Překlady této stránky:

Informační systém Evidence obyvatel

Informační systém Evidence obyvatel (také jako ISEO či AISEO) je upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, patří mezi základní informační systémy veřejné správy a jeho účelem je zpracovávání údajů o obyvatelích České republiky, např. shromažďování a uchovávání těchto údajů a jejich poskytování oprávněným subjektům. Správcem informačního systému evidence obyvatel je Ministerstvo vnitra.

Zpracovateli údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel v zákonem stanoveném rozsahu jsou Ministerstvo vnitra, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a ohlašovny, tj. v hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřady městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst, a na území vojenských újezdů újezdní úřady.

Uživateli údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel v zákonem stanoveném rozsahu jsou:

  • Ministerstvo vnitra (§ 3 odst. 5 zákona o evidenci obyvatel),
  • kraje a krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obce a obecní úřady (§ 3a, 4 a 5 zákona o evidenci obyvatel),
  • Ministerstvo zahraničních věcí (§ 8 zákona o evidenci obyvatel),
  • subjekty, které získávají osobní údaje na základě zvláštních právních předpisů nebo stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána,
  • obyvatelé (§ 8 odst. 3 a 4 zákona o evidenci obyvatel).

Informační systém evidence obyvatel je jedním z editorů základního registru obyvatel a tedy editorských informačních systémů.

Pokud byste byli zalogování, mohli byste zanechat komentář.