Překlady této stránky:

Cizinecký informační systém

Cizinecký informační systém (také jako "CIS") je spravován Policií České republiky a Ministerstvem vnitra a obsahuje údaje o cizincích s trvalým nebo dlouhodobým pobytem, občanech EU, azylantech, tzv. jiných fyzických osobách

do CIS jsou zapisovány údaje:

  • příjmení, jméno, popřípadě jména, adresa místa pobytu, datum, místo a okres narození, u narozeného v cizině datum, místo a stát (Policie České republiky)
  • datum, místo a okres úmrtí, u zemřelého v cizině údajů datum úmrtí, místo a stát. U rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého se vede v rozhodnutí uvedený den smrti nebo den, který nepřežil a právní moc tohoto rozhodnutí (matriční úřad)
  • státní občanství, popřípadě více státních občanství
  • čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů - průkaz o povolení k pobytu (Policie České republiky)

Agendový informační systém cizinců

Agendový informační systém cizinců (také jako "AISC") je zrcadlem Cizineckého informačního systému, který slouží k editaci a poskytování údajů do základních registrů. Hlavním důvodem rozdělení CIS a AISC je bezpečnost a nutnost oddělit vnitřní a vnější prostředí Policie ČR.

Vložte svůj komentář: