Překlady této stránky:
POJEM zkratkaOdborná definice / výklad pojmu Laická definice / výklad pojmu Doplňující vysvětlení Zdroj / zodpovědnost
Agenda veřejné správy   Zákonem vymezený okruh vzájemně souvisejících činností v rámci působnosti orgánu veřejné moci. Agenda je vymezena platným zákonem nebo zákony, které upravují způsob výkonu konkrétního úseku veřejné správy. Agenda je vymezena platným zákonem nebo zákony, které upravují způsob výkonu konkrétního úseku veřejné správy.
Každá Agenda VS musí být uvedena v RPP.
Zákon 111/2009 Sb. o základních registrech
Agendový identifikátor fyzické osoby AIFO Bezvýznamový číselný údaj pro identifikaci občanů v rámci agend veřejné správy. Je to jedinečné číslo, které informační systém základních registrů přidělí fyzické osobě pro každou agendu veřejné správy.   Z AIFO není možné odvodit žádný jiný identifikační údaj (jako je např. věk či pohlaví daného člověka), čímž je naplněn požadavek bezpečnosti a ochrany osobních údajů. Jediným místem, které uchovává a zpracovává seznam identifikátorů AIFO je převodník údajů v rámci základních registrů. Přitom se neví nic o osobě, která se pod AIFO skrývá. AIFO se odvozuje z tzv. zdrojového identifikátoru fyzické osoby, který v systému základních registrů nahrazuje rodná čísla. Zákon 111/2009 Sb. o základních registrech
Agendový informační systém AIS Informační systém veřejné správy, který slouží k výkonu agendy, využívání elektronických formulářů nebo elektronické identifikaci.   Jedná se o informační systémy jednotlivých orgánů veřejné moci, které jsou prostřednictvím rozhraní napojeny na základní registry. V případě, kdy agendový systém pracuje s referenčními údaji, požádá si o tyto údaje ze základních registrů, úředník není tedy nucen vyžadovat tyto údaje od žadatele. Zákon 111/2009 Sb. o základních registrech
Aktér   Osoba, organizace nebo systém, který vystupuje v jedné nebo více rolích jako účastník aktivit (byznys funkcí, procesů nebo služeb).   Ve veřejné správě převážně subjekt práva na jedné straně nebo orgán veřejné moci a jeho organizace a zaměstnanci na druhé straně. TOGAF/ArchiMate (upraveno)
Analytická data   Sbírka dat, která se používají k podpoře rozhodování a / nebo výzkumu. Jsou to historická data, která se obvykle ukládají do databází pouze pro čtení, jsou optimalizována pro analýzu dat. Analytická data často kontrastují s provozními daty, která se používají k podpoře současných procesů, transakcí.     https:%%//%%simplicable.com/new/analytical-data
Anonymizace dat   Odebrání informací, které mohou vést k identifikaci konkrétní osoby.   Je to proces, při kterém dojde k odstranění osobních údajů z dokumentu nebo z databáze. Díky anonymizaci tak nejsou data či údaje v daném dokumentu nebo databázi přiřaditelná konkrétním osobám. Odstranění by mělo být provedeno tak, aby nikdo nemohl v daném dokumentu nebo databázi zpětně osobní údaje nalézt nebo přiřadit. OHA
Aplikace   1) Nainstalovaný a zprovozněný IT systém, který podporuje business funkce a služby. Aplikace používají data a jsou tvořeny technologickými komponentami.
2) Software, který poskytuje funkce požadované službou IT. Každá aplikace může být částí více služeb IT. Aplikace běží na jednom nebo více serverech anebo klientech.
  Webová aplikace v softwarovém inženýrství je aplikace poskytovaná uživatelům z webového serveru přes počítačovou síť Internet, nebo její vnitropodnikovou obdobu (intranet). 1) český překlad TOGAF
2) ITIL
Aplikační architektura   1) Součást vrstvy architektury informačních systémů úřadu, popisující zejména jejich aplikační komponenty, aplikační funkce a služby, aplikační rozhraní.
2) TOGAF: Popis struktury a interakcí aplikací jako skupiny schopností, které poskytují klíčové business funkce a data.
    1) OHA
2) TOGAF/ArchiMate (upraveno)
Aplikační funkce   1) Schopnost aplikace poskytnout podporu konkrétní byznys funkci nebo procesu. Aplikační funkce je vždy obsažena v nějaké aplikační komponentě a může být byznys funkci či procesu poskytována jako aplikační služba.
2) Aplikační funkce představuje automatizované chování, které může být vykonáno aplikační komponentou.
    1) OHA
2) ArchiMate
Aplikační komponenta   Zapouzdření aplikační funkčnosti ve shodě s členěním její implementace. Modulární, nasaditelná a nahraditelná část softwarového systému, zapouzdřující své chování a data, které poskytuje skrz sadu rozhraní. Aktivní prvek architektury informačních systémů. Aplikační komponenta je samostatně instalovatelnou a provozovatelnou jednotkou aplikačního SW vybavení. Aplikační komponenty jsou realizovány, rozmístěny (deployed) do technologických komponent. Aplikační komponenta je implementována řadou technologických komponent.
Jedná se o aktivní prvek architektury informačních systémů. Aplikační komponenta je samostatně instalovatelnou a provozovatelnou jednotkou aplikačního SW vybavení.
1) ArchiMate
2) OHA
Aplikační služba   Chování informačního systému nebo jeho části, které čerpá externí objekt/subjekt.     ArchiMate: https://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/chap09.html
ArchiMate   Nezávislý grafický modelovací jazyk. O jeho správu se stará konsorcium Open Group, které ArchiMate vyhlásilo jako standard pro popis Enterprise architektury.     http:%%//%%pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/toc.html.
Architektonická vize (Vize architektury)   Zjednodušený popis cílové architektury zaměřený na business přínosy a na změny v podniku, které v důsledku cílové architektury vzniknou. Vize slouží jako podklad k detailnější architektonické práci.     TOGAF
Architektura informačního systému   Jedna ze základních horizontálních vrstev architektury úřadu, tvořená aplikační a datovou architekturou informačních systémů.     TOGAF
Architektura řešení   1) Detailní architektura dílčí schopnosti úřadu nebo odpovídajícího funkčního celku, zaměřená na popis toho, jak prvky architektury fungují nebo mají fungovat.
2) Popis jednotlivé business aktivity a její IT podpory. Architektura řešení typicky odpovídá jednomu projektu nebo fázi a překládá požadavky do vize architektury pro řešení, do vysokoúrovňové specifikace řešení a do nutných implemnentačních kroků.
    1) OHA
2) TOGAF
Architektura úřadu EA 1) Architektura úřadu jako manažerská metoda je prostředkem celostního poznávání organizace na podporu rozhodování, zejména při plánování strategických změn, ale také na podporu řízení výkonnosti, kvality a zodpovědnosti.
Představuje popis struktury a chování úřadu (kdo jsme), plánovaných změn (odkud a kam jdeme) a jejich informatické podpory (k čemu nám je a má být ICT jako celek a jednotlivé informační systémy veřejné správy).
Původní pojem podniková architektura  byl pro účely veřejné správy nahrazen pojmem architektura úřadu, ale původní význam zůstal zachován.
2) Dle TOGAF:
1. Formální popis systému nebo plánu systému na úrovni jeho komponentprvků, jako vodítko pro jeho implementaci
2. Struktura komponent / prvků, jejich vzájemných vazeb a principů a návodů řídících jejich návrh a vývoj v čase.
Architketura úřadu představuje popis struktury a chování úřadu (kdo jsme), plánovaných změn (odkud a kam jdeme) a jejich informatické podpory (k čemu nám je a má být ICT jako celek a jednotlivé informační systémy veřejné správy). Architketura úřadu představuje popis struktury a chování úřadu (kdo jsme), plánovaných změn (odkud a kam jdeme) a jejich informatické podpory (k čemu nám je a má být ICT jako celek a jednotlivé informační systémy veřejné správy).
Původní pojem podniková architektura byl pro účely veřejné správy nahrazen pojmem architektura úřadu, ale původní význam zůstal zachován.
1) OHA
2) TOGAF
Architektura veřejné správy   Architektura veřejné správy jako socio-ekonomicko-technického systému je souborem prvků, které tvoří strukturu systému, jejich vzájemných vazeb, jejich chování (fungování) a principů a pravidel jejich vzniku a vývoje v průběhu času.     OHA
Asistovaná digitální služba   Digitální služba, kterou za koncového uživatele (klienta) na přepážce univerzálního nebo agendového kontaktního místa zprostředkuje úředník orgánu veřejné moci.     OHA
Autentizace   Proces ověření totožnosti, prokázání, že osoba/aplikace/technický prostředek, je skutečně tou identitou, za kterou se prohlašuje nebo je prohlašován. Jedná se o poskytnutí záruky, že prohlašovaná charakteristika je správná.   Umožňuje potvrdit elektronickou identifikaci fyzické či právnické osoby nebo původ a integritu dat. Po dokončení autentizace obvykle následuje autorizace, což je souhlas, schválení, umožnění přístupu či provedení konkrétní operace daným subjektem. Jedná se o elektronický postup, který umožňuej potvrdit elektronickou identifikaci fyzické či právnické osoby nebo původ a integritu dat v elektornické podobě. OeG / výkladový slovník kybernetické bezpečnosti
Autoritativní údaj   Údaj vedený v informačním systému veřejné správy ohlášený ohlašovatelem agendy do registru práv a povinnost za účelem jeho sdílení v rámci propojeného datového fondu.     zákon o právu na digitální služby
Autorizace   Udělení práv, které zahrnuje udělení přístupu na základě přístupových práv. Jde o proces udělení práv subjektu pro vykonávání určených aktivit v informačním systému.   Schválení, oprávnění. Takto je nazýván proces přidělení přístupu k informacím, funkcím a dalším objektům. OHA
Autorizovaná konverze dokumentu   Úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky nebo úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky.   Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl. Má-li být podle jiného právního předpisu předložen dokument v listinné podobě správnímu orgánu, nebo soudu anebo jinému státnímu orgánu, zejména aby byl užit jako podklad pro vydání rozhodnutí, je tato povinnost splněna předložením jeho výstupu. https://www.institutpraha.cz/obj/obsah_fck/egon/pdf_programy/zakladni_legislativa.pdf
Benchmark   Systematický proces porovnávání a měření produktů nebo procesů. Jedná se o srovnávací úroveň, provádí se měření a analýza procesů a výkonů a hledání nejlepších řešení prostřednictvím systematického porovnávání s výkonem ostatních, jde o sdílení zkušeností a nejlepší praxe se srovnatelnými subjekty.     OeG
Bezpečnost informací   Klíčové atributy bezpečnosti informací jsou: důvěrnost, integrita a dostupnost.
Úroveň bezpečnosti informací je výslednicí opatření technických a organizačních (ta včetně fyzické a personální bezpečnosti).
    OeG
Bezvýznamový identifikátor   Identifikátor, ze kterého nelze odvodit identitu subjektu údajů ani jiné jeho citlivé osobní údaje (věk, pohlaví, atp.).     OeG
Big Data (velká data)   Pojem pro soubory dat, jejichž rozsah je natolik veliký, že je obtížné je zpracovávat v rozumném čase tradičními databázovými nástroji nebo aplikacemi.   Ve většině podnikových scénářů je objem dat příliš velký nebo se pohybuje příliš rychle nebo překračuje aktuální kapacitu zpracování. Tato velká data mají potenciál pomáhat společnostem zlepšovat operace a činit rychlejší a inteligentnější rozhodnutí. Tato data, když jsou zachycena, formátována, manipulována, uložena a analyzována, mohou společnosti pomoci získat užitečný přehled o zvýšení příjmů, získání nebo udržení zákazníků a zlepšení operací. OeG
Blockchain   Je speciální druh distribuované decentralizované databáze uchovávající neustále se rozšiřující počet záznamů, které jsou chráněny proti neoprávněnému zásahu jak z vnější strany, tak i ze strany samotných uzlů sítě. Tato databáze  je odolná proti nedovolené manipulaci a je schopna uložit jakýkoliv typ dat, včetně finančních transakcí.   Nejčastější aplikací technologie blockchainu je použití jako účetní kniha kryptoměn (např. bitcoinu), jež uchovává transakce provedené uživateli. Kombinace s kryptografií umožňuje zajistit anonymitu operací a zabránit neoprávněným transakcím. OECD slovník
Byznys   Vše, čím se organizace zabývá, s výjimkou aktiv informačních a komunikačních technologií.
Představuje vše, co může a má být podporováno službami ICT.
V případě veřejné správy je to výkon veřejné správy a zajištění provozu úřadů (včetně IT procesů a lidských zdrojů, ale vyjma IT technologií a dat).
    http:%%//%%www.businessdictionary.com/definition/business.html
Byznys architektura   1) Byznys architektura je jednou ze základních horizontálních vrstev architektury úřadu, popisující všechny součásti výkonu služeb veřejné správy a provozu úřadu.
2) Popis struktury a interakcí mezi strategií, organizací, funkcemi, business procesy a informacemi.
    1) OHA
2) TOGAF
Centrální místo služeb CMS Základní stavební prvek komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS), nástroj pro bezpečný, rychlý a spolehlivý přenos informací. Zajišťuje vzájemné, řízené a bezpečné propojování subjektů veřejné a státní správy, dále zajišťuje komunikaci subjektů veřejné a státní správy s jinými subjekty ve vnějších sítích, jakými jsou Internet nebo komunikační infrastruktura EU. Zároveň tvoří jediné logické místo propojení jednotlivých operátorů telekomunikačních infrastruktur poskytujících služby pro KIVS.   Soubor technického a programového vybavení, jehož prostřednictvím jsou poskytovány služby informačních systémů veřejné správy a jehož prostřednictvím jsou využívány a propojovány sítě elektronických komunikací. — A set of hardware and software through which the services of public administration information systems are provided and through which electronic communications networks are used and interconnected. OHA
Certifikace   Vydávání certifikátů, které potvrzují shodu s normami. Certifikace zahrnuje formální audit nezávislým a akreditovaným orgánem. Termín certifikace se užívá i ve významu udělení certifikátu k ověření, že osoba dosáhla kvalifikace. V počítačové bezpečnosti postup, pomocí kterého dává třetí strana záruku, že celý systém zpracování dat nebo jeho část splňuje bezpečnostní požadavky. Proces ověřování způsobilosti komunikačních a informačních systémů k nakládání s utajovanými informacemi, schválení této způsobilosti a vydání certifikátu.     OHA
Certifikační autorita CA Třetí strana (nezávislý subjekt), která vydává digitální certifikáty, tak, že svojí autoritou potvrzuje pravdivost údajů, které jsou ve volně dostupné části certifikátu.     Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti
Cíl organizace   Formulace zájmu nebo směru na vysoké strategické úrovni používaný ke sjednocení přístupu a měření úspěchu.     TOGAF/ArchiMate (upraveno)
Cloud   Rozsáhlá síť vzájemně propojených vzdálených serverů po celém světě, které fungují jako jeden ekosystém. Tyto servery jsou navržené buď k ukládání a správě dat, spouštění aplikací, nebo doručování obsahu a služeb, jako je streamování videí, webová pošta, kancelářský software nebo sociální média.
Existuje:
• veřejný cloud, který sdílí prostředky a nabízí služby veřejnosti přes internet;
• privátní cloud, který není sdílený a nabízí služby přes privátní interní síť obvykle hostovanou místně;
• hybridní cloud, který sdílí služby mezi veřejným a privátním cloudem v závislosti na jejich účelu, a
• komunitní cloud, který sdílí prostředky jenom mezi organizacemi, jako tomu je v případě vládních institucí.
  Místo přistupování k souborům a aplikacím z místního nebo osobního počítače k nim uživatel přistupuje online z jakéhokoli zařízení s podporou internetu – informace tak budou dostupné kdekoli a kdykoli je uživatel bude potřebovat. Jde o moderní způsob řešení informačních technologií (například firemních), jehož základem jsou sdílená úložiště běžící na fyzických datových centrech s důrazem na bezpečnost a spolehlivou dostupnost. V takovém případě je pronajímán potřebný prostor, za který se platí adekvátní částka - cloudová řešení totiž umožňují dynamicky měnit míru využití úložiště dle aktuální potřeby. Příklad: E-shop má před Vánocemi vysoký nárůst přístupů (návštěvnosti webových stránek E-shopu zákazníky). V případě běžného hostingu by mohlo dojít k přetížení serveru a jeho pádu, jelikož E-shop není schopen pružně reagovat na rapidní nárůst návštěvnosti. Cloudová řešení umožní operativní krátkodobé navýšení kapacity a udržení webových stránek v provozu. http:%%//%%www.quadronet.cz/pochopte-co-je-cloud-cloud-computing-a-dalsi-pojmy/
Cloud computing   Cloud computing je na internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií. Lze ho také charakterizovat jako poskytování služeb či programů servery dostupnými z internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat vzdáleně a z jakéhokoliv zaříení s podporou internetu, kupř. pomocí webového prohlížeče nebo klienta elektronické pošty.   Informace jsou tak dostupné kdekoliv a kdykoliv je uživatel bude potřebovat. Principem u služeb a produktů v cloud computingu je to, že uživateli propůjčují výpočetní výkon serverů. V mnoha případech se tak děje formou specializovaných aplikací, jejichž nabídka se pohybuje od kancelářských aplikací přes systémy pro distribuované výpočty až po operační systémy provozované v prohlížečích. https:%%//%%cs.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
Czech POINT   Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál (Czech POINT) je univerzální kontaktní místo veřejné správy poskytující občanům zejména ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy, např. Výpis z Rejstříku trestů, Výpis z Katastru nemovitostí, Výpis z bodového hodnocení řidiče, Výpis z Veřejných rejstříků atd. a řadu dalších služeb, např. podání Žádosti o zřízení datové schránky nebo autorizovanou konverzi dokumentů.   Czech Point spojuje univerzální podatelnu, ověřovací místo a informační centrum, kde je možné na jednom místě získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech, jakož i v centrálních neveřejných evidencích a registrech ke své osobě, věcem a právům. Místo, kde je dále možné ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také elektronickou podobu dokumentů, učinit podání ke kterémukoli úřadu veřejné správy, a konečně získat informace o průběhu řízení ve všech věcech, které stát k jeho osobě vede. OeG
Časové razítko,
e-časové razítko
  Služba poskytovaná certifikační autoritou, která umožňuje prokázat čas vytvoření dokumentu. Časové razítko je vhodné použít u elektronických dokumentů, kde je nutné prokázat čas jejich vzniku, jako jsou například účetní doklady.
Jsou to data v elektronické podobě, která spojují jiná data v elektronické podobě s určitým okamžikem a prokazují, že tato jiná data existovala v daném okamžiku.
  Časové razítko prokazuje existenci dat, se kterými je toto časové razítko spojeno, k určitému časovému okamžiku. Tj. prokazuje, že určitá data (například elektronický dokument) v konkrétním čase existovala. Často se časová razítka používají při elektronickém podepisování dokumentů. wikipedie
Dálkový přístup   Přístup prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (například s využitím internetu).   Možnost vyřizování potřeb občanů, podnikatelů, podniků a zajištění jejich informovanosti na dálku, většinou elektronicky. OeG
Data veřejné správy   Údaje používané pro popis nějakého jevu nebo vlastnosti pozorovaného objektu. Jedná se o data, která vytváří veřejná správa a která jsou vhodná k publikování pro širokou veřejnost jako tzv. otevřená data. Seznam otevřených dat v ČR je v tzv. Národním katalogu otevřených dat.     OHA
Datová architektura   Součást vrstvy architektury informačních systémů, popisující zejména konceptuální, logické a fyzické modely údajů o objektech, které jsou předmětem evidence v informačních systémech úřadu. popisuje strukturu datové základny organizace.
Datová architektura popisuje jednotlivé datové sady, datové zdroje (databázové systémy, datové soubory), vazby mezi nimi a vazby na další relevantní prvky podnikové architektury (Enterprise Architecture)
Datová architektura popisuje strukturu datové základny organizace, jednotlivé datové sady, datové zdroje (databázové systémy, datové soubory), vazby mezi nimi a vazby na další relevantní prvky podnikové architektury (Enterprise Architecture). OHA
Datová entita   1) Zapouzdření dat, která jsou odborníkem z příslušné oblasti byznysu vnímána jako vypovídající o jedné věci (předmětu).
2) Zapouzdření dat identifikované byznys analytikem. Entity mohou být vázány na aplikace, databáze a služby. Mohou být strukturovány dle implementačního pohledu.
    1) OHA
2) český překlad TOGAF
Datová sada   Množina souvisejících údajů zpřistupněná prostřednictvím jedné či více distribucí vztahující se k jednomu věcnému tématu.     Portál otevřených dat
Datová schránka DS Státem garantovaný komunikační nástroj, který nahrazuje klasické doporučené dopisy a slouží hlavně ke komunikaci s orgány veřejné moci. Jeho prostřednictvím může vlastník, tj. povinně každý podnikatelský subjekt a dobrovolně kterýkoliv občan, činit podání kterémukoliv úřadu. Úřady prostřednictvím Datové schránky doručují své písemnosti příslušným adresátům (fyzickým nebo právnickým osobám), stejně jako komunikují s jinými orgány veřejné moci. Veškeré úkony, které jsou prostřednictvím elektronické Datové schránky, resp. přepážky činěny, jsou zcela rovnocenné - ekvivalentní úkonům činěným písemně.   Místo chození na poštu pro obálky s pruhem je možné si zdarma zřídit datovou schránku a komunikovat (nejen) s úřady online odkudkoliv. Díky datovým schránkám, které nahrazují doporučené dopisy, máme vždy jistotu, že se naše podání dostalo na správný úřad. Odeslanou zprávu je možné si uložit a kdykoli prokázat obsah zprávy (z podacího lístku k doporučené zásilce nevyčteme, co bylo obsahem dopisu). Navíc elektronický dokument má stejnou právní platnost jako klasický papírový s kulatým razítkem a odeslání datové zprávy je na rozdíl od doporučeného dopisu zdarma. Zákon č. 300/2008 Sb. -\\ o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Datová zpráva   Přijatý elektronický dokument od orgánů veřejné moci nebo vytvořený dokument, určený k elektronickému poslání do Datové schránky orgánů veřejné moci.     Zákon č. 300/2008 Sb. -\\ o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Datový prvek   Jednotka (typ) dat, která je v daném kontextu dále považována za nedělitelnou a je jednoznačně definována.     Zákon č. 365/2000 Sb. - zákon o ISVS
Design řešení   Detailní rozpracování architektury řešení, popisující konstrukci a „výrobní“ postup implementace komponenty řešení – zavedení procesu, naprogramování nebo parametrizace aplikace apod.     OHA
Digitalizace   Proces, který umožňuje využití všech možností digitálních technologií pro zefektivnění a zrychlení nejrůznějších procesů a funkcí. Podpora digitálního rozvoje ze strany státu, možnosti komunikovat se státní správou a využívat služeb na internetu.     OeG
Digitálně přívětivá legislativa   Digitálně správná legislativa. Jedná se o přípravu a tvorbu takových právních předpisů, které by na jedné straně maximálně podporovaly moderní fungování agend a činností v době jedenadvacátého století a na druhé straně by pro elektronizaci a modernizaci stanovovaly správné předpoklady.     Digilegislativa
Digitální agenda pro Evropu   Evropská strategie zaměřená na odstranění fragmentace jednotného trhu elektronických komunikací, na podporu interoperability, boj s počítačovou kriminalitou a zvyšování důvěryhodnosti při používání počítačových sítí včetně internetu, podporu počítačové gramotnosti, podporu investic do sítí a jejich rozvoj jakož i podporu inovací a investic do vědy a výzkumu.     OeG
Digitální Česko   Soubor koncepcí zajišťujících předpoklady dlouhodobé prosperity České republiky v prostředí probíhající digitální revoluce.   Jedná se o vládní program digitalizace ČR zahrnující tři pilíře zpracované do tří koncepcí: koncepce Česko v digitální Evropě, Informační koncepci ČR a koncepci pro digitální ekonomiku a společnost OHA/OeG
Digitální ekonomika   Způsob alokace zdrojů, jenž hojně využívá informačních a komunikačních technologií. Díky nim se mění struktura řízení podniků a vznikají i nová odvětví. Jedná se o proces, který prostupuje celou společností a je provázán s koncepcí informační společnosti. Pro rozvoj digitální ekonomiky je klíčový kvalitní přístup k internetu.   Jedná se o postupnou celospolečenskou změnu, která je v principu spojena s využitím digitalizace a internetu, s rozvojem robotizace a umělé inteligence. Jde také o obrovské množství generovaných a zpracovávaných dat, která vznikají díky internetu věcí, služeb a lidí. OeG
Digitální Government   Totéž jako eGovernment (synonymum).
1) Jedná se o digitální formu výkonu veřejné správy, kdy instituce veřejné správy využívají moderní informační technologie pro zajištění komunikace s občanem, podnikatelem, firmou nebo samotným úředníkem za účelem poskytování rychlých, dostupných a kvalitních veřejných služeb. 
2) Digitální veřejná správa, která předpokládá používání digitálních technologií jakožto integrované části strategií modernizace vlád k vytvoření veřejné hodnoty. Opírá se o ekosystém digitálního státu složený z vládních aktérů, nevládních organizací, podniků, sdružení občanů a jednotlivců, kteří podporují tvorbu dat, služeb a obsahu prostřednictvím interakcí s vládou.
    1) OeG
2) OECD slovník
Digitální služba   Úkon prováděný orgánem veřejné moci vůči uživateli služby způsobem umožňujícím dálkový přístup uvedený v katalogu služeb; za digitální službu se považuje i služba poskytovaná na kontaktním místě veřejné správy (asistovaná služba).   Rozlišujeme službu informační, kdy jsou poskytnuty informace o možnostech vyřízení konkrétní životní situace; službu transakční, kdy je možno elektronicky vyřídit celý proces služby a službu asistovanou, kdy je
elektronická služba poskytnuta na kontaktním místě veřejné správy s asistencí úředníka.
OeG
Digitální technická mapa   Databázový soubor obsahující údaje o dopravní a technické infrastruktuře a vybraných přírodních, stavebních a technických objektech a zařízeních, které zobrazují a popisují jejich skutečný stav.     §2 m) zákona 200/1994 Sb.
Digitální technologie   Zastřešující pojem pro počítačové produkty a řešení. Digitální technologie umožňují komprimovat obrovské množství informací na malých úložných zařízeních, která lze snadno uchovávat a přepravovat. Digitalizace také urychluje rychlost přenosu dat. Digitální technologie změnila způsob, jakým lidé komunikují, učí se a pracují.     OeG
Digitální transformace veřejné správy   Proces, jehož výsledkem je veřejná správa plně využívající digitálních technologií. Modernizace veřejné správy s možností centrálního přístupu k elektronickým službám státu.     OeG
Digitální úkon   Úkon uvedený v katalogu služeb, který může provést nebo provádí uživatel služby vůči orgánu veřejné moci způsobem umožňujícím dálkový přístup.   Rozhodující oproti Digitální službě je, že Digitální úkon činí klient veřejné správě, tzn.: občan, komerční subjekt atd. Tedy klient veřejné správě neslouží, veřejná správy klientovy ano.
Dílčí úkon klienta (digitální či nedigitální), například podání, je jednou ze součástí a podmínek poskytnutí digitální služby úřadem.
zákon o právu na digitální služby
Digitální zmocněnec ústředního orgánu veřejné správy   Osoba v ústředním správním úřadu, zejména na ministerstvu, která koordinuje digitalizační iniciativy, vede přehled o agendách a činnostech v gesci úřadu a postupu jejich digitalizace, zejména se zaměřením na digitalizaci služeb pro klienty veřejné správy, zodpovídá za naplňování cílů Digitálního Česka, schvaluje, koordinuje a zodpovídá za realizaci záměrů Digitálního Česka za daný úřad, zajišťuje rozpočtové a lidské zdroje pro plnění úkolů digitální transformace úřadu.     OeG
Doména (architektonická)   Architektonická doména je širokým pohledem na architekturu enterprise nebo systému z jednoho hlediska. Je to dílčí reprezentace organizace/systému jako celku a zabývá se některými zájmy některých zainteresovaných. Je to popis, který skrývá, vynechává jiné (ostatní) aspekty popisovaného systému.     OHA
Dvoufaktorové ověření (autentizace)   Proces, který zahrnuje dva nezávislé způsoby, jak ověřit totožnost uživatele při přihlašování k počítačům v síti nebo k různým elektronickým službám.   Také zvané dvou-fázové ověření. https:%%//%%cs.wikipedia.org/wiki/Dvouf%C3%A1zov%C3%A9_ov%C4%9B%C5%99en%C3%AD
e-fakturace   Elektronická výměna elektronických faktur mezi obchodními partnery, mezi dodavateli a kupujícími.     OHA
eGovernment   1) Moderní digitální veřejná správa, využívající k výkonu svých působností digitální infrastrukturu, realizující sadu ICT služeb, které jsou sdílené, vzájemně sladěné, důvěryhodné, propojené, přístupné, bezpečné, dostupné, měřené, efektivní, automatizované a z hlediska uživatelů snadno použitelné.
2) Elektronická forma výkonu veřejné správy, kdy instituce veřejné správy využívají moderní informační technologie pro zajištění komunikace s občanem, podnikatelem nebo firmou za účelem poskytování rychlých, dostupných a kvalitních veřejných služeb.
Veřejná správa poskytující služby s využitím možností informačních a komunikačních technologií. eGovernment je pojem používaný pro digitální služby státní a veřejné správy určené občanům, podnikatelům, firmám a samotným úředníkům. Veřejná správa poskytujícíc služby s využitím možností informačních a komunikačních technologií.
Totéž jako "Digitální Government" a "Digitální veřejná správa".
1) IKČR
2) OeG
eGovernment cloud eGC eGovernment cloud bude tvořen státními datovými centry (státní cloud) a komerčními datovými centry (komerční cloud). Ve státním cloudu budou provozovány ty ICT služby, jejichž provozování privátními subjekty není z důvodů bezpečnosti nebo utajení možné. Všechny ostatní služby mohou být poskytovány jak státním cloudem, tak komerčním cloudem tak, aby vznikl tlak na snižování cen ICT služeb. Jestliže bude v nabídce eGC existovat požadovaná ICT služba, nesmí instituce pořídit danou službu mimo eGC, ledaže by prokázala, že jí navrhované řešení je ekonomicky výhodnější - tzv. princip „cloud first“.     OHA
eGovernment On-Line Service Bus eGSB Technologie, která funguje jako sběrnice sdílených služeb eGovernmentu. Umožňuje orgánům státní a veřejné správy navzájem bezproblémově sdílet aktuální data a služby. V důsledku pak občan nemusí „obíhat jednotlivé úřady“,  ale může získat službu potřebnou k vyřešení své životní události na jednom místě.     Z pohledu veřejné správy představuje technologie eGSB maximálně zabezpečenou propojovací platformu, která splňuje vysoké standardy kybernetické bezpečnosti.  eGovernment Service Bus zajišťuje integraci služeb státu a spokojenost uživatelů služeb, tj. občanů, podnikatelů a firem.  Zároveň je předpokladem automatizace digitálních služeb státu, zajištění možnosti úplného elektronického podání a práva občanů na digitální služby.
Pojem bude nahrazen ISSS - informační systém sdílených služeb
OHA
Elektronická identifikace   Postup používání osobních identifikačních údajů v elektronické podobě, které jedinečně identifikují určitou fyzickou či právnickou osobu nebo fyzickou osobu zastupující právnickou osobu. Jedná se o způsob jednoznačné zabezpečené elektronické identifikace osoby. Elektronická identifikace probíhá např. při přihlášení k el. bankovnictví nebo ke el. službám úřadů. Prostředkem pro elektronickou identifikaci v ČR garatnovanou státem je eObčanka a rovněž také prostředek JMÉNO-HESLO-SMS.     OeG
Elektronická identita eID Dříve byl známý spíše pojem digitální identita, která je obdobou fyzické identity, nezbytné ve světě informačních systémů a internetu. Je to sada vlastností, které jednoznačně určují konkrétní osobu. Je potřeba k prokázání totožnosti el. způsobem a předpokládá používání osobních identifikačních údajů v elektronické podobě, které jednoznačně identifikují určitou fyzickou či právnickou osobu nebo fyzickou osobu zastupující právnickou osobu.   Při prokazování totožnosti například občanským průkazem, se předkládá určitý soubor informací o osobě, který je na tomto průkazu uveden. Stejně tak tomu je ve světě IT, opět se předkládá souhrn informací o osobě, tentokrát v digitální podobě. OeG
Elektronické doručování   Komunikace klientů s veřejnou správou pomocí elektronických prostředků. Službu elektronického doručování zabezpečuje v ČR informační systém datových schránek, prostřednictvím kterého lze bezpečně komunikovat s veřejnou správou.     OeG
Elektronické podání   Učinění iniciačního úkonu vůči veřejné správě (podání) prostředky umožňujícími dálkový přístup (elektronicky).     OeG
elektronický občanský průkaz eOP Elektronický průkaz totožnosti se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem, který umožňuje občanům bezpečně se identifikovat a komunikovat s úřady online.     OeG
Enterprise Architecture / Podniková architektura EA 1) Architektura úřadu (Enterprise Architecture) jako manažerská metoda je prostředkem celostního poznávání organizace na podporu rozhodování, zejména při plánování strategických změn, ale také na podporu řízení výkonnosti, kvality a zodpovědnosti.
Představuje popis struktury a chování úřadu (kdo jsme), plánovaných změn (odkud a kam jdeme) a jejich informatické podpory (k čemu nám je a má být ICT jako celek a jednotlivé informační systémy veřejné správy).
Původní pojem podniková architektura  byl pro účely veřejné správy nahrazen pojmem architektura úřadu, ale původní význam zůstal zachován.
2) Dle TOGAF:
1. Formální popis systému nebo plánu systému na úrovni jeho komponentprvků, jako vodítko pro jeho implementaci
2. Struktura komponent / prvků, jejich vzájemných vazeb a principů a návodů řídících jejich návrh a vývoj v čase.
  Totéž jako "Architektura úřadu". 1) OHA
2) TOGAF
e-pečeť   Data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena s cílem zaručit jejich původ a integritu.   Elektronické pečetě slouží jako důkaz toho, že elektronický dokument vydala určitá právnická osoba, a poskytují jistotu o původu a integritě dokumentu. OeG
e-podpis   Data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena a která podepisující osoba používá k podepsání.   Elektronický podpis slouží k projevu vůle (souhlasu) podepisující osoby s dokumentem – čili obdobně jako v „listinném světě“. Stejně jako podpis na listinném dokumentu, je elektronický podpis vyhrazen pouze fyzickým osobám. OeG
e-Procurement / elektronické zadávání veřejných zakázek   Elektronické zadávání veřejných zakázek. Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení musí probíhat povinně elektronicky   Elektronizace veřejných zakázek OeG
e-recept   Elektronický záznam, obsahující informace o léčivech předepsaných na recept a léčivech vydaných na recept. Zápis provádí lékař (předepsaná léčiva) a lékárník (vydaná léčiva).     Národní strategie el. zdravotnictví
Funkce (byznys)   1) Realizuje byznys schopnosti těsně spjaté s organizací, ale ne nutně řízené organizací.
2) Dodává byznys schopnosti. Funkce je úzce propojena s organizací (jejím členěním), ale není nezbytně touto částí organizace řízena / spravována.
3) Základní jednotka chování, konání úřadu, to, co musí úřad interně umět vykonávat, aby mohl vykonávat činnosti v agendě a poskytovat interní (v úřadu) i externí služby klientům.
  Byznys funkce je druh chování, něco organizace dovede, zaměstnanci to mají v popisu pracovního místa, ale není to řízeno ani jako proces ani jako služba. 1) TOGAF/ ArchiMate (upraveno OHA)
2) český překlad TOGAF
3) OHA
Funkční celek   Určitá schopnost nebo kombinace schopností nebo částí segmentů jednoho orgánu veřejné správy (nebo jiné části (e)Governmentu), podpořenou informacemi a informačními technologiemi (odpovídající část digitální infrastruktury), tedy existující současně na všech čtyřech vrstvách architektury veřejné správy, byť třeba poskytující služby primárně jenom na některé z nich.
Funkční celek může vytvářet, vytváří (realizuje), případně podporuje schopnost vertikální (agendovou) nebo horizontální (sdílenou, průřezovou).
Funkční celek nemá omezenou míru detailu ani hierarchie, může obsahovat menší funkční celky a současně může být součástí většího funkčního celku.
    OHA
GDPR   Zkratka pro obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/67. Jedná se o nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů.     Zásady pro digitálně přívětivou legislativu + vlastní rozšíření
Gestor agendy   Konkrétní osoba, která je v rámci orgánu veřejné moci ohlašovatelem agendy, je zodpovědná za agendu a její výkon na všech úrovních státní správy. Gestor agendy je odpovědný za správu dané agendy, je věcným garantem agendy. Gestor agendy je odpovědný za správu dané agendy, je věcným garantem agendy. OeG
Government   Vláda nebo systém, který má spravovat daný stát. Ve smyslu správy státu se jedná o veřejnou správu (obecně).   Veřejná správa v užším slova smyslu se překládá jako Public Administration. OeG
Hospodárnost   Hospodárnost se vztahuje k nákladům na zdroje pro spotřebovávané vstupy. Metriky hospodárnost se používají k posouzení, zda za pořízení nezbytných zdrojů je placena odpovídající cena.     OHA
Identita (osoby)   Identita je sada vlastností, které jednoznačně určují konkrétní osobu.   Identita souvisí s bytím a není to jenom jméno, a už vůbec ne role. OHA - slovník eGov. pojmů
Informační koncepce   Povinný dokument, v němž úřady stanoví své dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality a bezpečnosti spravovaných informačních systémů veřejné správy (ISVS) a vymezí obecné principy pořizování, vytváření a provozování ISVS.     komentář k vyhlášce 529/2006 Sb.
Informační koncepce ČR   Základní dokument, který stanovuje cíle ČR v oblasti informačních systémů veřejné správy a obecné principy pořizování, vytváření, správy a provozování informačních systémů veřejné správy v ČR na období 5 let. Je závazná pro všechny státní orgány a orgány územních samosprávných celků, kromě výjimek stanovených zákonem. Informační koncepce ČR představuje základní obsahový rámec pro vytvoření, resp. aktualizaci vlastních informačních koncepcí jednotlivých orgánů veřejné správy. Je součástí vládního programu Digitální Česko.     DČ - Informační koncepce ČR
Informační systém IS Funkční celek vytvořený za účelem poskytování informačních služeb, zabezpečující cílevědomé a systematické shromažďování, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování informací a dat. Zahrnuje datové a informační zdroje, nosiče, technické, programové a pracovní prostředky, technologie a postupy, související normy a pracovníky.     Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti
Informační systém veřejné správy ISVS Funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost pro účely výkonu veřejné správy. Každý informační systém veřejné správy zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, provozní údaje a dále nástroje umožňující výkon informačních činností.   Informační systém veřejné správy je určený k podpoře výkonu veřejné moci, tj. zejména v případech, kdy orgán veřejné moci (např. orgán obce):
- zasahuje do právních poměrů jiných osob (fyzických nebo právnických) nebo
- poskytuje digitální služby,
ale ne pro podporu provozních činností úřadu jako např. správa majetku obce, personalistika atd.
Zákon č. 365/2000 Sb. - zákon o ISVS
Informační systém základních registrů ISZR Informační systém veřejné správy, jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení dat mezi jednotlivými základními registry navzájem, základními registry a agendovými informačními systémy a agendovými informačními systémy navzájem, správa oprávnění přístupu k datům.   Zákon č. 111/2009 Sb. - Zákon o základních registrech
Infrastruktura digitálních služeb   1) Jedná se o infrastruktury, které umožňují elektronické poskytování síťových služeb, zpravidla po internetu, které zajišťují transevropské interoperabilní služby společného zájmu pro občany, podniky nebo vlády a které jsou tvořeny platformami hlavních služeb a obecnými službami.
2) Jsou veškeré prostředky nutné pro provoz / poskytování digitální služby.
    1) Nařízení k CEF\\ 2) výklad OHA
Internet věcí   Propojení přes Internet výpočetních zařízení zabudovaný v každodenních objektech (např. vozidla, domácí spotřebiče a další položky integrované s elektronikou, softwarem, senzory, pohony a konektivita), které jim umožňují odesílat a přijímat data vytvářející příležitosti k přímější integraci fyzického světa do počítačových systémů.   Internet věcí je nový trend v oblasti kontroly a komunikace předmětů běžného využití mezi sebou nebo s člověkem a to zejména prostřednictvím technologií bezdrátového přenosu dat a internetu.
Takto propojená zařízení umožní sběr velkého množství dat, která lze dále zpracovávat a využívat v nejrůznějších oblastech jako logistika, zdravotnictví, energetika, doprava, meteorologie atd. Dále se tato technologie uplatňuje v oboru inteligentních elektroinstalací čili „chytrých domech“.
OECD slovník
Interoperabilita   Schopnost vzájemné spolupráce mezi různými organizacemi a systémy. Interoperabilita zahrnuje sdílení informací a znalostí mezi organizacemi na základě výměny údajů mezi jejich systémy.   Systémy mohou používat odlišné HW a SW platformy, různé datové struktury, komunikují přes definované rozhraní. Intereoperabilitou se rozumí schopnost těchto různých systémů vzájemně spolupracovat, poskytovat si služby a dosáhnout vzájemné spolupráce. Zásady pro digitálně přívětivou legislativu
IT projekt   Projekt, v němž se při dodávce uvedených produktů významně podílí využívání informačních technologií a v rámci kterého jsou pořizovány nové nebo podstatně měněny stávající informační technologie nebo služby.     OECD slovník
Katalog digitálních služeb   Podmnožina Katalogu služeb obsahující seznam Digitálních služeb.     OHA
Katalog služeb   Seznam veškerých úkonů na žádost obsažených v registru práv a povinností, který obsahuje výčet a popis úkonů vykonávaných v rámci agend ohlášených dle zákona o základních registrech v registru práv a povinností.
Součástí popisu úkonů je identifikátor úkonu, vymezení oprávněných subjektů úkonu, příslušné ustanovení právního předpisu, míra digitalizace úkonu, poskytovatelé úkonu a jejich místní příslušnost.
    zákon o právu na digitální služby
Katalog životních událostí   Databázový zdroj základních informací o životních událostech subjektů práva, relevantních v jejich vztahu k veřejné správě. Mimo jiné eviduje vazby životních událostí na jednotlivé služby VS pro dosažení práv a splnění povinností klientů vůči VS, spojených s nastalou událostí a z ní plynoucí situací.     OeG
Klient veřejné správy   Ten, pro koho jsou určeny služby veřejné správy. Klientem veřejné správy je subjekt práva, může to být fyzická osob, fyzická osoba podnikající, a nebo právnická osoba či jiná organizace.   Fyzickou osobou je skutečná osoba – jednotlivec. Jde o právní pojem, který odlišuje „fyzickou = žijící“ osobu od tzv. právnické „právem uměle vytvořené“ osoby. Fyzickou osobou je například občan, osoba podnikající na základě živnostenského listu, osoba provozující činnost na základě zvláštního oprávnění (např. tlumočník, znalec, správce konkurzní podstaty). Právnická osoba je zákonem vytvořený subjekt, který je navenek reprezentován osobami fyzickými, které ji zastupují (např. u s.r.o. jednatel). Právnickou osobou jsou např. obchodní společnosti (akciová společnost, společnost s ručením omezeným aj., družstva, nadace a fondy, sdružení právnických osob, stát a územní samosprávní celky. OHA
Komunikační (síťová) architektura   Součást technologické architektury, specifická vrstva dle čtyřvrstvé vize architektury veřejné správy ČR, zaměření na komunikační a fyzickou infrastrukturu.     OHA
Komunikační infrastruktura veřejné správy KIVS Jednotná komunikační infrastruktura pro elektronické úřadování je bezpečné místo propojení mezi veřejností a veřejnou správou. Zabezpečuje propojení sítí a systémů do společného prostředí.     OHA
Konverze   Úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze, nebo úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky.   Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl. Má-li být podle jiného právního předpisu předložen dokument v listinné podobě správnímu orgánu, nebo soudu anebo jinému státnímu orgánu, zejména aby byl užit jako podklad pro vydání rozhodnutí, je tato povinnost splněna předložením jeho výstupu. Zákon č. 300/2008 Sb. -\\ o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Kritická informační infrastruktura KII Zákonem jasně vymezený komplex informačních systémů, jejichž nefunkčnost by měla závažný dopad na bezpečnost státu, ekonomiku, veřejnou správu a zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva.   Prvek nebo systém prvků kritické infrastruktury v odvětví komunikační a informační systémy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Zákon č. 181/2014 Sb. - Zákon o kybernetické bezpečnosti
Kybernetická bezpečnost KB Souhrn právních, organizačních, technických a vzdělávacích opatření (a pravidel) směřujících k zajištění ochrany kybernetického prostoru a v něm umístěných aktiv.     Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti
Kybernetická hrozba   Potenciální příčina nechtěného incidentu, jehož výsledkem může být poškození systému nebo organizace.     Zákon č. 181/2014 Sb. - Zákon o kybernetické bezpečnosti
Metadata   Data, která poskytují informaci o jiných datech, popisující souvislosti, obsah a strukturu zaznamenaných informací a jejich správu v průběhu času.     Zákon č. 106/1999 Sb. - Zákon o svobodném přístupu k informacím
Metamodel   Model definující jakým způsobem bude architektura popsána.     český překlad TOGAF
mGovernment   Podmnožina eGovernmentu nebo digitálního Governmentu využívající mobilní prostředky pro čerpání elektronických služeb veřejné správy.   Jedná se o komunikaci s veřejnou správou nebo využívání elektronických služeb veřejné správy prostřednictvím přístupu z mobilních zařízení. Přístup ke službám veřejné správy je přizpůsoben mobilním zařízením. OHA
Mobilní aplikace MV "Co dělat, když …"   Aplikace poskytuje přehledný návod pro řešení vybraných životních situací ve vztahu k úřadům veřejné a státní správy České republiky. Aplikace zobrazuje potřebný postup, navrhuje sady potřebných dokumentů pro dané řešení a vypočítává oficiální lhůty pro podání žádostí a nebo informace ve vztahu občan - stát. Dále poskytuje kontaktní údaje odpovídajícího úřadu a zobrazí jeho polohu na mapě.     OeG
Model   Účelově zjednodušená reprezentaci předmětu zájmu. Model je nástrojem pro porozumění předmětu zájmu.
V architektuře úřadu je předmětem zájmu úřad nebo jeho část. Účelem modelu je potom prezentovat ty aspekty úřadu, které jsou podstatné z pohledu zainteresovaných subjektů.
    český překlad TOGAF
Národní architektonický plán NAP Popis současného stavu jednotlivých úřadů veřejné správy a centrálních prvků eGovernmentu, popis návrhů jejich cílového stavu v určeném časovém horizontu, z nich plynoucí rozdíl, tedy rozsah očekávaných změn a plán implementačních kroků (programů a projektů), vedoucích ze současného stavu k dosažení stavu cílového.   Je také souborem architektonických dat (modelů) a diagramů, udržovaných společně Odborem hlavního architekta a jednotlivými orgány veřejné moci, členěný na architektury úřadů a architektury sdílených služeb. OHA
Národní architektonický rámec NAR Národní architektonický rámec, jako metodický a myšlenkový rámec pro jednotný a koordinovaný popis Národní architektury veřejné správy ČR, obsahuje návody, postupy, předlohy a vzory tvorby, údržby a užití popisu architektury, Národního architektonického plánu.     OHA
Národní architektura veřejné správy ČR NAČR Souhrn architektur a popisů architektur všech jednotlivých úřadů veřejné správy, včetně všech centrálních sdílených prvků eGovernmentu.   Je uplatněním metod a myšlení podnikové architektury na veřejnou správu ČR. OHA
Národní bod   Informační systém veřejné správy podporující proces elektronické identifikace a autentizace prostřednictvím kvalifikovaného systému.     zákon 250/2017 Sb, o elektronické identifikaci
Národní katalog otevřených dat   Centrální katalog otevřených dat provozovaný a spravovaný Ministerstvem vnitra ČR, který je dostupný způsobem umožňujícím vzdálený přístup a obsahuje katalogizační záznamy o datových sadách a jejich distribucích.     Portál otevřených dat
Objekt práva   Objektem právního vztahu je to, k čemu směřují vzájemná práva a povinnosti subjektů. Zejména to mohou být:
– věci, ve smyslu ovladatelných hmotných předmětů (auto),
– hmotné objekty mající povahu živých tkání, pokud nejsou právně kvalifikovány jako věci (transplantát),
– výsledky tvůrčí duševní činnosti (život),
– práva (převod pohledávky).
  Platí plně i pro vztahy relevantní vzhledem k veřejné správě. http:%%//%%pravo-cz.studentske.cz/2009/05/objekt-pravniho-vztahu.html
Odolnost ICT (kybernetická)   Schopnost ICT odolávat kybernetickým útokům, které mají vliv na úroveň bezpečnosti informací (důvěrnost, integrita, dostupnost) a na schopnost podpůrných aktiv poskytovat ICT služby s požadovanými parametry.     OHA
Ohlašovatel agendy   Ústřední správní úřad nebo jiný správní úřad s celostátní působností, do jehož věcné působnosti daná agenda spadá, a který agendu ve své působnosti ohlašuje do registru práv a povinností.     zákon 111/2009 Sb. o základních registrech
Orgán veřejné moci OVM Státní orgán, územní samosprávný celek a fyzická nebo právnická osoba, byla-li jí svěřena působnost v oblasti veřejné správy.     OHA - slovník eGov. pojmů
Otevřená data   Informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat.     Zákon č. 106/1999 Sb. - Zákon o svobodném přístupu k informacím
Plán transformace (Roadmap)   Plán transformace pracuje s rozdíly identifikovanými v dokumentu Definice architektury a vyvíjí přístup k odstranění těchto rozdílů. Požadované práce jsou vyhodnoceny jako portfolio pracovních balíčků, které jsou rozvrženy na časové ose.   Také plán realizace architektury, nebo implementační plán architektury.
Plán postupu, většinou s harmonogramem a přiřazením konkrétních potřebných materiálních, personálních a finančních zdrojů.
český překlad TOGAF
Platforma   1) Místo, které umožňuje propojení různých hráčů a přináší uživatelům výhody, které  plynou ze zapojení všech ostatních stran do práce platformy. Digitální platformy tvoří základ pro mnohostranné trhy, kdy mezi zainteresované stany patří výrobci, spotřebitelé, majitelé a poskytovatelé.
2) Skupina technických a programových prostředků, která se používá pro společný vývoj nebo použití. 
    1) OeG
2) OHA
Politika (Strategický cíl)   Politikou, nebo strategickým cílem reaguje úřad nebo volení zástupci na vyhodnocení působení vnějšího vlivu (driver). Politika se realizuje konkrétními činnostmi, které vytvářejí výstupy, zatímco konzumují zdroje.     OHA
Portál   Webová stránka, sloužící jako průvodce nebo místo vstupu na internet a obvykle obsahující vyhledávač nebo soubor odkazů na jiné stránky uspořádané zejména podle témat.   Ve veřejné správě ČR rozlišujeme vzájemně propojené (federované) portály tří typů:
- univerzální (PVS, včetně Portálu občana)
- agendové portály ústředních správních úřadů
- územní portály úřadů územních samospráv.
https:%%//%%www.merriam-webster.com/dictionary/portal
Portál občana   Součást Portálu veřejné správy, která zprostředkovává přístup k elektronickým službám státu. Jde o osobní prostor ve vztahu ke službám orgánů veřejné moci, nabídne občanovi zejména realizaci úplného elektronického podání, zajištění výstupů z informačních systémů veřejné správy, informace o stavu jednotlivých úkonů, které občan učinil vůči konkrétním orgánům veřejné moci, a dále například osobní archiv dokumentů. Občané mohou vstupovat do Portálu občana prostřednictvím přístupu se zaručenou elektronickou identitou např. e-občankou, datovou schránkou nebo jednorázovým heslem, a to buď samoobslužně (pomocí počítače, tabletu a mobilu) nebo zprostředkovaně z kontaktních míst veřejné správy.     OeG
Portál úředníka   Součást Portálu veřejné správy, který poslouží úředníkům směrem ke specifickým podpůrným službám (informačním, interaktivním a transakčním) s odděleným uživatelským rozhraním od rozhraní pro veřejnost. Služba Portálu úředníka usnadňuje běžnou denní agendu úřadu a nabízí nadstandardní komunikační a informační servis.     OeG
Portál veřejné správy   Portál, který na jednom místě zveřejňuje přístupné informace veřejné správy včetně formulářů elektronického podání pro občana, podnikatele, úředníka a cizince. Slouží pro zajištění kvalitních služeb při poskytování důvěryhodných a garantovaných informací a spolu s Informačním systémem datových schránek zjednodušuje komunikaci s úřady pro občany ČR a cizince. Nabízí přístup do Národního katalogu otevřených dat, Registru smluv, návodů na řešení životních situací ve vztahu k orgánům veřejné moci a seznamu datových stránek. Obsahuje i personifikovanou část tzv. Portál občana.     OeG
Požadavek   1) Vyjádření, jež převádí nebo vyjadřuje potřebu a její asociované omezení
2) Požadavek na změnu nebo zřízení ICT služby je spouštějícím impulsem stojícím na samotném počátku každého ICT projektu. Jeho kvalitativní parametry (jednoznačnost, srozumitelnost, komplexnost, nezbytnost / povinnost, aktuálnost a akutnost, ověřitelnost a správnost, proveditelnost, …), jsou rozhodující pro úspěch či neúspěch celého projektu.
  „Popisuje požadované chování, výstup systému nebo jeho vlastnosti a mohou přestavovat nějaká omezení procesu vývoje systému.“
Rozdělujeme požadavky:
a) dle původce, tj. od:
- vedení,
- klientské / uživatelské,
- provozní,
b) charakteru:
- funkční,
c) doplňující:
- předpoklady a omezení,
- implementační
- nefunkční / kvalitativní (např.: bezpečnostní),
1) ISO/IEC/IEEE 29148:2011
2) OHA
Princip architektury   Kvalitativní tvrzení, které by mělo být naplněno implementovanou architekturou. Princip obsahuje zdůvodnění a míru důležitosti.     český překlad TOGAF
Proces (byznys)   1) Společně řízená sekvence vykonávaných funkcí, směřujících k dodávce služby pro klienta.
2) Proces reprezentuje sekvenci kroků, které zajistí specifikovaný výstup. Proces může být dekomponován na podprocesy a ukazovat realizaci funkcí nebo služeb. Proces může rovněž propojovat organizace, funkce, služby nebo procesy.
    1) OHA
2) český překlad TOGAF
Produkt (VS pro ŽS)   Zboží nebo služba, když je doprovázeno obchodními podmínkami (kontraktem, SLA), dokumentací, daty, servisem a dalšími součástmi. Produkt dokáže řešit potřeby klienta, v našem případě jeho (životní) situaci ve vztahu k veřejné správě, plynoucí z jeho nastalé životní události.     OHA
Prohlášení o přístupnosti   Přístupností se rozumí zásady a postupy, které mají být při navrhování, tvorbě, správě a aktualizacích internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru dodržovány, aby byly pro uživatele, a zejména pro osoby se zdravotním postižením, přístupnější. Subjekty veřejného sektoru by měly učinit prohlášení o přístupnosti týkající se souladu jejich webových internetových stránek a mobilních aplikací se stanovenými požadavky na přístupnost.     OeG
Propojená data   Datové sady poskytované tak, že jejich údaje odkazují na související údaje v jiných datových sadách.   Existují základní principy, které umožňují publikovat data na webu tak, že se mohou odkazovat na jiná data publikovaná tímto způsobem, a to jednotným způsobem, bez ohledu na zdroj ze kterého data pochází. První princip říká, že každá entita reálného světa o které jsou vedena data je identifikována pomocí unikátního IRI. Druhý princip říká, že IRI používaná pro identifikaci entit používají schéma http či https. Třetí princip říká, že uživatel dat po přístupu na IRI entity pomocí protokolu HTTP dostane její popis ve standardní serializaci datového modelu RDF. Čtvrý a nejdůležitější princip říká, že data popisující entitu obsahují odkazy na jiné, související entity, o nichž data případně publikuje jiný poskytovatel propojených dat. Propojená data představují nejvyšší standard publikace dat na webu a jeho dosažení odstraní řadu překážek ve využívání dat veřejné správy. Propojená data jsou blíže specifikována v Otevřené formální normě "Propojená data", kterou vydává MVČR na Portálu otevřených datOHA
Propojený datový fond   Propojený datový fond (také jako PPDF), tematická oblast tvořená především referenčním rozhraním veřejné správy.
Skláda se ze systémů: Informační systém Základních registrů, Základní registry, eGovernment Online Service Bus, spolupracující Agendové informační systémy.
slouží k propojení úřadu a sdílení dat mezi nimi, podporuje heslo "Obíhají data, ne občan" Slouží k propojení úřadu a sdílení dat mezi nimi, podporuje heslo "Obíhají data, ne občan" OHA
Prostředek pro elektronickou identifikaci   Hmotná či nehmotná jednotka obsahující osobní identifikační údaje, která se používá k autentizaci pro účely on-line služby.
Prostředek pro el. identifikaci vydává kvalifikovaný správce a který je v souladu se zákonem o elektronické identifikaci a Nařízením eIDAS.
Prostředek, který nabízí určitou míru spolehlivosti (nízká, značná, vysoká) u deklarované nebo uváděné totožnosti určité osoby a je charkterizován pomocí souvisejících technických specifikací, norem a postupů, včetně technických kontrol, jejichž účelem je snížit riziko zneužití nebo změny totožnosti.
  Prostředek pro elektronickou identifikaci je „něco“, pomocí čím prokazujete svojí totožnost, když se přihlašujete k on-line službě. Může jím např. být elektronický občanský průkaz, prostředek jméno – heslo – sms,  MojeID, prostředky vydávané bankami či mobilními operátory. Státem garantovaným prostředkem s vysokou úrovní záruky je el. občanský průkaz vydávaný od 1. července 2018. V budoucnu mohou přibýt další prostředky.   eIDAS
Provozní informační systém   Informační systém orgánu veřejné správy, zajišťující informační činnosti nutné pro vnitřní provoz příslušného orgánu, např. účetnictví, správu majetku, nesouvisí bezprostředně s výkonem veřejné správy.     vyhláška 529/2006 Sb.
Provozovatel (služeb) ISVS   Úřad nebo útvar, de-facto (reálně, skutečně) provozující ISVS nebo provozní systém, který dané ICT služby pro agendu pro provozní funkci poskytuje.     OHA
Přístupnost internetových stránek veřejné správy   Zásady a postupy, které mají být při navrhování, tvorbě, správě a aktualizacích internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru dodržovány, aby byly pro uživatele, a zejména pro osoby se zdravotním postižením, přístupnější. Přístupnost je založena na čtyřech zásadách: vnímatelnost, což znamená, že informace a prvky uživatelského rozhraní musí být uživatelům prezentovány tak, aby je byli uživatelé schopni vnímat; ovladatelnost, která znamená, že prvky uživatelského rozhraní a navigace musí být ovladatelné; srozumitelnost, která znamená, že informace a ovládání uživatelského rozhraní musí být srozumitelné a stabilita, která znamená, že obsah musí být dostatečně stabilní tak, aby mohl být spolehlivě interpretován širokou škálou uživatelských aplikací, včetně pomocných technologií.      Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přístupnosti)\\
Přístupové údaje   Sada informací potřebných pro přihlášení do datové schránky.     OHA
Referenční model   1) Referenční modely (RM) - vyjadřující zobecnění nejlepších praxí aplikovaných na realitu české VS a klasifikační hierarchie jednotlivých domén na úrovni celého Národního architektonického rámce.
2) Abstraktní rámec pro pochopení důležitých vazeb mezi entitami a pro vývoj konzistetních standardů a specifikací. Referenční model je založen na malém počtu sjednocujících konceptů a může být použit jako základ pro vzdělávání a vysvětlení standardů pro nespecialisty. Referenční model není přímo spojen s implementačními detaily, standardy a technologiemi, ale poskytuje jednotnou sémantiku pro různé implementace.
3) Referenční model má dvě hlavní komponenty:
1. Taxonomii, která definuje terminologie a poskytuje koherentní popis komponent a konceptuální struktury integrované informační infrastruktury.
2. Asociovaný grafický vzhled referenčního modelu, který poskytuje visuální reprezentaci
taxonomie a vzájemné vztahy jednotlivých komponent, jako pomůcku pro její pochopení.
  Na této úrovni se nevyskytují žádné konkrétní obsahy architektur (ani As-Is ani To-Be). Tato vrstva je povinně referenční na meta-úrovni, tj. přináší povinné klasifikace a povinné formy vyjádření modelů. Zkráceně: referenční klasifikace a forma modelování. 1) OHA
2) TOGAF
3) TOGAF
Referenční rozhraní ISVS   Souhrn právních, technických, organizačních a jiných opatření vytvářejících jednotné integrační prostředí informačních systémů veřejné správy, které poskytuje kvalitní soustavu společných služeb informačních systémů veřejné správy, včetně služeb výměny oprávněně vyžadovaných informací mezi jednotlivými informačními systémy, a to i se systémy mimo Českou republiku.     Zákon č. 365/2000 Sb. - zákon o ISVS
Referenční údaj   Údaj vedený v základním registru, který je označen jako referenční údaj.     Zákon č. 111/2009 Sb. - Zákon o základních registrech
Registr   Jinými slovy rejstřík, jedná se o seznam nebo katalog, může být veřejný i neveřejný.     OeG
Registr obyvatel   Obsahuje referenční údaje o fyzických osobách. Jedná se o občany ČR a EU, cizince s povolením pobytu v ČR a cizince, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany. Zdrojem dat jsou současné relevantní evidence. Registr sdílí potřebná data s ostatními základními registry.     SZR
Registr osob   Slouží k evidenci právnických osob a jejich organizačních složek, podnikajících Fyzických osob, zahraničních osob a jejich organizačních složek, organizacím s mezinárodním prvkem a organizačních složek státu. Obsahuje základní identifikační údaje o osobách, jejich provozovnách a statutárních zástupcích.     SZR
Registr práv a povinností   Slouží jako zdroj údajů pro informační systémy základních registrů při řízení přístupu uživatelů k údajům v jednotlivých registrech a agendových informačních systémech. To znamená, že kdykoliv se někdo pokusí získat z registrů nějaký údaj, nebo ho dokonce změnit, bude systém posuzovat, zda to bude dovolené a jestli má na to právo ze zákona.     SZR
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí   Slouží k evidenci údajů o územních prvcích, údajů o územně evidenčních jednotkách, adresách, územní identifikaci, a údajů o účelových územních prvcích. Jednotlivé prvky jsou zobrazovány na mapách státního mapového díla a digitálních mapách veřejné správy. Zprostředkovává i údaje o vlastnictví z informačního systému katastru nemovitostí.     SZR
Role   Obvyklá, nebo očekávaná funkce aktéra, nebo jeho části nebo cokoli hrající (účastníci se aktivně) v konkrétní akci nebo události.
Aktér může vykonávat více rolí.
    český překlad TOGAF
Sdílená ekonomika   Sdílení skupinových statků různými uživateli, kteří se finančními platbami podílí na jejich financování majitelem. Jedná o ekonomický model, kdy se prostřednictvím technologických platforem propojují dodavatelé ochotní pronajímat svá aktiva se spotřebiteli, kteří mají zájem o dočasné použití těchto aktiv. Typickým nástrojem pro přístup k daným technologickým platformám, který propojuje spotřebitele s dodavatelem, bývá aplikace pro mobilní zařízení.    Jedná se o model podnikání, který je postavený na pronájmu, výměnách anebo i sdílení majetku.Mezi nejběžnější formy sdílení majetku u nás je opakovaný pronájem nemovitostí v období, kdy jej nepotřebujeme. Například pokud máte chatu, kam jezdíte jen jednou do roka, můžete jí po zbytek roku pronajímat případným zájemcům. Obdobně to může fungovat například s autem, které budete potřebovat jen v určité dny a v ty ostatní jej pronajímáte. Materiál MPO ke sdílené ekonomice
Sdílení služby   Sdílení služeb - nejen informačních a komunikačních, poskytovaných jedním subjektem / na jednom místě, více zákazníky, neboť služba není výhradní nebo specifická jen pro jednoho z nich.
Hovoříme o službách sdílené ekonomiky postavené na sdílení poskytovaných služeb.
Služby sdílené ekonomiky postavené na sdílení poskytovaných služeb jako např. taxislužby Uber, ubytovací služby AirBnB či sdélené jízdy Bla Bla car. Využití synergie identických aktivit jednotlivých organizací. Umožněním využití synergie identických aktivit jednotlivých organizací koncept sdílených služeb významně podporuje naplnění principu 3E.
Služby sdílené ekonomiky postavené na sdílení poskytovaných služeb jako např. taxislužby Uber, ubytovací služby AirBnB či sdélené jízdy Bla Bla car.
https:%%//%%www.spcss.cz/sluzby/sdilene-sluzby/
Sdílení údajů   Proces sdílení dat na základě souhlasu, smlouvy mezi subjekty IS. Umožnění přístupu k daným datům prostřednictvím referenčního rozhraní, případně i mimo referenční rozhraní více uživatelům (osobám i systémům / aplikacím) nebo jejich součástem, a to jak postupně, tak i současně. Umožnění přístupu k daným datům prostřednictvím referenčního rozhraní, případně i mimo referenční rozhraní více uživatelům (osobám i systémům / aplikacím) nebo jejich součástem, a to jak postupně, tak i současně.
Při sdílení dat může k datům přistupovat více oprávněných osob zároveň na stejném úložišti podle definovaných přístupových práv a je udržována aktuální verze.
OHA
Sdílitelná certifikovaná ICT služba VS   ICT služba nabízená a poskytovaná státními (vládní cloud) i soukromými (komerční cloud) provozovateli, která prošla výběrovým řízením a certifikací.     Usnesení vlády ČR č. 889/2015 k dalšímu rozvoji informačních a komunikačních technologií služeb veřejné správy, Příloha č. 1 - Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy a její opatření na zefektivnění ITC služeb
Služba (byznys)   Podporuje podnikové dovednosti (business capabilities) prostřednictvím jednoznačně definovaného rozhraní a je jednoznačně formálně řízena organizací (například má SLA smlouvu).     český překlad TOGAF
Služba (obecně)   Funkce úřadu, poskytnutá konkrétním poskytovatelem konkrétnímu příjemci služby (klientu) podle předem dané formální dohody (zákon, vyhláška, dohoda o úrovni služby - SLA) tak, že přináší příjemci vnímanou hodnotu, za kterou by byl ochoten zaplatit přiměřenou cenu (nebo platit daně).     OHA
Služba veřejné správy   Představuje činnost orgánu veřejné moci jako poskytovatele služby vůči klientovi služby, směřující k usnadnění dosažení zákonných práv a nároků klientem nebo usnadnění splnění jeho povinností a závazků, vyplývajících mu z jeho nastalé životní situace ve vztahu k veřejné správě.     OHA
Služby vytvářející důvěru   Elektronické služby, která jsou většinou poskytovány za úplatu a spočívají ve vytváření, ověřování shody a ověřování platnosti elektronických podpisů, pečetí nebo časových razítek, služeb elektronického doručeného doporučování a certifikátů souvisejících s těmito službami, certifikátů pro autentizaci internetových stránek nebo v uchovávání elektronických podpisů, pečetí nebo certifikátů souvisejících s těmito službami.     eIDAS
Správa požadavků   Aktivity jež zajistí že požadavky jsou identifikovány, dokumentovány, udržovány, komunikovány a sledovány celým životním cyklem systému, produktu nebo službě     ISO/IEC/IEEE 29148:2011
Správa zdrojů   Identifikace, odhad, přidělení a sledování prostředků použitých k vývoji produktu nebo k provedení služby
Zdroje jsou:
- finanční
- personální,
- datové,
- technologické (včetně konfigurací)
Patří do taktického řízení
    ISO/IEC/IEEE Std. 24765:2010, Systems and software engineering — Vocabulary
Správce informačního systému veřejné správy   Subjekt, který podle zákona určuje účel a prostředky zpracování informací a za informační systém odpovídá.
Pro potřeby řízení informatiky dle Informační koncepce ČR se role správce ISVS dělí na věcného správce a technického správce.
  Pro potřeby řízení informatiky dle Informační koncepce ČR se role správce ISVS dělí na věcného správce a technického správce. slovník pojmů - datové schránky
Správce systému   1) Orgán nebo osoba zodpovědná za řízení a údržbu počítačového systému, tj. který/á pro daný systém:
• určuje účel zpracování informací nebo komunikačního systému a podmínky provozování systému,
• řídí a metodicky vede jeho provozovatele,
• určuje konkrétní modifikaci obecných práv a povinnosti bezpečnostních rolí,
• věcně schvaluje zařazení (rozsah a způsob) daného systému do resortního systému řízení bezpečnosti informací.
2) Správcem informačního systému veřejné správy je osoba nebo její součást, která poskytuje služby informačního systému veřejné správy a za informační systém veřejné správy odpovídá.
    1) Zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti
2) Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy.
Stavební blok (eGovernmentu)   Takový funkční celek nebo případně jeho část, který  :
a) poskytuje centrální sdílené funkce (jako služby) všem (více, mnoha) aktérům (účastníkům) eGovernmentu, nebo mnoha ostatním funkčním celkům, nebo
b) představuje mnohokrát opakovatelný vzor jednotných lokálních funkčních celků
c) vždy je spravován  s centrální zodpovědností (governance).
Dle TOGAF: (Potencionálně znovu použitelná) komponenta podnikových schopností, která může být kombinována s dalšími stavebními bloky pro poskytování architektur a řešení.
    CEF nařízení
TOGAF
Strojově čitený   Textové údaje je možné z dokumentu získat pomocí programové aplikace a lze je dále zpracovávat.     OHA
Subjekt práva   1) Osoby nadané právní osobností, čili právní subjektivitou, která jim umožňuje schopnost být nositelem i vykonavatelem práv a povinností.
2) Osoby, které se dělí na osoby fyzické (přirozené) a osoby právnické (umělé); mezi právnické osoby řadíme také veřejnoprávní korporace, které jsou tvořeny k naplňování veřejných zájmů. Jsou jimi zejména stát a samosprávné korporace.
3) Taková fyzická nebo právnická osoba, která je nadána aktivní schopností konat podle práva, je subjektem práv a povinností vzhledem k veřejné správě. Na rozdíl od objektu práva, který je v daném případě pouze pasivním předmětem řízení dle práva. 
    1) Wiki: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_osobnost
2) Wiki: https://wiki.iurium.cz/w/Subjekty_pr%C3%A1va
3) OHA
Subjekt údajů   Ten, koho se týkají údaje vedené v informačním systému. Pokud se jedná o údaje o občanovi, tak je to sám občan. Pokud se jedná o údaje o právnické osobě, tak tato právnická osoba i fyzické osoby jsou oprávněné jednat v dané věci jejím jménem.     Zásady pro digitálně přívětivou legislativu
Technický správce (služeb) IS   Úřad nebo útvar, pověřený uspokojováním požadavků odborného útvaru (věcného správce ISVS) na ICT podporu jeho agendy službami odpovídajícího ISVS nebo provozního IS.     OHA
Technologická architektura   1) Popis struktury a interakce platformy služeb a logických a fyzických technologických komponent.
2) Technologická architektura popisuje logické softwarové a hardwarové funkce, které jsou vyžadovány pro podporu zavedení obchodních, datových a aplikačních služeb; to zahrnuje např. IT infrastrukturu, middleware, sítě, komunikaci, zpracování dat, standardy atd.
  Ve veřejné správě ČR rozdělujeme technologickou architekturu na vrstvu platformových služeb (výpočetního výkonu, úložného prostoru apod.) a vrstvu komunikační a fyzické infrastruktury. 1) český překlad TOGAF
2) OHA
Technologická neutralita   Nezávislost na konkrétním řešení. Například technologická neutralita u digitálních služeb znamená nezávislist na konkrétní platformě.     Zásady pro digitálně přívětivou legislativu
TOGAF   Mezinárodně uznávaný rámec pro řízení tvorby Enterprise architektury ve společnostech využívajících prostředků informačních technologií. Původní koncept vznikl v USA, ale již více než deset let se používá po celém světě včetně České republiky.      http:%%//%%pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/index.html.
Transakce (byznys)   Dohoda, komunikace, přenos nebo výměna čehokoliv mezi dvěma samostatnými entitami nebo objekty. Jde o proces změny stavu z původního na cílový.   Podstatná část služeb veřejné správy je výsledkem vzájemné transakce klienta s orgánem veřejné správy. wiki: https://cs.wikipedia.org/wiki/Transakce
Transakce (IT)   Interakce mezi uživatelem a počítačem při které uživatel zadává příkaz a od počítače obdrží specifický výsledek.     český překlad TOGAF
Transakční data   1) Kategorie dat, vznikajících při řešení případu klienta v podobě transakce (operace) podpořené informačním systémem.
2) Data popisující událost (změnu v důsledku transakce) a obvykle se popisují slovesy. Transakční data mají vždy časovou dimenzi, číselnou hodnotu a vztahují se na jeden nebo více objektů (tj. referenční data).Typické transakce jsou:
- Finance: objednávky, faktury, platby
- Práce: plány, záznamy o činnosti
- Logistika: dodávky, záznamy o skladování, cestovní záznamy atd. Typickými systémy zpracování transakcí (systémy generující transakce) jsou SAP a Oracle Financials.
  Transakční data se typicky v podobě proměnných v tabulkách ukládají do databáze agendového informačního systému. Jejich přílohou mohou být dokumenty. 1) OHA
2) Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Transaction_data
Účastník/aktér   Osoba, organizace nebo systém, který vystupuje v roli jako účastník aktivit (byznys funkcí, procesů nebo služeb), viz aktér.   Nezaměňovat s pojmem "účastník řízení", který je příbuzný, ale zúžený. český překlad TOGAF
Účelnost   Výraz míry jakou produkované výstupy vedou k očekávaným výsledkům. Metriky účelnosti se zaměřují na sílu vztahu mezi provedenou intervencí a dosaženým výsledkem. Účelnost je výrazem dimenze „dělat správné věci“ a ukazuje na výkonnost ve smyslu volby činnosti, která je uskutečňována.     OHA
Účinnost   Vztah mezi vstupy a výstupy, je poměrem dosažených výstupů ke spotřebovaným vstupům. Účinnost je výrazem dimenze „dělat věci správně“ a ukazuje na výkonnost ve smyslu způsobu, jakým je činnost uskutečňována.     OHA
Událost   Změna stavu, která je z procesního pohledu podstatná, může se vyskytnout vně nebo uvnitř organizace a vně nebo uvnitř organizace může být zpracována.     český překlad TOGAF
Udržitelnost   1) Kvalita schopná pokračovat po určitou dobu.
2) Udržitelnost je definovaná v kontextu lidské civilizace jako praktická schopnost uspokojit základní potřeby dneška bez kompromitování schopnosti budoucích generací uspokojit jejich základní potřeby a udržet jejich životní úroveň. Udržitelná společnost musí být vystavena tak, aby její životní styl a podnikání nebyly v rozporu s inherentní schopností přírody udržet život. Organizačním principem udržitelnosti je udržitelný rozvoj, který zahrnuje čtyři propojené oblasti: ekologii, ekonomii, politiku a kulturu.
    1) https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sustainability
2) Wiki: https://cs.wikipedia.org/wiki/Udr%C5%Beitelnost
Umělá inteligence   Obor informatiky zabývající se tvorbou strojů řešících komplexní úlohy například z oblastí logistiky, robotiky, zpracování přirozeného jazyka, či zpracování velkých objemů dat. Jedná se o vědní obor, který se zabývá tvorbou strojů, které vykazují inteligenci.   Pokročilý počítačový programovací jazyk zaměřený na umožnění počítačů napodobit lidský způsob uvažování.

Umělá inteligence je věda o vytváření strojů nebo systémů, které budou při řešení určitého úkolu užívat takového postupu, který kdyby ho dělal člověk, bychom považovali za projev jeho inteligence.
OECD slovník
Univerzální kontaktní místo   Takové kontaktní místo (prezenční nebo elektronické), ve kterém jsou pro klienty veřejné správy ČR dostupné služby pro řešení jejich životních situací napříč jednotlivými agendami a gesčními úřady. Příkladem univerzálního kontaktního místa jsou stávající CzechPOINT, Portál občana v PVS a budoucí hlasové kontaktní centrum (Call-centrum).     OHA
Úroveň záruky (prostředků el. identifikace)   Úrovně záruky vyjadřují míru spolehlivosti prostředků pro elektronickou identifikaci při určování totožnosti osob, a tím poskytují záruku, že osoba deklarující konkrétní totožnost je skutečně osobou, s níž je tato totožnost spojena (nízká, značná a vysoká).   U elektronické identifikace rozeznáváme nízkou, značnou a vysokou úroveň záruky. Při určení úrovně záruky konkrétního prostředku pro elektronickou identifikaci nezáleží jen na tom, jak samotný prostředek je bezpečný, ale záleží rovněž na dalších okolnostech jako je např. způsob ověření totožnosti žadatele před vydáním prostředku, jakým způsoben se provádí zneplatnění prostředku např. v případě ztráty, jaká orgranizační a technická opatření poskytovatel prostředku přijal, aby zaručil, že el. identifikace a autentizace je bezpečná, apod. nařízení eIDAS
Úřad veřejné správy (enterprise)   Úřadem pro účely řízení digitální transformace myslí každý orgán veřejné správy nebo každá jím zřizovaná organizace nebo podnik, financovaný z prostředků státního rozpočtu a poskytující služby veřejné správy.
Pro účely dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy se úřadem myslí všechny subjekt, povinné dle zákona 365/2000 Sb. vytvářet Informační koncepce.
    OHA
Uživatel (digitální služby veřejné správy)   Občan, podnikatel nebo zástupce organizace v průběhu čerpání externí digitální služby veřejné správy samoobslužným kanálem.
Uživatelem je také úředník při poskytování asistované služby veřejné správy nebo při samoobslužném čerpání interní digitální služby veřejné správy.
  Uživatelé služeb VS jsou:
a) interní, tj. pracovníci OVM, který informační nebo komunikační systém spravuje (mezi ně patří obvykle i tzv. privilegovaní uživatelé, tzn. administrátoři),
b) externí, tj. pracovníci ostatních OVM a v případě ISVS i veřejnost Každá fyzickéá osobya nebo právnická osoba, kteréá využívá (konzumuje) službu informační společnosti využívají (konzumují), zejména za účelem vyhledávání či zpřístupňování informací, tzn. bez změny těchto informací.
Z pohledu GDPR je významné rozlišovat, zda jde o uživatele anonymní nebo autentizované.
1) OHA
Uživatel informačního systému   1) A. Osoba, organizace nebo funkční jednotka používající služby informačního systému.
B. Na konceptuální úrovni se jedná o jakoukoli osobu nebo cokoli co může vydat nebo přijmout příkaz a zprávy z informačního systému.
2) osoba, organizace nebo její součást, či aplikace, která do informačního systému veřejné správy zapisuje data nebo data, případně i provozní údaje obsažené v informačním systému veřejné správy, využívá;
uživatelem informačního systému veřejné správy je i správce nebo provozovatel informačního systému veřejné správy, pokud informační systém veřejné správy užívá při výkonu veřejné správy v oblasti, pro kterou informační systém veřejné správy poskytuje službu informačního systému veřejné správy;
    1) český překlad TOGAF
2) Zákon č. 365/2000 Sb.
Uživatelská přívětivost   Soubor vlastností webů či aplikací, které mají vliv na spokojenost uživatele. Uživatelská přívětivost předpokládá snadnou ovladatelnost.     Zásady pro digitálně přívětivou legislativu
Věcný správce IS   1) Orgán veřejné správy (jeho útvar), který je  jako tzv. gestor agendy zmocněn (kompetenčním zákonem, uvnitř úřadu organizačním řádem) zajišťovat výkon agendy veřejné správy nebo interní provozní funkci/službu, a to včetně její adekvátní podpory službami informačních a komunikačních technologií.
2) Správce (gestor), který rozhoduje o obsahu a pravidlech fungování služby. Tzn., že je zodpovědný za definici procesu, který službu dodává, definici funkcionality a dat podpůrné ICT služby, za shodu funkcionality aplikace s legislativou a za definici objemových a kvalitativních parametrů podpůrné ICT služby (počet uživatelů, doba provozu služby, dostupnost služby, doba odezvy atd.).
Pro IS VS:
• věcným správcem může být pouze orgán veřejné moci (ministerstva, správní úřady, samosprávné celky),
• každá agendová služba má vždy jen jednoho správce. Je jím ministerstvo zodpovědné za službu (agendu),
• provozní služba mívá obvykle více správců, má-li jednoho správce, jedná se o centralizovaně řízenou službu.
    1) OHA
2) Usnesení vlády ČR č. 889/2015 z 02.11.2015 k dalšímu rozvoji informačních a komunikačních technologií služeb veřejné správy, Příloha č. 1, kap. 5.1.
Vertikální domény motivační architektury   Vertikální domény motivační architektury, doplňují a protínají horizontální architektury a poskytují odpovědi na otázku Proč je naše organizace taková, jaká je?:
• Architektura strategie a směrování, původně také zvaná jenom motivační architektura
• Architektura výkonnosti, měřící dosahování strategie i provozní efektivity
• Architektura rizik a bezpečnosti – postihující specifické bezpečnostní aspekty napříč doménami
• Architektura shody s pravidly, standardizace a dlouhodobé udržitelnosti.
    OHA
Veřejný datový fond   1/ Základní metoda pro sdílení veřejných informací mezi veřejnoprávními subjekty navzájem i pro sdílení veřejných údajů mezi veřejnoprávní a soukromoprávní sférou v ČR.
2/ Fond tvořený publikovanými veřejnými údaji veřejné správy. Je základní metodou pro sdílení veřejných informací mezi veřejnoprávními subjekty navzájem i pro sdílení veřejných údajů mezi veřejnoprávní a soukromoprávní sférou v ČR.
  Od pouhé publikace automatizovaně čitelných Open Dat posune též k publikaci právně závazných, platných a pravidelně aktualizovaných datových sad s jasně definovanou zodpovědností OVS za takové sady. OHA
Vládní zmocněnec pro IT a digitalilzaci   Osoba přímo řízená předsedou vlády ČR, vykonává roli předsedy v Radě vlády pro informační společnost, má na starost koordinaci a naplňování cílů v oblasti digitální ekonomiky a dohlíží na oblast IT a digitalizaci v ČR.     OeG
Významný informační systém   Informační systém spravovaný orgánem veřejné moci, který není kritickou informační infrastrukturou ani informačním systémem základní služby a u kterého narušení bezpečnosti informací může omezit nebo výrazně ohrozit výkon působnosti orgánu veřejné moci.     Zákon č. 181/2014 Sb. - Zákon o kybernetické bezpečnosti
Vzdálená identifikace   Ověření totožnosti uživatele při přihlašování k počítači v síti, aplikaci apod., kdy jsou identifikační informace přenášeny vzdáleně pomocí vnitřní sítě, Internetu nebo jiných technologií.     OHA
Zainteresovaný   1) Jednotlivec, tým nebo organizace, která má zájem na přínosu architektury.
2) Zainteresovaná strana, ti, kdo jsou zainteresovaní v konkrétních záležitostech veřejného dění, například v projektech digitální transformace úřadu.
    1) český překlad TOGAF
2) OeG
Základní registry   Informační systém veřejné správy, který obsahuje referenční údaje a představuje základní kámen pro rozšiřování služeb pro občany v rámci strategie rozvoje projektů eGovernmentu. Registry představují soubor dat a údajů, které bude sdílet celá veřejná správa. Ostatní registry budou čerpat údaje ze základních registrů. Čtyři základní registry:
- registr obyvatel
- registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci
- registr územní identifikace, adres a nemovitostí
- registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností
  Základní registry odkazují na důvěryhodný autentický zdroj informací pod kontrolou určené veřejné správy nebo organizace jmenované vládou. Podle Evropského rámce interoperability jsou základními registry: spolehlivé zdroje základních informací o předmětech, jako jsou osoby, společnosti, vozidla, licence, budovy, místa a cesty a jsou autentické a autoritativní a formulují, samostatně nebo v kombinaci, základní kámen veřejných služeb (Evropský rámec pro interoperabilitu) OHA
Zásada "pouze jednou" / Once only princip   Sdílení údajů veřejnou správou, jež má zamezit případům, kdy klienti a další subjekty museli veřejným orgánům předkládat tytéž informace opakovaně. Veřejná správa by neměla požadovat po subjektu údajů opakované poskytování již jednou poskytnutých údajů.     Zásady pro digitálně přívětivou legislativu
Akční plán pro eGovernment
Zásada "žádné dědictví" / No legacy princip   Žádné infrastruktury nebo aplikace ve veřejné správě starší 15 let. Podle této zásady by se měly obnovovat IT systémy a technologie po určité době a udržovat krok s neustále se měnícím prostředím a rozvojem technologií.     eGovernment Action Plan
Zásada od začátku digitalizovaně / Digital by design princip   Od samého začátku tvorby politik a navrhování služeb je počítano s využitím potenciálu digitálních technologií, např. digitalizace vnitřních procesů („nulová papírová správa“) s úmyslem přehodnotit, změnit a zjednodušit tyto procesy a zajistit, aby služby byly pro občany a podniky účinné, inkluzivní a udržitelné bez ohledu na kanál používaný k interakci s orgány veřejné moci.
V praxi to znamená, že komunikace s úřady on-line rozšiřují možnosti, díky kterým mají občané přístup k veřejné službě. Neznamená to však, že digitální služby jsou jedinou cestou, jak se s vládou spojit, lidé mohou i nadále využívat například schůzky s úředníky tváří v tvář.
    1) OECD slovník
2) Digilegislativa
Zásada standardně digitalizované / Digital by default princip  Orgány veřejné správy mají poskytovat služby primárně digitálně a samoobslužně (v různých formách, jako digitální dokumenty i strojově čitelné údaje); zároveň musí udržovat otevřené i další kanály pro ty, kteří nemohou buď z vlastního rozhodnutí, nebo z technických důvodů využívat digitální služby. Kromě toho veřejné služby mají být poskytovány i asistovaně prostřednictvím jednotného kontaktního místa a prostřednictvím různých obslužných kanálů. Subjekt práva musí však mít právo zvolit si pro komunikaci s veřejnou správou i tradiční obslužné přepážky jednotlivých orgánů veřejné správy (opt – out princip). Jinými slovy platí, že a) k původním tradičním listinným službám musí existovat také digitální samoobslužné služby a současně b) nové a zásadně měněné služby mají být navrženy nejprve jako digitální, a teprve druhotně má být od digitální podoby odvozena podoba listinná, respektive asistovaná, která však nesmí chybět jako rovnocenná varianta při zavedení služby.     Zásady pro digitálně přívětivou legislativu


Program Digitální Česko, Akční plán pro eGovernment na období 2016-2020: Urychlování digitální transformace veřejné správy
Životní situace   1) Kombinace atributů určujících aktuální stav klienta vzhledem k veřejné správě, vyvolaný životní událostí.
2) Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt.
  Životní situace je vždy individuální, protože je tvořena kombinací velkého počtu hodnot (kvalit života) jednotlivce (věk, zdraví, rodinný stav, majetek, vzdělání, víra, …), z nichž obvykle právě jedna hodnota se mění životní událostí a ostatní formují novou individuální životní situaci (s jednorázovými potřebami) nebo životní období (s trvalými či opakujícími se potřebami ve vztahu k veřejné správě).
Statisticky je možno nalézt nejčastější a nejvýznamnější životní situace klientů, identifikovat je jako typové a pro zjednodušení jejich řešení připravit typové produkty (kombinace služeb) veřejné správy.

Postupy poskytují informace o tom, jak vyřídit různá podání, kam se obrátit a v jakých lhůtách, zda se platí správní nebo jiné poplatky, včetně odkazů na případné formuláře a platné právní předpisy.
1) OHA
2 Vyhláška xyz k zákonu 1006
Životní událost   Pro veřejnou správu se rozumí změna relevantních atributů určujících aktuální stav klienta, ze kterého pro něj na základě platných právních předpisů vyplývají určitá práva a povinnost. Pokud pojmenováváme všechny aspekty aktuálního stavu klienta, hovoříme o životní situaci.
Životní událost často představuje kompletní změnu, kterou provází potřeba čerpat více služeb veřejné správy.
Životní událost je něco, co se stane klientu (občanovi, podnikateli či zástupci organizace) v jeho životě nebo rozhodne něco změnit, ať už je v roli fyzické nebo právnické osoby. Touto změnou vzniknou danému občanovi nová práva či povinnost vůči veřejné správě, jejichž vyřízení je často podmíněno konkrétní životní situací občana a tato práva a povinnosti  typicky upravuje více právních předpisů, v rámci několika agend.
Životní událost často představuje kompletní změnu, kterou provází potřeba čerpat více služeb veřejné správy.
Některé životní události zahajují (počáteční událost) nebo ukončují (koncová událost) delší souvislé životní období klienta (fázi), v němž má vůči státu opakovaně tytéž nároky nebo tytéž povinnosti (například nezaměstnanost, rodičovství, podnikání).
Jiné životní události vyvolávají jednorázovou životní situaci vůči veřejné správě, která získáním požitku nebo splněním povinnosti zanikne (dojde svého naplnění) a vrací klienta do původního stavu jeho životního cyklu (například přestěhování).
Životní událost se děje z vůle klienta, z vyšší moci (bez vůle klienta nebo úřadu) či z moci úřední (ze zákona). Události z moci úřední bývají často periodické (roční, čtvrtletní, měsíční), dějící se uvnitř životního období (fáze) nebo jednorázové, vyplývající typicky ze změny politiky a právních přepisů (nové či změněné právo nebo povinnost).
OHA
Standard digitální služby SDS Standard digitální služby je soubor 18 bodů (kritérií), které pomáhají úřadům vytvářet a provozovat kvalitní a prozákaznické digitální služby. Obsahuje výčet nutných kroků a konkrétní postupy a podrobnější zdroje informací. ŽSeznam základních bodů, pravidel, podle kterých musí úřad postupovat při vývoji a rozvoji digitálních služeb pro občany či jiné úřady. https://wiki.digitalnicesko.cz
Pokud byste byli zalogování, mohli byste zanechat komentář.