Překlady této stránky:

Sdílení údajů veřejné správy ČR

Orgány veřejné moci (OVM) a soukromoprávní uživatelé údajů (SPUÚ) při výkonu svých agend používají údaje vedené v základních registrech (ZR), údaje vedené v agendových informačních systémech (AIS) a případně další údaje. Pro zajištění efektivní veřejné správy je nutné, aby měli OVM a SPUÚ pro sdílení údajů k dispozici jasně definovanou sadu metod a nástrojů ukotvenou v celkové architektuře eGovernmentu.

Údaje veřejné správy jsou údaje evidované jednotlivými OVM v jejich informačních systémech. Z pohledu sdílení údajů je důležité jejich členění na:

  • údaje evidované v registru práv a povinností (RPP) v rámci ohlášení agendy (dále jen registrované údaje) a ostatní údaje (dále jen neregistrované údaje)
  • veřejné a neveřejné údaje

Jako registrované údaje se pro účely tohoto dokumentu označují všechny údaje zaevidované do RPP při ohlášení agend dle § 51 odst. 6, písm. k) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech (ZoZR). Dále se jako registrované údaje označují číselníky evidované v RPP dle § 50 odst. 2 a § 54 odst. 1, písm. a) ZoZR. Ostatní údaje spravované OVM jsou pro účely tohoto dokumentu označovány jako neregistrované údaje. Neregistrovaným údajem je např. i agregace údaje evidovaného v RPP sloužící ke statistickým účelům, pokud není samotná agregace evidována v RPP. Je nutno poznamenat, že neregistrovaný údaj by měl být výjimkou. Údaje, které si mezi sebou vyměňují OVM musí být registrovány všechny bezpodmínečně. Cílem je minimalizovat množinu neregistrovaných údajů.

Jako veřejné údaje označujeme údaje, které může kdokoliv číst bez omezení přístupu. Omezení veřejnosti údajů vychází primárně ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (InfoZ), a to zejména z ochrany utajovaných informací, ochrany obchodního tajemství, ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, ochrany osobních údajů a dalších omezení práva na informace dle tohoto zákona, sekundárně veřejnost údajů upravují další speciální právní předpisy. Neveřejné údaje jsou ty, pro jejichž čtení je oprávnění nutné. Pro zápis údajů je nutné oprávnění vždy. Veřejnost údaje označuje ohlašovatel agendy. Údaj označí jako neveřejný, pokud existuje legislativní ustanovení, ze kterého neveřejnost údaje jednoznačně vyplývá. V opačném případě je údaj označen veřejný. Číselníky jsou veřejné všechny bez výjimky.

Z výše uvedeného vyplývá klasifikace údajů veřejné správy znázorněná na následujícím obrázku.

Registrované údaje jsou údaje, o jejichž existenci explicitně informuje OVM jako ohlašovatel agendy prostřednictvím evidence v RPP. Registrované údaje OVM nabídne ke sdílení tím, že je poskytne do propojeného datového fondu (PPDF) a do veřejného datového fondu (VDF) prostřednictvím referenčního rozhraní. Neregistrované údaje jsou všechny ostatní údaje. Jejich správce však musí vést v patrnosti, že nelze obejít zveřejňování údajů do referenčního rozhraní tím, že je nebude registrovat do RPP. Správce si musí neexistenci evidence údaje v RPP obhájit. Neregistrované údaje je možné sdílet, a to pomocí otevřeného přístupu a řízeného přístupu.

  • Přístup k PPDF slouží ke sdílení registrovaných údajů (veřejných i neveřejných) mezi jednotlivými OVM a ke zpřístupnění těchto údajů jednotlivým SPUÚ pro účely výkonu jejich agend, a to na základě oprávnění pro čtení nebo pro zápis evidovaných v RPP.
  • Přístup k VDF slouží ke sdílení veřejných registrovaných údajů mezi jednotlivými OVM a ke zpřístupnění těchto údajů jednotlivým SPUÚ v podobě otevřených dat dle § 3 odst. 11 InfoZ. Ve všech případech se jedná o čtení údajů bez omezení přístupu a tudíž není nutné pro OVM a SPUÚ získat oprávnění pro čtení a evidovat jej v RPP.
  • Řízený přístup slouží k přístupu k neveřejným údajům (registrovaným i neregistrovaným) kýmkoliv (tj. jednotlivými OVM, SPUÚ mimo výkon agend i veřejností) ke čtení na základě definovaných oprávnění.
  • Otevřený přístup slouží k přístupu k veřejným údajům (registrovaným i neregistrovaným) kýmkoliv ke čtení, a to bez omezení přístupu, v podobě otevřených dat dle § 3 odst. 11 InfoZ.

Údaje sdílené prostřednictvím PPDF a VDF jsou poskytovány čerpajícím OVM a SPUÚ přes referenční rozhraní s veškerými garancemi potřebnými k výkonu veřejné správy. Čerpající OVM a SPUÚ považují takto získané údaje za formálně správné (tj. správné, úplné, platné a aktuální). Veřejné registrované údaje sdílejí jejich správci prostřednictvím VDF. Ve výjimečných a odůvodněných případech je sdílejí také prostřednictvím PPDF.

Údaje sdílené prostřednictvím řízeného a otevřeného přístupu jsou poskytovány bez garancí. Přístup k nim je zajištěn z veřejného internetu, proto se jedná o přístupy vhodné spíše pro veřejnost, i když je mohou využít i OVM a SPUÚ, nikoliv však pro výkon veřejné správy, ale pouze např. pro analytickou činnost, při návrhu svých AIS apod. OVM a SPUÚ musí tyto přístupy využít pro čerpání neregistrovaných údajů, neboť k nim jiný přístup neexistuje. Protože tyto přístupy neposkytují garance, čerpání neregistrovaných údajů s garancemi potřebnými pro výkon veřejné správy není možné. Pokud je nutné garance zajistit, je nezbytné údaje nejprve zaregistrovat v RPP, aby k nim mohl být zajištěn odpovídající přístup prostřednictvím PPDF nebo VDF.

Následující obrázek zobrazuje typy údajů dle výše uvedené klasifikace seskupené podle přístupů, prostřednictvím kterých je možné údaje čerpat. Ukazuje, že OVM a SPUÚ přistupují prostřednictvím přístupu k PPDF k údajům obsaženým v PPDF (registrované údaje - především neveřejné, ale ve výjimečných případech i veřejné) a prostřednictvím přístupu k VDF k údajům obsaženým ve VDF (registrované veřejné údaje). Dále pak ukazuje, že kdokoliv (ať už OVM či SPUÚ, tak obecně i jiný subjekt, např. fyzická osoba) může přistupovat k neveřejným údajům prostřednictvím řízeného přístupu a k veřejným údajům prostřednictvím otevřeného přístupu. Zatímco řízený přístup vyžaduje autentizaci a autorizaci přistupujícího subjektu, otevřený přístup je anonymní. Barevné šipky pak naznačují vlastnosti přístupů k údajům (nutnost oprávnění/bez omezení, s garancemi/bez garancí).

Poslední obrázek v této kapitole ukazuje, jakým technickým způsobem je k údajům zajištěn dálkový přístup (ve smyslu §3 odst.2 InfoZ). Přístupy k PPDF a VDF jsou zajištěny prostřednictvím referenčního rozhraní. Řízený a otevřený přístup jsou zajištěny prostřednictvím rozhraní vystavených do veřejného internetu.

Vložte svůj komentář: