Překlady této stránky:

Editorské agendové informační systémy

Systémy jejichž údaje jsou publikované kompozitními službami ISZR. Kompozitními službami se rozumí služby ISZR, které poskytují údaje vedené v editorských systémech ZR s vazbou na referenční údaje vedené v ZR:

  • Evidence obyvatel - AISEO (Správcem je Ministerstvo vnitra ČR)
  • Agendový informační systém cizinců - AISC(Správcem je Policie ČR)
  • Evidence cestovních dokladů - AIESCD (Správcem je Ministerstvo vnitra ČR)
  • Evidence občanských průkazů - AISEOP (Správcem je Ministerstvo vnitra ČR)
  • Informační systém katastru nemovitostí – ISKN (Správcem je Český úřad zeměměřický a katastrální)
  • Informační systém územní identifikace - ISÚI (Správcem je Český úřad zeměměřický a katastrální)
  • AIS Působnostní – AISP (Správcem je Ministerstvo vnitra ČR)
  • eIdentita – (správcem je Ministerstvo vnitra ČR)

Každý ZR má své editory, kteří editují údaje. Editoři zapisují údaje do jednotlivých ZR a společně s věcným správcem každého z editorů se tím udržují údaje v ZR správné a aktuální. Pro aktuálnost a správnost se využívá mechanizmu reklamace údajů. Editoři editují údaje v ZR pomocí svých editačních informačních systémů na základě procesního výkonu agendy, který stanoví, zda k výkonu existuje dokumentů evidovaný ve spisové službě nebo samostatných evidencí dokumentů v souladu s právními předpisy.

Čtenář může čerpat nereferenční údaje formou tzv. kompozitních služeb. Jelikož v ZR se nacházejí pouze údaje k aktuálnímu stavu, které jsou správné a garantované státem (kromě údajů nereferenčních vedených v základních registrech), v rámci kompozitních služeb je možné získat z editačních systémů editorů ostatní nereferenční údaje (např. historické údaje o subjektu práva nebo další užitečné údaje, které se v ZR nenachází).

Informace o kompozitních službách jsou k dispozici na stránkách SZR.

Vložte svůj komentář: