Překlady této stránky:

Postup a plán realizace změn (Roadmap)

Základním cílem je dosáhnout řízeného ICT, tedy měřitelné schopnosti reakce na příchozí změny. Takový stav může nastartovat teprve v okamžiku, kdy víme, kde jsme. Tím však nemáme na mysli pouze ICT útvar, ale dodržení této metodiky pro zjištění současného stavu celého úřadu.

Tato kapitola obsahuje dva pohledy na věcný a časový akční plán (Roadmap), a to:

 • přehled souvisejících nezbytných aktivit a změn na úrovni státu a eGovernmentu
 • přehled prvních kroků adaptace útvaru ICT úřadu na pravidla MŘICT

Podrobnější a aktualizované informace v obou oblastech budou doplněny po projednání s odbornou veřejností a publikovány v následujících vydáních MŘICT a ve Znalostní bázi.

Bude doplněno po projednání s odbornou veřejností a publikováno v následujících vydáních MŘICT.

Teprve po stabilizaci úřadu do stavu známých provozních změn je možné se začít věnovat změnám v samotných informačních systémech.

Vzhledem k tomu, že aktuálně je ICT VS ČR v tzv. transformačním období, a tedy ještě řada prostředků a nástrojů není vytvořena, a protože stav ICT na jednotlivých úřadech je velice různorodý, nelze pro dosažení žádoucího stavu stanovit dostatečně podrobný postup, který by platil univerzálně.

Aby byl dostatečně obecný, lze doporučit pouze následující, podle závažnosti dopadů seřazený, seznam:

 1. provést rámcovou katalogizaci:
  • kompetencí ICT útvaru vůči jeho okolí, tzn. jak ostatním útvarům úřadu, tak vůči externím subjektům,
  • skutečného souladu a platnými / aktuálními povinnostmi danými:
   • zákonnými povinnostmi (včetně IKČR),
   • interními akty řízení úřadu,
   • úkoly uloženými vedením úřadu,
  • vyřízení požadavků obdržených:
   • od provozního útvaru ICT – zejména jde o požadavky založené na reportech HelpDesku a požadavcích plynoucích z provozuschopnosti technologií,
   • od klientů, tzn. ostatních útvarů úřadu, kterým ICT útvar poskytuje podporu pro jejich činnost,
   • od interních pracovníků útvaru, tj. jak náměty na zlepšení, tak např. rekvalifikační a mzdové požadavky.
  • disponibilních zdrojů ve smyslu výhledu na nejbližší 3 roky, zejména:
   • technologických, tzn. ne jen kapacitních rezerv, ale i blížící se životnosti, úrovně odolnosti proti bezpečnostním rizikům,
   • personálním z pohledu zejm. zajištění potřebné úrovně odbornosti a časové kapacity,
   • finančních, tzn. jak výše a struktura přiděleného rozpočtu, tak i ve finančním plánu úřadu zahrnutých položek,
   • objektových – ne jen z hlediska vhodnosti stávajících prostor, ale i včetně jejich komunikačního a napěťového připojení, atp.
 2. provést reálné vyhodnocení zjištěných nedostatků, opět v časovém horizontu 3 let (optimálně kvantifikovatelně prioritizované dle možných důsledků),
  • Pro případ, že některé z nedostatků budou klasifikovány jak potenciálně rizikové, pro ně zpracovat akční plán minimalizace dopadů včetně předpokládaných požadavků na zdroje a urychleně ho předložit vedení úřadu,
 3. zpracovat a vedení úřadu předložit novou informační koncepci úřadu, která kromě návrhu nové (cílové) Enterprise architektury úřadu bude obsahovat i časový a věcný plán jak nové architektury (v rámci ICT transformace úřadu) dosáhnout, a to včetně změn v personální oblasti, změn procesů zadávání a vyřizování požadavků na ICT podporu a změn ve financování. Vzhledem k reálnému stavu rozpočtů OVS je doporučeno rovnou v tomto dokumentu zpracovat plán minimálně ve dvou variantách, a to tak, aby byl zřejmý jejich rozdíl, konkrétně:
  • minimalistická varianta, která bude de-facto shodná s akčním plánem minimalizace rizik,
  • optimální varianta – návrh, jak by si počínal dobrý hospodář s výhledem alespoň na 5 let.
 4. na základě odezvy vedení úřadu na předloženou novou informační koncepci úřadu, zpracovat návrhy:
  • rozpočtových opatření ke změně plánu finančního rozpočtu ICT útvaru,
  • personálního rozvoje útvaru ICT, tj. zejména:
   • návrh org. změny, kterou v rámci ICT vytvoří nové role, a to včetně rámcového popisu pracovní náplně těchto rolí a s ní souvisejících práv a povinností a kvalifikačních předpokladů,
   • návrh personálních opatření, kterým nově vytvořené role obsadí,
   • návrh zajištění minimálního obsazení rolí pro vypořádání potřeb,
   • plán rekvalifikace,

Bude doplněno po projednání s odbornou veřejností a publikováno v následujících vydáních MŘICT.

Bude doplněno po projednání s odbornou veřejností a publikováno v následujících vydáních MŘICT.

Vytvoření odborného útvaru MV pro Metody a standardy řízení ICT

Zapojení odborných komunit

Vyhodnocování pilotních projektů (adaptovaných informačních koncepcí)

Aktivní publikování a řízení znalostí v bázi a další

Informační koncepce ČR a její navazující dokumenty jsou implementovány do praxe prostřednictvím uvedením jednotlivých Informačních koncepcí OVS do souladu s nimi a implementací těchto místních koncepcí.

Je potřebné dopředu dobře chápat známá rizika implementace principů tohoto dokumentu, která se nemusí uplatnit u každého úřadu stejnou měrou a připravit opatření pro jejich zmírnění. Riziky jsou zejména:

Tabulka Přehled vybraných zásadních rizik implementace IK ČR a MŘICT prostřednictvím IK OVS.

Č.Riziko Opatření
1.Neprovázanost IT a odborných (zejména legislativních) útvarů Zavedení pravidel v organizačních řádek, které zapojují IT odborníky z řad věcných správců (odborných útvarů) i technického správce (ICT útvaru) do tvorby strategií úřadu a sektoru a legislativy.
2.Nedostatek fundovaných IT odborníků na straně VS Využívání všech aktuálně dostupných nástrojů (jako je institut klíčového zaměstnance) pro získání a udržení těchto zaměstnanců.
3.Špatná kvalita stávajících dat Zavedení čištění dat jako průběžného procesu úřadu, včetně jeho institucionalizace v odpovídajících pracovních pozicích, předpisech a nástrojích.
4.Meziresortní překážky spolupráce a nedostatečné nadresortní koordinační kapacityPosílení kapacit koordinačních odborů MV a koordinace strategického rámce Digitální Česko. Zapojení rezortních odborníků a digitálních zmocněnců, využívání společných zdrojů Kompetenčních center a další
5.Stávající smluvní a nesmluvní (znalostní, kapacitní) závislosti Postupné odbourávání všech příčin závislosti na dodavatelích jako je vybudování interní kompetence, změna smluv u stávajících nebo nových VZ, převzetí správy dokumentace, převzetí zdrojových kódů, migrace řešení na otevřené platformy s širokou partnerskou sítí v ČR apod.
6.Rezistence vůči změnám z těchto pravidel Motivace vedení úřadu i zaměstnanců k osvojení si cílů digitální transformace VS ČR. Posílení a změna organizačních struktur úřadu o pozice, které mohou a dokáží být tahouny změny. (Dočasné) posílení kapacit zaměstnanců tak, aby vedle každodenní rutiny měli prostor i pro realizaci změn. Přirozená výměna zaměstnanců ve prospěch těch lépe přijímacích digitalizační změny, apod.
7.Nedostatečné finanční zdroje Včasná příprava ICT záměrů (a jejich potřeb zdrojů), jejich evidence v IK OVM a registru záměrů Digitálního Česka, připravenost argumentů pro vyjednávání o rozpočtu, připravenost akceptovat financování ze zdrojů EU a další.

Jaká jsou další rizika a jakými opatřeními rizika zmírnit, bude doplněno po projednání s odbornou veřejností a publikováno v následujících vydáních MŘICT.

Jakým způsobem a jakými prostředky se bude monitorovat implementace koncepce, bude doplněno po projednání s odbornou veřejností a publikováno v následujících vydáních MŘICT.

Jaký bude proces vyhodnocování, aktualizace a předkládání MŘICT, bude doplněno po projednání s odbornou veřejností a publikováno v následujících vydáních MŘICT.

Vložte svůj komentář: