Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
117 - počet výskytů, Poslední úprava:
60%> Na místo symbolu „X“ při použití ve svých IK OVM vložte Váš vnitřní identifikátor záměru či běžící... ktura úřadu ====== Dopady cílů IK ČR na podmínky OVM ^**Cíle IK ČR** ^**Dopady cílů IK ČR na OVM**^ |01 - UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÉ A EFEKTIVNÍ „ON-LINE“ SLUŽ... jne_spravy|01.01 Katalog služeb veřejné správy]] |OVM vytvoří svůj seznam služeb veřejné správy (primár
Návod na oznámení výkonu agendy orgánem veřejné moci (OVM) a na převod výkonu agendy mezi OVM @znalostni_baze
114 - počet výskytů, Poslední úprava:
d na oznámení výkonu agendy orgánem veřejné moci (OVM) a na převod výkonu agendy mezi OVM ====== Registrace OVM pro výkon agendy je nezbytná pro přístup konkrétního OVM k referenčním údajům základních registrů (ZR), úd
Návod na změnu kategorie OVM @znalostni_baze
94 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Návod na změnu kategorie OVM ====== Přihlaste se do [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|Agendov... atky|návodu na přihlášení do AISP]]. V „//Katalog OVM/SPUÚ//“ zvolte možnost „//Katalog kategorií OVM//“ a //„Změna kategorie OVM//“. {{znalostni_baze:zmena_kategorie_OVM01.png?751x437}} Na nové obrazov
Návod na vytvoření nové kategorie OVM @znalostni_baze
55 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Návod na vytvoření nové kategorie OVM ====== **Než začnete vytvářet novou kategorii OVM, se přesvědčte, zda nelze využít již některou exitující kategorii OVM** („Katalog OVM/SPUÚ“ > „Katalog kategorií OVM“ > „Zobrazení kategorie OVM“). **Pokud takovou kategori
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
53 - počet výskytů, Poslední úprava:
Definovat způsob, jakým dochází k interakci mezi OVM a klientem – určit obslužný kanál. * Určit, kdy... ienta** o všech dostupných službách poskytovaných OVM. Cílem evidence úkonů služeb VS je **podpora roz... ované klientem a primárně takové, které realizuje OVM ohlašovatele, * rozložení služeb VS na jednotli... a takové služby, za které reálně zodpovídá i jiné OVM než OVM ohlašovatele. ====== Stručný návod k vyp
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
52 - počet výskytů, Poslední úprava:
omu, aby v zákoně definované orgány veřejné moci (OVM), případně soukromoprávní uživatelé údajů (SPUÚ) ... t případné dotazy ohledně působností jednotlivých OVM v agendě, o poskytovaných službách apod. {{znalo... ující záložku. </hidden> <hidden **Záložka Výčet OVM/SPUÚ** Pro rozbalení nebo schování klikněte>  Na záložce //“OVM/SPUÚ“// doplníte do agendy OVM (obsažených v kate
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
48 - počet výskytů, Poslední úprava:
sou údaje sdíleny v následujících scénářích: - OVM při sdílení údajů prostřednictvím PPDF potřebuje ... vybraných položek číselníku, který spravuje jiný OVM. Nezískává je prostřednictvím PPDF, ale prostřednictvím VDF jako otevřená data. - OVM nevykonává správní činnost, ale provádí jinou dop... atům dostupným z VDF je, že údaje ve VDF mají pro OVM garantovánu dostupnost a publikující OVM garantuj
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
43 - počet výskytů, Poslední úprava:
104-1 |Agenda a výkon agendy |104-1-5 |Výčet rolí OVM a SPUU v agendě |Ano | |A104 |104-1 |Agenda a výkon agendy |104-1-6 |Výčet OVM a SPUU, které agendu vykonávají a jejich kategori... a a výkon agendy |104-1-7 |Výčet a identifikátory OVM, které byly pro výkon agendy registrovány |Ano | ... Právo a povinnost |104-2-1 |Název a identifikátor OVM, který rozhodnutí vydal |Ne | |A104 |104-2 |Právo
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
36 - počet výskytů, Poslední úprava:
užeb veřejné správy a usnadnění přístupu občanů k OVM, je nezbytné při jeho realizaci brát v potaz mimo... oučasně určil podmínky jejich realizace ze strany OVM, soulad s požadavky a obsahové naplnění ZPDS tak ... lužby VS bude vzájemně směřovat od uživatele vůči OVM (a opačně), je pro takové úkony na základě součas... éna, ovšem nikoliv výlučně, portálů provozovaných OVM, je naplnění požadavků na zákonné informační povi
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
36 - počet výskytů, Poslední úprava:
ortálu====== Predispozice: * Portál provozuje OVM nebo SPUU * OVM/SPUU má jednotnou a jednoznačnou odpovědnost za obsluhu klienta ve všech agendách, v... tů a za údaje klientů v agendách. * Provozující OVM nebo SPUU vykonává prostřednictvím portálu pouze ... í se k portálu přihlašuje prostřednictvím NIA * OVM/SPUU má jednotnou a jedinou evidenci klientů, kte
Agendový model veřejné správy @nap
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
ením v Registru práv a povinností včetně definice OVM v agendách působících. V souladu s touto registrací pak OVM musejí vykonávat svoje činnosti a poskytovat svoj... , evidence řidičů apod.)** - Ohlašovatelem je OVM, který je gestorem dané právní úpravy a má tedy p... nformačních systémů v RPP. - Adresy pracovišť OVM, kde jsou vykonávány činnosti agendy: Vytváří fak
Veřejný datový fond @nap
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
řístupňuje veřejné registrované údaje jednotlivým OVM a SPUÚ pro čtení bez omezení přístupu. Navíc jsou... ntralizaci na jedno místo. * P2 (garance) - pro OVM a SPUÚ čerpající údaje z VDF je garantována techn... ch záznamů v NKOD. === Princip P2 – garance === OVM garantuje zpřístupnění veškerých veřejných regist... e dostupné z VDF musí být navíc pro účely čerpání OVM a SPUÚ dostupné, správné, úplné, platné a pravide
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje @znalostni_baze
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
ktu/subjektu. V části //„Oprávnění rolí kategorií OVM“// a //„Oprávnění rolí OVM“// můžete editovat přístup jednotlivých kategorií či OVM k vybraným údajům po činnostních rolích. Pokud j... kon, zvolte oprávnění ze zákona: * pro přístup OVM k údajům – „//Oprávnění ze zákona na čtení pro OV
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
ajů veřejné správy ČR====== Orgány veřejné moci (OVM) a soukromoprávní uživatelé údajů (SPUÚ) při výko... štění efektivní veřejné správy je nutné, aby měli OVM a SPUÚ pro sdílení údajů k dispozici jasně defino... veřejné správy jsou údaje evidované jednotlivými OVM v jejich informačních systémech. Z pohledu sdílen... odst. 1, písm. a) ZoZR. Ostatní údaje spravované OVM jsou pro účely tohoto dokumentu označovány jako n
eGovernment cloud @nap
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
echnologických platformách. ==== Provozování AIS OVM v eGC v souvislosti s komunikací pomocí CMS/KIVS ==== Umístění AIS OVM v eGC znamená, že eGC je jen jiná adresa daného OVM. Zde jsou dvě možnosti přístupu do CMS: - Připoj... kacni_infrastruktura_verejne_spravy|CMS/KIVS]] je OVM a AIS v eGC je přesměrován do [[nap:komunikacni_i
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na doplnění agendového informačního systému (AIS) do agendy @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postupy při tvorbě a hlášení metrik @playgroud
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na doplnění služeb VS do agendy @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Udělení stanoviska správcem agendy poskytující údaje @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Slovník pojmů eGovernmentu
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Státní právnická osoba @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na ohlášení údajů agendy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava: