Překlady této stránky:

Osvědčení o digitálním úkonu

Osvědčení o digitálním úkonu je právo uživatele služby dle § 5 zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby. Konkrétně se jedná o práva a povinnosti:

  • Uživatel služby má právo na elektronické osvědčení digitálního úkonu.
  • Osvědčení o digitálním úkonu obsahuje důvěryhodné zachycení obsahu digitálního úkonu nebo jinou identifikaci digitálního úkonu, určení osoby, která jej učinila, adresáta digitálního úkonu a způsob, datum a čas provedení digitálního úkonu. Osvědčení musí být opatřeno kvalifikovanou elektronickou pečetí a kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem orgánu veřejné moci.
  • Orgán veřejné moci, který je veřejnoprávním původcem, je povinen bezodkladně po učinění digitálního úkonu poskytnout uživateli služby osvědčení o digitálním úkonu, který vůči němu uživatel služby učinil.
  • Osvědčení o digitálním úkonu poskytuje orgán veřejné moci podle volby uživatele služby zasláním do datové schránky, na kontaktní místo veřejné správy nebo zpřístupněním prostřednictvím portálu veřejné správy.

Smyslem je dát uživateli služby možnost nechat si vystavit potvrzení, které osvědčí, že provedl úkon. Tedy nejde o potvrzení či osvědčení, že úkon byl proveden správně nebo splnil podmínky, které úkon vyžadoval, ale pouze, že úkon byl proveden.

Využít jej lze například v situacích, kdy je po klientovi vyžadováno, aby prokázal učinění úkonu typu zápisu, požadavku, reklamace, atd. Jde tedy i o důkazní prostředek.

Za osvědčení se stejnými účinky se považuje i doručenka z informačního systému datových schránek.

Zákon podobu osvědčení nestanoví, přesto platí obecné poučky a pravidla, která se pro osvědčení jako jakýkoliv jiný dokumentu musí dodržet:

  1. Identifikace osvědčení samotného
  2. Identifikace osoby, která provedla úkon
  3. Identifikace úkonu, který byl proveden
  4. Identifikace vyřizujícího úřadu

Dále je potřeba dodržet zákonné požadavky vztahující se k zacházení dokumentu, který vytváří úřad a slouží pro třetí stranu, v tomto případě uživatel služby:

  1. osvědčení musí být opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo kvalifikovanou elektronickou pečetí
  2. osvědčení musí být opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem

Aby se s osvědčením dalo pracovat v jeho textově vizuální podobě, musí mít formát typu PDF/A-3 a pro strojové zpracování obsahovat XML soubor. Samozřejmě informace v obou formátech si musí odpovídat, za což je úřad zodpovědný.

Příklad osvědčení ve formátu PDF/A-3 s vloženým XML souborem si můžete stáhnout zde

XSD předpis XML příklad 1 (správný) XML příklad 2 (správný) XML příklad 3 (chybný)
digiukon.xsddigiukon1.xmldigiukon2.xmldigiukon3fail.xml
, 2022/11/28 15:29
Dobrý den,

bohužel to osvědčení na vyžádání je poměrně složité, protože nás to nutí po celou dobu existence digitálního úkonu (například žádosti) až do její skartace držet informace o tom jak vzniklo. Ta informace se musí držet ve více systémech v rámci logů a vlastní vystavení na žádost lze těžko automatizovat. A to vůbec nevím jak to provázat na evidenci, archivaci a skartaci.

Naopak, pokud vystavím osvědčení bezodkladně, tedy připojím osvědčovací doložku přímo k PDF žádosti mám vyřešenu evidenci vložením do spisové služby, zprávu ukládám včetně informací jak byla pořízena opatřenou elektronickou pečetí a časovým razítkem. Takto vytvořené osvědčení mohu kdykoliv přeposlat nebo předložit jako důkazní prostředek. Rovněž v rámci spisové služby mám dokument elektronicky podepsaný, mohu ho přeposlat nebo ověřit platnost certifikátu.

V případě doručeny datových schránek je to jednoduché, protože ta řeší všechny požadované funkce - neodmítnutí původu (zpráva zůstává v archivu 90 dní a i pak je v historii její odkaz, neodmítnutí příjmu (doručenka) i neodmítnutí obsahu (po dobu 90 dní).

Ta implementace na Portálu občana je nefunkční, poslal jsem tam žádost o digitální osvědčení a nedostal jsem vůbec žádnou odpověď. To je černá díra na osvědčení.

Jinak na Portálu Pražana jsme přijali několik tisíc žádostí o změnu územního plánu a především státní instituce požadovaly potvrzení, že se podání uskutečnila v daném čase a i to jak bylo podání systémem vytvořeno (tři integrované agentově systémy).

S pozdravem Jan Petr
, 2022/11/27 20:33
Dobrý den,
podle mého názoru není smyslem dát uživateli služby možnost nechat si vystavit potvrzení jak uvádíte.

Smyslem osvědčení o digitální úkonu je důkazní prostředek neodmítnutí příjmu, neodmítnutí původu a neodmítnutí obsahu.

Neodmítnutí příjmu
- systém potvrzuje (elektronickou pečetí), že v daném čase (časové razítko) přijal digitální úkon.

Neodmítnutí původu
- systém upozorňuje uživatele, že jeho identitou byl proveden v definovaném čase digitální úkon, o tom ho informuje neprodleně vybraným způsobem

Neodmítnutí obsahu
- systém poskytuje důvěryhodné zachycení obsahu digitálního úkonu

Digitální úkon, který vzniká v informačním systému veřejné správy, je doplněn o údaje vedené o něm v rejstřících a agendových systémech a o další informace při vytváření dokumentu. Proto by měl uživatel dostat potvrzení finálního stavu dokumentu s informacemi kdy byl přijat a kdo ho přijal.

Osvědčení by mělo být vydáváno vždy bezodkladně poté co uživatel provede digitální úkon stejně jako je ihned generována doručenka z informačního systému datových schránek.

Osvědčením o digitální úkonu systém přebírá odpovědnost za postoupení úkonu k dalšímu zpracování. Nejde však o potvrzení či osvědčení, že úkon byl proveden správně nebo splnil podmínky, které úkon vyžadoval, ale pouze, že úkon byl proveden.

Využít by se měl jako doručenka při jakémkoliv úkonu vzniklém v rámci informačního systému. Jde o důkazní prostředek neodmítnutí příjmu, neodmítnutí původu a neodmítnutí obsahu.

Za osvědčení se stejnými účinky se považuje i doručenka z informačního systému datových schránek.

S pozdravem
Ing. Jan Petr
Konzultant pro digitalizaci MHMP
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Tel.: +420 773 785 404
jan.petr@praha.eu
www.praha.eu
, 2022/11/28 13:21
Dobrý den,

tento návrh vychází z idei na vytvoření elektronického osvědčení, které bude jednak jednoduché a zároveň provázané na evidence VS. Ne každý klient chce dostat "potvrzení" a zde jsme spíše pro výklad, kdy právo by mělo být vyžádáno. Důležité je také ustanovení, které umožňuje si osvědčení nechat vystavit i na již uskutečněné úkony.
Pro potřeby úkonů provedených datovou schránkou za osvědčení považujeme doručenku. Pro potřeby úkonů na kontaktním místě veřejné správy jde o potvrzení vydané KMVS, pokud si jej klient vyžádal. A pro potřeby úkonů na portále orgánu veřejné moci by mělo jít o osvědčení viz náš vzor.
Do osvědčení nedoporučujeme přidávat obsah celého úkonu, ale pouze na něj odkázat do spisové služby.

S pozdravem,
Tomáš Šedivec
Vložte svůj komentář: