Překlady této stránky:

Osnova vzorové informační koncepce OVS

Konečná struktura Informační koncepce OVS bude vydána s vyhláškou o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy, jejíž nová verze je v meziresortním připomínkovém řízení (07/2023).

Následující text je strukturální výtah, který s ní je v souladu a úřady ji mohou využívat již nyní při přípravě podkladů pro aktualizaci své informační koncepce podle připravované novely vyhlášky 529/2006 Sb., v níž bude stanovena přiměřená lhůta pro aktualizaci informační koncepce ve struktuře stanovené touto novelou.

Předběžnou konkrétní bližší představu o obsahu informační koncepce ústředního OVS s novelizovanou strukturou, jejíž konečná podoba bude stanovena připravovanou novelou vyhlášky 529/2006 Sb., lze získat např. prostudováním informačních koncepcí ústředních OVS, které již při aktualizacích svých informačních koncepcí postupují v souladu s dokumentem Metody řízení ICT VS ČR, jako je např. mj. i v přímé návaznosti na celostátní strategii Digitální Česko aktualizovaná Informační koncepce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Textová verze ke stažení

Část A: Úvod

OVS (dále OVS) vydává tuto Informační koncepci v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (§ 5a). V informační koncepci OVS stanovuje své dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality a bezpečnosti spravovaných informačních systémů veřejné správy a vymezuje obecné principy pořizování, vytváření a provozování informačních systémů veřejné správy. Základní údaje Informační koncepce

Název organizace
IČO
Typ organizace
Adresa
Datum schválení
Doba platnosti 5 let
Konec platnosti
Role Osoba Datum Podpis
Autor
Schválil

Shrnutí IK pro klíčové zainteresované:

 • pro vedení úřadu
 • pro externí orgány (OHA)
 • pro správce ISVS (věcné i technické)
 • pro členy IT útvarů a dodavatele ICT služeb

Základní zodpovědnosti a kompetence OVS (povinnosti, zákony, agendy). Klíčové transformační cíle a úkoly OVS Shrnutí toho nejdůležitějšího, co stojí před OVS a jeho představiteli (GDPR, spisovka, eIDAS, …). Klíčové vnitřní potřeby informatiky a eGovernmentu OVS Shrnutí nejdůležitějších ostatních vlivů, provozních potřeb a optimalizačních podnětů Shrnutí vize cílového stavu architektury úřadu Přehled klíčových rysů vize cílového stavu úřadu (plně digitalizován, plně centralizován, plně outsourcován atp.). Výběr klíčových změnových záměrů / projektů z Roadmapy Výběr klíčových změn ve způsobu řízení informatiky a eGovernmentu OVS

Vztah IK a souvisejících strategických dokumentů OVS a eGovernmentu  

Část B: Koncepce architektury úřadu - jaké změny v ISVS realizovat a proč?

Odpovídá na otázky CO? a PROČ? je třeba stavět či měnit. Koresponduje s obsahem NAP.

1.1 Přehled celkové architektury OVS

1.2 Přehled byznys architektury

1.3 Přehled architektury IS

1.4 Přehled technologické architektury

1.5 Přehled architektury ICT infrastruktury a komunikačních technologií

1.6 Kontext architektury úřadu

1.7 Přehled běžících a schválených projektů

2.1 Poslání úřadu, strategické a externí byznys požadavky

2.2 Interní byznys požadavky (procesní zlepšování)

2.3 Interní a externí ICT vlivy, cíle a požadavky

2.4 Shoda s cíli a principy IKČR

2.5 Model motivační architektury úřadu

2.6 Shrnutí a intepretace potřebných změn architektury úřadu

3.1 Architektonická vize úřadu

3.2 Návrh cílové byznys architektury

3.3 Návrh cílové architektury IS

3.4 Návrh cílové technologické architektury

3.5 Návrh cílové architektury ICT infrastruktury

3.6 Vysvětlení cílové architektury jednotlivých ISVS (full stack)

4.1 Přehled programů a projektů informatiky

4.2 Vazby realizačních programů na cíle IK OVS

4.3 Alokace investičního a provozního rozpočtu A (architektura – za co stavět)

Část C: Koncepce řízení služeb ICT a eGovernmentu úřadu

Odpovídá na otázky JAK? budovat a řídit služby ICT na podporu výkonu služeb veřejné správy úřadu Koresponduje s Metodami řízení ICT VS ČR.

1.1 Zhodnocení stavu a metod řízení životního cyklu IS

1.2 Zhodnocení stavu a metod řízení schopností ICT útvaru

1.3 Zhodnocení stavu a metod řízení disciplín ve spolupráci s ostatními útvary OVS

1.4 Zhodnocení stavu spolupráce na centrální koordinaci ICT a eGovernmentu

2.1 Přehled externích úkolů, vlivů a cílů

2.2 Přehled identifikovaných vnitřních motivací

2.3 Shoda se zásadami řízení ICT z IKČR

2.4 Cíle zlepšování kvality řízení, rozvoje a provozu informačních služeb

2.5 Cíle zlepšování v oblasti bezpečnosti služeb

2.6 Shrnutí a interpretace identifikovaných potřeb změn řízení ICT

Návrh změn organizace, procesů, metrik a IT nástrojů řízení ICT OVS.

3.1 Návrh způsobu řízení životního cyklu IS

3.2 Návrh způsobu řízení schopností ICT útvaru

3.3 Návrh způsobu řízení disciplín ve spolupráci s ostatními útvary OVS

3.4 Návrh způsobu spolupráce na centrální koordinaci ICT a eGovernmentu

Návrh konkrétních záměrů (projektů nebo manažerských opatření), kterými budou zajištěny změny řízení ICT OVS k žádoucímu sílovému stavu.

4.1 Plán záměrů realizace změn způsobu řízení ICT

4.2 Plán řízení kvality IS Činnosti v oblasti řízení kvality

4.3 Plán řízení bezpečnosti IS Činnosti v oblasti řízení bezpečnosti

4.4 Alokace investičního a provozního rozpočtu B – za co provozovat  

Část D: Řízení dokumentu IK OVS a jeho naplňování

1.1 Postupy při provádění změn Informační koncepce

1.2 Postupy při vyhodnocování dodržování Informační koncepce

2.1 Odpovědnosti za realizaci informační koncepce

2.2 Splnění zákonných povinností

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 • Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.
  • Vyhláška č. 528/2006 Sb., o informačním systému o informačních systémech veřejné správy
  • Vyhláška č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy.
  • Vyhláška č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy
 • Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů.
  • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.
 • Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti.
  • Vyhláška NBÚ č. 522/2005 Sb., kterou se stanoví seznamy utajovaných informací.
  • Vyhláška NBÚ č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních systémů a certifikaci stínících komor.
  • Vyhláška NBÚ č. 524/2005 Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací.
  • Vyhláška NBÚ č. 525/2005 Sb., o certifikaci při zabezpečení kryptografické ochrany utajovaných informací.
  • Vyhláška NBÚ č. 526/2005 Sb., o průmyslové bezpečnosti.
  • Vyhláška NBÚ č. 527/2005 Sb., o personální bezpečnosti.
  • Vyhláška NBÚ č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků.
  • Vyhláška NBÚ č. 529/2005 Sb. o administrativní bezpečnosti a registrech utajovaných informací.
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
  • Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
  • Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání informačního systému datových schránek
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 • Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
  • Vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti).
  • Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích.
 • Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
 • Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci.

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020. Usnesení vlády ČR č. 347 ze dne 10. května 2017 k realizaci úplného elektronického podání a povinnému přijímání elektronických faktur ústředními orgány státní správy.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Část E: Dodatky a přílohy IK OVS

1.1 Základní pojmy a zkratky

1.2 Seznam obrázků

1.3 Seznam tabulek

1.4 Seznam literatury

2.1 Přehled agend a kompetencí OVS

2.2 Přehled právních norem upravujících činnost OVS se vztahem k informačním a komunikačním systémům

2.3 Přehled a karty ISVS

2.4 Tabulky objektů čtyřvrstvé architektury:

2.5 Přehled a karty programových/projektových záměrů

Vložte svůj komentář: