Překlady této stránky:

Katalog služeb veřejné správy

Katalog služeb VS je součást registru práv a povinností (RPP) a jako takový obsahuje soubor údajů o službách VS, úkonech a jejich obslužných kanálech.

Na katalog služeb VS lze nahlížet dvěma způsoby – a to jako na klientskou aplikaci publikující údaje pro klienty a také jako na úřednickou aplikaci sloužící ke sběru a editaci údajů.

Katalog služeb VS bude průběžně rozvíjen, aby plnil následující funkce:

 • informační – poskytoval přehled o existujících službách VS a způsobu jejich vyřízení,
 • publikační – poskytoval údaje nezbytné pro správné zobrazování služeb VS na portálech (řazení, kategorie, mohlo by vás také zajímat atd.),
 • řídící – umožnil řízení dodávky služeb VS (stanovení plánu digitalizace, informace o odpovědnosti za službu usnadní koordinaci přechodu k digitální službě atd.),
 • automatizační – umožnil sběr údajů nezbytných pro automatizaci.

Představuje funkci (činnost) úřadu, která je vědomě poskytnuta konkrétním OVM konkrétnímu příjemci služby podle příslušného právního předpisu tak, že přináší příjemci vnímanou hodnotu, ať už v podobě benefitu nebo splnění zákonné povinnosti. Evidují se pouze takové služby VS, během nichž dochází k interakci mezi OVM a klientem či naopak, nikoli k interakci mezi OVM a OVM. Na službu VS lze také pohlížet jako na dosažení práva či naplnění povinnosti klienta, které nelze splnit jinak než interakcí či sérií interakcí mezi klientem a OVM. Služba se dělí podle toho, zdali je iniciována klientem nebo vykonávaná z moci úřední. Každá služba se skládá z nejméně jednoho úkonu.

Při evidenci služeb VS postupně procházejte právní předpisy a identifikujte služby VS pomocí definičních znaků uvedených níže. Ke každé službě VS popište její atributy podle metodiky

Proces publikace je složen ze dvou hlavních kroků:

 1. Registrace služeb do ZR RPP
 2. Vyplnění detailního popisu služby

Veřejná část katalogu je dostupná na portálu veřejné správy zde https://portal.gov.cz/sluzby-verejne-spravy/

Schválné detailní popisy se automaticky publikují z RPP přes RPP API (GraphQL, Azure). GraphQL endpoint RPP běží zde: https://portal.gov.cz/katalogy/api

Možnosti práce s daty z katalogu služeb

 1. Práce s XLS jednotlivých agend
 2. API ke katalogu služeb
  • zatím bez omezení přístupu, v budoucnu bude nutný API klíč a bude se měnit adresa
  • primární určení je pro detailní popisy služeb = texty na weby dle metodiky detailních popisů - https://pma3.gov.cz/katalog-sluzeb/metodika
  • denní aktualizace
  • výhody
   • Standardizované API
   • GraphQL (definice výstupu již při dotazu)
  • nevýhody
   • jen údaje o službách (chybí úkony a obslužné kanály)
   • zatím nemá dokumentaci
 3. otevřená data
Vložte svůj komentář: