Překlady této stránky:

Často kladené dotazy (FAQ)

Posuzování ze strany OHA je prováděno na základě usnesení vlády 86 ze dne 27. ledna 2020 a na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Je posuzována především shoda architektury projektu s architekturou eGovernmentu. Aby měl OHA při posuzování shody otevřená, veřejná kritéria, ve shodě s přijatou mezinárodní metodikou TOGAF stanovil a v metodickém pokynu k formuláři publikoval tzv. architektonické principy a architektonické vzory řešení. Architektonické principy a vzory jsou sestaveny tak, aby podle nich vytvořené architektury úřadů, popř. jiných povinných subjektů, naplňovaly cíle Strategie rozvoje ICT služeb a dalších platných strategických dokumentů. Obojí, principy i vzory budou nadále podrobovány odborné diskusi v pracovním výboru RVIS.

Všechny tyto dokumenty jsou zde.  

Ne, žádný ze subjektů povinný žádat o stanovisko OHA není aktuálně povinován vytvořit a překládat svou kompletní architekturu na všech úrovních (strategickou, segmentovou i pro všechny schopnosti). Ale současně Ano, neboť každý zpracovatel (žadatel) musí v žádosti (obecné žádosti pro stanovisko OHA i ve studii proveditelnosti pro IROP) představit architekturu projektu (záměru) v kontextu architektury svého úřadu, resp. právnické osoby, a v kontextu architektury eGovernmentu. Jde o ten rozdíl, že se nežádá plná architektura celku úřadu, resp. právnické osoby, ale dostatečně srozumitelné představení vztahu, jak plánovaný projekt zapadá do celku úřadu, resp. právnické osoby.  

Pro žadatele, jejich poradce, IT dodavatele a další zájemce pořádáme cyklus školení, zaměření na tvorbu architektury úřadu v omezené míře, nezbytné pro dostatečné vyplnění žádosti dle usnesení 86, resp. dle zákona (a odvozeně dostatečné i pro žádosti IROP, které jsou obsahově totožné, liší se pouze menší striktností formy). V případě zájmu se obraťte na OHA.  

V případě, že dokumenty potřebné k vyplnění žádosti, které upřesňují některé části požadované architektury posuzované OHA nebyly oficiálně zveřejněny na adrese - **Agenda odboru hlavního architekta eGovernmentu** - bude k tomuto faktu přihlédnuto. V současné době je publikován formulář žádosti a metodika k jeho vyplnění, která strukturuje jaké informace OHA požaduje, dále jsou zveřejněny architektonické vzory, které v případě, že jsou pro projekt relevantní, musí projekt dodržet a dále jsou publikovaná pravidla, podle kterých je posouzeno, zda projekt z architektonického pohledu spadá pod danou výzvu.

V současné době dále připravujeme zjednodušené řízení pro vydání stanoviska OHA pro některé typizované případy např. Komodity, rámcové smlouvy, nákup služeb. Je zpracovávána metodika modelování, která říká JAK modelovat konkrétní případy ve formuláři.  

Klíčové sdílené služby naleznete zde.  

Klíčové sdílené služby a jejich architektonické vzory naleznete zde. Soubory s možností nahrání do vlastního architektonického nástroje naleznete zde  

Metodikou je myšlen Národní architektonický rámec, který je k dispozici zde.  

Metodika modelování není povinná podle žádného předpisu. Povinný je zatím pouze formulář žádosti o stanovisko OHA, jehož vzor byl OHA povinen vytvořit a učinil tak. Metodika modelování je nadstavbovým vysvětlujícím materiálem k metodickému pokynu k formuláři. Předpokládá se, že součástí naplňování Strategie rozvoje ICT služeb, zejména jejího cíle C1 a opatření  O3, bude stanovit pro určitý okruh povinných osob tvorbu, údržbu a užití architektury úřadu, resp. právnické osoby, jako povinnou, včetně využívání jednotné metodiky a ukládání modelů do centrálního úložiště. Zatím není zřejmé, dokdy a jakými legislativními akty se podaří toto opatření realizovat.

Jak je patrné i z publikovaného vzoru, úspěšná žádost může obsahovat i architektonické modely vytvořené v jiných notacích, než je ArchiMate, který je standardem pro Národní architekturu, pokud mají odpovídající informační hodnotu.  

Ano, vzorové žádosti a další nejlepší praxe pro vyplňování budou dostupné zde.  

Existují zatím pouze první verze takových modelů, které nejsou zcela aktuální a správné, tj. nejsou ve shodě s aktuální metodikou modelování. V pilotních projektech se pracuje na prvních zveřejnitelných referenčních modelech. Původní a aktuálně rozpracované modely jsou dostupné pouze na vyžádání jako součást konzultace s OHA. Bez vysvětlující konzultace dostupné nejsou.  

Centrální úložiště je ve stádiu projektových příprav, což dobře odpovídá faktu, že dosud není požadováno sdílet vedle podaných žádostí i elektronické modely architektur úřadu ve výměnném formátu. Je předpoklad a záměr, aby takové úložiště bylo vybudováno a pilotně ověřeno před tím, než by taková povinnost nastala. Do doby spuštění centrálního architektonického úložiště doporučuje OHA jednotlivým používat pro modelování architektury úřadu v notaci ArchiMate 3.1 buď svůj stávající EAM (Enterprise Architecture Management) nástroj nebo využít **nástroj Archi**, který je OpenSource a zdarma.  

Informace k eGSB/ISSS jsou dostupné zde.  

Ze strany OHA je požadováno využívání eGSB/ISSS pro publikaci údajů v rámci sdíleného datového fondu veřejné správy. Nepublikace přes eGSB/ISSS bude značnou překážkou ve vydání kladného stanoviska OHA. Znamená to, že v případě, kdy je orgán veřejné moci povinen publikovat svá data vytvářená v rámci své agendy (včetně správců identit) jiným agendám a OVM, pak jedinou schválenou cestou je publikace prostřednictvím eGSB/ISSS.

Z druhé strany pro projekt využívající sdílený datový fond (včetně správců identit) je povinnou komponentou architektury napojení na eGSB/ISSS a čerpání údajů z tohoto referenčního rozhraní. Není však zakázáno dodatečné napojení na stávající publikační cesty, pokud publikátor ještě nepřešel na komunikaci přes eGSB/ISSS.

, 2023/06/27 11:52
Dobrý den,ze zákona je změna údajů v evidencích provedena do 3 pracovních dní, jak je tedy možné, že změna příjmení po svatbě v roce 2020 neproběhla, respektive na portálu Identita občana se změna stále neuskutečnila (ke dni 27.6.2023)? Jak případně postupovat a změnit přijmení? Svatba proběhla v ČR a vše přes matriku. Děkuji
, 2023/07/03 15:48
Dobrý den,

doporučuji podat žádost o tzv. reklamaci údajů v registru obyvatel, kterou můžete učinit elektronicky na portále občana gov.cz nebo osobně na CzechPOINT:

Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
Žadatel může požádat o změnu nesprávných referenčních údajů, které jsou o něm vedeny v registru obyvatel (ROB). Žadatel může žádat o změnu svých údajů osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce či zákonného zástupce.

S pozdravem,
Tomáš Šedivec
Vložte svůj komentář: