Překlady této stránky:

Kontext eGSB/ISSS

Každá agenda je vymezena příslušnými právními předpisy. V rámci agendy se pak o subjektech a objektech vedou údaje potřebné a specifické pro její výkon. Tyto údaje je možné evidovat také jen na základě příslušných ustanovení právních předpisů. O subjektech a objektech se jedná v rámci určité agendy v určitých souvislostech (daných právními předpisy), tedy subjekty a objekty jsou v rámci výkonu této agendy chápany v určitém „kontextu“. Tyto kontexty se při výkonu různých agend liší, což se mimo jiné projevuje tím, že se v rámci různých agend jedná o jiných objektech ve vztahu k subjektům a o subjektech a objektech se evidují a případně vyměňují různé údaje. Můžeme tedy říci, že kontext:

  • určuje právní postavení entity (subjektu nebo objektu) v rámci agend a
  • jsou s ním spojené specifické údaje (atributy) entity definované v dané agendě.

Metodiky k tvorbě kontextů řeší detailnější postup

Metodika tvorby kontextů zavádí dvě roviny kontextu – technickou a konceptuální. Technická rovina kontextu je tvořena XSD schématem, které definuje syntaxi XML zpráv, ve kterých jsou vyjádřeny sdílené údaje. Pro využívání služeb eGSB/ISSS pro propojený datový fond je nutno znát zejména:

  • Agendu, ze které chce čtenář údaje využívat,
  • Agendu, kterou čtenář provádí a v níž údaje čte,
  • Kontext pro dotazování na údaje z publikujícího AIS.

Před využitím eGSB/ISSS si musí čtenář nejprve zjistit kontext a jeho XSD schéma, podle kterého bude dostávat odpovědi na dotazy ve službách eGSB/ISSS. Proto si nejdříve musí zavolat zvláštní službu eGSB/ISSS pro čtení Katalogu kontextů, ve kterém pak zjistí, jaký kontext musí volat, aby mohl získat údaje z poskytující agendy.

Konceptuální rovina kontextu je tvořena konceptuálním modelem, který definuje sémantiku (význam) kontextu popisem jeho sémantických (významových) vazeb na ostatní kontexty vedené v rámci téže agendy, ale i v jiných agendách a popisem jeho sémantických vazeb na ontologii veřejné správy. Ontologie veřejné správy definuje základní pojmy veřejné správy, které existují napříč právním řádem ČR, a sémantické vazby mezi nimi. Příkladem takových pojmů jsou subjekt práva, objekt práva, fyzická osoba, právnická osoba, apod.

Ambicí konceptuálního modelu kontextu není modelovat reálný svět, ale jeho abstrakci popisující subjekty a objekty údajů, údaje o nich a vztahy mezi nimi tak, jak jsou definovány v legislativě a jak jsou chápány v dané agendě. Konceptuální model je odvozen z obecných významů definovaných v ontologii veřejné správy, ty přebírá, specializuje a rozšiřuje a v případě potřeby také redefinuje. Prvky konceptuálního modelu jsou propojeny na odpovídající legislativní ustanovení, ze kterých vyplývají. Protože je konceptuální model kontextu provázán na konceptuální modely souvisejících kontextů a na ontologii veřejné správy, je sám o sobě ontologií. Soubor konceptuálních modelů všech kontextů pak tvoří ontologii popisující

  • subjekty a objekty práva,
  • kontexty, ve kterých existují,
  • údaje, které jsou o nich v kontextech vedeny
  • vzájemné sémantické souvislosti

Tím tvoří konceptuální sémantickou mapu údajů vedených veřejnou správou.

Detailní seznam kontextů je dostupný na adrese https://egsbkatalog.cms2.cz/. Tento seznam je dostupný pouze ze sítě CMS/KIVS, ne z veřejného internetu.

PořadíKód Název
1 A1029.1 Pojištěnec
2 A1029.2 Osoba samostatně výdělečně činná
3 A1029.3 Zaměstnavatel
4 A1029.4 Územně organizační jednotka
5 A1046.1 Řidič - podklady pro podání žádosti o řidičský průkaz
6 A1046.2 Řidič - podání žádosti o řidičský průkaz
7 A1046.RidicRozsireneŘidič - rozšířené údaje
8 A1046.RidicZakladni Řidič - základní údaje
9 A1046.RidicZakladni Řidič - základní údaje
10 A1061.1 NBU Avizace
11 A120.1 Předání a zneplatnění ÚZ
12 A121.1 Přehled o údajích autentizované osoby
13 A121.2 Výpis údajů podnikatelského subjektu
14 A124.1 ISKN - Evidence práv pro osobu
15 A124.2 ISKN - List vlastnictví
16 A1341.1 Ověření v.z.p. pojištěnce
17 A1341.2 Oznámení OSVC PP
18 A1341.3 Oznámení OSVC PP ZP
19 A1341.4 Seznam OSVC PP
20 A344.1 Notifikace prostřednictvím Portálu Občana
21 A3726.1 Pacient
22 A385.1 Oznámení OSVC PP
23 A385.2 Seznam OSVC PP
24 A385.3 Výpis z Daňové Informační Schránky
25 A385.4 Oznámení stavu účetní závěrky
26 A385.5 Výpis prijmů z Daňového priznami
27 A392.1 Dlužník
28 A392.2 ODU
29 A4003.1 Poskytovatelé zdravotních služeb
30 A4003.2 Zdravotnická dokumentace pacienta
31 A418.1 Osoba v pátrání
32 A418.2 Vozidlo v pátrání
33 A418.3 NBU Lustrace
34 A476.1 Registr ISIN
35 A483.1 Výpis údajů z Rejstříku trestů
36 A8566.1 Notifikace
37 A998.1 Registr silničních vozidel

Termínem datové obsahy se rozumí definice XML schémat popisujících rozhraní pro dotazování publikačních AIS, které publikují data v rámci jimi vedených agend prostřednictvím eGSB/ISSS.

PořadíKód Název
1 A124.1.PravaProOsobu Dotaz práva osoby vedená v KN
2 A124.2.ListVlastnictvi Dotaz na list vlastnictví v KN
3 A344.1.Notifikace Definice jednotlivých kanálů pro notifikování uživatele Portálu Občana
4 A8566.1.Notifikace Definice jednotlivých kanálů pro notifikování uživatele
5 CRRDotaz Dotaz do registru řidičů
6 CrrRidicRozsirene Dotaz do CRŘ na rozšířené údaje o řidiči
7 CrrRidicUdaje Dotaz do CRŘ na údaje o řidiči
8 CrrRidicZadostPodani Podání žádosti o řidičský průkaz
9 CrrRidicZakladni Dotaz do CRŘ na základní údaje o řidiči
10 CrrRidicZakladni Dotaz do CRŘ na základní údaje o řidiči
11 CSCEPANDLUZNIK Dotaz na nedoplatky do evidence přeplatků a nedoplatků Celní správy
12 CSCEPANODU Dotaz na stav osobního daňového účtu do evidence přeplatků a nedoplatků Celní správy
13 CSSZOsvc Dotaz do ČSSZ na údaje o OSVČ
14 CSSZPojistenec Dotaz do ČSSZ na údaje o pojištěnci
15 CSSZUoj Dotaz do ČSSZ na údaje o Územně organizační jednotce
16 CSSZZamestnavatel Dotaz do ČSSZ na údaje o Zaměstnavateli
17 DAPPRIJEM Dotaz na prijmy z Daňového přiznání
18 DISDOTAZ Dotaz na výpis z Daňové Informační Schránky
19 DISZADOST Žádost na výpis z Daňové Informační Schránky
20 FormularePOCti Formuláře Portálu občana - čtení
21 FormularePOZapis Formuláře Portálu občana - čtení
22 INFPREHL Informovani o DAP
23 KALENDAR Dotaz na výpis z Daňové Informační Schránky
24 KONTROLAOSVC Kontrolní zjištění OSVČ
26 KONTROLAZC Kontrolní zjištění závislé činnosti
26 NBU_Lustrace NBU Lustrace
27 NBUAVIZACE NBU Avizace
29 PATRMV Dotaz na vozidlo v pátrání
29 PATROS Dotaz na osobu v pátrání
30 PDFCertifikatu Dotaz na certifikát tazatele v PDF
31 PODANPREHLED Podán přehled OSVCPP ZP
32 PODANPREHLED385 Podán přehled OSVCPP ZP
33 PONDUKONC Podnět ukončení
34 PONDUKONC385 Podnět ukončení
35 PREHLEDPLATEB Přehled plateb
36 PREVYSUZVESL Oznámení stavu účetní závěrky
37 RTFODotaz Dotaz do Rejstříku trestů
38 SeznamCertifikatu Dotaz na certifikáty tazatele
39 SEZNAMOSVCPP Seznam OSVCPP
40 SEZNAMOSVCPP385 Seznam OSVCPP
41 SeznamPoskytovatelu Seznam poskytovatelů s dostupnou zdravotnickou dokumentací osoby
42 UCETNIZAVERKA Předání a zneplatnění ÚZ
43 UKONCENI Ukonceni
44 Vozidlo Dotaz na vozidlo
45 VYPFOISVS Dotaz na osobu podle zákona 365/2000 Sb.
46 VypisVozidelPDF Výpis vozidel v PDF
47 VYPOOCRP Dotaz na ověření osoby vůči CRP
48 VYPSUBJISVS Dotaz na subjekt podle zákona 365/2000 Sb.
49 ZadostOVypis Žádost o výpis
50 ZAPOSVCPP Zápis OSVC PP
51 ZdravotnickaDokumentace Dokument se zdravotnickou dokumentací pacienta
52 ZMENACISPOJ Změna čísla pojištěnce
53 ZMENACISPOJ385 Změna čísla pojištěnce
Vložte svůj komentář: