Překlady této stránky:

Toto je starší verze dokumentu!


ZkratkaPojem česky Definice česky
(definicion)
Popis česky
(description)
Zdroje definice Detail zdroje
  Administrátor Osoba zajišťující správu, provoz, použití, údržbu a bezpečnost technického aktiva.   Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti § 2. písm. a)
Adresa Adresa Kombinace názvu okresu, názvu obce nebo vojenského újezdu, názvu části obce nebo v případě hlavního města Prahy názvu katastrálního území a názvu městského obvodu, čísla popisného nebo evidenčního, názvu ulice a čísla orientačního a dále zvláštních údajů pro doručování prostřednictvím poštovních služeb, která jednoznačně určuje adresní místo,   Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech § 29 písm. h),
  Adresářová služba Aplikace spravující informace o síťových prostředcích, které jsou k dispozici v rámci infrastruktury IT a spravující odpovídající přístupová práva uživatelů.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Adresní místo Takové místo v terénu, kterému lze ve vztahu ke stavebnímu objektu jednoznačně přiřadit adresu   Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech § 29 písm. d),
  Agenda Ucelená oblast působnosti orgánu veřejné moci nebo ucelená oblast působení soukromoprávního uživatele údajů   Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech §2. písm. e)
  Agenda Souhrn úředních činností, většinou vázaný na konkrétní správní činnost, např. Agenda registru občanských průkazů, Agenda procesu územních řízení.
Agenda je vymezena konkrétním zákonem, který upravuje způsob výkonu konkrétního úseku veřejné správy.
  Institut pro veřejnou správu  
  Agenda veřejné správy Zákonem vymezený okruh vzájemně souvisejících činností v rámci působnosti orgánu veřejné moci. Agenda je vymezena platným zákonem nebo zákony, které upravují způsob výkonu konkrétního úseku veřejné správy.
Každá Agenda VS musí být uvedena v RPP.
OeG, částečně IVS  
  Agendové místo Orgán veřejné moci, který vede evidenci subjektů uvedených v Registru osob), podle jiného právního předpisu, pokud tyto subjekty vznikají zápisem do této evidence nebo jiný právní předpis spojuje vznik těchto subjektů se zápisem do této evidence, popřípadě ústřední správní úřad, jehož oblasti působnosti je vznik subjektu vedeného v registru osob nejbližší, není-li orgán veřejné moci Agendové místo je orgán, který provádí po splnění podmínek zápis či úpravu údajů o subjektu v Regostru osob, nebo provádí zápis či editaci údajů do jiného informačního systému podle jeho souvislosti s ROS. Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech § 24 písm. a),
AIFO Agendový identifikátor fyzické osoby Neveřejný identifikátor, který je jednoznačně přiřazen záznamu o fyzické osobě v agendovém informačním systému nebo základním registru v rámci příslušné agendy, je odvozen ze zdrojového identifikátoru fyzické osoby a kódu agendy a je užíván výlučně k jednoznačnému určení fyzické osoby pro účely výkonu agendy, pro kterou byl přidělen. AIFO přidělí ORG respektive ISZR. Z agendového identifikátoru fyzické osoby nelze odvodit zdrojový identifikátor fyzické osoby a nelze z něj ani dovodit osobní nebo jiné údaje o fyzické osobě, jíž byl přiřazen. AIFO se nikdy nesděluje a nevyužívá se v úředním styku. Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech § 9, odst. 1
AIS Agendový informační systém Informační systém veřejné správy, který slouží k výkonu agendy, využívání elektronických formulářů nebo elektronické identifikaci. Jedná se o informační systémy jednotlivých orgánů veřejné moci, které jsou prostřednictvím rozhraní napojeny na základní registry. V případě, kdy agendový systém pracuje s referenčními údaji, požádá si o tyto údaje ze základních registrů, úředník není tedy nucen vyžadovat tyto údaje od žadatele. Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech § 2 písm. f),
  Agendový údaj Jde o podřadný prvek Údaje
Agendové údaje jsou údaje, které si vede sama agenda o subjektu/objektu práva. Agendový údaj by měl mít vždy vazbu na subjekt či objekt vedený v základním registru.
  Výklad OHA  
  Agregace Vztah agregace značí, že objekt seskupuje určitý počet jiných objektů.   ArchiMate  
  Akceptace Formální souhlas, že služba IT, proces, plán nebo jiné dodávky jsou kompletní, správné, spolehlivé a splňují specifikované požadavky. Akceptaci obvykle předchází vyhodnocení nebo testování a je často vyžadována před přechodem do dalšího stádia projektu nebo procesu. Viz Kritéria akceptovatelnosti služby.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Akceptovatelné riziko Riziko, které je přijatelné pro orgán nebo osobu, které jsou povinny zavést bezpečnostní opatření podle zákona a není nutné jej zvládat pomocí dalších bezpečnostních opatření.   Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti § 2, písm. b)
  Akreditovaný Oficiálně schválený pro zastávání určité role. Například akreditovaná instituce může být schválena pro provádění školení nebo pro provádění auditů.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Aktér Osoba, organizace nebo systém, který vystupuje v jedné nebo více rolích jako účastník aktivit (byznys funkcí, procesů nebo služeb). Ve veřejné správě převážně subjekt práva na jedné straně nebo orgán veřejné moci a jeho organizace a zaměstnanci na druhé straně. český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Aktiva Zdroj nebo způsobilost. Aktiva poskytovatele služby zahrnují vše, co může přispět k dodávce služby. Typy aktiv mohou být následující: management, organizace, proces, znalost, lidé, informace, aplikace, infrastruktura a finanční kapitál.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Aktiva služby Jakákoli způsobilost nebo zdroj poskytovatele služeb. Viz Aktiva.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Aktivní monitorování Monitorování konfigurační položky nebo služby IT za použití pravidelných automatizovaných kontrol ke zjištění průběžného stavu. Viz Pasivní monitorování.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Aktivum Cokoliv, co má hodnotu pro jednotlivce, organizaci nebo veřejnou správu   Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti  
  Aktivum podpůrné Technické aktivum, zaměstnanci a dodavatelé podílející se na provozu, rozvoji, správě nebo bezpečnosti informačního a komunikačního systému • technické aktivum (technické vybavení, komunikační prostředky dotčeného systému a jeho programové vybavení, objekty, ve kterých je tento systém umístěn),
• pracovníci - zaměstnanci a dodavatelé podílející se na provozu, rozvoji, správě nebo bezpečnosti ICT systému,
• procesně-organizační pravidla, postupy a návody určující cíl a podmínky poskytování a využívání ICT služby,
podílející se na provozu, rozvoji, správě nebo bezpečnosti systému.
Primárně platí pro informační systém kritické informační infrastruktury, komunikační systém kritické informační infrastruktury nebo významný informační systém.
Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti § 2, písm. f)
  Aktivum primární Informace nebo služba, kterou zpracovává nebo poskytuje informační a komunikační systém Primárně platí pro informační systém kritické informační infrastruktury, komunikační systém kritické informační infrastruktury nebo významný informační systém. Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti § 2, písm. g)
  Aktivum technické Takové technické vybavení, komunikační prostředky a programové vybavení informačního a komunikačního systému a objekty, ve kterých jsou tyto systémy umístěny, jejichž selhání může mít dopad na informační a komunikační systém.   Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti § 2, písm. k)
  Alternativní náklady (náklady ztracené příležitosti) Náklady, které jsou užívány při srovnání několika investičních alternativ. Náklady ztracené příležitosti představují příjem, který by byl získán při užití existujících zdrojů jiným způsobem. Například Alternativní náklady spojené s nákupem nového serveru mohou zahrnovat neprovedení aktivity zlepšování služeb, na kterou by jinak peníze mohly být vynaloženy. Termín je používán jako část procesu rozhodování, ale není interpretován jako aktuální náklady ve finančních vyjádřeních.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Analytické modelování Technika, která využívá matematické modely pro předvídání chování konfigurační položky nebo služby IT. Analytické modely jsou běžně používány ve Správě kapacit a ve Správě dostupnosti. Viz Modelování.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
BIA Analýza dopadů na byznys BIA (Business Impact Analysis) je činnost Správy kontinuity businessu (Business Continuity Management), která identifikuje podstatné funkce businessu a jejich závislosti. Tyto závislosti mohou zahrnovat dodavatele, personál, další podnikové procesy, služby IT atd.. BIA definuje požadavky na obnovu služeb IT. Tyto požadavky zahrnují cílové doby obnovy, cíle bodu obnovy a minimální cíle úrovně služby pro každou službu IT.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
FMEA Analýza druhů a následků chyb Přístup pro posouzení potenciálního dopadu poruch. FMEA zahrnuje analýzu dopadu poruchy každé konfigurační položky hierarchicky vzhůru až po úroveň businessu. FMEA je často užívána ve Správě bezpečnosti informací a v Plánování kontinuity služeb IT.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Analýza hrozeb Zkoumání činností a událostí, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu služby IT (systém zpracování a přenosu dat) i / nebo data samotná.   Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti  
CBA Analýza nákladů a přínosů Činnost, při které se analyzují a srovnávají náklady a přínosy alternativních postupů. Viz Případová studie, Čistá současná hodnota, Interní míra návratnosti (IRR), Návratnost investice, Hodnota z investice.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Analýza rizik Proces pochopení povahy rizika a určení úrovně (pravděpodobnosti nastání a odhad možných dopadů) rizika.   Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti  
  Analýza služby Technika užívaná k posouzení dopadu incidentu na business. Modeluje závislosti mezi konfiguračními položkami a závislosti služeb IT na konfiguračních položkách.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
FTA Analýza stromu poruch Technika, která může být použita pro zjištění řetězce událostí, které vedou k problému. Analýza stromu poruch reprezentuje řetězec událostí zobrazených v diagramu za použití booleovské notace.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Analýza trendů Analýza dat za účelem identifikace vzorků v čase. Je využívána ve Správě problémů pro identifikaci obvyklých poruch nebo konfiguračních položek náchylných k poruchám, ve Správě kapacit je používána jako modelovací nástroj k předvídání budoucího chování. Využívá se rovněž jako nástroj managementu k identifikaci nedostatků v procesech Správy služeb IT.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Analýza výpadku služby Činnost vedoucí k určení příčin jednoho či více přerušení poskytování služby IT. Analýza výpadku služby identifikuje příležitosti k zlepšení procesů a nástrojů poskytovatele služeb IT, a to nejen v infrastruktuře IT. Analýza je časově omezená projektu podobná činnost, spíše než průběžný analytický proces. Viz Analýza primární příčiny (RCA).   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Aplikace Aplikace je nainstalovaný a zprovozněný IT systém, který podporuje business funkce a služby. Aplikace používají data a jsou tvořeny technolgickými komponentami.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Aplikace Software, který poskytuje funkce požadované službou IT. Každá aplikace může být částí více služeb IT. Aplikace běží na jednom nebo více serverech anebo klientech. Viz Správa aplikací, Aplikační portfolio.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Aplikační architektura Popis struktury a interakcí aplikací jako skupiny schopností, které poskytují klíčové business funkce a data.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Aplikační funkce Aplikační funkce představuje automatizované chování, které může být vykonáno aplikační komponentou.   Národní architektonický rámec  
  Aplikační komponenta
(Komponenta aplikace)
Zapouzdření aplikační funkčnosti ve shodě s členěním její implementace. Modulární, nasaditelná a nahraditelná část softwarového systému, zapouzdřující své chování a data, které poskytuje skrz sadu rozhraní. Aplikační komponenty jsou realizovány, rozmístěny (deployed) do technologických komponent. Aplikační komponenta je implementována řadou technologických komponent.
Jedná se o aktivní prvek architektury informačních systémů. Aplikační komponenta je samostatně instalovatelnou a provozovatelnou jednotkou aplikačního SW vybavení.
Národní architektonický rámec  
  Aplikační platforma Kolekce softwarových a hardwarových komponent, která poskytuje služby pro budování aplikací.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Aplikační portfolio Databáze nebo strukturovaný dokument využívaný ke správě aplikací v průběhu jejich životního cyklu. Aplikační portfolio obsahuje klíčové atributy všech používaných aplikací. Aplikační portfolio je někdy implementováno jako součást portfolia služeb nebo jako součást systému správy konfigurací.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Aplikační programové vybavení Programové vybavení vytvořené pro specifický business účel.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  ArchiMate Nezávislý grafický modelovací jazyk. O jeho správu se stará konsorcium Open Group, které ArchiMate vyhlásilo jako standard pro popis Enterprise architektury.   Výklad OHA  
  Architekt KB Bezpečnostní role odpovědná za zajištění návrhu implementace bezpečnostních opatření tak, aby byla zajištěna bezpečná architektura informačního a komunikačního systému Výkonem této role může být pověřena osoba, která je pro tuto činnost vyškolena a prokáže odbornou způsobilost praxí s navrhováním implementace bezpečnostních opatření a zajišťováním architektury bezpečnosti
a) po dobu nejméně tří let, nebo
b) po dobu jednoho roku, pokud absolvovala studium na vysoké škole.
Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti § 7, odst. (2),
  Architektonická vize (Vize architektury) Zjednodušený popis cílové architektury zaměřený na business přínosy a na změny v podniku, které v důsledku cílové architektury vzniknou. Vize slouží jako podklad k detailnější architektonické práci.   Národní architektonický rámec  
  Architektura Formální popis systému nebo jeho detailní plán na úrovni komponent vedoucí k jeho implementaci.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Architektura Struktura systému nebo služby IT zahrnující vzájemné vztahy mezi komponentami a prostředím, ve kterém se nacházejí. Architektura také obsahuje normy/standardy a směrnice, které usměrňují návrh a rozvoj systému.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Architektura Struktura komponent a jejich vazeb včetně principů a návodů, které řídí návrh a rozvoj v čase.   TOGAF  
AA Architektura aplikační Popis struktury a interakcí aplikací jako skupiny schopností, které poskytují klíčové business funkce a data.   TOGAF  
  Architektura databáze Logický pohled na datové modely, datové standardy a datové struktury. Součástí je také definice fyzické databáze pro informační systém. Požadavky na výkonnost, a geografické rozmístění.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Architektura ICT služby Struktura ICS zahrnující vzájemné vztahy mezi komponentami a prostředím, ve kterém se nacházejí. Obsahuje také normy/standardy a směrnice, které usměrňují návrh a rozvoj IS.   Výklad OHA  
  Architektura informačního systému Jedna ze základních horizontálních vrstev architektury úřadu, tvořená aplikační a datovou architekturou informačních systémů.   TOGAF  
  Architektura orientovaná na služby Styl architektury (business a technologické), který je zaměřen na zjednodušení spolupráce různých částí a s důrazem na pružnost v důsledku změn. Jednou ze základních myšlenek je rozložení procesu na části (bloky), které se vyskytují opakovaně, tzn. po jejich naprogramování vznikne modul, který je opakovaně použitelný český překlad výkladového slovníku TOGAF  
EA Architektura podniku / úřadu Architektura, zahrnuje:
• strukturovaný popis cílů organizace,
• způsobů jak jsou tyto cíle dosahovány pomocí podnikových procesů a
• způsobů, jak mohou tyto procesy být podpořeny technologiemi ICT.
Obvykle je členěna do čtyř základních vrstev (modulů), zohledňujících zásadní aspekty organizace:
• architektura procesů / organizačně-kompetenční (business - strategie, procesy) udávající, jakou mají jednotlivé procesy důležitost, kdo se účastní jakých procesů (= které ICT služby jsou poskytovány kterým uživatelům a s jakými právy) atd.,
• datová architektura specifikující: datovou strukturu / modely, vzájemné vazby mezi daty, charakter dat (např. osobní údaje, veřejná data, …)
• architektura služeb / aplikací určující jaké jsou vazby mezi jednotlivými procesy, je podporujícími ICT službami (informační, aplikační, infrastrukturní a podpůrné) a informacemi (metadata, datové modely),
• technologická architektura určující s využitím jakých, jak nastavených a jak navzájem propojených technických prostředků, na jaké ICT infrastruktuře (SW: aplikační software, rozhraní jejich propojení, sdílení / replikace dat a HW: aplikační a databázové servery, sítě) + při jakém rozmístění (objekty / lokality) jsou ICT služby poskytovány.
TOGAF  
SA Architektura řešení Popis jednotlivé business aktivity a její IT podpory. Architektura řešení typicky odpovídá jednomu projektu nebo fázi a překládá požadavky do vize architektury pro řešení, do vysokoúrovňové specifikace řešení a do nutných implemnentačních kroků.   TOGAF  
SA Architektura řešení Detailní architektura dílčí schopnosti úřadu nebo odpovídajícího funkčního celku, zaměřená na popis toho, jak prvky architektury fungují nebo mají fungovat.   TOGAF  
  Architektura segmentu Detailní a formální popis jedné oblasti (segmentu) v rámci podniku za účelem organizace změn na úrovni projektového portfolia.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Architektura schopnosti Velmi detailní popis architektury pro realizaci konkrétního řešení nebo aspektu řešení.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
EA Architektura systému Formální popis systému nebo plánu systému na úrovni jeho komponentprvků, jako vodítko pro jeho implementaci.   TOGAF  
EA Architektura úřadu Architektura úřadu jako manažerská metoda je prostředkem celostního poznávání organizace na podporu rozhodování, zejména při plánování strategických změn, ale také na podporu řízení výkonnosti, kvality a zodpovědnosti. Architketura úřadu představuje popis struktury a chování úřadu (kdo jsme), plánovaných změn (odkud a kam jdeme) a jejich informatické podpory (k čemu nám je a má být ICT jako celek a jednotlivé informační systémy veřejné správy).
Původní pojem podniková architektura byl pro účely veřejné správy nahrazen pojmem architektura úřadu, ale původní význam zůstal zachován.
Výklad OHA  
EA Architektura úřadu Struktura komponent / prvků, jejich vzájemných vazeb a principů a návodů řídících jejich návrh a vývoj v čase. Architketura úřadu představuje popis struktury a chování úřadu (kdo jsme), plánovaných změn (odkud a kam jdeme) a jejich informatické podpory (k čemu nám je a má být ICT jako celek a jednotlivé informační systémy veřejné správy).
Původní pojem podniková architektura byl pro účely veřejné správy nahrazen pojmem architektura úřadu, ale původní význam zůstal zachován.
TOGAF  
EA Architektura úřadu / Podniková architektura Jako manažerská metoda je prostředkem celostního poznávání organizace na podporu rozhodování, zejména při plánování strategických změn, ale také na podporu řízení výkonnosti, kvality a zodpovědnosti.
Představuje popis struktury a chování úřadu (kdo jsme), plánovaných změn (odkud a kam jdeme) a jejich informatické podpory (k čemu nám je a má být ICT jako celek a jednotlivé informační systémy veřejné správy).
Původní pojem podniková architektura byl pro účely veřejné správy nahrazen pojmem architektura úřadu, ale původní význam zůstal zachován.
  TOGAF, pojem KB  
  Architektura veřejné správy Architektura veřejné správy jako socio-ekonomicko-technického systému je souborem prvků, které tvoří strukturu systému, jejich vzájemných vazeb, jejich chování (fungování) a principů a pravidel jejich vzniku a vývoje v průběhu času.   Výklad OHA  
  Artefakt Fyzický kus dat, který je užit nebo vytvořen při procesu vývoje softwaru nebo při nasazení a činnosti systému.   ArchiMate  
  Asistovaná digitální služba Digitální služba, kterou za koncového uživatele (klienta) na přepážce univerzálního nebo agendového kontaktního místa zprostředkuje úředník orgánu veřejné moci.   Výklad OHA  
  Atest Doklad osvědčující kladný výsledek atestace informační koncepce, nebo dokumentace informačního systému   Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy §2 písm. m),
  Atestace Stanovení shody způsobilosti k realizaci vazeb informačního systému veřejné správy s výjimkou provozních informačních systémů s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní, nebo dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy s výjimkou provozních informačních systémů s požadavky zákona 365/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu;   Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy §2 písm. k),
  Atribut Část informace o konfigurační položce. Například jméno, umístění, číslo verze a náklady. Atributy konfigurační položky jsou uchovávány v konfigurační databázi (CMDB). Viz Vztah/vazba.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Auditor KB a) bezpečnostní role odpovědná za provádění auditu kybernetické bezpečnosti, přičemž výkonem této role může být pověřena osoba, která je pro tuto činnost vyškolena a prokáže odbornou způsobilost praxí s prováděním auditů kybernetické bezpečnosti nebo auditů systému řízení bezpečnosti informací
1. po dobu nejméně tří let, nebo
2. po dobu jednoho roku, pokud absolvovala studium na vysoké škole.
b) zaručuje, že provedení auditu kybernetické bezpečnosti je nestranné, a
c) nesmí být pověřen výkonem jiných bezpečnostních rolí.
  Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti § 7, odst. (4),
  Autentizace Proces ověření totožnosti, prokázání, že osoba/aplikace/technický prostředek, je skutečně tou identitou, za kterou se prohlašuje nebo je prohlašován. Jedná se o poskytnutí záruky, že prohlašovaná charakteristika je správná. Umožňuje potvrdit elektronickou identifikaci fyzické či právnické osoby nebo původ a integritu dat. Po dokončení autentizace obvykle následuje autorizace, což je souhlas, schválení, umožnění přístupu či provedení konkrétní operace daným subjektem. Jedná se o elektronický postup, který umožňuej potvrdit elektronickou identifikaci fyzické či právnické osoby nebo původ a integritu dat v elektornické podobě. Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti  
  Balanced scorecard Manažerský nástroj vyvinutý doktory Robertem Kaplanem (Harvard Business School) a Davidem Nortonem. Balanced scorecard umožňuje rozdělit strategii do Klíčových ukazatelů výkonnosti (KPIs). Výkonnost měřená pomocí KPI se používá k prezentaci toho, do jaké míry byla strategie úspěšná. Balanced Scorecards má čtyři hlavní oblasti, každou z nich reprezentovanou několika KPI. Tyto čtyři oblasti jsou posuzovány v různých úrovních podrobnosti v celé organizaci.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Balíček hlavních služeb Podrobný popis hlavních služeb, který může být sdílen v rámci dvou nebo více balíčků úrovní služeb. Viz Balíček služby.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Balíček návrhu služby Dokument(y) definující všechny náležitosti služby IT a její požadavky v každé fázi životního cyklu. Balíček návrhu služby je vytvářen pro každou novou službu IT, velkou změnu nebo stažení služby IT.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Balíček práce Série akcí sestavená tak, aby ve specifickém čase dosáhla určitého cíle – naplnila gap..   ArchiMate  
  Balíček služby Detailní popis služby IT, která je připravena k dodání zákazníkům. Balíček služby obsahuje balíček úrovně služby (SLP) a jednu či více hlavních a podpůrných služeb.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
SLP Balíček úrovně služeb Určuje úroveň užitečnosti a záruky konkrétního balíčku služeb. Každý je navržen tak, aby splňoval potřeby konkrétního vzorku obchodní činnosti. Viz Řada služeb (LOS).   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Benchmark Systematický proces porovnávání a měření produktů nebo procesů. Jedná se o srovnávací úroveň, provádí se měření a analýza procesů a výkonů a hledání nejlepších řešení prostřednictvím systematického porovnávání s výkonem ostatních, jde o sdílení zkušeností a nejlepší praxe se srovnatelnými subjekty.   Výklad OHA  
  Benchmarking Porovnávání referenčních bodů s výchozím stavem nebo nejlepšími praktikami. Termín je rovněž používán k označení série srovnávacích testů (benchmarků) v čase a k porovnávání výsledků sloužících k měření pokroku nebo zlepšení.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Bezpečnost informací Zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací a dat. Zachování (ochrana) důvěrnosti, integrity a dostupnosti (dosažitelnosti) při zpracování, úschově, distribuci, využívání a prezentaci informací. Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti § 2, písm. c),
  Bezpečnostní opatření Souhrn úkonů, jejichž cílem je zajištění bezpečnosti informací v informačních systémech a dostupnosti a spolehlivosti služeb a sítí elektronických komunikací v kybernetickém prostoru. Bezpečnostní opatření jsou:
- organizační
- technická
Podrobně jsou popsána ve Vyhlášce č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti
Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti § 4, odst (1)
  Bezvýznamový identifikátor Identifikátor, ze kterého nelze odvodit identitu subjektu údajů ani jiné jeho zvláštní kategorie osobních údajů (dříve jako citlivé osobní údaje) (věk, pohlaví, atp.).   Výklad OeG  
  Big Data (velká data) Pojem pro soubory dat, jejichž rozsah je natolik veliký, že je obtížné je zpracovávat v rozumném čase tradičními databázovými nástroji nebo aplikacemi. Ve většině podnikových scénářů je objem dat příliš velký nebo se pohybuje příliš rychle nebo překračuje aktuální kapacitu zpracování. Tato velká data mají potenciál pomáhat společnostem zlepšovat operace a činit rychlejší a inteligentnější rozhodnutí. Tato data, když jsou zachycena, formátována, manipulována, uložena a analyzována, mohou společnosti pomoci získat užitečný přehled o zvýšení příjmů, získání nebo udržení zákazníků a zlepšení operací. Výklad OeG  
  Budoucí (cílová) architektura Popis budoucího cílového stavu architektury (podniku nebo řešení) vyvíjeného pro organizaci. Může být vyvinuto několik budoucích mezistavů (jako plán) za účelem ukázání postupného vývoje architektury až do cílového stavu.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Byznys Společenská entita nebo organizace, která se skládá z více podnikových jednotek. V kontextu ITSM výraz business zahrnuje veřejný sektor a neziskové organizace stejně jako firmy. Poskytovatel služby IT poskytuje službu IT zákazníkovi v rámci businessu. Provozovatel služby IT může být součástí stejné firmy jako jeho zákazník (interní poskytovatel služby) anebo částí jiné firmy (externí poskytovatel služby).   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Byznys Vše, čím se organizace zabývá, s výjimkou aktiv informačních a komunikačních technologií.
Představuje vše, co může a má být podporováno službami ICT.
V případě veřejné správy je to výkon veřejné správy a zajištění provozu úřadů (včetně IT procesů a lidských zdrojů, ale vyjma IT technologií a dat).
  TOGAF  
BA Byznys architektura Popis struktury a interakcí mezi strategií, organizací, funkcemi, business procesy a informacemi.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
BA Byznys architektura Byznys architektura reprezentuje vrstvu výkonu veřejné správy. Obsahuje procesy, služby, aktéry a rozhraní popisující chování oragnizace vůči koncovému klientovi nebo jiné organizaci, včetně jí samotné.   Národní architektonický rámec  
  Byznys cíl Vysokoúrovňové prohlášení o záměru nebo směru pro organizaci. Obvykle se používá k měření úspěšnosti organizace.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Byznys cíl (konkrétní) Časově určený milník sloužící k prokázání postupu na trase k cíli.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Byznys governance Zajišťuje, že business procesy naplňují business cíle a splňují odpovídající zásady.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Byznys požadavek Kvantitativní vyjádření business potřeby, která musí být naplněna konkrétní architekturou nebo pracovním balíčkem.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Byznys služba Podporuje dovednosti podniku/ úřadu (business capabilities) prostřednictvím jednoznačně definovaného rozhraní a je jednoznačně formálně řízena organizací (například má SLA smlouvu).
Jde o poskytnutí funkce klientovi za specifických podmínek.
  český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Call centrum Organizace nebo podniková jednotka, která zpracovává velké množství příchozích a odchozích telefonických hovorů. Viz Service Desk.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
TCO Celkové náklady na vlastnictví Metodologie využívaná při rozhodování o investicích. Celkové náklady vlastnictví zohledňují nejen počáteční náklady nebo nákupní cenu, ale i náklady celého životního cyklu konfigurační položky. Viz Celkové náklady použití.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
CMS Centrální místo služeb Základní stavební prvek komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS), nástroj pro bezpečný, rychlý a spolehlivý přenos informací. Zajišťuje vzájemné, řízené a bezpečné propojování subjektů veřejné a státní správy, dále zajišťuje komunikaci subjektů veřejné a státní správy s jinými subjekty ve vnějších sítích, jakými jsou Internet nebo komunikační infrastruktura EU. Zároveň tvoří jediné logické místo propojení jednotlivých operátorů telekomunikačních infrastruktur poskytujících služby pro KIVS. Soubor technického a programového vybavení, jehož prostřednictvím jsou poskytovány služby informačních systémů veřejné správy a jehož prostřednictvím jsou využívány a propojovány sítě elektronických komunikací. Výklad OHA  
CMS Centrální místo služeb Soubor technického a programového vybavení, jehož prostřednictvím jsou poskytovány služby informačních systémů veřejné správy a jehož prostřednictvím jsou využívány a propojovány sítě elektronických komunikací. Zákon 365/2000 sb. v aktuálním znění, zavedl povinnost publikovat služby ISVS jednotlivým uživatelům prostřednictvím Centrálního místa služeb (také jako CMS). V kombinaci s komunikační infrastrukturou veřejné správy (také jako KIVS) zavádí pro jednotlivé orgány veřejné správy bezpečnou, od internetu oddělenou, komunikační infrastrukturu poskytující pro jednotlivé orgány veřejné správy:
Bezpečný a spolehlivý přístup k aplikačním službám jednotlivých ISVS
Bezpečnou a spolehlivou publikaci aplikačních služeb jednotlivých ISVS
Bezpečný přístup do internetu
Bezpečný přístup k poštovním službám v internetu
Zabezpečuje bezpečné síťové prostředí pro zajištění interoperability v rámci EU
Umožňuje bezpečný přístup k aplikačním službám ISVS určeným pro koncové klienty VS ze sítě internet
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy §6 g)
  Certifikace Vydávání certifikátů, které potvrzují shodu s normami. Certifikace zahrnuje formální audit nezávislým a akreditovaným orgánem. Termín certifikace se užívá i ve významu udělení certifikátu k ověření, že osoba dosáhla kvalifikace.
V počítačové bezpečnosti postup, pomocí kterého dává třetí strana záruku, že celý systém zpracování dat nebo jeho část splňuje bezpečnostní požadavky. Proces ověřování způsobilosti komunikačních a informačních systémů k nakládání s utajovanými informacemi, schválení této způsobilosti a vydání certifikátu.
  ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Cesta (dat) Spojení mezi dvěma nebo více uzly, skrz které si mohou tyto uzly vyměňovat data.   ArchiMate  
  Cíl byznysu Cíl podnikového procesu nebo businessu jako celku. Cíle businessu podporují vizi businessu, poskytují návody pro strategii IT a jsou často podporovány službami IT.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Cíl úrovní služeb Závazek dokumentovaný v dohodě o úrovni služeb (SLA). Cíle úrovní služeb vycházejí z požadavků na úrovně služeb a jsou potřebné k zajištění toho, aby služba IT plnila svůj účel. Cíle úrovně služeb by měly být “SMART" a jsou obvykle založené na klíčových ukazatelích výkonnosti (KPI).   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Cílová architektura Představuje cílový stav architektury (víze).   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
COBIT COBIT COBIT (Control OBjectives for Information and related Technology). Rámec pro řízení informačních systémů a technologií vytvořený organizací ISACA (Information Systems Audit and Control Association) a ITGI (IT Governance Institute).   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
COBIT COBIT Cíle řízení v informačních a souvisejících technologiích (COBIT) poskytují návody a nejlepší praktiky pro řízení procesů IT. COBIT je vydán IT Governance Institute. Pro více informací viz http://www.isaca.org/.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Czech POINT Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál (Czech POINT) je univerzální kontaktní místo veřejné správy poskytující občanům zejména ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy, např. Výpis z Rejstříku trestů, Výpis z Katastru nemovitostí, Výpis z bodového hodnocení řidiče, Výpis z Veřejných rejstříků atd. a řadu dalších služeb, např. podání Žádosti o zřízení datové schránky nebo autorizovanou konverzi dokumentů. Czech Point spojuje univerzální podatelnu, ověřovací místo a informační centrum, kde je možné na jednom místě získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech, jakož i v centrálních neveřejných evidencích a registrech ke své osobě, věcem a právům. Místo, kde je dále možné ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také elektronickou podobu dokumentů, učinit podání ke kterémukoli úřadu veřejné správy, a konečně získat informace o průběhu řízení ve všech věcech, které stát k jeho osobě vede. Výklad OeG  
Činnost Soubor úkonů vykonávaných v rámci agendy Také jako "Agendová činnost" Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech § 48 písm. a),
  Činnost Množina akcí navržená tak, aby se dosáhlo určitých výsledků. Činnosti jsou obvykle definovány jako část procesů nebo plánů a jsou dokumentovány v postupech.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
CR Činnostní role Souhrn oprávnění úřední osoby, která vykonává určitou činnost, k přístupu k referenčním údajům v základních registrech nebo k údajům v agendových informačních systémech. Odpovídá obecnému pojmu Role a Business Role. Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech § 48 písm. b),
  Databáze Strukturovaná a organizovaná kolekce datových entit v prostředí počítače.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
SCD Databáze dodavatelů a smluv Databáze nebo strukturovaný dokument používaný k řízení dodavatelských smluv v průběhu jejich životního cyklu. Databáze dodavatelů a smluv eviduje klíčové atributy každé smlouvy s dodavateli a měla by být součástí systému správy znalostí o službách.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Databáze známých chyb Databáze obsahující záznamy o známých chybách. Databáze je vytvářena Správou problémů a využívána Správou incidentů a problémů. Databáze známých chyb je součástí systému správy znalostí o službách.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
DA Datová architektura Součást vrstvy architektury informačních systémů, popisující zejména konceptuální, logické a fyzické modely údajů o objektech, které jsou předmětem evidence v informačních systémech úřadu. Datová architektura popisuje strukturu datové základny organizace, jednotlivé datové sady, datové zdroje (databázové systémy, datové soubory), vazby mezi nimi a vazby na další relevantní prvky podnikové architektury (Enterprise Architecture). Národní architektonický rámec  
  Datová entita Zapouzdření dat identifikované byznys analytikem. Entity mohou být vázány na aplikace, databáze a služby. Mohou být strukturovány dle implementačního pohledu.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Datová sada Množina souvisejících údajů, vztahujících se k jednomu věcnému tématu. Datová sada je poskytována formou jedné či více distribucí datové sady, což jsou datové soubory ve zvolených datových formátech určené přímo ke ztažení, nebo jsou zpřístupněné prostřednictvím definovaného programového rozhraní (API).   otevřená data  
  datová sada Identifikovatelná kolekce dat.   Usnesení vlády ČR č. 815/2014, Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie), kap. 9. - Slovník pojmů
DS Datová schránka Státem garantovaný komunikační nástroj, který nahrazuje klasické doporučené dopisy a slouží hlavně ke komunikaci s orgány veřejné moci. Jeho prostřednictvím může vlastník, tj. povinně každý podnikatelský subjekt a dobrovolně kterýkoliv občan, činit podání kterémukoliv úřadu. Úřady prostřednictvím Datové schránky doručují své písemnosti příslušným adresátům (fyzickým nebo právnickým osobám), stejně jako komunikují s jinými orgány veřejné moci. Veškeré úkony, které jsou prostřednictvím elektronické Datové schránky, resp. přepážky činěny, jsou zcela rovnocenné - ekvivalentní úkonům činěným písemně. Místo chození na poštu pro obálky s pruhem je možné si zdarma zřídit datovou schránku a komunikovat (nejen) s úřady online odkudkoliv. Díky datovým schránkám, které nahrazují doporučené dopisy, máme vždy jistotu, že se naše podání dostalo na správný úřad. Odeslanou zprávu je možné si uložit a prokázat obsah zprávy (z podacího lístku k doporučené zásilce nevyčteme, co bylo obsahem dopisu). Navíc elektronický dokument má stejnou právní platnost jako klasický papírový s kulatým razítkem a odeslání datové zprávy je na rozdíl od doporučeného dopisu zdarma. Výklad OeG  
DS Datová schránka Elektronické úložiště, které je určeno k doručování a příjmu datových zpráv a je určeno k doručování orgány veřejné moci, provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob."   Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů §2
  Datová zpráva Elektronická data, která lze přenášet prostředky pro elektronickou komunikaci a uchovávat na technických nosičích dat, používaných při zpracování a přenosu dat elektronickou formou, jakož i data uložená na technických nosičích ve formě datového souboru. Může se jednat buď o přijatý dokument od orgánů veřejné moci nebo vytvořený dokument, určený k elektronickému poslání do datové schránky orgánu veřejné moci. Slovník pojmů k datovým schránkám  
  Datová zpráva Dokumenty orgánů veřejné moci doručované prostřednictvím datové schránky, úkony prováděné vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky a dokumenty fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob dodávané prostřednictvím datové schránky mají formu datové zprávy. Datová zpráva je celkem skládajícím se z obálky, metadat zprávy a z vložených dokumentů. S datovou zprávou se musí pracovat jako s jedním celkem. Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů §19
  Datový objekt Pasivní element vhodný k automatickému zpracování.   ArchiMate  
  Dávkové zpracování Zpracování dávky úloh, které byly připravený s předstihem a které jsou všechny zpracovány v rámci této dávky.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Demingův cyklus Synonymum pro koncept pracovního cyklu: plánuj - dělej - kontroluj - jednej (Plan - Do - Check - Act).   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Design řešení Detailní rozpracování architektury řešení, popisující konstrukci a „výrobní“ postup implementace komponenty řešení – zavedení procesu, naprogramování nebo parametrizace aplikace apod.   Výklad OHA  
  Detekce Fáze životního cyklu Incidentu. Výsledkem detekce je Incident oznámený poskytovateli služeb. Detekce může probíhat automaticky nebo může být výsledkem zaznamenání incidentu uživatelem.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Diagnostický skript Strukturovaná sada otázek používaná pracovníky Service Desku, aby kladli správné otázky, což jim má pomoci při klasifikaci, řešení a přiřazování incidentů. Diagnostické skripty mohou být dostupné i pro uživatele, aby jim pomohly diagnostikovat a řešit jejich vlastní incidenty.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Diagnóza Fáze životního cyklu Incidentu a Problému. Účelem diagnózy je nalezení náhradního řešení incidentu (workaround) nebo primární příčiny problému.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Diagram Grafické vyjádření pohledu na část modelu architektury (objektů a jejich vazeb), poskytující zainteresovanému pohled (view) odpovídající jeho perspetivě, úhlu pohledu (viewpoint).   TOGAF  
  Diferenční analýza Činnost, která srovnává dvě množiny dat a identifikuje rozdíly. Diferenční analýza je obvykle užívána pro porovnání množiny požadavků s aktuální dodávkou. Viz Benchmarking.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Digitalizace Proces, který umožňuje využití všech možností digitálních technologií pro zefektivnění a zrychlení nejrůznějších procesů a funkcí. Podpora digitálního rozvoje ze strany státu, možnosti komunikovat se státní správou a využívat služeb na internetu.   Výklad OeG  
DPL Digitálně přívětivá legislativa Digitálně správná legislativa. Jedná se o přípravu a tvorbu takových právních předpisů, které by na jedné straně maximálně podporovaly moderní fungování agend a činností v době jedenadvacátého století a na druhé straně by pro elektronizaci a modernizaci stanovovaly správné předpoklady.   Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy  
  Digitální agenda pro Evropu Evropská strategie pro období od roku 2016 do roku 2020 zaměřená na odstranění fragmentace jednotného trhu elektronických komunikací, na podporu interoperability, boj s počítačovou kriminalitou a zvyšování důvěryhodnosti při používání počítačových sítí včetně internetu, podporu počítačové gramotnosti, podporu investic do sítí a jejich rozvoj jakož i podporu inovací a investic do vědy a výzkumu.   Výklad OeG  
  Digitální ekonomika Ekonomika založená na informačních technologiích, jež i pro alokaci zdrojů hojně využívá informačních a komunikačních technologií. Díky nim se mění struktura řízení podniků a vznikají i nová odvětví. Jedná se o proces, který prostupuje celou společností a je provázán s koncepcí informační společnosti. Pro rozvoj digitální ekonomiky je klíčový kvalitní přístup k internetu. Jedná se o postupnou celospolečenskou změnu, která je v principu spojena s využitím digitalizace a internetu, s rozvojem robotizace a umělé inteligence. Jde také o obrovské množství generovaných a zpracovávaných dat, která vznikají díky internetu věcí, služeb a lidí. Výklad OeG  
  Digitální Government Digitální veřejná správa, která předpokládá používání digitálních technologií jakožto integrované části strategií modernizace vlád k vytvoření veřejné hodnoty. Opírá se o ekosystém digitálního státu složený z vládních aktérů, nevládních organizací, podniků, sdružení občanů a jednotlivců, kteří podporují tvorbu dat, služeb a obsahu prostřednictvím interakcí s vládou. Jedná se o totéž jako eGovernment (synonymum). OECD slovník  
  Digitální služba Úkon prováděný orgánem veřejné moci vůči uživateli služby způsobem umožňujícím dálkový přístup uvedený v katalogu služeb; za digitální službu se považuje i služba poskytovaná na kontaktním místě veřejné správy (asistovaná služba). Rozlišujeme službu informační, kdy jsou poskytnuty informace o možnostech vyřízení konkrétní životní situace; službu transakční, kdy je možno elektronicky vyřídit celý proces služby a službu asistovanou, kdy je
elektronická služba poskytnuta na kontaktním místě veřejné správy s asistencí úředníka.
NÁVRH - Zákon o právu na digitální služby  
  Digitální služba Služba informační společnosti podle zákona upravujícího některé služby informační společnosti, která spočívá v provozování:
1. on-line tržiště, které spotřebiteli nebo prodávajícím umožňuje on-line uzavírat s prodávajícím podnikatelem10) kupní smlouvu nebo smlouvu o poskytnutí služeb, a to prostřednictvím internetové stránky on-line tržiště nebo prostřednictvím internetové stránky prodávajícího, který využívá službu poskytovanou on-line tržištěm,
2. internetového vyhledávače, který umožňuje provádět vyhledávání v zásadě na všech internetových stránkách, a to na základě dotazu uživatele na jakékoliv téma v podobě klíčového slova, sousloví nebo jiného zadání, přičemž služba poskytuje odkazy, na nichž lze nalézt informace související s požadovaným obsahem, nebo
3. cloud computingu, který umožňuje přístup k rozšířitelnému a přizpůsobitelnému úložišti nebo výpočetním zdrojům, které je možné sdílet.
  Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti § 2, písm. l),
  Digitální technická mapa Databázový soubor obsahující údaje o dopravní a technické infrastruktuře a vybraných přírodních, stavebních a technických objektech a zařízeních, které zobrazují a popisují jejich skutečný stav.   Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením §2 m)
  Digitální technologie Zastřešující pojem pro počítačové produkty a řešení. Digitální technologie umožňují komprimovat obrovské množství informací na malých úložných zařízeních, která lze snadno uchovávat a přepravovat. Digitalizace také urychluje rychlost přenosu dat. Digitální technologie změnila způsob, jakým lidé komunikují, učí se a pracují.   Výklad OeG  
  Digitální transformace veřejné správy Proces, jehož výsledkem je veřejná správa plně využívající digitálních technologií. Modernizace veřejné správy s možností centrálního přístupu k elektronickým službám státu.   Výklad OeG  
  Digitální úkon Úkon uvedený v katalogu služeb, který může provést nebo provádí uživatel služby vůči orgánu veřejné moci způsobem umožňujícím dálkový přístup. Rozhodující oproti Digitální službě je, že Digitální úkon činí klient veřejné správě, tzn.: občan, komerční subjekt atd. Tedy klient veřejné správě neslouží, veřejná správy klientovy ano.
Dílčí úkon klienta (digitální či nedigitální), například podání, je jednou ze součástí a podmínek poskytnutí digitální služby úřadem.
NÁVRH - Zákon o právu na digitální služby § 2, odst. (3)
  Digitální zmocněnec ústředního orgánu veřejné správy Osoba v ústředním správním úřadu, zejména na ministerstvu, která koordinuje digitalizační iniciativy, vede přehled o agendách a činnostech v gesci úřadu a postupu jejich digitalizace, zejména se zaměřením na digitalizaci služeb pro klienty veřejné správy, zodpovídá za naplňování cílů Digitálního Česka, schvaluje, koordinuje a zodpovídá za realizaci záměrů Digitálního Česka za daný úřad, zajišťuje rozpočtové a lidské zdroje pro plnění úkolů digitální transformace úřadu.   Výklad OeG  
  Dílčí konfigurační položka Konfigurační položka, která je součástí souhrnné konfigurační položky. Např. konfigurační položky CPU nebo paměť mohou být částí konfigurační položky server.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Distribuovaná databáze Databáze, která není centrálně uložená, ale její části jsou umístěny v rámci síte propojených počítačů.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Doba odezvy Časové měřítko pro dokončení operace nebo transakce. Je užíváno v rámci Správy kapacit jako měřítko výkonnosti infrastruktury IT a ve Správě incidentů jako množství času potřebného pro zvednutí telefonu nebo pro zahájení diagnózy.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Dodatelný výstup Výstup architektonické práce, který je specifikovaný, revidovaný, odsouhlasený a podepsaný zodpovědným schvalovatelem. Dodané výstupy jsou zpravidla výstupem projektu a jsou zachovány i po zkončení projektu. Dodané výstupy se mohou přenést do architektonického repositáře. Nebo také dodaný výstup.
Výstupy obvykle využívají, obsahují dílčí architektonické artefakty (katalogy, matice a diagramy).
český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Dodavatel Třetí strana zodpovědná za dodávku zboží nebo služeb nutných k dodávání služeb IT. Příkladem jsou dodavatelé hardwaru nebo softwaru, poskytovatelé internetových a telekomunikačních služeb a organizace poskytující outsourcingové služby. Viz Podpůrná smlouva, Dodavatelský řetězec.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
SLA Dohoda (ujednání) o úrovni služeb dokumentovaná dohoda mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem, která určuje služby a cíle služeb   ČSN ISO/IEC 20000 pojem č. 3.29
SLA Dohoda (ujednání) o úrovni služeb Dohoda mezi poskytovatelem služeb IT a zákazníkem. Dohoda o úrovních služeb (SLA) popisuje službu IT, dokumentuje cíle úrovní služeb a specifikuje odpovědnosti poskytovatele služeb IT a zákazníka. Jedna dohoda o úrovni služeb může pokrývat řadu služeb IT nebo více zákazníků. Viz Dohoda o úrovni provozních služeb (OLA).   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
OLA Dohoda o úrovni provozních služeb Dohoda mezi poskytovatelem služeb IT a další součástí téže organizace Dohoda podporuje dodávku služeb IT poskytovatelem služeb IT zákazníkům. Dohoda definuje zboží nebo služby, které by měly být poskytnuty, a odpovědnosti obou stran. Např. dohoda o mezi poskytovatelem služeb IT a oddělením nákupu, aby obstaralo hardware v dohodnutém čase, o mezi Service deskem a podpůrnou skupinou, aby zajistila vyřešení incidentu v dohodnutém čase. Viz Dohoda o úrovních služeb.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
SLA Dohoda o úrovni služeb dokumentovaná dohoda mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem, která určuje služby a cíle služeb   ČSN ISO/IEC 20000 pojem č. 3.29
  Dohodnutá provozní doba služby Synonymum pro provozní dobu služby běžně používanou ve formálních výpočtech dostupnosti. Viz Výpadek/odstávka.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Dokument Dokument je graficky zaznamenaná informace v papírové nebo elektronické formě. Např. specifikace politik, dohoda o úrovni služeb, záznam incidentu, schéma uspořádání počítačového sálu. Viz Záznam.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Dopad(y) Míra účinku incidentu, problému nebo změny na podnikové procesy. Dopad je často založen na tom, jaký vliv bude mít na úrovně služby. Dopad a naléhavost jsou užívány pro přiřazení priority.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Dostupnost V kontextu IT systémů se jedná o pravděpodobnost, že system bude pro uživatele použitelný.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Dostupnost Schopnost konfigurační položky nebo služby IT provádět dohodnutou funkci, když je požadována. Dostupnost je určována ze spolehlivosti, udržovatelnosti, servisovatelnosti, výkonnosti a bezpečnosti. Dostupnost je zpravidla vypočítávána jako procentní podíl. Výpočet je často založen na dohodnuté provozní době služby a odstávkách. Nejlepší praktikou je počítat dostupnost z výsledků měření výstupů služby IT pro business.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Druhá úroveň podpory Druhá úroveň v hierarchii podpůrných skupin začleněných do řešení incidentů a zkoumání problémů. Každá vyšší úroveň má k dispozici specialisty s většími znalostmi nebo má více času nebo jiných zdrojů.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Důvěrnost Bezpečnostní princip, jenž vyžaduje, aby data byla dostupná pouze pro autorizované osoby.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Editor základních registrů Orgán veřejné moci, který je oprávněn zapisovat údaje do základního registru a provádět změny zapsaných údajů.   Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech § 2, písm. h),
  e-fakturace Elektronická výměna elektronických faktur mezi obchodními partnery, mezi dodavateli a kupujícími.   Výklad OHA  
  Efektivita Měřítko, zda byly dosaženy cíle procesu, služby nebo činnosti. Efektivní proces nebo činnost jsou ty, které dosáhnou dohodnutých cílů. Viz Klíčový ukazatel výkonnosti (KPI).   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  eGovernment Moderní digitální veřejná správa, využívající k výkonu svých působností digitální infrastrukturu, realizující sadu ICT služeb, které jsou sdílené, vzájemně sladěné, důvěryhodné, propojené, přístupné, bezpečné, dostupné, měřené, efektivní, automatizované a z hlediska uživatelů snadno použitelné. Veřejná správa poskytující služby s využitím možností informačních a komunikačních technologií.
eGovernment je pojem používaný pro digitální služby státní a veřejné správy určené občanům, podnikatelům, firmám a samotným úředníkům. Veřejná správa poskytující služby s využitím možností informačních a komunikačních technologií.
Totéž jako "Digitální Government" a "Digitální veřejná správa".
Informační koncepce ČR  
eGC eGovernment cloud Informační systéme veřejné správy sloužícím k podpoře řízení využívání cloud computingu orgány veřejné správy. eGovernment cloud bude tvořen státními datovými centry (státní cloud) a komerčními datovými centry (komerční cloud). Ve státním cloudu budou provozovány ty ICT služby, jejichž provozování privátními subjekty není z důvodů bezpečnosti nebo utajení možné. Všechny ostatní služby mohou být poskytovány jak státním cloudem, tak komerčním cloudem tak, aby vznikl tlak na snižování cen ICT služeb. Jestliže bude v nabídce eGC existovat požadovaná ICT služba, nesmí instituce pořídit danou službu mimo eGC, ledaže by prokázala, že jí navrhované řešení je ekonomicky výhodnější - tzv. princip „cloud first“. Snemovní tisk 447 související se zákonem o právu na digitální službu  
eGSB eGovernment On-Line Service Bus eGSB (nebo také eGON Service Bus) je technologie, která funguje jako sběrnice sdílených služeb eGovernmentu. Umožňuje orgánům státní a veřejné správy navzájem bezproblémově sdílet aktuální data a služby. V důsledku pak občan nemusí „obíhat jednotlivé úřady“,  ale může získat službu potřebnou k vyřešení své životní události na jednom místě.   Z pohledu veřejné správy představuje technologie eGSB maximálně zabezpečenou propojovací platformu, která splňuje vysoké standardy kybernetické bezpečnosti.  eGovernment Service Bus zajišťuje integraci služeb státu a spokojenost uživatelů služeb, tj. občanů, podnikatelů a firem.  Zároveň je předpokladem automatizace digitálních služeb státu, zajištění možnosti úplného elektronického podání a práva občanů na digitální služby.
Pojem bude nahrazen ISSS - informační systém sdílených služeb
Výklad OHA  
  Elektronická identifikace Postup používání osobních identifikačních údajů v elektronické podobě, které jedinečně identifikují určitou fyzickou či právnickou osobu nebo fyzickou osobu zastupující právnickou osobu. Jedná se o způsob jednoznačné zabezpečené elektronické identifikace osoby. Elektronická identifikace probíhá např. při přihlášení k el. bankovnictví nebo ke el. službám úřadů. Prostředkem pro elektronickou identifikaci v ČR garatnovanou státem je eObčanka a rovněž také prostředek JMÉNO-HESLO-SMS.   Výklad OeG  
eID Elektronická identita Dříve byl známý spíše pojem digitální identita, která je obdobou fyzické identity, nezbytné ve světě informačních systémů a internetu. Je to sada vlastností, které jednoznačně určují konkrétní osobu. Je potřeba k prokázání totožnosti el. způsobem a předpokládá používání osobních identifikačních údajů v elektronické podobě, které jednoznačně identifikují určitou fyzickou či právnickou osobu nebo fyzickou osobu zastupující právnickou osobu. Při prokazování totožnosti například občanským průkazem, se předkládá určitý soubor informací o osobě, který je na tomto průkazu uveden. Stejně tak tomu je ve světě IT, opět se předkládá souhrn informací o osobě, tentokrát v digitální podobě. Výklad OeG  
  Elektronická podatelna Zařízení určené k doručování elektronických zpráv a elektronických dokumentů a datových zpráv Za ePodatelnu považujeme jak samotný příjem (z byznysového hlediska) tak i softwarové řešení jež předchází elektronickému systé´mu spisové služby Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby  
  Elektronické doručování Komunikace klientů s veřejnou správou pomocí elektronických prostředků. Službu elektronického doručování zabezpečuje v ČR informační systém datových schránek, prostřednictvím kterého lze bezpečně komunikovat s veřejnou správou. Dále služby elektronického doručování je zajištěna elektronickými podatelnami veřejnoprávních původců.   Výklad OHA a OAS a OVS  
  Elektronické podání Učinění iniciačního úkonu vůči veřejné správě (podání) prostředky umožňujícími dálkový přístup (elektronicky).   Výklad OeG  
eOP elektronický občanský průkaz (e-Občanka) Průkaz totožnosti se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem, který umožňuje občanům bezpečně se identifikovat a komunikovat s úřady online.   Výklad OeG  
  e-Procurement / elektronické zadávání veřejných zakázek Elektronické zadávání veřejných zakázek. Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení musí probíhat povinně elektronicky Elektronizace veřejných zakázek Výklad OeG  
  e-recept Elektronický záznam, obsahující informace o léčivech předepsaných na recept a léčivech vydaných na recept. Zápis provádí lékař (předepsaná léčiva) a lékárník (vydaná léčiva).   Národní strategie el. zdravotnictví (slovník pojmů)  
  Eskalace Stanovená procedura řešení potenciálního problému dle konkrétní situace.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Evidování stavu Činnost odpovědná za zaznamenávání a vykazování životního cyklu každé konfigurační položky.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Evropský datový portál Evropský datový portál shromažďuje metadata informací veřejného sektoru, které jsou dostupné na veřejných datových portálech v evropských zemích. Portály mohou být státní, regionální, místní nebo oborové. Týkají se 28 členských států EU, EHP, zemí zapojených do politiky sousedství EU a Švýcarska.   https://www.europeandataportal.eu/cs/homepage  
  Externí metrika Metrika užívaná pro měření dodávky služby IT zákazníkovi. Externí metriky jsou obvykle definovány v SLA a jsou vykazovány zákazníkům. Viz Interní metrika.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Externí poskytovatel služeb Poskytovatel služeb IT, jenž je součástí jiné organizace, než jeho zákazníci. Poskytovatel služeb IT může mít jak interní, tak externí zákazníky. Viz Poskytovatel služeb třetího typu.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Externí zdroje Synonymum pro Outsourcing.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Fixní náklady Náklady, které nejsou závislé na využívání služby IT. Např. náklady na pořízení serveru. Viz Variabilní náklady.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
SOR Formulace požadavků Dokument obsahující všechny požadavky na nákup produktů, nových nebo změněných služeb IT. Viz Soupis podkladů.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
FAIS Formulářový agendový informační systém Formulářový AIS (FAIS) je komponentou ISZR, který prostřednictvím speciálních formulářově orientovaných služeb umožňuje požádat o výdej více údajů ze základních registrů a následně zprostředkuje dávkové vydání těchto hromadných údajů. Využívá se pro případy, kdy je stanoveno zákonným zmocněním, že se využívají referenční údaje ve skupinách více subjektů. Takovým případem jsou například výdeje voličských seznamů.   Národní architektonický plán  
  Funkce (byznys) Základní jednotka chování, konání úřadu, to, co musí úřad interně umět vykonávat, aby mohl vykonávat činnosti v agendě a poskytovat interní (v úřadu) i externí služby klientům. Byznys funkce je druh chování, něco organizace dovede, zaměstnanci to mají v popisu pracovního místa, ale není to řízeno ani jako proces ani jako služba. Výklad OHA  
  Funkce (byznys) Dodává byznys schopnosti. Funkce je úzce propojena s organizací (jejím členěním), ale není nezbytně touto částí organizace řízena / spravována. Byznys funkce je druh chování, něco organizace dovede, zaměstnanci to mají v popisu pracovního místa, ale není to řízeno ani jako proces ani jako služba. TOGAF  
  Funkce aplikace Element chování, který seskupuje automatizované chování, které může být prováděno kteroukoliv aplikační komponentou.
Aplikační funkce je výrazem interního pohledu na to, co aplikační komponenta dokáže. Je předpokladem pro extreně poskytnutou a přijímanou aplikační službu.
  ArchiMate  
  Funkce infrastruktury Element chování seskupující infrastrukturní chování, které může být prováděno uzlem.
Infrastrukturní funkce je popisem toho, co technologický uzel interně dovede, jakou funkcí disponuje.
  ArchiMate technologické a infrastrukturní vrstvy
  Funkční celek Určitá schopnost nebo kombinace schopností nebo částí segmentů jednoho orgánu veřejné správy (nebo jiné části (e)Governmentu), podpořenou informacemi a informačními technologiemi (odpovídající část digitální infrastruktury), tedy existující současně na všech čtyřech vrstvách architektury veřejné správy, byť třeba poskytující služby primárně jenom na některé z nich. Funkční celek může vytvářet, vytváří (realizuje), případně podporuje schopnost vertikální (agendovou) nebo horizontální (sdílenou, průřezovou).
Funkční celek nemá omezenou míru detailu ani hierarchie, může obsahovat menší funkční celky a současně může být součástí většího funkčního celku.
Výklad OHA  
  Funkční celek Funkční celek je logická struktura obsahující všechny vrstvy architektury (primárně Byznys, Aplikace, Platformy, Komunikace), a který se nejčastěji tvoří kolem informačního systému veřejné správy. Typickým příkladem funkčního celku může být "správa dokumentů". Tento celek kromě samotného informačního systému typu elektronická spisová služba a důvěryhodné úložiště obsahuje i procesy a postupy v úřadu (skartační plán, příjem dokumentů atd.), potřebný HW a SW, komunikační propojení, bezpečnostní požadavky, standardy, pravidla a další. To, že se funkční celek popisuje skrze všechny vrstvy architektury ale neznamená, že jsou jeho nedílnou součástí. Například u vrstvy HW a SW vybavení se počítá s tím, že jde o sdílenou platformu, která není přímo součástí funkčního celku, ale využívá její služby.   Národní architektonický plán  
  Fyzická aplikační komponenta Aplikace, aplikační modul, aplikační služba, nebo jiná nasaditelná funkční komponenta. Příkladem může být nakonfigurovaná a nainstalovaná instance ERP systému.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Fyzická data Vymezující vrstva, která zapouzdřuje související datové entity do fyzických bloků.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Fyzická datová komponenta Ohraničující zóna, která zapouzdřuje související datové entity a formuje tak jejich fyzické umístění. Například objednávka obsahující hlavičku objednávky a položky objednávky.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Fyzická technologická komponenta Specifický technologický produkt nebo jeho instance. Příkladem může být specifická verze volně dostupného produktu, řešení nebo server.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Fyzická úroveň Popis objektu reálného světa. Fyzické objekty na rozlišovací úrovni podnikové architektury mohou být stále dostatečně abstraktní v porovnání s architekturou řešení nebo implementačním pohledem.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Garant aktiva Bezpečnostní role odpovědná za zajištění rozvoje, použití a bezpečnost aktiva.   Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti § 7, odst (3)
GPrA Garant primárního aktiva Fyzická osoba pověřená orgánem nebo osobou uvedenou v § 3 písm. c) až e) zákona2) k formulování věcných požadavků na účel a podmínky poskytování aktiv, tj. k zajištění použití a bezpečnosti primárního aktiva z věcného hlediska.
Definuje po věcné stránce funkcionality, procesy, služby, data a jejich věcnou strukturu, věcné zadání pro konkrétní informační systém včetně základních SLA.
Bezpečnostní role odpovědná za zajištění rozvoje, použití a bezpečnost primárního aktiva.
Fakticky osoba, která:
• určuje: kdo jsou uživatelé / komu má systém jaké služby, s jakými kvalitativními parametry a za jakých podmínek poskytovat, tj. stanovuje SLA,
• je oprávněna kontrolovat plnění stanovených SLA poskytovaných služeb.
Východiskem je Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti - §2, písm. g), §6, písm. c) a §7, odst. (3).
  garantovaná prostorová data Prostorová data s příslušným certifikátem kvality, nad kterými veřejná správa provádí transparentní rozhodovací procesy s následnou právní odpovědností.   Usnesení vlády ČR č. 815/2014, Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie), kap. 9. - Slovník pojmů
  Geoprvek Modelový obraz geografické entity reálného světa, který je dále nedělitelný na jednotky stejné třídy nebo sada takových entit se společnou hodnotou atributu.   Usnesení vlády ČR č. 815/2014, Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie), kap. 9. - Slovník pojmů
  Gestor agendy Konkrétní osoba, která je v rámci orgánu veřejné moci ohlašovatelem agendy, je zodpovědná za agendu a její výkon na všech úrovních státní správy. Gestor agendy je odpovědný za správu dané agendy, je věcným garantem agendy. Výklad OeG  
  Gestor služby Konkrétní osoba, která je v rámci orgánu veřejné moci ohlašovatelem agendy, do které daná služba spadá.   Výklad OeG  
  Governance Proces monitorování a řízení businessu (nebo IT) za účelem dosažení požadovaných business výsledků.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Governance („principy dlouhodobého směrování a řízení") Zajištění toho, aby politiky a strategie byly skutečně implementovány, a aby požadované procesy byly korektně dodržovány. Governance zahrnuje definování rolí a odpovědností, měření, vykazování a realizace činností pro vyřešení jakýchkoli identifikovaných potíží.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Governance architektury Způsob jakým jsou podnikové architektury a další architektury řízeny a kontrolovány na úrovni podniku.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Government Vláda nebo systém, který má spravovat daný stát. Ve smyslu správy státu se obecně jedná o veřejnou správu. Veřejná správa v užším slova smyslu se překládá jako Public Administration. Výklad OeG  
  Hnací prvek /vliv Něco, co vytváří, motivuje a pohání změnu v organizaci. Synonymum: Motivátor. ArchiMate  
  Hodnocení Analýza bezpečnosti a efektivity s přihlédnutím ke stávajícím a plánovaným aktivitám hodnotící rizika, náklady/přínosy, připravenost pro transformaci a podobně.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Hodnota Relativní hodnota, užitek nebo důležitost služby nebo produktu pro příjemce, klienta.   ArchiMate  
VOI Hodnota z investice Měření očekávaných výnosů z investice. V rámci VOI jsou brány v úvahu finanční i nehmotné výnosy. Viz Návratnost investice.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Hospodárnost Měřítko, zda bylo použito (spotřebováno) odpovídající (přiměřené) množství zdrojů pro dodávku procesu, služby nebo činnosti. Hospodárný proces dosáhne svého cíle s minimálním množstvím spotřebovaného času, peněz, lidských či jiných zdrojů. Viz Klíčový ukazatel výkonnosti (KPI).   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Hrozba Cokoli, co může zneužít zranitelnosti. Každá potenciální příčina incidentu může být považována za hrozbu. Např. požár je hrozbou, která může zneužít zranitelnosti hořlavých podlahových krytin. Tento termín je obecně používán ve Správě bezpečnosti informací a Správě kontinuity služeb IT, ale vztahuje se také k dalším oblastem jako Správa problémů a Správa dostupnosti.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Chyba Chyba v návrhu nebo nefunkčnost, která způsobí poruchu jedné nebo více konfiguračních položek nebo služby IT. Chybou je nazýván i lidský omyl nebo chybný proces, který má dopad na konfigurační položku nebo službu IT.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Identifikace konfigurací Činnost zodpovědná za sběr informací o konfiguračních položkách a jejich vazbách, za plnění konfigurační databáze. Identifikace konfigurací je také zodpovědná za označování konfiguračních položek tak, aby mohl být nalezen odpovídající Konfigurační záznam.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
IČ, IČOIdentifikační číslo osoby Číselný kód, který slouží k jednoznačné identifikaci subjektu   Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech § 24 písm. c),
  Identifikátor datové schránky Jednoznačný identifikátor jedné datové schránky, který není zaměnitelný s žádným jiným identifikátorem využívaným orgánem veřejné moci Jednoznačný veřejný identifikátor datové schránky. Přiděluje a spravuje ISDS, je veřejnou adresou datové schránky. Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů §21
  Identifikátor orgánu veřejné moci kód sloužící k jednoznačnému určení orgánu veřejné moci   Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech § 48 písm. c),
  Identita Unikátní jméno, užité pro identifikaci uživatele, osoby nebo role. Identita je užívaná pro přidělení práv tomuto uživateli, osobě nebo roli. Příkladem identit může být uživatelské jméno NovakJ nebo role „Manažer změn".   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Identita (osoby) Identita je sada vlastností, které jednoznačně určují konkrétní osobu. Identita souvisí s bytím a není to jenom jméno, a už vůbec ne role. ISO/IEC 29100:2011-12-15 2.7
  Incident Neplánované přerušení služby IT nebo omezení kvality služby IT. Incidentem je rovněž porucha konfigurační položky, která dosud neovlivnila službu. Např. porucha jednoho ze zrcadlených disků.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Informace Jakákoli reprezentace faktu, dat nebo názoru zachycena pomocí jakéhokoli média ve formě textu, grafiky, číselných dat, prostorových dat a zvukového nebo obrazového materiálu.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Informační činnost Získávání a poskytování informací, reprezentace informací daty, shromažďování, vyhodnocování a ukládání dat na nosiče a uchovávání, vyhledávání, úprava nebo pozměňování dat, jejich předávání, šíření, zpřístupňování, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace dat ukládaných na nosičích. Informační činnost je prováděna správci, provozovateli a uživateli informačních systémů veřejné správy prostřednictvím technických a programových prostředků. Prakticky jakákoliv činnost s informacemi, zejména pokud se pro ni využívá informační systém. Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy § 2, písm. a),
  Informační doména (viz Datová doména) Uskupení informací (nebo datových entit) podle sady kriterií jako jsou např. bezpečnostní klasifikace, vlastnictví, lokalita apod. V kontextu bezpečnosti jsou informační domény definovány j ako skupina uživatelů, jejich informačních objektů a bezpečnostní politiky.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Informační koncepce Povinný dokument, v němž úřady stanoví své dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality a bezpečnosti spravovaných informačních systémů veřejné správy (ISVS) a vymezí obecné principy pořizování, vytváření a provozování ISVS. Podrobnosti stanoví vyhláška č. 529/2006 Sb.   Vyhláška č. 529/2006 Sb., dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy komentář
  Informační koncepce ČR Základní dokument, který stanovuje cíle ČR v oblasti informačních systémů veřejné správy a obecné principy pořizování, vytváření, správy a provozování informačních systémů veřejné správy v ČR na období 5 let. Je závazná pro všechny státní orgány a orgány územních samosprávných celků, kromě výjimek stanovených zákonem. Informační koncepce ČR představuje základní obsahový rámec pro vytvoření, resp. aktualizaci vlastních informačních koncepcí jednotlivých orgánů veřejné správy. Je součástí vládního programu Digitální Česko.   Informační koncepce ČR  
IS Informační systém Funkční celek vytvořený za účelem poskytování informačních služeb, zabezpečující cílevědomé a systematické shromažďování, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování informací a dat. Zahrnuje datové a informační zdroje, nosiče, technické, programové a pracovní prostředky, technologie a postupy, související normy a pracovníky. Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti  
IS Informační systém Funkční celek zabezpečující cílevědomé a systematické shromažďování, zpracovávání, uchovávání, zpřístupňování a likvidování informací automatizačními nebo jinými prostředky.
De-facto soubor nástrojů, dat a informací užívaný pro podporu procesu nebo funkce.
Zahrnuje datové a informační zdroje, nosiče, technické, programové a pracovní prostředky, technologie a postupy, související normy a pracovníky.
Příklady z oblasti správy informačních systémů: informační systém správy dostupnosti a informační systém správy dodavatelů a smluv atd.
Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti + výklad OeG  
ISSS Informační systém sdílené služby Legislativní pojem odpovídající systému eGSB.   Legislativní pojem odpovídající systému eGSB.   Snemovní tisk 447 související se zákonem o právu na digitální službu  
AMIS Informační systém Správy dostupnosti Virtuální úložiště veškerých dat Správy dostupnosti obvykle uložených ve více fyzických lokalitách. Viz Systém správy znalostí o službách.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
CMIS Informační systém správy kapacit Virtuální úložiště dat Správy kapacit (Capacity Management), obvykle umístěné ve více fyzických lokalitách. Viz Systém správy znalostí o službách.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
ISVS Informační systém veřejné správy Funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost pro účely výkonu veřejné správy. Každý informační systém veřejné správy zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, provozní údaje a dále nástroje umožňující výkon informačních činností. Informační systém veřejné správy je určený k podpoře výkonu veřejné moci, tj. zejména v případech, kdy orgán veřejné moci (např. orgán obce):
• zasahuje do právních poměrů jiných osob (fyzických nebo právnických) nebo
• poskytuje digitální služby, ale ne pro podporu provozních činností úřadu jako např. správa majetku obce, personalistika atd.
Např.: IS o státní službě, IS o živnostenském podnikání …
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy §2 písm. b) ,
ISZR Informační systém základních registrů Informační systém veřejné správy, který je součástí referenčního, sdíleného a bezpečného rozhraní informačních systémů veřejné správy a jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení dat mezi jednotlivými základními registry navzájem, základními registry a agendovými informačními systémy a agendovými informačními systémy navzájem, správa oprávnění přístupu k datům a další činnosti podle zákona o základních registrech.   Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech  
IT Informační technologie Zatřešující termín, který buď představuje všechny nebo některé oblasti počítačového odvětví jako: Rozvoj, Rozhraní, Modelování business procesů, komunikace, shoda a legislativa, počítače, řízení obsahu, hardware, řízení informací, Internet, infrastruktura, vývoj softwaru, řízení projektů, bezpečnost, standardy, úložiště, přenos hlasu a podobně. Nejde tedy pouze o technologie jako takové, ale o celé odvětví., tedy i o lidi, budovy, metodiky a pravidla apod. český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Infrastruktura digitálních služeb Jsou veškeré prostředky nutné pro provoz / poskytování digitální služby.   Výklad OHA  
  Infrastruktura IT Veškerý hardware, software, sítě, zařízení atd., nutný pro vývoj, testování, dodávku, monitorování, řízení a podporu služeb IT. Termín infrastruktura IT zahrnuje veškerou informační technologii, ale nikoli související personál, procesy a dokumentaci.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  infrastruktura pro prostorové informace Soustava zásad, znalostí, institucionálních opatření, technologií, dat a lidských zdrojů, která umožní sdílení a efektivní využívání prostorových informací a služeb.   Usnesení vlády ČR č. 815/2014, Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie), kap. 9. - Slovník pojmů
  Insourcing Synonymum pro využití vnitřních zdrojů.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Integrita Bezpečnostní princip, který zajišťuje, že data a konfigurační položky jsou modifikovány pouze oprávněným personálem a činnostmi. Integrita uvažuje všechny možné příčiny modifikace, včetně softwarových a hardwarových poruch, živelních událostí a lidských zásahů.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
CMMI Integrovaný zralostní model způsobilosti Integrovaný model procesní vyspělosti (CMMI) je přístup k vylepšování procesů vyvinutý institutem Software Engineering Institute (SEI) na Univerzitě Carnegie Melon. CMMI poskytuje organizacím základní charakteristiky efektivních procesů. Může být použit jako směrnice pro zdokonalení procesů v projektu, divizi nebo celé organizaci. CMMI pomáhá integrovat tradičně rozdělené organizační funkce, nastavovat cíle a priority zdokonalování procesů, poskytuje návod pro řízení kvality a slouží jako referenční úroveň pro ohodnocení stávajících procesů. Další informace jsou dostupné na htto://www.sei.cmu.edu/cmmi/. Viz CMM, Zralost.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Interakce Vazba mezi architektonickými stavebními bloky (např. službami či komponentami), která představuje komunikaci či využití.   český překlad výkladového slovníku TOGAF  
  Interaktivní služby VS individuální poskytování personalizovaných informací různými informačními kanály   Informační koncepce ČR  
  International Standards Organisation Viz International Organization for Standardization (ISO).   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Interní metrika Metrika, která je užívána poskytovatelem služeb IT pro monitorování hospodárnosti a efektivity nebo nákladové efektivity vnitřních procesů poskytovatele služeb IT. Vnitřní metriky obvykle nejsou vykazovány zákazníkovi služeb IT. Viz Externí metriky.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
IRR Interní míra návratnosti Technika užívaná při rozhodování o investičních výdajích. IRR vypočítává hodnotu, která umožňuje srovnání dvou nebo více alternativních investic. Vyšší IRR ukazuje na lepší investici. Viz Čistá současná hodnota, Návratnost investice.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Interní poskytovatel služeb Poskytovatel služeb IT, jenž je součástí stejné organizace jako jeho zákazník. Poskytovatel služeb IT může mít interní i externí zákazníky. Viz Poskytovatel služeb prvního typu, Poskytovatel služeb druhého typu, Insourcing.   ITIL v3, Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s.,  
  Interní zákazník Zákazník, který je součástí stejné organizace jako Poskytovatel služeb IT. Viz Interní poskytovatel služeb, Externí zákazník.