Překlady této stránky:

Jednotný identitní prostor veřejné správy

Jednotný identitní prostor (JIP) informačních systémů veřejné správy a Katalog autentizačních a autorizačních služeb (KAAS) je autentizační informační systém podle § 56a zákona o základních registrech a jeho správcem je Ministerstvo vnitra. Na základě znění zákona zavedení jakékoli osoby do tohoto autentizačního informačního systému vyžaduje její jednoznačné ztotožnění oproti základnímu registru obyvatel. Ministerstvo dále spravuje prostředky pro autentizaci, které vydává.

V rámci současného stavu (As-Is 2018) předpokládá co nejširší používání autentizačního informačního systému JIP/KAAS pro splnění zásadních podmínek pro identifikaci a autentizaci interních uživatelů informačních systémů veřejné správy. Pro ty informační systémy, kde interní uživatelé informačního systému jsou zaváděni úřady, které nejsou správci tohoto informačního systému, je použití autentizačního informačního systému JIP/KAAS povinností.

Využití systému JIP/KAAS je možné i s pomocí prostředků národního identitního prostoru. Aby přihlašování do JIP/KAAS bylo umožněno i jinými prostředky národního identitního prostoru, než je např. občanský průkaz nebo jméno+heslo+sms, je potřeba zajistit úředníkům jiný prostředek jedním z následujících způsobů:

  • Sekce pro státní službu na MV zajistí jednotný prostředek identity úředníka v rámci národního identitního prostoru.
  • Jiný orgán veřejné moci zajistí vydávání profesních identit v rámci národního identitního prostoru z nichž požadavky na úřední identitu (včetně zajištění finančních prostředků) sdělí Sekce pro státní službu na MV.

Unikátní a jednotná identita zaměstnance v rámci veřejné správy jako celku je nutná ve dvou rovinách, jako:

  • Aktivní identita a identifikace - opravňuje zaměstnance k přístupu k informacím a informačním systémům, (+ k prostorám a zařízením) - zaměstnanec jako subjekt
  • Pasivní identita a identifikace - jednoznačně označuje předmětného (většinou zodpovědného) zaměstnance v rámci centrálních nástrojů řízení a koordinace veřejné správy - zaměstnanec jako objekt evidence (totéž pro pozici - služební místo a vzájemný vztah k zaměstnanci).

Stávající řešení JIP/KAAS nebylo určeno pro takto široké účely a koncepčně ani fyzicky nevyhovuje změněným nárokům. Jeho budoucí rozvoj musí vycházet z diskuse o reálných potřebách všech zainteresovaných. Předpokladem budoucího efektivního využívání jednotného identitního prostoru veřejné správy a naplnění některých konceptů architektonické vize eGovernmentu, jako je například transakční Portál úředníka, poskytující kromě jiného i společné personální, vzdělávací, nákupní a další funkce, musí dojít ke sjednocení identit a identifikací pracovníků veřejné správy bez ohledu na typ zaměstnaneckého/ služebního poměru, tj. společně pro:

  • státní službu, dle zák. č. 234/2014 Sb., o státní službě,
  • služební poměr, dle zák. č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
  • poměr dle zák. č. 312/2002 Sb. Zákon o úřednících územních samosprávných celků,
  • zaměstnanecký poměr, dle zák. č. 262/2006 Sb. Zákoník práce.

Důležité je, že vznik a zejména zánik identifikace a oprávnění k roli musí v JIP vznikat na základě jeho integrace s lokálními personálními systémy, resp. s centrálními služebními a zaměstnaneckými registry na jedné straně a v integraci na lokální IDM/IAM systémy na druhé straně. Tyto základní požadavky a potřeby budou formovat budoucí architekturu JIP a nezbytných spolupracujících systémů.

Úřad musí zajistit propojení svého identitního systému (AD/LDAP/IDM) se systémem Jednotného identitního prostoru (také jako JIP/KAAS) pro tu část zaměstnanců, kteří se přihlašují k informačním systémům veřejné správy. Využití může být provedeno 2 druhy:

  • Vytvoření vlastních aplikačních rolí pro systémy, jejichž je OVM správce
  • Využití existujících rolí v registru práv a povinností

Pro uživatele, kteří nejsou pokrytí centrální licencí provozovatele, lze zakoupit licenci zvlášť. Cena takovéto licence je pro 1 uživatele přibližně 2 000 Kč za první rok a 500 pro další roky.

, 2023/09/20 19:19
Dobrý den,

není mi zcela jasná jedna věc. Pokud je §2 zákona o elektronické identifikaci vykládán tak, že je od roku 2020 povinné u informačních systémů využívat kvalifikované systémy elektronické identifikace, jejichž seznam je uveden na vašich stránkách, ale systém JIP/KAAS mezi nimi uveden není (z toho usuzuji, že není kvalifikovaným systémem), tak na základě kterého jiného právního předpisu bych měl upřednostnit systém JIP/KAAS před kvalifikovaným systémem elektronické identifikace.

Můžete prosím potvrdit, že systém JIP/KAAS není kvalifikovaným systémem podle zákona o elektronické identifikaci a tudíž, že jsem i pro zaměstnance státu v informačním systému povinen upřednostnit kvalifikovaný systém elektronické identifikace (např. NIA)?

Anebo jestli můžete moji domněnku vyvrátit?

Velice děkuji za Váš čas.

Dušan Švandrlík
, 2023/09/20 21:24
Dobrý den,

ano, potvrzuji, že JIP/KAAS (v budoucnu CAAIS) není kvalifikovaným systémem dle zákona č. 250/2017 Sb. Využití tzv. autentizačního systému je upraveno v paragrafu 56a zákona č. 111/2009 Sb. Tato specifická úprava "přebíjí" obecnou úpravu. Zároveň je možno při využití autentizačního systému využít kvalifikované systémy elektronické identifikace.

Děkuji.

S pozdravem,
Tomáš Šedivec
, 2023/09/21 11:39
Dobrý den,
děkuji za předchozí odpověď.

Prosím ještě o zodpovězení otázky, zda JIP/KAAS umožňuje používat prostředky pro elektronickou identifikaci s úrovní záruky minimálně značnou? (jde mi o to, jestli budu schopen v případě kombinace kvalifikovaného systému a JIP/KAAS zajistit stejnou úroveň záruky (stejnou úroveň důvěry), aby nevznikaly disproporce).

Domníváte se, že by bylo vhodné využít JIP/KAAS a kvalifikované systémy elektronické identifikace (externí autentizační systémy) i v případě významných informačních systémů a systémů kritické informační infrastruktury (v současné době i po zavedení NIS2)?

Děkuji

Dušan Švandrlík
, 2023/09/21 11:51
Dobrý den,

ano, JIP/KAAS to umožnuje. Záleží na správci daného systému, do kterého se prostřednictvím JIP/KAAS přihlašujete, zda vyžaduje druhý faktor. Pak jsou přípustné jen prostředky úrovně značná a vysoká.

Po zavedení NIS2 mohou nastat změny v pravidlech druhého faktoru, ale nepředpokládám je. Proto jak pro VIS, tak i KII je JIP/KAAS či NIA vhodným prostředkem autentizace. Neplatí to pouze pro systémy pracující s utajovanými skutečnostmi (V,D,T,PT), tam jsou specifická pravidla.

S pozdravem,
Tomáš Šedivec
Vložte svůj komentář: