Překlady této stránky:

Toto je starší verze dokumentu!


Kontext eGSB

Kontext se realizuje prostřednictvím systému eGSB v rámci propojeného datového fondu. Pro využívání služeb eGSB pro propojený datový fond je nutno znát zejména: Agendu, ze které chce údaje využívat, Agendu, kterou provádí a v níž údaje čte, Kontext pro dotazování na údaje z publikujícího AIS. Před využitím eGSB si musí čtenář nejprve zjistit kontext a jeho XSD schéma, podle kterého bude dostávat odpovědi na dotazy ve službách eGSB. Proto si nejdříve musí zavolat zvláštní službu eGSB pro čtení Katalogu kontextů, ve kterém pak zjistí jaký kontext musí volat, aby mohl získat údaje z poskytující agendy.

Výkon veřejné správy je rozdělen do jednotlivých agend. Jak se praví v § 2 písm. e) ZoZR je „agendou ucelená oblast působnosti orgánu veřejné moci nebo ucelená oblast působení soukromoprávního uživatele údajů,“. Každá agenda je vymezena příslušnými právními předpisy. V rámci agendy se pak o subjektech a objektech vedou údaje potřebné a specifické pro její výkon. Tyto údaje je možné evidovat také jen na základě příslušných ustanovení právních předpisů. O subjektech a objektech se jedná v rámci určité agendy v určitých souvislostech (daných právními předpisy), tedy subjekty a objekty jsou v rámci výkonu této agendy chápany v určitém „kontextu“. Tyto kontexty se při výkonu různých agend liší, což se mimo jiné projevuje tím, že se v rámci různých agend jedná o jiných objektech ve vztahu k subjektům a o subjektech a objektech se evidují a případně vyměňují různé údaje. Můžeme tedy říci, že kontext:

  • určuje právní postavení entity (subjektu nebo objektu) v rámci agend a
  • jsou s ním spojené specifické údaje (atributy) entity definované v dané agendě.

Jinak řečeno subjekt vystupuje v daném kontextu v určité roli a této roli přísluší určité atributy a vstupuje do vztahu s různými objekty. (Konkrétní příklady budou uvedeny dále) V RPP se registrují typy subjektů a objektů evidovaných v dané agendě. Je tedy třeba identifikovat, vymezit a pojmenovat typy těchto entit. Z pohledu informatika je ve smyslu objektového návrhu můžeme chápat jako „třídy“. Současně je třeba registrovat i typy údajů, o těchto entitách (subjektech a objektech), které se v agendě evidují, tedy je třeba nalézt a pojmenovat atributy těchto tříd. Každý registrovaný subjekt a objekt a každý jejich údaj (atribut) je tak v RPP jednoznačně pojmenován a je mu přidělený jedinečný hierarchický identifikátor skládající se z kódu agendy a pomlčkou oddělovaných hierarchicky uspořádaných identifikátorů. Můžeme tedy říci, že „typy a atributy subjektů a objektů jsou jednoznačně pojmenovány a identifikovány (enumerovány). Zkráceně (s jistou újmou na přesnosti) pak tento soubor jednoznačně pojmenovaných a enumerovaných subjektů a objektů a jejich atributů evidovaných v agendě, tj. definovaných příslušnými právními předpisy, nazýváme „kontextem“ – přesněji řečeno souborem typu údajů o subjektech a objektech a jejich vzájemných vztahů definovaných v kontextu právních předpisů určujících danou agendu. V přeneseném smyslu je pak „kontextem“ nazývána definice schématu (povolené datové struktury) datových nákladů zpráv eGSB pro publikování údajů o subjektech a objektech publikační agendovým informačním systém pro podporu výkonu dané agendy.

Metodiky k tvorbě kontextů řeší detailnější postup

Pokud byste byli zalogování, mohli byste zanechat komentář.