Překlady této stránky:

Definice klíčových pojmů ze zákonů

Adresná kombinace názvu okresu ()

název obce nebo vojenského újezdu, názvu části obce nebo v případě hlavního města Prahy názvu katastrálního území a názvu městského obvodu, čísla popisného nebo evidenčního, názvu ulice a čísla orientačního a dále zvláštních údajů pro doručování prostředn

Zakotvuje § 29 písm. h), zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech; využívá (nevyplněno)

Adresní místo ()

takové místo v terénu, kterému lze ve vztahu ke stavebnímu objektu jednoznačně přiřadit adresu

Zakotvuje § 29 písm. d) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech; využívá (nevyplněno)

Agenda ()

ucelená oblast působnosti orgánu veřejné moci nebo ucelená oblast působení soukromoprávního uživatele údajů

Zakotvuje zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech; využívá (nevyplněno)

Agendové místo ()

1. orgán veřejné moci, který vede evidenci subjektů uvedených v § 25 podle jiného právního předpisu, pokud tyto subjekty vznikají zápisem do této evidence nebo jiný právní předpis spojuje vznik těchto subjektů se zápisem do této evidence,

2. orgán veře

Zakotvuje § 24 písm. a) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech; využívá (nevyplněno)

Agendový informační systém veřejné správy ()

Zakotvuje § 2 písm. f) zákoná č. 111/2009 Sb., o základních registrech; využívá (nevyplněno)

Akreditace ()

postup, na jehož základě se vydává osvědčení o tom, že právnické nebo fyzické osoby, které jsou podnikateli, splňují ve vymezeném rozsahu technické, organizační, ekonomické a personální předpoklady k provádění atestací

Zakotvuje §2 písm. v) zákona č. 365/2000 Sb.; využívá Zákony

Akreditační pravidlo ()

podmínky a postupy posuzování žadatelů o akreditaci (dále jen "akreditační pravidla"), které musí být v souladu s pravidly mezinárodních sdružení zabývajících se akreditací určených ministerstvem podle odstavce 6.

Zakotvuje §6 odst. 2 písm. e) zákona č. 365/2000 Sb.; využívá (nevyplněno)

Atest ()

doklad osvědčující kladný výsledek atestace

Zakotvuje §2 písm. m) zákona č. 365/2000 Sb.; využívá Zákony

Atestace stanovení shody ()

způsobilost k realizaci vazeb informačního systému veřejné správy s výjimkou provozních informačních systémů uvedených v § 1 odst. 4 písm. a) až d) s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní, nebo dlouhodobého řízení informačních

Zakotvuje §2 písm. k) zákona č. 365/2000 Sb.; využívá Zákony

Atestační podmínka ()

obchodní podmínky vydané atestačním střediskem, obsahující zejména vymezení předmětu atestace a postupy atestačního střediska při provádění atestací schválené ministerstvem

Zakotvuje §2 písm. u) zákona 365/2000 Sb.; využívá Zákony

Atestační středisko ()

právnická nebo fyzická osoba, kteří jsou podnikateli, provádějící atestace

Zakotvuje §2 písm. n) zákona č. 365/2000 Sb.; využívá (nevyplněno);#Zákony

Bezpečnostní opatření ()

souhrn úkonů, jejichž cílem je zajištění bezpečnosti informací v informačních systémech a dostupnosti a spolehlivosti služeb a sítí elektronických komunikací1) v kybernetickém prostoru.

Bezpečnostní opatření jsou:

- organizační a

- technická

Zakotvuje zákon č. 181/2014 Sb. § 4, odst (1)

; využívá Metody řízení ICT

Centrální místo služeb (CMS)

soubor technického a programového vybavení, jehož prostřednictvím jsou poskytovány služby informačních systémů veřejné správy a jehož prostřednictvím jsou využívány a propojovány sítě elektronických komunikací.

Zakotvuje §6 písm. g) zákona č. 365/2000; využívá Zákony

Činnost ()

soubor úkonů vykonávaných v rámci agendy

Zakotvuje § 48 písm. a), zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech; využívá (nevyplněno)

Číselník ()

seznam přípustných hodnot datového prvku obvykle ve formě dvojic, to znamená kódovaného údaje a hodnoty jeho kódu

Zakotvuje § 2 písm. i) zákona č. 365/2000; využívá Zákony

Dálkový přístup ()

přístup prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (například s využitím internetu);

Zakotvuje §2 písm. o) zákona č. 365/2000 Sb.; využívá Zákony

Datová schránka ()

1) Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k

a) doručování orgány veřejné moci,

b) provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci,

c) dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob.

(2) Datové s

Zakotvuje §2 zákona č. 300/2008 Sb.; využívá Zákony

Datová schránka fyzické osoby (DSFO)

(1) Datovou schránku fyzické osoby zřídí ministerstvo bezplatně na žádost fyzické osobě, která je plně způsobilá k právním úkonům, do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

(2) Fyzická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky fyzické osoby.

Zakotvuje §3 zákona č. 300/2008 Sb.; využívá Zákony

Datová schránka orgánu veřejné moci (DSOVM)

(1) Datovou schránku orgánu veřejné moci zřídí ministerstvo bezplatně orgánu veřejné moci, a to bezodkladně po jeho vzniku a v případě, že orgán veřejné moci vzniká zápisem do evidence podle jiného právního předpisu, bezodkladně po jeho zápisu do rejstřík

Zakotvuje §6 zákona č. 300/2008 Sb.; využívá Zákony

Datová schránka podnikající fyzické osoby (DSPFO)

(1) Datovou schránku podnikající fyzické osoby zřídí ministerstvo bezplatně na žádost této osoby do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

(2) Podnikající fyzická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky podnikající fyzické osoby.

(3) Datov

Zakotvuje §4 zákona č. 300/2008 Sb.; využívá Zákony

Datová schránka právnické osoby (DSPO)

(1) Datovou schránku právnické osoby zřídí ministerstvo bezplatně právnické osobě zřízené zákonem, právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku a organizační složce podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, a to v případě právnick

Zakotvuje §5 zákona č. 3000/2008 Sb.; využívá Zákony

Datová zpráva ()

Dokumenty orgánů veřejné moci doručované prostřednictvím datové schránky, úkony prováděné vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky a dokumenty fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob dodávané prostřednictvím datové

Zakotvuje §19 zákona č. 300/2008; využívá (nevyplněno)

Datový prvek ()

jednotka dat, která je v daném kontextu dále považována za nedělitelnou a je jednoznačně definována

Zakotvuje §2 písm. g) zákona č. 365/2000 Sb.; využívá Zákony

Digitální rozhraní ()

Zakotvuje návrh zákona o dani z vybraných digitálních služeb; využívá (nevyplněno);#Zákony

Digitální služba ()

služba informační společnosti podle zákona upravujícího některé služby informační společnosti9), která spočívá v provozování

1. on-line tržiště, které spotřebiteli nebo prodávajícímu umožňuje on-line uzavírat s prodávajícím podnikatelem10) kupní smlouvu n

Zakotvuje Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti),

§ 2, písm. l; využívá Zákony

Digitální služba ()

úkon prováděný orgánem veřejné moci vůči uživateli služby způsobem umožňujícím dálkový přístup uvedený v katalogu služeb; za digitální službu se považuje i služba poskytovaná na kontaktním místě veřejné správy.

Zakotvuje Zákon o právu na digitální službu, § 2, odst. (2); využívá Zákony

Digitální úkon ()

úkon uvedený v katalogu služeb, který může provést nebo provádí uživatel služby vůči orgánu veřejné moci způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zakotvuje Zákon o právu na digitální službu, § 2, odst. (3); využívá Zákony

Editor orgán veřejné moci ()

je oprávněn zapisovat údaje do základního registru a provádět změny zapsaných údajů.

Zakotvuje zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech; využívá (nevyplněno)

Editor registru osob ()

agendová místa a správce registru osob v souvislosti se správou identifikačních čísel,

Zakotvuje § 24, písm. b), zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech; využívá (nevyplněno)

Identifikační číslo osoby ()

číselný kód označovaný zkratkou „IČO“, který slouží k jednoznačné identifikaci subjektu

Zakotvuje § 24 písm. c), zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech; využívá (nevyplněno)

Identifikační číslo provozovny ()

číselný kód označovaný zkratkou „IČP“, který slouží k jednoznačné identifikaci provozovny subjektu, který vykonává činnost stanovenou zákonem upravujícím živnostenské podnikání

Zakotvuje § 24, písm. d), zákona č. 111/2009, o základních registrech; využívá (nevyplněno)

Identifikátor datové schránky ()

K identifikaci datové schránky slouží identifikátor. Identifikátor není zaměnitelný s žádným jiným identifikátorem využívaným orgány veřejné moci. Způsob tvorby identifikátoru stanoví ministerstvo vyhláškou.

Zakotvuje §21 zákona č. 300/2008 Sb.; využívá Zákony

Identifikátor orgánu veřejné moci ()

kód sloužící k jednoznačnému určení orgánu veřejné moci

Zakotvuje § 48 písm. c), zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech; využívá (nevyplněno)

Identifikátor soukromoprávního uživatele údajů ()

kód, který slouží k jednoznačnému určení soukromoprávního uživatele údajů

Zakotvuje § 48 písm. d), zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech; využívá (nevyplněno)

Informační činnost ()

získávání a poskytování informací, reprezentace informací daty, shromažďování, vyhodnocování a ukládání dat na nosiče a uchovávání, vyhledávání, úprava nebo pozměňování dat, jejich předávání, šíření, zpřístupňování, výměna, třídění nebo kombinování, bloko

Zakotvuje § 2, písm. a), zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy; využívá (nevyplněno);#Zákony

Informační systém datových schránek (ISDS)

informační systémem veřejné správy, který obsahuje informace o datových schránkách a jejich uživatelích

Zakotvuje §14 odst.1 zákona č. 300/2008 Sb.; využívá Zákony

Informační systém veřejné správy (ISVS)

funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost pro účely výkonu veřejné správy. Každý informační systém veřejné správy zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, pr

Zakotvuje §2 písm. b) zákona č. 365/2000 Sb.; využívá Architektura;#DPL;#Formuláře OHA;#Informační koncepce ČR;#Metodiky OHA;#Metody řízení ICT;#Národní architektonický plán;#Národní architektonický rámec;#Zákony

Informačním systémem základních registrů ()

informační systém veřejné správy, který je součástí referenčního, sdíleného a bezpečného rozhraní informačních systémů veřejné správy (dále jen „referenční rozhraní“) a jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení dat mezi jednotlivými základními registr

Zakotvuje zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech; využívá (nevyplněno)

Katalog (digitálních) služeb ()

seznam veškerých úkonů obsažených v registru práv a povinností, který obsahuje výčet a popis úkonů vykonávaných v rámci agend ohlášených dle zákona o základních registrech v registru práv a povinností, které činí orgány veřejné moci vůči uživatelům služeb

Zakotvuje Zákon o právu na digitální službu, § 2, odst. (4); využívá Zákony

Kategorie skupiny orgánů veřejné moci ()

orgánů veřejné moci nebo soukromoprávních uživatelů údajů, kteří vykonávají stejné činnosti,

Zakotvuje § 48 písm e), zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech; využívá (nevyplněno)

Konverze ()

úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru (dále jen „dokument obsažený v datové zprávě“) způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze (dále j

Zakotvuje §22 zákona č. 300/2008 Sb.; využívá Zákony

kvalifikovaný správce ()

může být pouze:

a) státní orgán, nebo

b) osoba, které byla udělena akreditace pro správu kvalifikovaného systému (dále jen „akreditovaná osoba“).

Zakotvuje §4, zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci; využívá (nevyplněno)

Kvalifikovaný správce ()

může být pouze

a) státní orgán, nebo

b) osoba, které byla udělena akreditace pro správu kvalifikovaného systému (dále jen „akreditovaná osoba“).

Zakotvuje §4, zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci; využívá Zákony

Kvalifikovaný správce ()

Kvalifikovaným správcem může být pouze

a) státní orgán, nebo

b) osoba, které byla udělena akreditace pro správu kvalifikovaného systému (dále jen „akreditovaná osoba“).

Zakotvuje §4, zákon 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci; využívá Zákony

Kvalifikovaný systém ()

(1) Kvalifikovaným systémem je systém elektronické identifikace,

a) který spravuje kvalifikovaný správce systému elektronické identifikace (dále jen „kvalifikovaný správce“),

b) který splňuje technické specifikace, normy a postupy alespoň pro jednu z úr

Zakotvuje §3, zákon 250/2017 Sb, o elektronické identifikaci; využívá (nevyplněno)

Lokalizační údaj územního prvku ()

údaj, který jednoznačně vymezují jejich umístění v terénu, vyjádřené souřadnicemi v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK),

Zakotvuje § 29 písm. e), zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech; využívá (nevyplněno)

Metadata ()

'Anglicky: Metadata ()'

Data, která poskytují informaci o jiných datech, popisující souvislosti, obsah a strukturu zaznamenaných informací a jejich správu v průběhu času.

Zakotvuje § 3, odst. 10, Zákon č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím; využívá Digitální Česko;#Metodiky OHA;#Metodiky MV;#Metody řízení ICT;#Národní architektonický plán;#Národní architektonický rámec

Ministerstvo ()

Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) pro potřeby provádění bezpečnostního řízení a vedení evidencí podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost,

Zakotvuje §1 odst. 3 písm. h) zákona 365/2000 Sb.; využívá Zákony

Mnohostranné digitální rozhraní ()

§ 20 Mnohostranným digitálním rozhraním je pro účely daně z vybraných digitálních služeb digitální rozhraní, které umožňuje uživateli vyhledat jiného uživatele a interagovat s ním.

Zakotvuje návrh zákona o dani z vybraných digitálních služeb; využívá (nevyplněno);#Zákony

Národní bod ()

(1) Národní bod je informační systém veřejné správy podporující proces elektronické identifikace a autentizace prostřednictvím kvalifikovaného systému.

(2) Správcem národního bodu je Správa základních registrů.

(3) Samostatná součást národního bodu plní

Zakotvuje §20, zákon 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci; využívá (nevyplněno)

Národní katalog otevřených dat (NKOD)

'Anglicky: National Open Data Catalogue ()'

Národní katalog otevřených dat je informační systém veřejné správy přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup a sloužící k evidování informací zveřejňovaných jako otevřená data.

Zakotvuje § 4c, odst. 1, Zákon č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím; využívá Formuláře OHA;#Metodiky OHA;#Metodiky MV;#Metody řízení ICT;#Mezinárodní metodiky;#Národní architektonický plán;#Národní architektonický rámec;#Strategie a koncepce;#Zákony

Ohlašovatel agendy orgán veřejné moci ()

ohlašuje agendu pro potřeby její registrace

Zakotvuje § 48 písm. f), zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech; využívá (nevyplněno)

Okamžik platnosti údajů ()

Správce informačního systémů veřejné správy je povinnen předat ověřující osobě na požádání bezodkladně výstup z informačního systému veřejné správy opatřený datem a časem s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byl výstup vytvořen, a datem a časem s uved

Zakotvuje §9c odst.1 zákona č. 365/2000 Sb.; využívá Zákony

Orgán veřejné moci ()

je státní orgán, územní samosprávný celek a fyzická nebo právnická osoba, byla-li jí svěřena působnost v oblasti veřejné správy,

Zakotvuje zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech; využívá (nevyplněno)

Orgán veřejné správy (OVS)

v rozsahu své zákonné působnosti provádí výběr technických a programových prostředků a dalších produktů pro provoz jimi vytvářených a spravovaných informačních systémů veřejné správy; to neplatí, předpokládá-li informační koncepce České republiky užití pr

Zakotvuje §5 odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb.; využívá Zákony

Osoba autorizovaná ministerstvem ()

banka, které byla ministerstvem udělena autorizace k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy (dále jen „osoba autorizovaná ministerstvem“).

Zakotvuje §8 odst 1. písm. g) zákona 365/2000 Sb.; využívá Zákony

Otevřená data ()

'Anglicky: Open Data (Open Data)'

Informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat.

Zakotvuje § 3, odst. 11, Zákon č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím; využívá Metodiky OHA;#Metodiky MV;#Metody řízení ICT;#Národní architektonický plán;#Národní architektonický rámec

Otevřená formální norma ()

'Anglicky: Open Formal Standard ()'

Otevřenou formální normou se rozumí pravidlo, které bylo vydáno písemně a obsahuje specifikace požadavků na zajištění schopnosti různých programových vybavení vzájemně si poskytovat služby a efektivně spolupracovat.

Zakotvuje § 3, odst. 9, Zákon č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím; využívá Metodiky OHA;#Národní architektonický plán;#Národní architektonický rámec

Otevřený formát ()

'Anglicky: Open Data Format ()'

Formát datového souboru, který není závislý na konkrétním technickém a programovém vybavení a je zpřístupněn veřejnosti bez jakéhokoli omezení, které by znemožňovalo využití informací obsažených v datovém souboru

Zakotvuje § 3, odst. 8, Zákon č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím; využívá Digitální Česko;#Metodiky OHA;#Národní architektonický plán;#Národní architektonický rámec

Ověřený výstup ()

se rozumí listina, která vznikla úplným převodem výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické do listinné podoby

Zakotvuje §9 odst. 3 zákona č. 365/2000 Sb.; využívá Zákony

Ověřující ()

Ten, který vydává ověřené výstupy (dále jen "ověřující"), je povinnen při ověřování výstupu z informačního systému veřejné správy používat pouze takové technické zařízení, které výstup z informačního systému veřejné správy, který má být ověřen, zobrazí do

Zakotvuje §9 písm. b) zákona č. 365/2000 Sb.; využívá Zákony

Podmínky užití otevřených dat ()

Licenční oprávnění, která zajišťují bezproblémové užití otevřených dat a zabraňují případnému porušení autorských a databázových práv, která se k danému obsahu mohou vázat.

Zakotvuje § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím; využívá

Portál veřejné správy (PVS)

informační systém veřejné správy zajišťující přístup k informacím veřejných orgánů a komunikaci s veřejnými orgány. Správcem portálu veřejné správy je ministerstvo.

Zakotvuje §6 písm. f) zákona 365/2000 Sb.; využívá Zákony

Poskytovatel digitální služby ()

Zakotvuje § 3, písm. h) zákona č. 181/2014 Sb.; využívá Metody řízení ICT

Poskytovatel služby cloud computingu ()

Zakotvuje § 4, odst (6) zákona č. 181/2014 Sb.; využívá Metody řízení ICT

Poskytovatel služby elektronických komunikací ()

Zakotvuje § 3, písm. a) zákona č. 181/2014 Sb.; využívá Metody řízení ICT

Přístup se zaručenou identitou ()

přístup do informačního systému veřejné správy nebo elektronické aplikace s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci, při jehož vydání nebo v souvislosti s ním anebo v souvislosti s umožněním jeho využití byla totožnost osoby ověřena státním or

Zakotvuje §2 písm. x) zákona č. 365/2000 Sb.; využívá Zákony

Produkt ()

souhrnný název pro technické vybavení, programové vybavení, dokumentaci informačních systémů veřejné správy nebo služby informačního systému veřejné správy nebo jejich kombinaci

Zakotvuje §2 písm. l) zákona č. 365/2000 Sb.; využívá Zákony

Provozní dokumentace ()

dokumentace informačního systému veřejné správy, která popisuje funkční a technické vlastnosti informačního systému veřejné správy a blíže rozpracovává oprávnění a povinnosti jeho správce, provozovatele a uživatele,

Zakotvuje §2 písm. w) zákona č. 365/2000 Sb.; využívá Zákony

Provozní informační systém ()

informační systém veřejné správy zajišťující informační činnosti nutné pro vnitřní provoz příslušného orgánu;

Zakotvuje §2 písm. t) zákona č. 365/2000 Sb.; využívá Zákony

Provozovatel informačního nebo komunikačního systému ()

orgán nebo osoba zajišťující funkčnost technických a programových prostředků tvořících informační nebo komunikační systém

Zakotvuje § 2, písm. g) zákona č. 181/2014 Sb.; využívá Metody řízení ICT

Provozovatel informačního systému veřejné správy ()

osoba nebo její součást, která zajišťuje funkčnost technických a programových prostředků tvořících informační systém veřejné správy. Provozováním informačního systému veřejné správy může správce pověřit jiné osoby nebo jejich součásti, pokud to jiný záko

Zakotvuje §2 písm. d) zákona č. 365/2000 Sb.; využívá Zákony

Provozovatel základní služby ()

orgán nebo osoba, která poskytuje základní službu a která je určena Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen "Úřad") podle § 22a; pro účely plnění informační povinnosti podle příslušného předpisu Evropské unie8) se za provozovat

Zakotvuje § 2, písm. k) zákona č. 181/2014 Sb.; využívá Metody řízení ICT

Referenční rozhraní ()

souhrn právních, technických, organizačních a jiných opatření vytvářejících jednotné integrační prostředí informačních systémů veřejné správy, které poskytuje kvalitní soustavu společných služeb informačních systémů veřejné správy, včetně služeb výměny op

Zakotvuje §2 písm. j) zákona č. 365/2000 Sb.; využívá Zákony

Referenční údaj ()

údaj vedený v základním registru, který je označen jako referenční údaj,

Zakotvuje zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech; využívá (nevyplněno)

Registr obyvatel ()

základní registr obyvatel

Zakotvuje zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech; využívá (nevyplněno)

Registr osob ()

základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci

Zakotvuje zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech; využívá (nevyplněno)

Registr práv a povinností ()

základní registr agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností

Zakotvuje zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech; využívá (nevyplněno)

Registr územní identifikace ()

základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí

Zakotvuje §3 písm. c), zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech; využívá (nevyplněno)

Role ()

souhrn oprávnění fyzické osoby, která vykonává určitou činnost, k přístupu k referenčním údajům v základních registrech nebo k údajům v agendových informačních systémech,

Zakotvuje § 48 písm. b), zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech; využívá (nevyplněno)

Sdílená data ()

umožnění přístupu k daným datům prostřednictvím referenčního rozhraní, případně i mimo referenční rozhraní více osobám nebo jejich součástem současně

Zakotvuje §2 písm. r) zákona č. 365/2000 Sb.; využívá Zákony

Sdílení údajů ()

využívání údajů vedených v propojeném datovém fondu orgánů veřejné moci prostřednictvím informačního systému základních registrů

Zakotvuje Zákon o právu na digitální službu, § 2, odst. (7); využívá Zákony

Služba informačního systému veřejné správy ()

činnost informačního systému veřejné správy uspokojující dané požadavky oprávněné osoby nebo její součásti spojená s funkcí informačního systému veřejné správy

Zakotvuje §2 písm. h) zákona č. 365/2000 Sb.; využívá Zákony

Soukromoprávní uživatel údajů ()

podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která není orgánem veřejné moci a je podle jiného právního předpisu oprávněna využívat údaje ze základního registru nebo z agendového informačního systému,

Zakotvuje §5, odst. 4, zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech; využívá (nevyplněno)

Správce číselníku ()

osoba nebo její součást odpovědná za tvorbu a distribuci číselníku;

Zakotvuje §2 písm. q) zákona č. 365/2000 Sb.; využívá (nevyplněno)

Správce datového prvku ()

osoba nebo její součást, která nové datové prvky předkládá, navrhuje jejich změnu nebo zrušení

Zakotvuje §2 písm. p) zákona č. 365/2000 Sb.; využívá Zákony

Správce informačního systému ()

orgán nebo osoba, které určují účel zpracování informací a podmínky provozování informačního systému

Zakotvuje § 2, písm. e) zákona č. 181/2014 Sb.; využívá Metody řízení ICT

Správce informačního systému veřejné správy ()

osoba nebo její součást, která poskytuje služby informačního systému veřejné správy a za informační systém veřejné správy odpovídá

Zakotvuje §2 písm. c) zákona č. 365/2000 Sb.; využívá Zákony

Správce komunikačního systému ()

orgán nebo osoba, které určují účel komunikačního systému a podmínky jeho provozování

Zakotvuje § 2, písm. f) zákona č. 181/2014 Sb.; využívá Metody řízení ICT

Správním obvodem v hlavním městě Praze ()

území, na němž vykonává úřad městské části hlavního města Prahy určený Statutem hlavního města Prahy některou přenesenou působnost26) z rozsahu svěřeného orgánu obce s rozšířenou působností

Zakotvuje § 29 písm i), zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech; využívá (nevyplněno)

Stavební objekt ()

dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí, která je samostatnou věcí, nebo budova, která je součástí pozemku nebo součástí práva stavby a údaje o ní se do katastru nemovitostí zapisují k pozemku nebo k právu stavby, nebo jiná dokončená stavba, k

Zakotvuje § 29 písm. c) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech; využívá (nevyplněno)

Strojově čitelný formát ()

'Anglicky: Machine readable ()'

Formát datového souboru s takovou strukturou, která umožňuje programovému vybavení snadno nalézt, rozpoznat a získat z tohoto datového souboru konkrétní informace, včetně jednotlivých údajů a jejich vnitřní struktury.

Zakotvuje § 3, odst. 7, Zákon č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím; využívá Metodiky OHA;#Národní architektonický plán;#Národní architektonický rámec

Subjekt provádějící konverzi ()

(1) Konverzi na žádost provádějí kontaktní místa veřejné správy4) a advokáti za podmínek stanovených jiným právním předpisem4a).

(2) Konverzi z moci úřední provádějí orgány veřejné moci pro výkon své působnosti.

Zakotvuje §23 zákona č. 300/2008 Sb.; využívá Zákony

Tvorba informačního systému veřejné správy ()

proces zavádění informačních systémů veřejné správy, včetně jeho právního, organizačního, znalostního a technického zajištění

Zakotvuje §2 písm. f) zákona č. 365/2000 Sb.; využívá Zákony

Územně evidenční jednotka ()

jednotka sloužící pro evidenci územních prvků stejného druhu, která nemá hranici,

Zakotvuje § 29, písm. b), zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech; využívá (nevyplněno)

Územní prvek ()

1. část zemského povrchu vymezená hranicí nebo výčtem jiných územních prvků, které ji dohromady tvoří,

2. adresní místo, nebo

3. stavební objekt,

Zakotvuje § 29, písm. a) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech; využívá (nevyplněno)

Uživatel digitální služby ()

fyzická osoba zapsaná v registru obyvatel nebo právnická osoba zapsaná v registru osob, která může využít nebo využívá digitální služby

Zakotvuje Zákon o právu na digitální službu; využívá (nevyplněno);#Zákony

Uživatel informačního systému veřejné správy ()

osoba nebo její součást, která do informačního systému veřejné správy zapisuje data nebo data, případně i provozní údaje obsažené v informačním systému veřejné správy, využívá; uživatelem informačního systému veřejné správy je i správce nebo provozovatel

Zakotvuje §2 písm. e) zákona č. 365/2000 Sb.; využívá Zákony

Vazba mezi informačními systémy ()

vzájemné nebo jednostranné poskytování služeb informačních systémů veřejné správy, například sdílení dat;

Zakotvuje §2 písm. s) zákona č. 365/2000 Sb.; využívá Zákony

Vazba mezi územními prvky ()

vztah, vyjadřující, do kterých územních prvků daný územní prvek náleží (nadřazené územní prvky) nebo z kterých územních prvků se daný územní prvek skládá (podřazené územní prvky),

Zakotvuje § 29 písm. f), zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech; využívá (nevyplněno)

Vazba územně evidenční jednotky ()

vztah, vyjadřující jakých územních prvků je územně evidenční jednotka součástí (nadřazené územní prvky) a ze kterých územních prvků se územně evidenční jednotka skládá (podřazené územní prvky),

Zakotvuje § 29 písm. g), zákona. č. 111/2009 Sb., o základních registrech; využívá (nevyplněno)

Veřejnoprávní původce ()

(1) Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají

a) organizační složky státu,

b) ozbrojené síly,

c) bezpečnostní sbory,

d) státní příspěvkové organizace,

e) státní podniky,

f) územní samosprávné celky,

g) organizační složky územníc

Zakotvuje §3 zákona č. 499/2004 Sb.; využívá (nevyplněno);#Zákony

Vlastník uchovávaných dat ()

Zakotvuje § 4, odst. (5), písm. f) zákona č. 181/2014 Sb.; využívá Metody řízení ICT

Výpis ()

výstup z informačního systému veřejné správy a ověřený výstup podle odstavce 3 jsou veřejnými listinami.

Zakotvuje §9 odst.6 zákona č. 365/2000 Sb.; využívá Zákony

Základní registry ()

a) základní registr obyvatel (dále jen „registr obyvatel“),

b) základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (dále jen „registr osob“),

c) základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen „registr

Zakotvuje §3 písm. a), b), c), d), zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech; využívá (nevyplněno)

Pokud byste byli zalogování, mohli byste zanechat komentář.