Překlady této stránky:

Architektonické dovednosti, útvary a orgány

Pro zajištění architektonických funkcí v organizaci je nutné vytvořit příslušnou organizační strukturu, procesy, role, zodpovědnosti a znalosti. NAR, v návaznosti na tzv. Rámec architektonických schopností (ACF1)) z TOGAF poskytuje referenční model a návod, jak takové organizační změny provést. V těchto informacích je NAR ve shodě s odpovídajícími částmi Metod řízení ICT VS ČR.

Vybudování architektonické schopnosti je obdobně jako razantní zlepšení jakékoli jiné schopnosti jak jednorázový projekt, tak následná průběžná činnost, která poskytuje kontext, prostředí a zdroje k řízení udržitelné architektonické praxe.

I architektonická schopnost má svoji cílovou architekturu a její vybudování vyžaduje změny ve všech vrstvách architektury organizace, ve které se má tato schopnost zavádět.

Na úrovni byznys architektury je především zapotřebí ustanovit útvar architektury, vydefinovat jeho role, zodpovědnosti a činnosti. Dále je pak potřeba zajistit procesy správy architektonického úložiště. Nejdůležitější jsou ale role a zodpovědnosti pro užití architektury při řízení rozvoje úřadu.

Na úrovni datové architektury je potřeba stanovit strukturu architektonického úložiště a artefakty, které v něm budou uloženy.

Na úrovni aplikační architektury architektonické schopnosti je potřeba zvolit modelovací nástroj a architektonické úložiště a také podpůrné nástroje pro řízení architektury, správu a komunikaci architektonických znalostí.

Na úrovni technologické a infrastrukturní architektury je potřeba stanovit technologické komponenty a infrastrukturu pro podporu architektonických aplikací.

Také architektonická schopnost by měla mít model vertikálních domén své motivační architektury, členové týmu i vedení úřadu by měli sdílet znalost toho, čemu architektura slouží a co se od ní očekává.

Útvar architektury, jako statická součást liniového řízení úřadu představuje prostředek výkonu a managementu architektury.

Architektonická rada jako kolektivní kontrolní, rozhodovací a eskalační orgán, představuje zejména základní prvek governance architektury úřadu.

Útvar architektury je orgán, jehož hlavní náplní je zastávat nejméně těchto pět rozdílných, ale vzájemně se doplňujících a podmiňujících funkcí, zejména na úrovni veřejnoprávní korporace (rezortu, kraje nebo obce):

 • Kontrolní orgán předběžně kontrolující vybrané vlastnosti v rámci resortu předkládaných IT projektů vůči zásadám NAP a vůči vyhlášeným standardům architektury řešení.
 • Auditní orgán stanovující požadovanou úroveň architektonické zralosti jednotlivých organizačních jednotek úřadu nebo korporace, jejich architektonického oddělení a jeho procesů a governance a orgán kontrolující dosažení této úrovně v požadovaném čase a její zachování.
 • Enterprise architekt a architekt řešení architektur (byznys, aplikačních, datových i technologických) centrálních sdílených (nebo jednotných) služeb a centrálních sdílených (nebo standardizovaných) systémů Governmentu (eGovernmentu) na úrovni úřadu nebo korporace.
 • Přirozený vzor a leader (metodik) tvorby Enterprise architektur a architektur řešení v jednotlivých OVS v korporaci, tj. tvůrce a vykladač přizpůsobené metodiky, správce korporátních sdílených znalostí (vzory, návody, referenční modely a praktické příklady) a správce prostředků pro sdílení architektonických znalostí (architektonické úložiště, portál, wiki, diskusní fóra, …).
 • Lokální (interní) Enterprise Architekt úřadu a těch organizací resortu, které jej o to požádají a kde nepostačí předchozí role rádce.

NAR, ve shodě s TOGAF, zdůrazňuje roli útvaru architektury úřadu v rámci jednotlivých úrovní řízení plánování a realizace změn, úměrně tomu je potřebné v útvaru architektury úřadu v OVS vybudovat a držet dovednosti podle následujícího schématu:

Potřebné architektonické dovednosti, zdroj: //World-Class Enterprise Architecture, The Open Group, 2010

Zodpovědnosti útvaru architektury

Útvar architektury je typicky zodpovědný za dosažení následujících cílů:

 • Poskytnutí principů a standardů pro všechna rozhodnutí týkající se architektury
 • Zaručení aplikace nejlepších praxí na tvorbu architektury
 • Zajištění konzistence mezi architekturami
 • Určení znovupoužitelných komponent
 • Zajištění flexibility architektury (aby vyhovovala byznys potřebám, aby vhodně využívala nové technologie)
 • Vynucení souladu s architekturou
 • Rozvoj architektonické zralosti v organizaci

Z hlediska operativy je útvar architektury zodpovědný za:

 • Monitoring a kontrolu dodržení architektonického kontraktu projektů
 • Zajištění efektivní a konzistentní správy a implementace architektur
 • Řešení eskalovaných nejasností, problémů a konfliktů
 • Poskytování doporučení
 • Zaručení souladu s architekturami a udělování výjimek
 • Zaručení řízeného přístupu ke všem relevantním informacím pro implementaci architektury
 • Validace reportovaných SLA, úspor apod.

Z hlediska řízení je útvar architektury zodpovědný za:

 • Tvorbu použitelných řídících materiálů a provozování řídících aktivit
 • Poskytnutí základního kontrolního mechanizmu pro zaručení efektivní implementace architektury
 • Včasnou identifikaci odchylek (neshody) od architektury a naplánování aktivit pro nápravu
 • Vybudování vazby mezi implementací architektury, architektonickou strategií a cíli obsaženými v enterprise architektuře a strategickými cíli resortu

Role a kapacity v útvaru architektury

Očekávané funkce útvaru architektury je potřebné naplnit kapacitami zaměstnanců (i zlomkovými) s odpovídajícími schopnostmi, kteří budou vstupovat do níže uvedených rolí. Přičemž jeden zaměstnanec může plnit více rolí a některé role mohou být trvale či dočasně zajištěny externě.

 • Vedoucí (ředitel) útvaru architektury úřadu
 • Hlavní architekt úřadu (Enterprise Architect)
 • Metodik architektury úřadu (Enterprise Architect)
 • Doménový architekt úřadu (Enterprise Architect)
 • Byznys architekt úřadu
 • Aplikační architekt úřadu
 • Datový architekt úřadu
 • Technologický (IT) architekt úřadu
 • Bezpečnostní (IT) architekt úřadu
 • Hlavní architekt řešení projektů eGovernmentu a ostatních změnových projektů
 • Doménový architekt řešení
 • Byznys (procesní) architekt řešení
 • Aplikační architekt řešení
 • Datový architekt řešení
 • Technologický (IT) architekt řešení
 • Bezpečnostní (IT) architekt řešení
 • Architekt významných řešení – napříč doménami, například:
  • Architekt pro všechny součásti související s eHealth
  • Architekt všech řešení na platformě xyz
  • Architekt průřezových IT služeb (DMS, Knowledge Management, Workflow apod.)
 • Specialista legislativy a analýz architektury eGovernmentu ČR a EU
 • Metodik architektonického vzdělávání, osobního rozvoje a sdílení arch. znalostí v resortu

Kompletní struktura útvaru architektury představuje většinou distribuovaný (virtuání) tým. Část týmu představuje hlavní architekt a enteprise architekti, souhrnně zkráceně architektonické kancelář úřadu. Tento tým (útvar) by měl být součástí poradních orgánů nejvyššího vedení úřadu, společně s projektovou kanceláří úřadu, interním auditem, managementem kvality, PR, právníkem apod. Tyto klíčové role strategického plánování a řízení transformačních změn musí být pokryty interními zaměstnanci úřadu, přitom jejich omezenou odbornou znalost nebo kapacitu je možné doplňovat externími odborníky, ale zodpovědnost a správa získaných a udržovaných znalostí musí být interní.

Druhou úroveň detailu architektury, tzv. architektury řešení typicky zajišťují specializované útvary IT architektury a byznys (procesní) architektury či analýzy.

Architektonická rada je sponzorem architektury v organizaci. Jedná se o exekutivní skupinu zodpovědnou za kontrolu a údržbu strategické architektury a všech jejích podřízených architektur. Pozice architektonické rady ve struktuře organizace a její vztah k ostatním útvarům je znázorněn na obrázku níže.

Přehled rolí a zodpovědností při tvorbě a užití architektury. Zdroj: TOGAF (2011).

Architektonická rada musí být ustanovena s jasně formulovanými

 • zodpovědnostmi a schopnostmi rozhodovat,
 • pravomocemi a jejími limity.

Velikost a složení architektonické rady

Doporučená velikost architektonické rady je 4 až 5 (ne více jak 10) stálých členů. Struktura architektonické rady by měla odrážet strukturu organizace. Rada může mít taktéž dočasné členy, z důvodů časového vytížení a neschopnosti trvalého úvazku, nebo z důvodu probíhajících projektů. Architektonická rada by měla reprezentovat všechny klíčové subjekty zainteresované v architektuře (stakeholder) a typicky sestává ze skupiny vedoucích pracovníků zodpovědných za dohled a údržbu celkové architektury z úhlu pohledu svých zodpovědností.

Architektonická rada musí mít člena z nejvyšší úrovně organizace (sponzora). Častým důvodem selhání vybudování architektonické praxe bývá právě absence exekutivní síly, která je schopna vydávat závazná rozhodnutí.

Pro všechny výše v uvedené role budou ve Znalostní bázi připraveny přehledy potřebných osobnostních vlastností a odborných dovedností, v kombinaci typu dovednosti a potřebné (doporučené) úrovně dovednosti.

Schopnost tvorby, údržby a užití architektury úřadu je schopností postavenou na znalostech, proto je jednou z povinností manažera týmu architektury řídit rozvoj znalostí svého jádrového i virtuálního týmu.


1)
Z angl. Architecture Capability Framework
Vložte svůj komentář: