována v dohodě o úrovni služeb a může být odlišná od provozní doby služby. Např. provozní doba služby může být 24 hodin denně, ale provozní doba podpory může být od 7:00 do 19:00.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Provozní doba služby Dohodnutá doba, po kterou by jednotlivá služba IT měla být dostupná. Např. pondělí - pátek 8:00 - 17:00 s výjimkou státních svátků. Provozní doba by měla být definována v dohodě o úrovních služeb.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Provozní náklady Náklady spojené s provozováním služeb IT. Často se jedná o opakující se platby. Například personální náklady, údržba technického vybavení a elektřina (také známo jako „běžné výdaje" nebo „náklady účetního období"). Viz Investiční náklady.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
Provozovatel (služeb) ISVS (informačního systému veřejné správy) Úřad nebo útvar, de-facto (reálně, skutečně) provozující ISVS nebo provozní systém, který dané ICT služby pro agendu pro provozní funkci poskytuje.   Výklad OHA  
Provozovatel ISVS Provozovatel informačního systému veřejné správy Osoba nebo její součást, která zajišťuje funkčnost technických a programových prostředků tvořících informační systém veřejné správy. Provozováním informačního systému veřejné správy může správce pověřit jiné osoby nebo jejich součásti, pokud to jiný zákon nevylučuje  Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy § 2 písm. d)
  Provozovatel základní služby Orgán nebo osoba, která poskytuje základní službu a která je určena Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost podle § 22a; pro účely plnění informační povinnosti se za provozovatele základní služby považují též orgány a osoby:
• správce a provozovatel informačního systému kritické informační infrastruktury,
• správce a provozovatel komunikačního systému kritické informační infrastruktury
  Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 - čl. 5, odst. 7.
§ 2, písm. k),
  První úroveň podpory První úroveň v hierarchii podpůrných skupin začleněných do řešení incidentů. Každá vyšší úroveň má k dispozici specialisty s hlubšími znalostmi nebo má více času nebo dalších zdrojů. Viz Eskalace.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Přechodná architektura Formální popis stavu architektury v konkrétním časovém úseku, který je podstatný z pohledu životního cyklu architektury. Jedna nebo více přechodových architektur může být použito pro demonstraci posunu z výchozí do cílové architektury.   český překlad výkladového slovníku TOGAF 9.1 
ORG Převodník identifikátorů ORG (převodník identifikátorů) slouží jako matice jednotlivých AIFO a ZIFO pro jednotlivé agendy veřejné správy. ORG je jediný systém, který ví, v jaké agendě je fyzická osoba vedena a s jakým identifikátorem. Správcem Registru obyvatel je Úřad na ochranu osobních údajů.   Výklad OHA  
  Příležitosti a řešení Tato kapitola popisuje proces identifikace prostředků pro dodávku navrženého řešení (projektů, programů či portfolií), které efektivně dodají Cílovou architekturu identifikovanou v předešlé fázi.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Přímé náklady Náklady na poskytování IT služeb, které lze jako celek zcela přiřadit konkrétnímu zákazníkovi, nákladovému středisku, projektu apod. Např. náklady na poskytování nesdíleného serveru nebo licence software. Viz Nepřímé náklady.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Případová studie (Byznys case) Obhájení význačné položky výloh. Zahrnuje informace o nákladech, přínosech, variantách, sporných bodech, rizikách a možných problémech. Viz Analýza nákladů a přínosů.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Připravenost k byznys transformaci Technika známá jako hodnocení připravenosti k business transformaci se používá před provedením zásadní organizační změny.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Přírůstek schopnosti Ucelená část architektury schopnosti, která poskytuje specifickou hodnotu. Schopnost je kompletně realizována v případě, že všechny přírůstky jsou imlementovány.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Přiřazení Vztah přiřazení spojuje prvky chování s aktivními elementy (např. role, komponenty), které je provádějí nebo role s účastníky, kteří je plní.   ArchiMate  
  Přístup Přístupová vazba modeluje přístup prvků chování k procesním a datovým objektům.   ArchiMate  
  Přístup se zaručenou identitou přístup do informačního systému veřejné správy nebo elektronické aplikace s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci, při jehož vydání nebo v souvislosti s ním anebo v souvislosti s umožněním jeho využití byla totožnost osoby ověřena státním orgánem, orgánem územního samosprávného celku nebo orgánem veřejné moci, který není státním orgánem ani orgánem územního samosprávného celku, nebo který byl vydán v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace Jedná se o způsob jednoznačné zabezpečené elektronické identifikace osoby. Elektronická identifikace probíhá např. při přihlášení k el. bankovnictví nebo ke el. službám úřadů. Prostředkem pro elektronickou identifikaci v ČR garatnovanou státem je eObčanka a rovněž také prostředek JMÉNO-HESLO-SMS.  Zákon č. 365/2000 Sb.,o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů § 2 písm t) 
  RACI Model užívaný pro definování rolí a zodpovědností. RACI je zkratka anglického Responsible, Accountable, Consulted a Informed (provádí/realizuje, zodpovídá, konzultovaný, informovaný).   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Rámec architektury Konceptuální struktura používající se pro rozvoj, implementaci a údržbu architektury.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Reaktivní monitorování Monitorování, které vyvolá činnost jako reakci na událost. Například spuštění dávkové úlohy po zpracování předchozí dávkové úlohy nebo zaznamenání incidentu, když se vyskytla chyba.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Realizace Vztah realizace spojuje logickou entitu s více konkrétní entitou, která ji realizuje.   ArchiMate  
  Realizace architektury Artefakty pro realizaci architektury dokumentují plán změn a ukazují přechod mezi stavy architektury včetně závazných prohlášení, které řídí implementaci architektury.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Reciproční dohoda Varianta obnovy. Dohoda mezi dvěma organizacemi o sdílení zdrojů v případě nouzového stavu. Např. využití prostoru v počítačovém sále nebo použití sálového počítače.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Referenční bod ve srovnávacím testu (benchmark) Zaznamenaný stav něčeho ve specifickém časovém okamžiku. Benchmark může být vytvořen pro konfiguraci, proces nebo jakoukoli jinou množinu dat. Může být například použit pro:
• Program neustálého zlepšování služeb ke stanovení okamžitého stavu pro správu zlepšování.
• Správu kapacit, k dokumentaci výkonnostních charakteristik během normálního provozu.
Viz Benchmarking.
  ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
Referenční rozhraní Referenční, sdílené a bezpečné rozhraním informačních systémů veřejné správysouhrn právních, technických, organizačních a jiných opatření vytvářejících jednotné integrační prostředí informačních systémů veřejné správy, které poskytuje kvalitní soustavu společných služeb informačních systémů veřejné správy, včetně služeb výměny oprávněně vyžadovaných informací mezi jednotlivými informačními systémy, a to i se systémy mimo Českou republiku Součástí referenčního rozhraní je ISZR (Informační systém základních registrů), eGSB/ISSS (eGovernment Service Bus / Informační systém sdílené služby) a FAIS (Formulářový agendový informační systém)  Zákon 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy §2 písm. h)
  Reprezentace Je definována jako vnímatelná forma informace, kterou nese objekt.   ArchiMate  
  Revize Vyhodnocení změny, problému, procesu, projektu atd. Revize jsou typicky prováděny v určitých bodech životního cyklu, obzvláště po uzavření. Účelem revize je zajistit, aby byly poskytnuty všechny dodávky, a identifikovat příležitosti pro zlepšení.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Režie Synonymum pro nepřímé náklady.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Riziko Možná událost, která by mohla způsobit poškození nebo ztrátu, případně ovlivnit schopnost dosáhnout cílů. Riziko je poměřováno pravděpodobností hrozby, zranitelností aktiva z hlediska této hrozby a dopadem, které by hrozba měla, pokud by nastala.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
ROB Registr obyvatel Registr obyvatel je základním registrem podle Zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, který eviduje referenční údaje o fyzických osobách. Správcem Registru obyvatel je Ministerstvo vnitra. Primárními editory jsou jednotlivé OVM prostřednictvím Informačního systému evidence obyvatel a Agendového informačního systému cizinců.   Výklad OHA  
ROS Registr osob Registr osob je základním registrem podle Zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, který eviduje referenční údaje. Správcem registru osob je Český statistický úřad. Primárními editory jsou orgány a instituce, které již v současnosti mají zákonnou povinnost osoby registrovat. Jedná se o obchodní rejstřík, rejstřík živnostenského podnikání, evidence nebo informační systémy vybraných ministerstev a ústředních orgánů státní správy, profesních komor, obcí, krajů apod. Sekundárním editorem je Ministerstvo vnitra se systém Datových schránek (ISDS).   Výklad OHA  
RUIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí Registr územní identifikace adres a nemovitostí je základním registrem podle Zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, který eviduje základní územní prvky a adresy. Správcem registru územní identifikace je Český úřad zeměměřický a katastrální. Primárními editory jsou katastrální úřady, prostřednictvím informačního systému katastru nemovitostí, stavební úřady prostřednictvím informačního systému územní identifikace, obce a Český statistický úřad.   Výklad OHA  
RPP Registr práv a povinností Registr práv a povinností spravuje Ministerstvo vnitra a obsahuje informace pro řízení přístupu k údajům ostatních základních registrů; zároveň v tomto registru vzniká základní přehled o agendách, které orgány veřejné moci provádějí; o občanech a právnických osobách jsou v tomto registru vedeny informace o rozhodnutích, která vedla ke změně údajů v základních registrech. Dále RPP slouží jako zdroj informací pro ISZR při řízení přístupu uživatelů k údajům v jednotlivých registrech a agendových informačních systémech. To znamená, že kdykoliv se daný subjekt pokusí získat určitý údaj, nebo ho dokonce změnit (editovat), systém posuzuje, zda subjektu bude dovolené na základě zákonného zmocnění pracovat s údaji poskytované veřejnou správou a tím se stává RPP významnou komponentou ZR v rámci koncepce využití propojeného datového fondu a sdílení údajů napříč nejen státní správou pro řízení výkonu veřejné správy   Výklad OHA  
  Role Soustava odpovědností, činností a oprávnění, jimiž je pověřena osoba nebo tým.
Role je definována v rámci procesu. Jedna osoba nebo tým mohou mít více rolí - např. role manažera konfigurací nebo manažera změn může být vykonávána stejnou osobou.
  ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
Role Souhrn oprávnění fyzické osoby, která vykonává určitou činnost, k přístupu k referenčním údajům v základních registrech nebo k údajům v agendových informačních systémech. Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech § 48 písm. b),
ROS-IAIS  Registr osob - Integrovaný agendový informační systém Integrovaný agendový informační systém slouží editorům registru osob jako jednotné rozhraní pro zápis/aktualizaci/výmaz údajů, kterých jsou editorem.   Výklad OHA
SoC Rozdělení zájmů Přístup k návrhu řešení nebo službě IT založený na rozdělení problému do menších nezávisle řešitelných částí. Tento přístup odděluje podstatu toho, co má být provedeno od toho, jak to má být dosaženo.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Rozdíl Výstup Gap analýzy mezi dvěma plateau Synonymum: Gap ArchiMate  
CSF Rozhodující faktor úspěchu Něco, co se musí stát, aby proces, projekt, plán nebo služba IT dosáhly úspěchu. Dosažení tohoto faktoru se měří klíčovými ukazateli výkonnosti (KPI). Např. faktor CSF "ochrana IT služeb při provádění změn" je měřitelný takovými KPI jako jsou "snížení pravděpodobnosti neúspěšné změny", "snížení pravděpodobnosti změn způsobujících incident", atd..   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Rozhraní Propojení a provázání mezi, např. lidmi, systémy, zařízeními, aplikacemi nebo uživatelem a aplikací či zařízením.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Rozhraní aplikace Přístupový bod, ve kterém je služba aplikace dostupná pro využití uživatelem nebo jinou komponentou aplikace Synonymum: Aplikační rozhranní ArchiMate  
  Rozhraní infrastruktury Přístupový bod, kde služby infrastruktury nabízené uzlem mohou být využity jiným uzlem nebo komponentou aplikace.   ArchiMate  
  Rozpočet Seznam plánovaných příjmů a výdajů organizace nebo podnikové jednotky pro definované období. Viz Rozpočtování, Plánování.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Rozpočtování Činnost prognózování a řízení peněžních výdajů. Rozpočtování představuje periodické dohadovací cykly pro nastavování budoucích rozpočtů (obvykle ročních) a průběžné monitorování a úpravy aktuálních rozpočtů.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Rozsah Hranice nebo míra, ve které jsou uplatňovány procesy, postupy, certifikacem nebo smlouvy. Např. rozsah Správy změn může zahrnovat veškeré služby IT v provozu a související konfigurační položky. Rozsah certifikátu ISO/IEC 20000 může zahrnovat veškeré služby IT poskytované konkrétním datovým centrem.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Rozšířený životní cyklus incidentu Podrobnější fáze životního cyklu incidentu. Fázemi jsou Detekce, Diagnóza, Oprava, Obnova, Vrácení do původního stavu. Rozšířený životní cyklus incidentu je používán k lepšímu porozumění všeho, co přispívá k určení dopadu incidentu a pro plánování, jak tyto aspekty mohou být řízeny nebo omezovány.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Řídící procesy Skupina procesů normy ISO/IEC 20000, která zahrnuje Správu změn a Správu konfigurací.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Řízení dodavatelů Řízení dodavatelů produktů a služeb pro zajištění praxe podnikové architektury v souladu s centrálním nákupem a zadáváním veřejných zakázek.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Řízení konfigurace Disciplína uplatňující technické a administrativní postupy, zejména: 1) dentifikace a dokumentace funkčních a fyzických parametrů položky konfigurace. 2) Řízení změny u těchto charakteristik. 3) Záznam a reportování změn s dopadem na implementaci. V kontextu řízení podnikové architektury je možné aplikovat řízení konfigurace pro výstupy architektonické práce.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Řízení přístupu Bezpečnostní služba, která zajišťuje, že pouze oprávnění uživatelé mohou použít specifická zařízení, aplikace nebo data.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Řízení rizik Se stará o to, aby nebyly ohroženy cíle, vize a poskytované služby související s praxí podnikové architektury.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Řízení výkonu Monitorování, kontrola a reportování výkonu praxe podnikové architektury. Předpoklad pro neustálé zlepšování.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Sdílená ekonomika Sdílení skupinových statků různými uživateli, kteří se finančními platbami podílí na jejich financování majitelem. Jedná o ekonomický model, kdy se prostřednictvím technologických platforem propojují dodavatelé ochotní pronajímat svá aktiva se spotřebiteli, kteří mají zájem o dočasné použití těchto aktiv. Typickým nástrojem pro přístup k daným technologickým platformám, který propojuje spotřebitele s dodavatelem, bývá aplikace pro mobilní zařízení.  Jedná se o model podnikání, který je postavený na pronájmu, výměnách anebo i sdílení majetku.Mezi nejběžnější formy sdílení majetku u nás je opakovaný pronájem nemovitostí v období, kdy jej nepotřebujeme. Například pokud máte chatu, kam jezdíte jen jednou do roka, můžete jí po zbytek roku pronajímat případným zájemcům. Obdobně to může fungovat například s autem, které budete potřebovat jen v určité dny a v ty ostatní jej pronajímáte. Materiál MPO ke sdílené ekonomice  
  Segmentace (dělení do částí) Architektury jsou segmentovány protože:
• Organizační jednotky architektury jsou ve vzájemném konfiktu.
• Různé týmy potřebují pracovat na různých elementech architektury ve stejném okamžiku a segmentace (dělení do částí) umožnuje specifických skupinám architektů vlastnit a vyvíjet specifické elementy architektury.
• Efektivní opakované užití architektury vyžaduje modulární segmenty architektury, která může být použita a zahrnuta do širších architektur a řešení.
  český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Server Počítač, který je připojen k síti a který zabezpečuje softwarové funkce, které využívají další počítače.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Service Desk Jediné kontaktní místo mezi poskytovatelem služeb a uživateli. Typický Service Desk spravuje incidenty a požadavky na službu a obstarává komunikaci s uživateli.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Servisovatelnost Schopnost dodavatele, třetí strany, dostát podmínkám smlouvy. Tato smlouva zahrnuje dohodnuté úrovně spolehlivosti, udržovatelnosti nebo dostupnosti konfigurační položky.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Sestavení (Build) Sestavení několika konfiguračních položek tak, aby vytvořily službu IT. Termín sestavení se také používá pro release, který je schválen k distribuci. Například Server build nebo laptop build.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Seznam dovedností Dovednost je schopnost vykonávat pracovní činnost a příspívat k efektivnímu vykonávání úkolu. Seznam dovedností dokumentuje definice dovedností.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Shoda Ujištění, že se řídíme normami nebo sadou směrnic nebo, že užíváme správné konzistentní účetnictví či jiné metody.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Schopnost Dovednost, která je v organizaci, v lidech nebo IT systémech. Schopnosti jsou zpravidla vyjádřeny velmi obecně a ke své realizaci vyžadují kombinaci organizace, lidí, procesů a technologií.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Síť Komunikační medium mezi dvěma nebo více zařízeními.   ArchiMate  
  Skupina / seskupení Vztah seskupení značí, že stejné nebo rozdílné objekty jsou seskupeny podle nějaké společné charakteristiky.   ArchiMate  
  Slouží Použití služeb procesy, funkcemi, nebo interakcí a přístupem k rozhraní rolemi, komponentami nebo spoluprací. Název vazby dle standardu ArchiMate.   ArchiMate  
  Služba Služba, která naplňuje potřeby zákazníka (interní nebo externí vůči organizaci).   ArchiMate  
  Služba prostředky, jimiž je zákazníkovi dodávána hodnota v podobě usnadnění výsledků, kterých chce zákazník dosáhnout   ČSN ISO/IEC 20000 pojem č. 3.26
  Služba (obecně) Funkce úřadu, poskytnutá konkrétním poskytovatelem konkrétnímu příjemci služby (klientu) podle předem dané formální dohody (zákon, vyhláška, dohoda o úrovni služby - SLA) tak, že přináší příjemci vnímanou hodnotu, za kterou by byl ochoten zaplatit přiměřenou cenu (nebo platit daně).   Výklad OHA  
  Služba aplikace Služba, která poskytuje automatizované chování. Synonymum: Aplikační služba ArchiMate  
  Služba businessu Služba IT, která přímo podporuje proces businessu, na rozdíl od služby infrastruktury, jež je využívaná interně poskytovatelem služeb IT a obvykle není viditelná pro business. Termín služba businessu znamená zároveň službu, kterou obchodní jednotky dodávají zákazníkům businessu. Např. dodávka finančních služeb zákazníkovi banky nebo dodávka zboží zákazníkovi maloobchodu. Úspěšné dodání služby businessu často závisí na jedné nebo více službách IT.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Služba informačního systému Automatizované prvky business služby. Služba informačního systému může poskytovat nebo podporovat část nebo celou jednu či více business služeb.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Služba informačního systému veřejné správyčinnost informačního systému veřejné správy uspokojující dané požadavky oprávněné osoby nebo její součásti spojená s funkcí informačního systému veřejné správy   Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy §2 písm g) 
  Služba infrastruktury Externě viditelná jednotka funkcionality poskytovaná jedním nebo více uzly, která je přístupná přes dobře definované rozhraní a má význam pro okolí.   ArchiMate technologické a infrastrukturní vrstvy
  Služba IT Služba poskytovaná jednomu nebo více zákazníkům poskytovatelem služeb IT. Služba IT je založena na využití informační technologie a podporuje podnikové procesy zákazníka. Služba IT je vytvářena za pomoci personálu, procesů a techniky a měla by být definována v dohodě o úrovni služeb.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Služba konektivity Servisní oblast externí entity v rámci technického referenčního modelu (TRM), která poskytuje konektivitu pro komunikaci přes tři úrovně (globální, regionální a lokální).   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  SMART Akronym, který by nám měl umožnit lepší zapamatování, že cíle dohody o úrovni služeb nebo projektových plánů mají být “Specific (specifické), Measurable(měřitelné), Achievable (dosažitelné), Relevant (relevantní) and Time based (časově proveditelné)".   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Směrnice Dokument popisující nejlepší praktiky, který doporučuje, co by se mělo dělat. Shoda se směrnicí nebývá obvykle vynucována. Viz Norma.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
SaaS Software jako služba Cenový model, při kterém zákazník používá software formou služby - to znamená, že ho nevlastní, ale využívá ho po dobu určitou a za využívání platí poplatek. Nejčastěji se SaaS platí formou tzv. předplatného (anglicky subscription) - měsíčně, nebo ročně. Jinými slovy - software buď máte aktuální nebo jej nemáte vůbec (když neplatíte, musíte ho přestat používat - zanikne právo užití a software přestane fungovat). ManagementMania  
  soubor prostorových dat 1) Množina souvisejících záznamů prostorových dat uložených na paměťovém médiu.
2) Identifikovatelná množina prostorových dat, se kterou je možné společně manipulovat a která sdílí určité společné vlastnosti, zejména zdroj a způsob pořízení.
  Usnesení vlády ČR č. 815/2014, Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie), kap. 9. - Slovník pojmů
  Současná architektura Popis současného stavu architektury (podniku nebo řešení), která je předmětem studia nebo vývoje v organizaci.   český překlad výkladového slovníku TOGAF 9.1 
  souřadnicový systém Soubor matematických pravidel, která definují jednoznačné přiřazení souřadnic prostorovým objektům a informacím reálného světa; soubor obsahuje parametry, které definují polohu počátku, měřítko a orientaci souřadnicových os vzhledem k zemskému tělesu.   Usnesení vlády ČR č. 815/2014, Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie), kap. 9. - Slovník pojmů
  Specializace Vztah specializace značí, že objekt je specializací jiného objektu.   ArchiMate  
  Spolehlivost Míra, určující, jak dlouho může konfigurační položka nebo služba IT provádět svoji dohodnutou funkci bez přerušení. Obvykle je měřena jako MTBF (Střední doba mezi poruchami)nebo MTBSI (Střední doba mezi incidenty). Termín spolehlivost se užívá též pro vyjádření pravděpodobnosti toho, že proces, funkce a podobně dodá očekávané výstupy. Viz Dostupnost.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Spolupráce aplikací Souhrn dvou nebo více komponent aplikací, které pracují společně za účelem vykonání kolektivního chování   ArchiMate  
  Správa aktiv Správa aktiv je proces, odpovídající za sledování a vykazování hodnoty a vlastnictví finančních aktiv během celého jejich životního cyklu. Správa aktiv je součástí procesu Správy aktiv služeb a konfigurací.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Správa aplikací Funkce odpovědná za správu aplikací v průběhu jejich životního cyklu.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
ISM Správa bezpečnosti informací Proces zajišťující důvěrnost, integritu a dostupnost aktiv, informací, dat a služeb IT v organizaci. Správa bezpečnosti informací obvykle tvoří část přístupu organizace ke Správě bezpečnosti, která má širší rozsah než poskytovatel služeb IT, a zahrnuje manipulaci s dokumenty, přístupy do budov, telefonní hovory atd. pro celou organizaci.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Správa dodavatelů Proces zajišťující, že všechny dodavatelské smlouvy podporují potřeby businessu a že všichni dodavatelé plní své smluvní závazky.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Správa dostupnosti je proces, odpovědný za definování, analýzu, plánování, měření a zlepšování všech aspektů dostupnosti služeb IT. Správa dostupnosti odpovídá za zajištění přiměřené infrastruktury IT, procesů, nástrojů, rolí atd., které odpovídají dohodnutým cílům úrovní služeb.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Správa incidentů (Incident Management) Proces, který odpovídá za správu životního cyklu všech incidentů. Hlavním cílem Správy incidentů je co nejrychlejší obnovení služby IT pro uživatele.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
SPM Správa portfolia služeb Proces odpovědný za správu portfolia služeb. Správa portfolia služeb pohlíží na služby z hlediska hodnoty, kterou poskytují businessu.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Správa požadavků Činnosti, které se zabývají pochopením a ovlivňováním poptávky zákazníků po službách a zajištěním kapacity pro uspokojení této poptávky. Na strategické úrovni může Správa požadavků zahrnovat analýzu charakteristických znaků aktivit businessu a uživatelských profilů. Na taktické úrovni může používat diferencované zpoplatnění motivující zákazníky využívat služby IT mimo nejfrekventovanější doby.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Správa rizik Proces odpovědný za identifikaci, posouzení a řízení rizik. Viz také Posouzení rizik.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Správa služeb IT Implementace a správa kvality služeb IT, které splňují potřeby businessu. Správa služeb IT je vykonávána poskytovateli služeb IT prostřednictvím odpovídající skupiny lidí, procesů a informačních technologií.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Správa událostí Proces odpovědný za správu událostí během jejich životního cyklu. Správa událostí je jednou z hlavních činností provozu IT.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
SLM Správa úrovní služeb Proces, který odpovídá za sjednání dohod o úrovních služeb (SLA) a za zajištění plnění těchto dohod. Správa úrovní služeb odpovídá za zajištění toho, aby všechny procesy Správy služeb IT, dohody o úrovni provozních služeb (OLA) a podpůrné smlouvy (UC) byly přiměřené dohodnutým cílům úrovní služeb. SLM monitoruje a vykazuje úrovně služeb a organizuje pravidelné revize se zákazníkem.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Správa výkonnosti Proces, jenž odpovídá za každodenní činnosti Správy kapacit. Zahrnuje monitorování, detekci prahových úrovní, analýzu výkonnosti a ladění, dále implementaci změn vztahujících se k výkonnosti a ke kapacitám.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Správa zařízení Funkce odpovědná za správu fyzického prostředí, v němž je umístěna infrastruktura IT. Správa zařízení zahrnuje všechny aspekty správy fyzického prostředí, např. napájení a chlazení, Správu přístupů do budov a monitorování prostředí.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Správa zdrojů Identifikace, odhad, přidělení a sledování prostředků použitých k vývoji produktu nebo k provedení služby Zdroje jsou:
- finanční
- personální,
- datové,
- technologické (včetně konfigurací)
Patří do taktického řízení
ISO/IEC/IEEE Std. 24765:2010, Systems and software engineering — Vocabulary, ISO/IEC/IEEE, 2010  
  Správa změn Proces, odpovědný za řízení životního cyklu všech změn. Primárním cílem Správy změn je umožnit realizaci prospěšných změn při minimálním narušení služeb IT.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Správa znalostí Proces sběru, analýzy, ukládání a sdílení znalostí a informací v organizaci. Prvořadým úkolem Správy znalostí je zlepšení hospodárnosti bez potřeby znovu objevovat již existující znalosti. Viz „Od dat k informacím, ke znalostem, k poznání", Systém správy znalostí o službách.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Správa životního cyklu služby Přístup ke Správě služeb IT, který zdůrazňuje význam koordinace a řízení napříč různými funkcemi, procesy a systémy nezbytnými pro řízení celého životního cyklu služby IT. Správa životního cyklu služby bere v úvahu strategii, návrh, přechod, provoz a neustálé zlepšování služeb IT.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Správce informačního systému Orgán nebo osoba, které určují účel zpracování informací a podmínky provozování informačního systému   Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti §2 písm. e).
  Stavební blok (eGovernmentu) Takový funkční celek nebo případně jeho část, který  :
a) poskytuje centrální sdílené funkce (jako služby) všem (více, mnoha) aktérům (účastníkům) eGovernmentu, nebo mnoha ostatním funkčním celkům, nebo
b) představuje mnohokrát opakovatelný vzor jednotných lokálních funkčních celků
c) vždy je spravován  s centrální zodpovědností (governance).
  Národní architektonický plán  
  Stavební blok (eGovernmentu) (Potencionálně znovu použitelná) komponenta podnikových schopností, která může být kombinována s dalšími stavebními bloky pro poskytování architektur a řešení.   TOGAF  
  Stavební objekt Stavební objekt je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické činnosti, například podzemní stavba   zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech) § 29
  Strategický Nejvyšší ze tří úrovní plánování a dodávky (strategická, taktická a provozní). Strategické činnosti zahrnují nastavení cílů a dlouhodobé plánování za účelem dosažení komplexní vize.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Strategie Strategický plán navržený tak, aby vedl k dosažení plánovaných cílů.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
CMMI Stupňovitý model zralosti systém pravidel a cílů, které určují, co by měly týmy dělat, aby jejich práce byla dobře udělaná, bylo ji možné plánovat a byla efektivní. Vytvořeny jsou 3 varianty modelu, každá se zaměřuje na samostatnou oblast práce: vývoj technologií, poskytování služeb a nákup, tzn. jde o souhrn cílů a doporučených pracovních postupů pro vývojové týmy, které vedou ke kvalitnímu plánování a řízení prací a měly by zajistit i odpovídající kvalitu výstupu.
CMMI model, stejně jako ostatní soudobé standardy kvality, se zaměřuje především na důslednou organizaci, plánování a sledování postupů. Jeho největším rozdílem oproti většině jiných podobných standardů (např. ISO 9001) je, že definuje 5 úrovní zralosti a tým může podle modelu svou procesní dokonalost postupně zlepšovat.
Úroveň, které tým dosáhl, se hodnotí "posouzením", které provádí vyškolený interní nebo externí posuzovatel postupem, který je stejně jako norma definován autorskou organizací.
  Wikipedie  
  Subjekt práva Osoby nadané právní osobností, čili právní subjektivitou, která jim umožňuje schopnost být nositelem i vykonavatelem práv a povinností. Osoby, které se dělí na osoby fyzické (přirozené) a osoby právnické (umělé); mezi právnické osoby řadíme také veřejnoprávní korporace, které jsou tvořeny k naplňování veřejných zájmů. Jsou jimi zejména stát a samosprávné korporace.
Taková fyzická nebo právnická osoba, která je nadána aktivní schopností konat podle práva, je subjektem práv a povinností vzhledem k veřejné správě. Na rozdíl od objektu práva, který je v daném případě pouze pasivním předmětem řízení dle práva. 
Výklad OHA  
  Systémový software Softwarové prostředí pro speciální typ komponentů a objektů, které jsou na něm rozmístěny ve formě artefaktů.   ArchiMate  
  Taxonomie pohledů na architekturu Organizovaná kolekce všech pohledů na
architekturu.
  český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Technický správce (služeb) IS Úřad nebo útvar, pověřený uspokojováním požadavků odborného útvaru (věcného správce informačního systému veřejné správy) na ICT podporu jeho agendy službami odpovídajícího ISVS nebo provozního IS.   Výklad OHA  
  Technologická architektura Popis struktury a interakcí platformy služeb, logických a fyzických technologických komponent. Ve veřejné správě ČR rozdělujeme technologickou architekturu na vrstvu platformových služeb (výpočetního výkonu, úložného prostoru apod.) a vrstvu komunikační a fyzické infrastruktury. český překlad výkladového slovníku TOGAF 9.1 
  tematická prostorová data Prostorová data popisující/reprezentující určitý typ /skupinu přírodních či socioekonomických jevů (např. data dopravní, demografická, ochrany přírody).   Usnesení vlády ČR č. 815/2014, Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie), kap. 9. - Slovník pojmů
TOGAF TOGAF Mezinárodně uznávaný rámec pro řízení tvorby Enterprise architektury ve společnostech využívajících prostředků informačních technologií. Původní koncept vznikl v USA, ale již více než deset let se používá po celém světě včetně České republiky.    The Open Group  
  Transakce (byznys) Dohoda, komunikace, přenos nebo výměna čehokoliv mezi dvěma samostatnými entitami nebo objekty. Jde o proces změny stavu z původního na cílový. Podstatná část služeb veřejné správy je výsledkem vzájemné transakce klienta s orgánem veřejné správy. Výklad OHA  
  Transakce (IT) Interakce mezi uživatelem a počítačem při které uživatel zadává příkaz a od počítače obdrží specifický výsledek.   Výklad OHA  
  Transakční data Kategorie dat, vznikajících při řešení případu klienta v podobě transakce (operace) podpořené informačním systémem. Transakční data se typicky v podobě proměnných v tabulkách ukládají do databáze agendového informačního systému. Jejich přílohou mohou být dokumenty.
Data popisující událost (změnu v důsledku transakce) a obvykle se popisují slovesy. Transakční data mají vždy časovou dimenzi, číselnou hodnotu a vztahují se na jeden nebo více objektů (tj. referenční data).Typické transakce jsou:
• Finance: objednávky, faktury, platby
• Práce: plány, záznamy o činnosti
• Logistika: dodávky, záznamy o skladování, cestovní záznamy atd. Typickými systémy zpracování transakcí (systémy generující transakce) jsou SAP a Oracle Financials.
Výklad OHA  
  Třetí strana Osoba, skupina nebo podnik, které nejsou součástí dohody o úrovni služeb IT, avšak jsou nutné k zajištění úspěšné dodávky těchto služeb. Např. dodavatel softwaru, společnost najatá na údržbu hardware nebo oddělení zabezpečující správu zařízení. Požadavky na třetí stranu jsou většinou definovány v podpůrných smlouvách (UC) nebo v dohodách o úrovni provozních služeb (OLA).   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Účastník organizační jednotka schopná (aktivně) vykonávat chování.   ArchiMate  
  Účastník/aktér Osoba, organizace nebo systém, který vystupuje v roli jako účastník aktivit (byznys funkcí, procesů nebo služeb), viz aktér. Nezaměňovat s pojmem "účastník řízení", který je příbuzný, ale zúžený. Výklad OHA  
  Účelnost Výraz míry jakou produkované výstupy vedou k očekávaným výsledkům. Metriky účelnosti se zaměřují na sílu vztahu mezi provedenou intervencí a dosaženým výsledkem. Účelnost je výrazem dimenze „dělat správné věci“ a ukazuje na výkonnost ve smyslu volby činnosti, která je uskutečňována.   Koncepce KPI  
  Účinnost Vztah mezi vstupy a výstupy, je poměrem dosažených výstupů ke spotřebovaným vstupům. Účinnost je výrazem dimenze „dělat věci správně“ a ukazuje na výkonnost ve smyslu způsobu, jakým je činnost uskutečňována.
Ve veřejné správě ČR je zavedeno zavádějící synonymum - Efektivita.
  Výklad OHA  
  Událost Změna stavu, která je z procesního pohledu podstatná, může se vyskytnout vně nebo uvnitř organizace a vně nebo uvnitř organizace může být zpracována.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Událost (byznys) Něco co se stává (interně nebo externě) a ovlivňuje chování.   ArchiMate  
  Udržitelnost Udržitelnost je definovaná v kontextu lidské civilizace jako praktická schopnost uspokojit základní potřeby dneška bez kompromitování schopnosti budoucích generací uspokojit jejich základní potřeby a udržet jejich životní úroveň. Udržitelná společnost musí být vystavena tak, aby její životní styl a podnikání nebyly v rozporu s inherentní schopností přírody udržet život. Organizačním principem udržitelnosti je udržitelný rozvoj, který zahrnuje čtyři propojené oblasti: ekologii, ekonomii, politiku a kulturu. Výklad OHA  
  Univerzální kontaktní místo Takové kontaktní místo (prezenční nebo elektronické), ve kterém jsou pro klienty veřejné správy ČR dostupné služby pro řešení jejich životních situací napříč jednotlivými agendami a gesčními úřady. Příkladem univerzálního kontaktního místa jsou stávající CzechPOINT, Portál občana v PVS a budoucí hlasové kontaktní centrum (Call-centrum).   Informační koncepce ČR  
SL Úroveň služby Ukazatel kvalitativních parametrů dodávky služby, spojené s konzumací výstupu činnosti veřejné správy klientem.
Odpovídá sadě ukazatelů známých jako SLA (Service Level Agrement) nebo OLA (Operation Level Agreement).
  Koncepce KPI  
  Úroveň zralosti Pojmenovaná úroveň v modelu zralosti jako je Carnegie Mellon Capability Maturity Model Integration.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Uzel Výpočetní zdroj, na kterém mohou být skladovány nebo dislokovány artefakty pro použití.   ArchiMate  
Územní prvek Představuje část zemského povrchu vymezená hranicí nebo výčtem jiných územních prvků, které ji dohromady tvoří, adresní místo nebo stavební objekt zákon č. 111/2009 Sb. § 29 odst. 1 písm. a)
  Uživatel Osoba, organizace nebo funkční jednotka používající služby informačního systému.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Uživatel (též Spotřebitel) Fyzická nebo právnická osoba anebo orgán veřejné moci, které využívají aktiva. Jakákoliv osoba - interní zaměstnanec či externí subjekt, autentizovaná i anonymní, která při své činnosti využívá nebo spravuje aktiva ve vlastnictví či správě organizace. Může jím být i jiný systém, nebo aplikace. Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti § 2, písm. l)
  Uživatel (digitální služby veřejné správy) Občan, podnikatel nebo zástupce organizace v průběhu čerpání externí digitální služby veřejné správy samoobslužným kanálem.
Uživatelem je také úředník při poskytování asistované služby veřejné správy nebo při samoobslužném čerpání interní digitální služby veřejné správy.
  Výklad OHA
  Uživatel informačního systému veřejné správy osoba nebo její součást, která do informačního systému veřejné správy zapisuje data nebo data, případně i provozní údaje obsažené v informačním systému veřejné správy, využívá; uživatelem informačního systému veřejné správy je i správce nebo provozovatel informačního systému veřejné správy, pokud informační systém veřejné správy užívá při výkonu veřejné správy v oblasti, pro kterou informační systém veřejné správy poskytuje službu informačního systému veřejné správy   Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy §2 písm e)
  Uživatel služby Fyzická osoba nebo právnická osoba, kterým je poskytována digitální služba nebo které činí digitální úkon, a které při poskytování digitální služby nebo při činění digitálního úkonu nemají postavení orgánu veřejné moci.  Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální službu §2 odst 1
  Věcný správce informačního systému Orgán veřejné správy (jeho útvar), který je jako tzv. gestor agendy zmocněn (kompetenčním zákonem, uvnitř úřadu organizačním řádem) zajišťovat výkon agendy veřejné správy nebo interní provozní funkci/službu, a to včetně její adekvátní podpory službami informačních a komunikačních technologií.   Výklad OHA  
  Vertikální domény motivační architektury Vertikální domény motivační architektury, doplňují a protínají horizontální architektury a poskytují odpovědi na otázku Proč je naše organizace taková, jaká je?:
• Architektura strategie a směrování, původně také zvaná jenom motivační architektura
• Architektura výkonnosti, měřící dosahování strategie i provozní efektivity
• Architektura rizik a bezpečnosti – postihující specifické bezpečnostní aspekty napříč doménami
• Architektura shody s pravidly, standardizace a dlouhodobé udržitelnosti.
  Národní architektonický rámec  
VDF Veřejný datový fond Základní metoda pro sdílení veřejných informací mezi veřejnoprávními subjekty navzájem i pro sdílení veřejných údajů mezi veřejnoprávní a soukromoprávní sférou v ČR. Od pouhé publikace automatizovaně čitelných Open Dat posune též k publikaci právně závazných, platných a pravidelně aktualizovaných datových sad s jasně definovanou zodpovědností orgánu veřejné správy za takové sady. Veřejný datový fond je princip vytváření a dotváření obrazu propojeného datového fondu dle principů otevřených dat za účelem podpory sdílení údajů orgánu veřejné správy při výkonu veřejné správy i mimo jejich rozsah práv a povinností zachycených v Registru práv a povinností a mimo Propojený datový fond.Projekt OpenData  
  Vize Popis budoucích záměrů organizace. Je vytvářena vysokým managementem a používá se k ovlivnění firemní kultury a strategických plánů.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Vize architektury Zjednodušený popis cílové architektury zaměřený na business přínosy a na změny v podniku, které v důsledku cílové architektury vzniknou. Vize slouží jako podklad k detailnější architektonické práci.   TOGAF  
  Vlastník procesu Role odpovídající za splnění účelu procesu. Odpovědnostmi vlastníka procesu jsou sponzorování, návrh a řízení změn procesu a průběžné zlepšování procesu a jeho metrik. Role je často přiřazena tomu, kdo zastává roli procesního manažera, avšak tyto role mohou být u větších organizací odděleny.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Vlastník služby Role zodpovědná za dodávku konkrétní služby IT.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Vliv Vlivem se modeluje situace, kdy některý z motivačních prvků má pozitivní nebo negativní vliv na realizaci jiného motivačního prvku.
Typ vazby mezi dvěma objekty v modelu úřadu.
Synonymum: Motivátor / Hybatel / Hnací prvek. ArchiMate  
  Vnější zákazník Zákazník, který není součástí stejné organizace jako poskytovatel IT služeb. Viz Externí poskytovatel služeb, Interní zákazník.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Výkonnost Měřítko výstupu dosaženého systémem, jednotlivcem, týmem, procesem nebo službou IT.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Výstupy Výsledkem činnosti v rámci procesu realizace politiky nebo procesu dodávky veřejné služby (umožnění dosažení práva, benefitu nebo umožnění splnění povinnosti vůči veřejné správě) jsou výstupy (služby nebo výrobky), které klient může užít a jejich prostřednictvím dosáhnout výsledku politiky.   Koncepce KPI  
  Význam Znalost nebo expertíza, která je obsažena v podnikovém objektu, nebo jeho zastoupení. Přidává konkrétní kontext.   ArchiMate  
VIS Významný informační systém Informační systém spravovaný orgánem veřejné moci, který není kritickou informační infrastrukturou ani informačním systémem základní služby, a u kterého narušení bezpečnosti informací může omezit nebo výrazně ohrozit výkon působnosti orgánu veřejné moci. Dle Vyhlášky č. 317/2014 Sb. o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích je za jeho určení odpovědný správce systému. Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti § 2, písm. d)
Vztah/VazbaSpojení nebo vzájemné působení mezi dvěma lidmi nebo věcmi. Ve Správě vztahů s businessem dochází k vzájemnému působení mezi poskytovatelem služeb IT a businessem. V rámci Správy konfigurací je to vazba mezi konfiguračními položkami, která určuje závislost mezi nimi nebo jejich propojení. Například aplikace může být spojena se serverem, na kterém běží, služby IT mají mnoho vazeb na všechny konfigurační položky, které služby IT podporují. ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,
  Zainteresovaný Role jednotlivce, týmu nebo organizace reprezentující své zájmy k výstupu architektury.   PMBOK  
  Zákazník organizace nebo část organizace, která přijímá službu nebo služby   ČSN ISO/IEC 20000 pojem č. 3.7
  Základní prostorová data Prostorová data se základním, všeobecně využitelným obsahem, pořizovaná a spravovaná podle jednotných zásad. Jsou vytvářena ve veřejném zájmu a jsou referenčními daty např. pro rozhodovací procesy VS, zdrojem pro státní mapová díla, pro další tematická prostorová data apod.   Usnesení vlády ČR č. 815/2014, Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie), kap. 9. - Slovník pojmů
  Zařízení Hardwarový zdroj, na kterém mohou být skladovány nebo dislokovány artefakty pro použití.   ArchiMate  
  Zásada "pouze jednou" / Once only princip Sdílení údajů veřejnou správou, jež má zamezit případům, kdy klienti a další subjekty museli veřejným orgánům předkládat tytéž informace opakovaně. Veřejná správa by neměla požadovat po subjektu údajů opakované poskytování již jednou poskytnutých údajů.   Zásady pro digitálně přívětivou legislativu
Akční plán pro eGovernment
 
  Zásada "žádné dědictví" / No legacy princip Žádné infrastruktury nebo aplikace ve veřejné správě starší 15 let. Podle této zásady by se měly obnovovat IT systémy a technologie po určité době a udržovat krok s neustále se měnícím prostředím a rozvojem technologií.   eGovernment Action Plan  
  Zásada od začátku digitalizovaně / Digital by design princip Od samého začátku tvorby politik a navrhování služeb je počítano s využitím potenciálu digitálních technologií, např. digitalizace vnitřních procesů („nulová papírová správa“) s úmyslem přehodnotit, změnit a zjednodušit tyto procesy a zajistit, aby služby byly pro občany a podniky účinné, inkluzivní a udržitelné bez ohledu na kanál používaný k interakci s orgány veřejné moci.
V praxi to znamená, že komunikace s úřady on-line rozšiřují možnosti, díky kterým mají občané přístup k veřejné službě. Neznamená to však, že digitální služby jsou jedinou cestou, jak se s vládou spojit, lidé mohou i nadále využívat například schůzky s úředníky tváří v tvář.
  OECD slovník  
  Zásada standardně digitalizované / Digital by default princip Orgány veřejné správy mají poskytovat služby primárně digitálně a samoobslužně (v různých formách, jako digitální dokumenty i strojově čitelné údaje); zároveň musí udržovat otevřené i další kanály pro ty, kteří nemohou buď z vlastního rozhodnutí, nebo z technických důvodů využívat digitální služby. Kromě toho veřejné služby mají být poskytovány i asistovaně prostřednictvím jednotného kontaktního místa a prostřednictvím různých obslužných kanálů. Subjekt práva musí však mít právo zvolit si pro komunikaci s veřejnou správou i tradiční obslužné přepážky jednotlivých orgánů veřejné správy (opt – out princip). Jinými slovy platí, že a) k původním tradičním listinným službám musí existovat také digitální samoobslužné služby a současně b) nové a zásadně měněné služby mají být navrženy nejprve jako digitální, a teprve druhotně má být od digitální podoby odvozena podoba listinná, respektive asistovaná, která však nesmí chybět jako rovnocenná varianta při zavedení služby.  Zásady pro digitálně přívětivou legislativu.
Program Digitální Česko,
Akční plán pro eGovernment na období 2016-2020: Urychlování digitální transformace veřejné správy
 
  Životní cyklus Časové období, které začíná okamžikem vzniku systému a končí okamžikem, od kdy již systém není k dispozici pro žádné využití.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Životní období (fáze) Delší časový horizont v životě klienta veřejné správy, také zvaný životní fáze (například dětství, studium, produktivní věk, apod.), který vyplývá z počáteční životní události a trvá až do koncové životní události a v jehož průběhu má klient trvalé či opakující se potřeby (a jim odpovídající práva) nebo povinnosti ve vztahu k veřejné správě.   Výklad OHA  
  Životní situace Kombinace atributů určujících aktuální stav klienta vzhledem k veřejné správě, vyvolaný životní událostí. Životní situace je vždy individuální, protože je tvořena kombinací velkého počtu hodnot (kvalit života) jednotlivce (věk, zdraví, rodinný stav, majetek, vzdělání, víra, …), z nichž obvykle právě jedna hodnota se mění životní událostí a ostatní formují novou individuální životní situaci (s jednorázovými potřebami) nebo životní období (s trvalými či opakujícími se potřebami ve vztahu k veřejné správě).
Statisticky je možno nalézt nejčastější a nejvýznamnější životní situace klientů, identifikovat je jako typové a pro zjednodušení jejich řešení připravit typové produkty (kombinace služeb) veřejné správy.
Postupy poskytují informace o tom, jak vyřídit různá podání, kam se obrátit a v jakých lhůtách, zda se platí správní nebo jiné poplatky, včetně odkazů na případné formuláře a platné právní předpisy.
Životní událost se děje z vůle klienta, z vyšší moci (bez vůle klienta nebo úřadu) či z moci úřední (ze zákona). Události z moci úřední bývají často periodické (roční, čtvrtletní, měsíční), dějící se uvnitř životního období (fáze) nebo jednorázové, vyplývající typicky ze změny politiky a právních přepisů (nové či změněné právo nebo povinnost).
Výklad oeG  
Životní událost Pro veřejnou správu se životní událostí rozumí změna relevantních atributů určujících aktuální stav klienta, ze kterého pro něj na základě platných právních předpisů vyplývají určitá práva a povinnosti. základní charakteristické znaky životní události:
• něco, co se stane občanovi v jeho životě nebo se rozhodne něco změnit, ať už je tento občan v roli fyzické či právnické osoby,
• touto změnou vzniknou danému občanovi nová práva či povinnosti vůči veřejné správě,
• vyřízení těchto práv a povinností je často podmíněno konkrétní životní situací občana,
• tato práva a povinnosti upravuje více právních předpisů, typicky v rámci několika agend.
Výklad oeG
, 2023/04/11 15:30
Dobrý den,

prosím o doplnění pojmu "Portál úředníka".

Děkuji

S pozdravem

Ing. Jan Petr
, 2023/04/11 15:29
Dobrý den,

text ve slovníku ohledně Portálu občana se změnil respektive neodpovídá tomu co je v Příručce pro digitalizaci:
- Text ve slovníku: "Jde o osobní prostor ve vztahu ke službám orgánů veřejné moci".
- Podle příručky však minimální standardy pro samoobslužný portál jsou: "Systém poskytuje uživatelské rozhraní, které lze vyplnit elektronicky, anonymně nebo s volitelnou autentizací."
Je dost velký rozdíl jestli systém zadáme jako uzavřený prostor a nebo jako uživatelské rozhraní dostupné i bez autentizace.
Nebo Portál občana není navržen jako samoobslužný portál? Ale pak ve slovníku chybí co je to "samoobslužný portál".

Děkuji

S pozdravem

Ing. Jan Petr
, 2023/04/04 12:36
Dobrý den kolegové, navrhuji a řeším ITSM procesy, IDM a IAM v MS21+ a měl bych dotaz ke správné terminologii.
Jsou níže uvedené termíny synonyma?
- Web Identita občana
- NIA - Národní bod pro identifikaci a autentizaci
- Portál národního bodu pro identifikaci a autentizaci

Např. v dokumentaci nebo na našem webu se chci odkázat na autentizaci vůči tomuto portálu. Nemám úplně jasno jakou správnou terminologii zvolit. Zda třeba autentizaci prostřednictvím webu Identita občana nebo prostřednictvím NIA nebo prostřednictvím portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci.
Naše uživatele to trochu mate, jelikož někde zmiňujeme NIA, jinde Identita občana, takže bych to rád sladil a uvedl správnou terminologii.
Děkuji za odpověď.

S pozdravem
Radek Prusík
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
e-mail: radek.prusik@mmr.cz
, 2023/04/04 17:56
Dobrý den,

do oficiálních dokumentů je lepší používat legislativní pojmy, což je v tomto případě "národní bod pro identifikaci a autentizaci". Synonymum pro tento legislativní pojem je Národní identitni autorita (NIA), což je původně projektový název, který se pro svou jednoduchost používá i nyní.
Portál národního bodu či web identity občana jsou opět synonyma s tím, že první je opět více formální, druhý je lépe pochopitelný. Jde o webové stránky https://www.identitaobcana.cz/Home.

Vy jakožto orgán veřejné moci chcete vždy využívat služeb Národního bodu či NIA. Portál nebo web je jen zveřejnění jejich funkcionalit koncovým uživatelům.

Děkuji.

S pozdravem,
Tomáš Šedivec
, 2023/04/11 15:44
Dobrý den, děkuji za informaci.
Jestli to tedy dobře chápu, tak nejlepší a nejjednodušší řešení je všude psát NIA.
Např. když budu chtít pojmenovat tlačítko na webu naší aplikace pro přihlášení, tak je tedy lepší ho pojmenovat "Přihlášení přes NIA", nežli "Přihlášení přes Identita občana" s tím, že v dokumentaci také budu používat NIA. Je to tak?
Osobně jsem se v tomto kontextu obával, aby si uživatel nepletl pojem NIA a NIA ID a měl jsem tendenci se pojmu NIA vyhnout.
Děkuji.

S pozdravem,
Radek Prusík
, 2023/04/11 17:12
Dobrý den,

komunikace vůči občanům je ještě jiné téma, tam je potřeba používat řekneme PR termíny, protože legislativní a technické jsou pro ně nesrozumitelné.
Takže do technické či provozní dokumentace používat legislativní termíny (národní bod), do zadávacích dokumentací a komunikace s dodavatelem opět používat legislativní termíny. Do vnitřní komunikace mezi veřejnou správou lze používat zjednodušené termíny jako třeba NIA. Do komunikace s občany a externími subjekty využívající služby veřejné správy je potřeba používat PR pojmy, aby tomu všichni rozumněli a veřejná správa působila jednotně, což je právě identita občana.

Chápu, že je to na pochopení trochu složitější, ale je potřeba si vždy uvědomit kdo je cílová skupina a pro celou elektornickou identifikaci to jsou jak dodavatelé, veřejná správa, tak klienti.

S pozdravem,
Tomáš Šedivec
, 2023/04/26 19:35
Dobrý den, děkuji za informaci. Bohužel my to takto rozděleno mít nemůžeme. S aplikací pracují jak pracovníci veřejné správy, tak i běžní uživatelé a přistupují přes jeden přihlašovací web. To samé se týká dokumentace. Dokumentaci máme společnou pro pracovníky veřejné správy a běžné uživatele z řad fyzických či právnických osob. Právě z tohoto důvodu byl můj dotaz položen na zvolení jednoho jednotného nejvhodnějšího termínu.
Čili to znamená, že pokud to máme společné, tak vhodnější termín bude Identita občana, aby tomu tedy porozuměli i běžní občané.
Čímž tedy budeme mít stejný termín i v provozní a technické dokumentaci, kde zmiňujeme např. název tlačítka na webu.
Myslím, že to rozdělení termínů není úplně šťastné a navrhoval bych DIA zvolit jeden a ten používat všude. My tedy využijeme termínu Identita občana s tím, že v dokumentacích uvedeme, že je to synonymum k NIA - Národní bod pro identifikaci a autentizaci a Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci.
Děkuji.

S pozdravem
Radek Prusík
, 2023/01/04 18:36
Dobrý den,

ve slovníku jsem bohužel nenašel pojem "elektronický formulář" i když se na něj odkazuje řada zákonů.
Ta definice je poměrně důležitá protože podle některých výkladů je elektronický formulář i soubor v MS Wordu nebo běžný PDF dokument bez datové vrstvy.

Definice na internetu: Elektronický formulář je elektronický dokument obsahující automatizovaně zpracovatelná pravidla, jejichž prostřednictvím lze elektronickými prostředky vyplnit a prezentovat vyplněné údaje ve strukturované formě, zpracovatelné i automatizovaným způsobem informačními systémy; elektronický formulář tvoří identifikační údaje, datové prvky tvořící datovou strukturu, a to bez vyplněných údajů, a pravidla pro vyplnění a pro zobrazení vyplněných údajů,

Bylo by možné definici do slovníku přidat?

Děkuji, s pozdravem Jan Petr
, 2023/01/06 12:06
Dobrý den,

určitě ji do slovníku můžeme přidat a jsem za to, aby kromě WYSIWYG formy obsahovala i strojově čitelnou oblast. Plánujeme zveřejnit novou podobu slovníku, do které bude pojme přidán.

S pozdravem,
Tomáš Šedivec
, 2023/04/11 15:19
Dobrý den,
ta situace s těmi formuláři je dost nešťastná a definice stále chybí.
ČR v rámci EU dle indexu DESI velmi nízké skóre v oblasti předvyplněných formulářů. Skóre ČR je 41, průměr EU je 64.
Počet uživatelů elektronické veřejné správy sice výrazně vzrostl z 64% na 76%, ale co ti uživatelé dělají, když nemají k dispozici předvyplněné formuláře?
S pozdravem
Ing. Jan Petr
, 2022/12/20 13:21
Dobrý den,
při pokusu o export slovníku do pdf mi systém hlásí chybu:
"dokuwiki\Exception\FatalException: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 20480 bytes)
An unforeseen error has occured. This is most likely a bug somewhere. It might be a problem in the dw2pdf plugin.
More info has been written to the DokuWiki error log."

Děkuji,
František Štefela
, 2022/12/20 16:41
Dobrý den,

jde o chybu pluginu, kterou nahlasím vývojářům. Prozatím prosím využijte náš export z meziresortu zde https://archi.gov.cz/znalostni_baze:prezentace#vyporadani_pripominek_meziresortniho_pripominkoveho_rizeni
Chybí tam jen pár pojmů.

S pozdravem,
Tomáš Šedivec
, 2022/06/24 19:30
Dobrý den, bylo by prosím možné doplnit zkratky/pojmy BSI, NIA a ZIFO?
Také by bylo super, pokud by jednotlivé zkratky byly pojmenované kotvy/záložky, na které by se šlo externě odkazovat (např. https://archi.gov.cz/slovnik_egov#ROB ).
Děkuji za zvážení.
Kamil Zmeškal, ČÚZK
, 2022/06/24 20:08
Dobrý den,

Děkuji, pojmy přidám v pondělí. Co se týče odkazování, jakmile dotestujeme novou podobu slovníku, bude odkazování možné. Prozatím je v testu zde https://archi.gov.cz/playgroud:tezaurus

Tomáš Šedivec
, 2022/05/03 13:55
Dobrý den, prosím o opravu překlepu - nějaký automatický korektor zřejmě změnil "business case" na "business čase". ;-)
, 2022/05/04 14:25
Dobrý den,

děkuji, upraveno.

S pozdravem,
Tomáš Šedivec
Vložte svůj komentář: