Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
465 - počet výskytů, Poslední úprava:
čtenář, správce, auditor) a pravidla poskytování údajů o subjektech a objektech v informačních systémech... které na základě výkonu agend zajišťují vytváření údajů o subjektech či objektech práva (údaje zde vznika... rmační systémy zajišťuji poskytování referenčních údajů o subjektech práva a zajišťují jednoznačnou vazbu údajů na subjekt práva. * **Základním registrem RÚIAN
Veřejný datový fond @nap
125 - počet výskytů, Poslední úprava:
rávními subjekty navzájem i pro sdílení veřejných údajů mezi veřejnoprávní a soukromoprávní sférou v ČR. ... ůležité v rámci VDF a pravidla evidence a sdílení údajů ve VDF. VDF je ukotven v [[https://www.zakonyprol... více splňovat otevřené formální normy. V případě údajů spravovaných v AIS se z principu jedná o informac... Databázový systém má rozhraní pro získání obsahu údajů, prostřednictvím kterého lze obsah údajů ve struk
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
92 - počet výskytů, Poslední úprava:
rtály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů]]. </WRAP> =====Manažerské shrnutí===== ====Shr... ho vyhovění požadavkům ZoEI ve vztahu k využívání údajů z ISVS. Vzhledem k tomu, že množství digitálních ... lad s požadavky předpisů na poli ochrany osobních údajů, včetně souvisejících technických opatření jako j... ě účinnou komunikaci klientů s úřady, pro získání údajů pro držitele se zaručenou identitou, pro podání,
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
55 - počet výskytů, Poslední úprava:
ových informačních systémů spolu s vyznačením jak údajů, které jsou v rámci agendy vedeny, tak údajů, které je agenda oprávněna při své činnosti využívat ze zák... ýkon agendy **v právní terminologii**. Při popisu údajů se tedy nevyužívá technologická terminologie, ale... rávce agendy definuje právní rozdělení kontextů a údajů a správce příslušného agendového informačního sys
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
50 - počet výskytů, Poslední úprava:
při realizaci propojeného datového fondu sdílením údajů mezi jednotlivými agendovými informačními systémy... ]| Poskytuje veškeré služby týkající se využívání údajů ze základních registrů, realizuje i služby pro editory do ZR a pro sdílení údajů editorů ZR | | Informační systém sdílené služby| ... p:egsb|eGSB/ISSS]]| Rozhraní pro sdílení a výměnu údajů mezi ISVS a uskutečňování vazeb mezi nimi | | Inf
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
49 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Zásady zpracování osobních údajů====== Digitální a informační agentura (dále též jen „DIA“), jako správce Vašich osobních údajů, se zavázala Vaše osobní údaje důsledně chránit v... ími postupy a platnými zákony na ochranu osobních údajů̊, včetně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (E... ických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrni
CzechPOINT @nap
46 - počet výskytů, Poslední úprava:
init podobný rozsah podání, získat podobný rozsah údajů a informace o průběhu řízení ve všech věcech, kte... e (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (hledání konkrétní osoby). |Poplatek za ověřený v... í s MA ISOH:\\ • registrace a vydání přístupových údajů,\\ • změna v přiřazení provozoven k uživatelským ... vozovatelé autovrakovišť |Pro vydání přístupových údajů do MA ISOH musí žadatel předložit:\\ • identifika
Slovník pojmů eGovernmentu
43 - počet výskytů, Poslední úprava:
ázvu ulice a čísla orientačního a dále zvláštních údajů pro doručování prostřednictvím poštovních služeb,... celená oblast působení soukromoprávního uživatele údajů |  |Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrec... orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů, je-li subjekt dle závorky bodu 1 orgánem veřejné... který provádí po splnění podmínek zápis či úpravu údajů o subjektu v Registru osob, nebo provádí zápis či
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
35 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Způsoby získání referenčních údajů ze ZR====== ===== Webové služby ===== Prostřednictvím webových... ních registrů (také jako SZR), přičemž na čerpání údajů musí mít vlastní zákonné zmocnění ve svém zákoně ... trů (také jako ISZR). Pro získávání referenčních údajů webovými službami je nezbytné nejdříve ztotožnit ... ů v části CzechPOINT@office přístup k referenčním údajům ze základních registrů. Jedním z cílů zavádění
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
31 - počet výskytů, Poslední úprava:
t technikou oddělení agendových a identifikačních údajů a jejich propojení pomocí AIFO dle uvedeného schématu: Pseudonymizace **není** anonymizací údajů, a i pseudonymizované údaje jsou nadále osobní úd... Snížení rizika neoprávněného spojování osobních údajů (dále také „Profilování“) Oproti dnes běžně použ... osobách jsou uloženy v jedné tabulce (tj. včetně údajů osobních), jde o systematické rozdělení uložených
Agendový model veřejné správy @nap
30 - počet výskytů, Poslední úprava:
činností a pro evidenci a spravování a využívání údajů v rámci principu [[nap:propojeny_datovy_fond|pro... nebo na jehož základě je soukromoprávní uživatel údajů oprávněn k využívání údajů ze základních registrů nebo agendových informačních systémů, * výčet a ... orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů, kteří agendu vykonávají, nebo jejich kategorie,
Cizinecký informační systém @nap
29 - počet výskytů, Poslední úprava:
datum, místo a okres úmrtí, u zemřelého v cizině údajů datum úmrtí, místo a stát. U rozhodnutí soudu o p... ího systému, který slouží k editaci a poskytování údajů do základních registrů. Hlavním důvodem rozdělení... tedy cizineckou policii a doptat se jí na editaci údajů do registru obyvatel. Pokud se toto nepodaří, kon... činností s žádostí o informaci a nápravu ve věci údajů v registru obyvatel. S pozdravem, Tomáš Šedivec
Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů @znalostni_baze
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
rých právních souvislostí předávání a využívání a údajů z informačních systémů veřejné správy mezi orgány... , orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností (dále jen „základní... vinností“ nebo „RPP“).]] Oprávnění pro využívání údajů z informačních systémů veřejné správy orgány veře... ovedení úkonu orgánu veřejné moci a v rámci výčtu údajů zpřístupněných orgánu veřejné moci pro výkon agen
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Sdílení údajů veřejné správy ČR====== Orgány veřejné moci (OVM) a soukromoprávní uživatelé údajů (SPUÚ) při výkonu svých agend používají údaje ved... správy je nutné, aby měli OVM a SPUÚ pro sdílení údajů k dispozici jasně definovanou sadu metod a nástro... jejich informačních systémech. Z pohledu sdílení údajů je důležité jejich členění na: * údaje evidova
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
átoru fyzické osoby (AIFO), a to pomocí kombinace údajů, které o každém ze svých klientů doposud vedl. Na... ovat aktuální oprávnění daného SPUÚ pro využívání údajů (tj. jaké údaje vedené v základních registrech a ... si **nastavit tzv. notifikace o změnách osobních údajů** v ZR. Čtení údajů ze ZR na základě obdržení notifikační informace o změně údajů je **základním postupe
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje @znalostni_baze
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů @znalostni_baze
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na ohlášení údajů agendy @znalostni_baze
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence údajů v agendě @znalostni_baze
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Udělení stanoviska správcem agendy poskytující údaje @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotná digitální brána (SDG) a systém pouze jednou (OOTS) @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mezistátní komunikace informačních systémů @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Časté otázky související s využíváním NIA @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Oznámení výkonu agendy soukromoprávním uživatelem údajů (SPUÚ) @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na doplnění služeb VS do agendy @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
NIA ID @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání datových schránek pro autentizaci uživatelů @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
banner @politiky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na změnu kategorie OVM @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: