Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
75 - počet výskytů, Poslední úprava:
í hranice, je nezbytná funkcionalita, kterou není možné opomíjet. ====Shrnutí vybraných klíčových pravid... iku ponese odpovědnost. Pouze z jednoho centra je možné efektivně rozvíjet a provozovat takto rozsáhlou t... a různé registry a agendové IS. Vedle toho je pak možné sestavit si unikátní mandát (pro zmocněnce i zmoc... u nebo mohou být pro byznys sféru zajímavé, je-li možné je využít pro koncové uživatele. ====Vnímání veř
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
36 - počet výskytů, Poslední úprava:
(předepisuje modelovací jazyk, použité elementy a možné vazby). ==== Základy jazyka ArchiMate ==== Mode... rdem The Open Group. Vedle toho (a navíc) je ale možné vytvářet na základě korektně zachyceného modelu ú... ro VS ČR, například „Účastník interakce s VS“, je možné pro zjednodušení v profesní komunitě vždy používa... chováním, mají svoji byznys funkci. Byznys funkce možné řídit v jejich přesném pořadí jako byznys proces,
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
rávy. Slučování údajů o jednom subjektu však není možné provádět bez potřebných oprávnění jednotlivých ag... údaje a údaje agendových informačních systémů je možné poskytovat v rámci propojeného datového fondu pou... ). Bez spolupráce převodníku ORG a ISZR tedy není možné sloučit údaje o jedné fyzické osobě z různých age... zby__, tj. použití ISZR a ISSS.** Přímou vazbu je možné použít pouze při přenosu velkých objemů dat o sub
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
odiky více než vhodné. Řízení jednotlivých IS je možné popsat a návody a akcelerátory k němu ve [[:znalo... esci jsou jednotlivé právní předpisy a u nichž je možné a potřebné se na tvorbě celostátních strategií a ... mostatného, manažerského shrnutí (toto shrnutí je možné připojit jako přílohu dané rozdílové analýzy). ... vaných změn úřadu a eGovernmentu jako celku. Není možné vytvořit nebo aktualizovat IK OVS bez předchozí a
Slovník pojmů eGovernmentu
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
lnu, ověřovací místo a informační centrum, kde je možné na jednom místě získat veškeré údaje, opisy a výp... ke své osobě, věcem a právům. Místo, kde je dále možné ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také elektro... ě. |Místo chození na poštu pro obálky s pruhem je možné si zdarma zřídit datovou schránku a komunikovat (... dání dostalo na správný úřad. Odeslanou zprávu je možné si uložit a prokázat obsah zprávy (z podacího lís
Systémy správy dokumentů @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
). Teprve v případě prokázání jejich platnosti je možné, v závislosti na druhu elektronického podpisu či ... ém pojistky by po uplynutí určité doby již nebylo možné z technické platnosti dovozovat právní pravost po... tých u původně podepsaného dokumentu, by již bylo možné reálně najít (vypočítat) jiný dokument, který je ... bsah, ale stejný elektronický podpis. Pak by bylo možné přenést elektronický podpis z původně podepsaného
Veřejný datový fond @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
í být jeden z těchto formátů otevřený a, je-li to možné, též strojově čitelný. Je-li to možné a vhodné, zveřejní povinný subjekt spolu s informací též metadata,... ném a strojově čitelném formátu je tedy technicky možné vždy. Zároveň je možné zveřejnit spolu s informací i metadata a při volbě formátu zveřejněné informace a
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
správcem agendy na ohlášení agendy tak, aby bylo možné provést jednoznačnou dekompozici údaje v kontextu... ely jejich efektivního řízení a jejich IT podpory možné dělit z několika úhlů pohledu, a to podle: * S... obslužných kanálů (Multichannel) - tj. řízení je možné v kterémkoli kanálu začít, v jiném sledovat jeho ... systémy) téhož úřadu. Na druhou stranu dosud není možné, nestanovuje-li to explicitně zákon, sdílet v ISV
CzechPOINT @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
ověřovací místo a informační centrum, kde by bylo možné na jednom místě získat veškeré údaje, opisy a výp... ke své osobě, věcem a právům. Místo, kde je dále možné ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také elektro... letech do té míry, že jejich prostřednictvím bude možné učinit podobný rozsah podání, získat podobný rozs... o rodné číslo. Pro dohledání řidiče v registru je možné nepovinně zadat i číslo řidičského průkazu. |Sprá
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
aktivity, které však mají společné hranice a není možné je od sebe oddělit. Mezi bezpečností a provozem v... státní části eGovernment Cloudu, jakmile to bude možné. ==== Rozvoj a udržení znalostí a kompetencí ==... o poměru, naopak. Pro takové případy by mělo být možné zaměstnávat experty jak ve služebním, tak v zaměs... emusí mít pouze charakter architektonický, je zde možné uložit nebo integrovat informace z jiných zdrojů
Technická specifikace platební brány @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
bní metody dle vývoje možností trhu. Platbu bude možné provádět jak z webového prohlížeče (desktop, tabl... 0 s od provedení platby. Některé platby musí být možné provádět pouze některými platebními kanály (typic... plateb má právo rozhodnout, za které služby bude možné zaplatit (rovněž) prostřednictvím platební brány.... smí plynout žádná výhrada, musí tedy být i nadále možné zaplatit hotově, kolkem či převodem z účtu stejně
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
se státní správou. Prostřednictvím e-identity je možné mít dálkový přístup k údajům konkrétního uživatel... le identitních služeb (DKP-IDP) - s dokumentem je možné se seznámit zde: [[https://www.mvcr.cz/clanek/mi... val takovýto požadavek místo oprávněného. Toto je možné eliminovat kontrolou ověřovacího kódu, který by m... S není chráněn dalších heslem (PINem), a navíc je možné jej u pokročilých útoků „odposlechnout“. Pokud mů
MojeID @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
ojeID akreditačním procesem na MV ČR. S mojeID je možné se přihlašovat k mnoha službám v ČR, a dokonce ta... ového a telefonického kontaktu. Dobrovolně je pak možné ověřit i korespondenční adresu a jako nejvyšší stupeň ověření je možné provázat účet s [[nap:rob|registrem obyvatel]] a díky tomu je možné působit jako identitní prostředek v rámci [[nap:n
Informační koncepce ČR
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
ní pro veřejnost.\\ \\ Nabídka služeb, které bude možné vyřídit prostřednictvím kontaktních míst Czech PO... stí automaticky „za klienty“ všude tam, kde je to možné a vhodné. Veřejná správa by neměla nutit své klie... vání povinností „za klienty“ všude tam, kde je to možné a vhodné. Vytvoření doporučení, metodik, postupů ... pšování všech základních registrů, bez nichž není možné naplnit ostatní cíle IKČR, včetně práva občanů na
Katalog služeb veřejné správy @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
álních kanálů. Veškerá data v katalogu služeb je možné procházet pomocí [[https://archi.gov.cz/nap:katal... ky. Tipy: * Pro přípravu podkladů evidence je možné využít [[https://pma3.gov.cz/uploads/doc/P2-Sablo... o tom, komu je služba určena a jakým způsobem je možné jí vyřídit. Postup vypracování detailních popisů... kát, vstup je řízen přes Identitu občana. Je tedy možné využít např. i bankovní identitu nebo mobilní klí
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
I.CA @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na provádění hromadných změn ve službách VS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Státní právnická osoba @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bankovní identita @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
NIA ID @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřený zdrojový kód @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Utlumování rodného čísla a jeho využívání ve veřejné správě @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla diskuze na webu @politiky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: