Překlady této stránky:

Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR

Na místo symbolu „X“ při použití ve svých IK OVM vložte Váš vnitřní identifikátor záměru či běžícího nebo naplánovaného projektu, podle toho, jak budete mít záměry a projekty zorganizované v Roadmapě koncepce.

Tabulky pro část A: Architektura úřadu

Dopady cílů IK ČR na podmínky OVM

Cíle IK ČR Dopady cílů IK ČR na OVM
01 - UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÉ A EFEKTIVNÍ „ON-LINE“ SLUŽBY PRO OBČANY A FIRMY
01.01 Vytvoření národního katalogu a vyhledávače služeb veřejné správy. OVM vytvoří svůj seznam služeb veřejné správy (primárně samosprávnou působnost a jedinečné služby, služby přenesené působnosti jsou pro garanční ústřední správní úřad) a doplní svoji část katalogu služeb poskytovaných veřejnosti.
01.02 Centrální informační služby nové generace. OVM vybuduje rezortní kontaktní (call) centrum s týmem oborových expertů jako součást jednotného systému informování veřejnosti, v případě územního samosprávního celku (ÚSC) i pro své samosprávné a jedinečné služby. Za služby v přenesené působnosti zodpovídá jejich garanční ústřední správní úřad (ohlašovatel agendy).

Záměr - X (Kontaktní centrum)
01.03 Rozvoj sdílených služeb univerzálních obslužných kanálů "front office" pro většinu OVM nerelevantní, vyjma gestorů centrálních sdílených služeb.
01.04 Rozvoj on-line „front-office“ služeb jednotlivých rezortů s využitím sdílených služeb. OVM používá pro publikaci svých služeb (hlavně výpisy ze svých IS) CzechPoint jako kontaktní místo veřejné správy

Služby agend v maximálním rozsahu napojit přes Portál veřejné správy dle katalogu služeb.

Záměr - X (Digitální služby)
01.05 Zlepšení národního katalogu otevřených dat OVM doplní datové sady ze svých informačních systémů (ISVS, provozní i ostatní) do Národního katalogu otevřených dat.

Primárně číselníky a agendová data (anonymizovaná a agregovaná dle pravidel) až sekundárně provozní data.

Nový záměr - x (Otevřená data)
01.06 Formální ukotvení rolí, zodpovědných za Transformaci a poté elektronickou obsluhu napříč agendami, a stanovení správců služebOVM vytvoří ve svém úřadě i v OSS rezortu role správců služeb a správců obslužných kanálů, napříč agendami. Tyto role by neměly být automaticky přiděleny pracovníkům v IT oddělení, musí se jednat o osoby, které mají průřezovou znalost, a které mají možnost účastnit se strategických jednání úřadu.

Záměr - X (Organizační změny)
01.07 Vytvoření systému zpracování podnětů a návrhů veřejnosti na zlepšování služeb OVM podpoří role správců služeb a kanálů odpovídajícími (centrálními nebo lokálními) SW nástroji pro sběr a vyhodnocení zpětné vazby na kvalitu služeb klientům (zejména digitálních).

V rámci záměru - X (Digitální služby)
01.08 Zařazení metodik UX/UI do tvorby informačních systémů OVM zahrne tyto aspekty do rozvoje svých IS
02 - DIGITÁLNĚ PŘÍVĚTIVÁ LEGISLATIVA
02.01 Zajistit povinnost vytváření digitálně přívětivé legislativy pro OVM, které není ústředním správním úřadem, nerelevantní

Ústřední správní úřady musí zahrnout principy DPL do svého legislativního procesu.
02.02 Podílet se na tvorbě evropské legislativy Jednotného digitálního trhu (DSM) pro OVM, které není ústředním správním úřadem, nerelevantní

Ústřední správní úřady musí zajistit spolupráci na tvorbě evropské legislativy.
02.03 Dokončení projektů eSbírka a eLegislativa Nerelevantní
02.04 Průběžné analyzování platných právních předpisů OVM (v roli ohlašovatele agendy nebo gestora zákona) provede revizi a návrh novelizace všech právních předpisů vedoucích na nějaké služby pro klienty.

Záměr X (Digitalizace práva)
02.05 Právní zakotvení a/nebo posílení práv občanů a firem na digitální služby Hotovo - OVM přikročí k implementaci zákona
02.06 Analýza účinnosti všech zákonů a vyhlášek eGovernmentu a jejich případná aktualizace Nerelevantní pro OVM

Povinnost MV a úřadu vlády
02.07 Analyzovat a umožnit přesah služeb eGovernmentu a jejich využití pro soukromoprávní subjekty Nerelevantní pro OVM

Povinnost MV
02.08 Vydat metodiku pro zadávání veřejných zakázek v oblasti ICT Nerelevantní pro OVM

Povinnost MMR
03 - ROZVOJ CELKOVÉHO PROSTŘEDÍ PODPORUJÍCÍHO DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE
03.01 Aktivně prosazovat alokaci prostředků z ESIF na podporu prostředí digitálních technologií Nerelevantní pro OVM

Povinnost MMR
03.02 Digitalizace dosud nedigitalizovaného obsahu OVM provede analýzu všech typů zákonný evidencí subjektů, objektů a dokumentů a zrealizuje jejich digitalizaci všude tam, kde je to z pohledu interních a externích klientů žádoucí a hospodárné.

Záměr - X (Digitální služby) a záměr X (Digitální úřad)
03.03 Vytvoření prostředí pro dlouhodobé ukládání a archivaci digitálního (úředního) obsahu OVM posílí systémy pro ukládání a archivaci digitálních dokumentů v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. a navazujícími předpisy.

Záměr X (Digitální úřad)
03.04 Zkvalitnění, aktualizace a validace obsahu Registru práv a povinností. OVM, které je ohlašovatelem agendy, zkontroluje a opraví všechny své záznamy v RPP a doplní další v rámci návrhu služeb do Katalogu a v rámci Enterprise Architektury.

OVM, které je vykonavatelem agendy, zkontroluje své záznamy v RPP a navrhne úpravy ohlašovateli agendy.

Záměry - X (Enterprise architektura) a X (Katalog služeb)
03.05 Aktualizace a realizace strategie v oblasti budování a využívání komunikační infrastruktury veřejné správy OVM je napojeno na CMS, i nadále bude využívat KIVS. OVM provede transformaci své síťové infrastruktury, viz

Záměr - X (Síťová infrastruktura)
03.06 Zavedení systému důvěryhodné elektronické identifikace do praxe OVM umožní využití všech svých adresných digitálních služeb s důvěryhodnou elektronickou identifikací z NIA a dle eIDAS.

Součást záměru X (Digitální služby) a záměru X (Mezinárodní interoperabilita)
03.07 Vytvoření základních služeb GEO informatiky a implementace strategie sdílení dat Relevantní zejména pro MV a poskytovatele centrálních sdílených služeb pro prostorové informace.

OVM provede revizi svých geodat, zváží zda je potřeba je udržovat a zahrne do plánů svého rozvoje aktivity Digitální technické mapy kraje a Digitální technické mapy veřejné správy
04 - ZVÝŠENÍ KAPACIT A KOMPETENCÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
04.01 Návrh změn systemizace a katalogizace ICT profesí OVM navrhne změny podle svých potřeb, výsledek převezme a implementuje

Součást záměru X (Organizační změny)
04.02 Návrh a realizace opatření pro získání, udržení a rozvoj klíčových specialistů OVM navrhne změny podle svých potřeb, výsledek převezme a implementuje. OVM do té doby plně využije stávajících zákonných možností.

Součást záměru X (Organizační změny)
04.03 Navrhnout a realizovat systém, který zajistí vyšší přiliv kvalitních absolventů OVM navrhne změny podle svých potřeb, výsledek převezme a implementuje. OVM bude hledat vlastní cesty pro příliv absolventů.

Součást záměru X (Organizační změny)
04.04 Zvýšení celkových odborných kapacit s využitím sdílených kompetenčních center OVM navrhne změny podle svých potřeb, výsledek převezme a implementuje. OVM bude aktivně využívat dostupné kapacity z Kompetenčního centra (OHA).

Součást záměru X (Organizační změny)
04.05 Ustavení transformačních útvarů Projektové kanceláře a Architektonické kanceláře OVM ustaví vlastní transformační útvar, obsahující PK a AK. OVM podpoří a prosadí vytvoření takových útvarů v OSS. OVM současně ustaví Výbor pro digitální transformaci OVM.

Součást záměru X (Organizační změny)
04.06 Podpora kompetencí a zajištění kapacit pro realizaci změn OVM vytvoří dostatečné kapacity odborníků, aby vedle výkonu veřejných služeb mělo rezervu i pro jejich transformaci.

Součást záměru X (Organizační změny)
04.07 Zavedení moderních principů procesního řízení a řízení služeb ve veřejné správě OVM zavede nové procesy řízení služeb klientům a zavede mechanismus postupného uplatnění procesního řízení.

Záměr X (Řízení služeb a procesů)
04.08 Zavedení systému vzdělávání zaměstnanců pro řízení a realizaci změn OVM navrhne změny podle svých potřeb, výsledek převezme a implementuje. OVM vybuduje řešení pro průběžné vzdělávání zaměstnanců k digitální transformaci nebo se připojí ke sdílené službě.

Záměr X (Digitální vzdělávání)
05 - EFEKTIVNÍ A CENTRÁLNĚ KOORDINOVANÉ ICT VEŘEJNÉ SPRÁVY
05.01 Implementace procesu řízení informační koncepce ČR. Pro OVM nerelevantní

Povinnost MV
05.02 Alokace adekvátních lidských a finančních zdrojů pro realizaci informační koncepce ĆR Pro OVM nerelevantní

Povinnost MV
05.03 Zavedení principů a postupů „Enterprise architektury“ do řízení eGovernmentu všech úrovní OVM převezme a implementuje organizační zajištění, procesy a postupy dle IK ČR a jejích navazujících dokumentů

Záměr X (Enterprise architektura) s podporou záměrů X (Organizační změny) a X (Řízení služeb a procesů).
05.04 Realizace optimálního modelu koordinace činnosti státních organizací a podniků, specializovaných na poskytování ICT služeb. OVM, pokud je zřizovatelem takových podniků nebo organizací, navrhne změny podle svých potřeb, výsledek převezme a implementuje.

Ostatní OVM adaptují své procesy poskytování služeb a své architektury podle vývoje centrálního (centrálních) poskytovatelů ICT služeb.
05.05 Vytvoření eGovernment cloudu OVM zváží využití cloudových služeb ve své infrastruktuře a případně převezme a implementuje služby eGovernment Cloudu.
05.06 Vydání a aktualizace národních funkčních a servisních standardů OVM poskytne součinnost
05.07 Podpora budování sdílených agendových systémů v přenesené působnosti OVM zanalyzuje v EA, zda a které AIS úřadu a rezortu jsou využívány v přenesené působnosti a pokud je ohlašovatele příslušné agendy provede případnou reimplementaci identifikovaných AIS.

Součást záměru X (EA)
05.08 Podpora budování agendových systémů v samosprávné působnosti OVM pro svou samosprávnou působnost buduje informační systémy, které poskytují své digitální služby všemi dostupnými kanály a splňují všechny požadavky na ISVS, případně AIS.
05.09 Propojený datový fond OVM provede detailní analýzu zákonů, jejichž je gestorem a odpovídajících IS z hlediska čerpání a poskytování údajů jiným úřadům. U identifikovaných AIS provede případné úpravy zákonů, přeregistraci agend a implementaci připojení těchto systémů na ISSS (dříve eGSB) a upgrade jejich digitálních služeb.

Záměr X (Propojení datových fondů), s podporou záměrů (EA), (Digitální služby), …
05.10 Veřejný datový fond viz záměr X (Otevřená data).
05.11 GeoInformace OVM v záměru X (EA) prověří, zda nemá IS podporující prostorová data nebo agendy s potřebou podpory prostorových dat a jaké má potřeby a možnosti využívat centrální sdílené služby pro prostorové informace, viz 3.07.
05.12 Zajištění zpětné vazby realizace Informační koncepce ČR OVM poskytne součinnost pro celostátní koordinaci IKČR.

Dopady principů IK ČR do digitalizace OVM

IDNázev principu Dopady principů IK ČR na OVM
P1 Standardně digitalizované (Digital by default) OVM při přípravě Katalogu služeb dle zákona 12/2020 Sb. O právu na digitální služby zanalyzuje všechny stávající úkony OVM a stanoví plán jejich dostupnosti v jednotlivých digitální kanálech, případě potřeby bude iniciovat legislativní změnu agendových zákonů.

Následně bude OVM služby v jednotlivých obslužných kanálech implementovat.

Záměr X (Katalog služeb) a s podporou záměrů, zejména (Digitalizace práva) a (Digitální služby).
P2 Zásada „pouze jednou“ (Once only) OVM provede analýzu všech agend a služeb z hlediska jejich možnosti poskytovat a potřeby přijímat údaje tak, aby byla naplněna zásada „pouze jednou“ jak u služeb v Katalogu OVM, tak u všech služeb jiných OVM, u nichž naplnění zásady závisí mimo jiné na údajích OVM. U těchto druhých agend poskytne OVM potřebnou součinnost.

Záměr X (Propojení datových fondů) s podporou záměrů (EA) a (Katalog služeb) a (Digitální služby).
P3 Podpora začlenění a přístupnost (Inclusiveness and Accessibility) OVM postupně prověří všechny externí i interní aplikační služby svých informačních systémů, zda naplňují všechna přijatá pravidla začlenění a přístupnosti. Následně OVM ve všech těchto řešeních implementuje potřebné změny zejména uživatelského rozhraní.

Záměr X (Začlenění a přístupnost) s podporou záměru (Digitální úřad) a záměru (Digitální služby).
P4 Otevřenost a transparentnost (Openness and Transparency) OVM prověří, zda dokáže u všech agend zajistit subjektům práva přístup k údajům o nich vedených a kontroly postupu vyřízení jejich případů. Chybějící podporu OVM naimplementuje pomocí záměru (Digitální služby) s podporou záměru (Digitální úřad).

V rámci zaměru (Katalog služeb) zajistí OVM zpětnou vazbu externích zainteresovaných stran k navrhovaným službám. Totéž v rámci záměru (Digitální služby) k návrhu konkrétní realizace služeb.
P5 Přeshraniční přístup jako standard (Crossborder interoperability) OVM zajistí implementaci nařízení EU eIDAS tak, aby prostřednictvím mezinárodní brány mohly subjekty z EU přistupovat k digitálním službám OVM stejně jako rezidenti ČR. Společně s respektování elektronické identifikace zajistí OVM dostupnost všech digitálních služeb přinejmenším v angličtině. Pilotně to prověří při implementaci služby pro daňové přiznání podnikatelů dle Přílohy II nařízení SDG.

Záměr - X (Interoperabilita), s podporou záměru (Digitální služby).
P6 Interoperabilita jako standard (Interoperability by design) dtto.
P7 Důvěryhodnost a bezpečnost (Security by design) Požadavky principu budou naplněny záměrem (Ochrana údajů) s podporou záměru (Digitální služby).
P8 Jeden stát (Whole-of-Government) OVM ověří v projektu (EA), které sdílené služby jiných OVM může využívat a tamtéž poskytne ostatním plán rozvoje sdílených služeb, jejichž je správcem.

OVM současně zajistí, aby všechny služby úřadu byly dostupné přes jedno vstupní místo Portálu občana a aby díky použití standardu UI „Design System“ vytvářely u občana dojem jednotného státu.

Záměr X (Digitální služby) s podporou záměru X (EA).
P9 Sdílené služby veřejné správy (Shared Services) OVM provede v rámci analýzy právních předpisů pro jejich digitalizaci i zhodnocení, zda v rámci agendy a služeb nelze využít (nebo poskytnout) službu jako sdílenou. To platí i pro každý nový právní předpis, nové právo nebo povinnost.

Záměr X (Digitalizace práva)
P10 Připravenost na změny (Flexibility) OVM provede rámci záměru X (EA) analýzu míry parametrizovatelnosti a výměnnosti komponent jednotlivých řešení.

Výsledky promítne OVM do zadání všech implementačních projektů tak, aby každé nové nebo podstatně změněné řešení bylo flexibilní, tj. měnitelné změnou parametrů služeb bez programování, výměnou modulů a komponent apod.
P11 eGovernment jako platforma (Embeded eGovernment) OVM ke všem agendám a službám v modelu Business-to-Government (B2G) navrhne takové zákonné úpravy v rámci digitalizace a taková zadání a architektonické vzory, aby podstatná část tzv. byznys logiky vyřizování služeb byla výrobci vestavitelná (embedded) přímo do jednotlivých balíkových nebo individuálních IS subjektů práva - podnikatelů a organizací.

Záměr - X (Vestavěné služby B2G), s podporou záměrů (Digitalizace práva), (Katalog služeb) a (Digitální služby).
P12 Vnitřně pouze digitální (Inside only digital) OVM bude provádět procesní optimalizaci (s nutnou legislativní a IT podporou) tak, aby veškerá realizace vnitřních úkonů při výkonu služeb veřejné správy probíhala výhradně elektronicky (bezpapírově).

Záměr X (Digitální úřad), s podporou záměrů (Digitální služby) a (Digitalizace práva).
P13 Otevřená data jako standard (Open Data by default) OVM bude všechny údaje, označené jako veřejné a všechny anonymizované údaje neoznačené jako neveřejné publikovat postupně ve formě otevřených a propojených dat vyšší kvality (LinkedData, 3* a více).

Záměr - X (Otevřená data)
P14 Technologická neutralita (Technological neutrality) OVM uplatní princip tak, že všechny nově digitalizované, nebo významně inovované služby úřadu budou dostupné vždy na dvou nebo více desk-top nebo mobilních operačních systémech a prohlížečích. Přitom bude vycházet z odborných statistik jednotlivých platforem a z průzkumu potřeb uživatelů.

Záměr X (Digitální služby).
P15 Uživatelská přívětivost (User-friendliness) OVM vedle uplatnění principu P8 „jeden stát“ a P14 „neutralita“ uplatní při návrhu procesů a uživatelských rozhraní služeb klientský pohled a navrhne služby s ohledem na ergonomii, potřeby a zvyklosti jednotlivých segmentů klientů.

Záměr - X (Řízení služeb a procesů), s podporou (Organizační změny) - zřízení správce služeb a kanálů (Digitální služby).
P16 Konsolidace a propojování informačních systémů veřejné správy (IT Consolidation)OVM navrhne rozvojové plány enterprise architektury všech IS ze svého portfolia a přitom zohlední možnosti jejich vzájemné konsolidace a (částečné) nahrazení sdílenými službami.

Záměr (EA) s podporou záměru (Jednotná platforma) a (Digitální úřad). Princip se uplatní i v návrzích řešení pro všechny realizační záměry, zejména ….
P17 Omezení budování monolitických systémů Princip se v záměrech OVM projeví až po dokončení projektů (EA) a (Jednotná platforma). Konkrétní navazující záměry pro dekompozici jednotlivých stávajících IS lze očekávat až v další aktualizované verzi IK OVM.

Tabulky pro část B: Řízení ICT

IDNázev zásady PRAKTICKÉ DOPADY DO OVM
Z1 Na prvním místě je klient (Client first) Rozvoj ICT OVM bude postaven na více-stupňový vztah „klient ↔dodavatel“, od externího klienta digitálních služeb, přes interního klienta ICT (věcného správce), jeho interního dodavatele (technického správce) a jeho externího dodavatele služeb.

Záměr X (Kvalita ICT služeb) s podporou X (EA) a X (Katalog služeb).
Z2 Standardy plánování a řízení ICT (ICT standards)OVM zavede vybrané součásti standardů řízení architektury (TOGAF a NAR), ICT služeb (ITIL), výkonnosti v IT (COBIT) a projektového řízení (PRINCE2, PMBOK).

Záměr X (Kvalita ICT služeb) s podporou x (EA).
Z3 Strategické řízení pomocí IK OVS OVM zavede takové procesy a zodpovědnosti, aby veškeré potřeby odborných útvarů na rozvoj ICT byly plánovány prostřednictvím architektury a roadmapy v průběžně aktualizované IK OVM.

Záměr X (EA) s podporou X (Kvalita ICT služeb).
Z4 Řízení architektury Bude zavedeno průběžné řízení ICT pomocí znalostí z Enterprise architektury a architektury řešení, plně v souladu s NAP a NAR.

Záměr X (EA) s podporou x (Kvalita ICT služeb).
Z5 Řízení požadavků a změn Budou zavedeny procesy a nástroje sběru, řízení a vyhodnocování realizace požadavků externích i interních zákazníků ICT.

Záměr X (Kvalita ICT služeb)
Z6 Řízení výkonnosti a kvality V návaznosti na vyvážené zavedení všech standardů (Z2) pokročí OVM v zavedení nástrojů pro vyhodnocení, porovnávání, plánování a řízení výkonnosti služeb ICT.

Záměr X (Kvalita ICT služeb)
Z7 Řízení zodpovědnosti za služby a systémy OVM zavede rozdělení rolí správce ISVS na věcné správce a technické správce. Dále zavede procesy a nástroje efektivního uskutečňování manažerské zodpovědnosti obou rolí správců za rozvoj systémů a jejich služeb. Nedílnou součástí budou nástroje průřezové koordinace jednotlivých správců napříč IS.

Záměr X (Kvalita ICT služeb) s podporou záměru X (Řízení procesů a služeb).
Z8 Řízení katalogu služeb OVM identifikuje všechny poskytované/konzumované ICT služby v rámci vztahu zákazník/dodavatel (viz Z1), sestaví z nich Katalog ICT služeb a bude jej využívat pro řízení dodávky služeb.

Záměr X (Kvalita ICT služeb) s podporou záměru X (Řízení procesů a služeb).
Z9 Udržení interních kompetencí OVM pojmenuje všechny potřebné transformační, rozvojové i provozní role a pozice, nezbytné pro plánování, nákup, řízení a vyhodnocování dodávek služeb jak interních, tak externích dodavatelů.

Pro tyto role a pozice bude vyhledávat, získávat a udržovat nejlepší lidské zdroje s využitím všech nástrojů a možností.

Všechny tyto role zapojí OVM plně do projektů dle IK OVM tak, aby se staly prostředkem transferu znalostí od dodavatelů do OVM.

Záměr X (Organizační změny)
Z10 Procesní řízení OVM v oblasti řízení ICT bude pilotně zavádět kroky k procesnímu řízení a řízení služeb.

Záměr X (Řízení procesů a služeb) s podporou záměrů X (Organizační změny) a X (Kvalita ICT služeb).
Z11 Řízení přínosů a hodnoty OVM zařadí do rozhodování v ICT, zejména o variantách řešení, metody postavené na porovnání nákladů a přínosů (Business Case, Cost/Benefit Analysis), opírající se o úplné náklady vlastnictví (TCO) a celkové náklady práce (FLC).

Záměr X (Ekonomické řízení (controlling) ICT), s podporou záměru X (EA) a X (Kvalita ICT služeb).
Z12 Řízení kapacit zdrojů OVM zavede do pravidelného plánování systemizace transformačních pozic (viz Z9) tak, aby vždy byl zajištěn dostatek interních odborných kapacit pro projekt digitální transformace úřadu.

Záměr X (Organizační změny)
Z13 Nezávislost návrhu, řízení a kontroly kvality OVM zajistí, aby všechny projekty měly profesionální projektové manažery a nezávislé odborní pro kontrolu jakosti projektů (QA).

Ve všech projektech + X (Organizační změny).
Z14 Vztah informatiky a legislativy OVM změní model spolupráce věcných a technických správců s legislativci tak, aby informatičtí odborníci a architekti byli přítomni projednávání věcných záměrů legislativních změn od samého počátku a zajistili tak vyšší pravděpodobnost proveditelnosti digitálních úprav předpisů a jejich implementace do IS.

Záměr X (Kvalita ICT služeb) s podporou záměrů X (Digitalizace práva) a X (Řízení služeb a procesů).
Z15 Řízení financování ICT OVM zařadí výstupy naplnění zásad Z11 a Z12 do efektivních postupů financování ICT. Nedílnou součástí bude komunikace hodnoty ICT pro udržení dodávky veřejných služeb (Business Continuity) společně s identifikováním tzv. Mandatorních ICT výdajů.

Součástí specializace na financování ICT je tým odborníků zajišťujících financování ICT ze všech mezinárodních fondů (EU, norské atd.).

Zásada bude zavedena v liniovém řízení.
Z16 Využívání otevřeného software a standardů Součástí výstupů záměrů enterprise architektury (X) a jednotné platformy (X) budou doporučení a akcelerátory pro využívání otevřeného SW a standardů v procesu nákupu a budování ICT řešení.
Z17 Podpora vyváženého partnerství s dodavateli OVM vytvoří ucelenou kombinaci podmínek (znalostních, technologických, smluvních a dalších) tak, aby mohlo udržovat s dodavateli dlouhodobě oboustranně výhodné vztahy vyváženého partnerství.

Zásada bude zavedena v liniovém řízení s podporou záměrů X (Kvalita ICT služeb), X (Organizační změny) a X (Ekonomické řízení ICT), případně dalších.
Vložte svůj komentář:
106 +0 =