Překlady této stránky:

Registr obyvatel

Registr obyvatel je základním registrem podle Zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, který eviduje referenční údaje o fyzických osobách. Správcem Registru obyvatel je Ministerstvo vnitra. Primárními editory jsou jednotlivé OVM prostřednictvím Informačního systému evidence obyvatel a Agendového informačního systému cizinců.

Subjekty údajů vedených v registru obyvatel jsou

 • státní občané České republiky,
 • cizinci, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu anebo na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu,
 • občané jiných členských států Evropské unie, občané států, které jsou vázány mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím, občané států, které jsou vázány smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, a jejich rodinní příslušníci, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu nebo kterým byl vydán doklad o přechodném pobytu na území České republiky delším než 3 měsíce,
 • cizinci, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany,

Referenčními údaji o fyzických osobách jsou1):

 • příjmení, rodné příjmení
 • jméno, popřípadě jména,
 • pohlaví,
 • adresa místa pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu; uvedené adresy jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace; v případě adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, se vede i údaj o identifikaci poštovní přihrádky nebo dodávací schránky nebo adresa, která je mimo území České republiky a které nebyl přidělen kód adresního místa v registru územní identifikace; v případě adresy místa pobytu je tento údaj označen jako adresa úřadu, pokud je stejným způsobem označen v informačním systému evidence obyvatel nebo informačním systému cizinců,
 • datum, místo a okres narození, u subjektu práva, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil; údaj o místě a okrese narození na území České republiky se vede ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace,
 • datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu práva mimo území České republiky, vede se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, vede se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí; údaj o místě a okrese úmrtí na území České republiky se vede ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace,
 • státní občanství, popřípadě více státních občanství,
 • omezení svéprávnosti,
 • rodinný stav nebo registrované partnerství,
 • čísla a druhy identifikačních dokladů a datum skončení jejich platnosti,
 • typ datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna.

O fyzických osobách se v registru obyvatel vedou také údaje, které nejsou referenční:

 • telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresa elektronické pošty pro zasílání zvoleného okruhu informací,
 • sériové číslo, vydavatel a platnost kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis.
 • Bezpečnostní osobní kód, který je pro účely registru obyvatel autentizačním údajem. Vede se v zašifrované podobě a je neveřejný
 • Agendový identifikátor fyzické osoby, který je identifikátorem pro agendu registru obyvatel

V registru obyvatel se dále vedou provozní údaje

 • záznam o využívání údajů z registru obyvatel pro potřeby agendových informačních systémů,
 • záznam o poskytnutí údajů subjektu práva nebo jiné osobě, který obsahuje datum a čas výdeje, identifikátor souhlasu subjektu práva s poskytnutím údajů jiné fyzické nebo právnické osobě a identifikaci toho, kdo údaje poskytl,
 • datum poslední změny každého údaje vedeného v registru obyvatel,
 • záznam o udělení nebo odvolání souhlasu subjektu práva s poskytnutím údajů jiné fyzické nebo právnické osobě.

Editory údajů jsou:

 • U občanů České republiky je editorem Ministerstvo vnitra, které zapisuje údaje prostřednictvím agendového informačního systému evidence obyvatel a agendového informačního systému občanských průkazů a agendového informačního systému cestovních dokladů.
 • U cizinců je editorem Policie České republiky nebo Ministerstvo vnitra, které zapisují údaje prostřednictvím agendového informačního systému cizinců.
 • U datových schránek je editorem Ministerstvo vnitra jako správce Informačního systému datových schránek.
 • Editorem provozních údajů je Správa základních registrů prostřednictvím informačního systému základních registrů

1)
Některé údaje ještě nejsou dostupné, protože změny zákona č. 111/2009 Sb. jsou pouze platné, nikoliv účinné. Všechny zde uvedené údaje budou dostupné k 1.2.2022
, 2023/10/25 10:19
Dobrý den,je možné dohledat současný stav obyvatel ve vybrané obci, resp. části obce?Děkuji za případné infooT. Vlk
, 2023/10/25 13:32, 2023/10/25 13:42
Dobrý den,

ano, k tomuto účelu slouží tzv. FAIS (formulářový agendový informační systém) https://archi.gov.cz/nap:fais.
Díky tomuto systému získávají obce například voličské seznamy.

Návod od SMOČR https://www.smocr.cz/Shared/Clanky/11684/manual-pro-obce-verze-1-07.pdf

S pozdravem,
Tomáš Šedivec
, 2023/10/04 17:40
Organizujeme pomaturitné stretnutie po 50. rokoch a nemáme kontakt na dve spolužiačky /dvojičky/, ktoré sa odsťahovali do Čiech. Ako máme postupovať, ak by sme chceli zistiť ich adresy. Vieme len ich rodné priezviská a dátum narodenia.
, 2023/10/04 20:18
Dobrý den,

neexistuje žádná veřejná služba, ve které by se daly lustrovat občané podle nacionálů.
Pokud však s tím souhlasili a mají zřízenou datovou schránku, mohou být vedeni v seznamu jejich držitelů https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/

S pozdravem,
Tomáš Šedivec
, 2023/03/23 12:45
Dobrý den, ubytovávám ve svém bytě ukrajince.Pro kontrolu na ÚP ohledně dávek pro solidární domácnost prý potřebuji potvrzení o evidenci adresy v registru obyvatel, které bylo osobě vystaveno, když se na tuto adresu hlásila.
Jak se k němu dopracuji?
Děkuji. Fürbach
, 2023/03/23 16:27
Dobrý den,

potvrzení typu výpis z ROB si lze obstarat na kontaktních místech veřejné správy - tzv. Czech POINT, nebo elektronicky pomocí datové schránky či portálu občana https://gov.cz. Pro elektronickou cestu musí mít dostupné identitní prostředky NIA https://archi.gov.cz/nap:nia - např. bankovní identitu, eGovernment klíč. Jednodušší by tedy mělo být dostavit se osobně s dokladem totožnosti na Czech POINT a výpis si vyřídit.
Nutno ovšem dodat, že tyto výpisy si může obstarat pouze ten, o kom dané údaje jsou, tedy nemůžete si tento výpis pořídit za někoho jiného.

S pozdravem,
Tomáš Šedivec
, 2022/03/03 09:25
Dobrý deň!

Hľadám dvoch bývalých spolužiakov zo strednej školy, ktorí boli vojaci z povolania pravdepodobne sa po rozdelení Československa stali občanmi ČR.

Akým spôsobom by som mohol zistiť, požiadať na nich o nejaký kontakt?

S pozdravom Nagy Juraj, Bratislava
, 2022/03/03 09:37
Dobrý den,

Registr obyvatel i jeho editor (evidence obyvatel) je neveřejný rejstřík, takže není možné v něm hledat na základě dotazů bez potřebných oprávnění.
Zde vám tedy nemohu se službami eGovernmentu pomoci.

S pozdravem,
Tomáš Šedivec
, 2022/02/15 09:07
Dobrý den,

potřebuji, aby v registru obyvatel byly k mé osobě vedeny údaje o kvalifikovaném certifikátu. Jak mám postupovat?
Děkuji
, 2022/03/03 09:29
Dobrý den,

Certifikát se nahrává v portálu občana na adrese gov.cz. Po autentizaci najdete tuto možnost v sekci údaje a následně registr obyvatel.

S pozdravem,
Tomáš Šedivec
, 2022/02/11 23:15
Pokud potřebzji změnit údaje v registru, protože jsou chybně zadané, na koho se mám obrátit?-kdo je editorem? Děkuji
, 2022/02/13 04:43
Dobrý den,

Editorem ZR ROB jsou systémy evidence obyvatel, informační systém datových schránek, evidence občanských průkazu, evidence cestovních dokladů a informační systém cizinců.
Podle údaje, o který jde to tedy, to bude konkrétní editor.
Co se týče možností tzv. Reklamace, doporučují ji učinit na stránce gov.cz po přihlášení do portálu občana, kde v sekci údaje a dále registr obyvatel můžete reklamovat konkrétní údaje. Je možnost též využít služeb CzechPOINT, kde je dostupný formulář na reklamci údajů. Kontaktovat editora přímo je také možnost, ale doporučují ji jako doplňkovou.

S pozdravem,
Tomáš Šedivec
Vložte svůj komentář: