Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
127 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury ====== Tato kapitola popisuje architekturu úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách arch... í požadavků do informační koncepce a architektury úřadu. Jde o jiný přístup k popisu požadavků na využívá... ===== Pravidla architektury strategie a směřování úřadu ===== <WRAP center round tip 60%> Zapracování
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
99 - počet výskytů, Poslední úprava:
úrovni útvaru ICT OVS ====== Systém řízení ICT úřadu jako jeho průřezové provozní schopnosti zahrnuje ... OVS i státu). Tyto centrální činnosti na úrovni úřadu a státu odpovídají i identifikovaným fázím životn... OVS a VS ČR. ===== Klíčové principy řízení ICT v úřadu ===== Pravidla v této kapitole představují zákla... í ICT, včetně: - podílu na tvorbě legislativy úřadu a ICT a eGovernment legislativy - správy arch
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
96 - počet výskytů, Poslední úprava:
itola stanovuje přesně, jaké objekty architektury úřadu jsou předmětem zájmu při sestavování modelu a jeh... h výstupů jako způsobu popisu obrazu architektury úřadu. Kapitola se zejména zaměřuje na prvky metamodel... vních několik typických architektonických angažmá úřadu. Důvody a pravidla pro používání metamodelů při ... é zachycení a zvýraznění objektů a vazeb v modelu úřadu (co a jak modelovat), * Metamodel **podporuje u
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
91 - počet výskytů, Poslední úprava:
otlivých IS musí být vykonávány v kontextu celého úřadu a eGovernmentu ČR a EU, v rámci činností a postup... radu_a_egovernmentu|Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu]]. ===== Řízení informačních syst... pohledu změn potřeb jednotlivých interních útvarů úřadu a očekávání klientů veřejné správy. V posledních... nějaký čas cílovou architekturu systému a celého úřadu. Období, činnosti a stavy mezi každými dvěma tak
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
87 - počet výskytů, Poslední úprava:
ch zanesení do informační koncepce a architektury úřadu. Jde o jiný přístup k popisu požadavků na využívá... stve_architektury_jednotlivych_uradu|Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách archi... vky popisují skrze jednotlivé vrstvy architektury úřadu. {{page>znalostni_baze:funkcni_celek}} Skladba... == <WRAP center round tip 60%> Popis architektury úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách arch
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
86 - počet výskytů, Poslední úprava:
blasti je povinné zohlednit v informační koncepci úřadu a v architektuře úřadu na základě [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365#p5-2-e|zákona 365/2000 Sb.]... == <WRAP center round tip 60%> Popis architektury úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách arch... í požadavků do informační koncepce a architektury úřadu je popsán v části [[nap_dokument:pravidla_tvorby_
Proces tvorby architektur @nar_dokument
48 - počet výskytů, Poslední úprava:
řed zahájením každé dílčí architektonické práce v úřadu je třeba znovu provést níže uvedená rozhodnutí a ... ednotlivé nové architektonické zadání (angažmá) v úřadu/ podniku musí být předem, v **Požadavku na archit... noveno (The Open Group, 2018): * šířka pokrytí úřadu/podniku architektonickým angažmá, jak z pohledu částí úřadu (enterprise) - STR/SGM/SCH, tak z hlediska kontex
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
46 - počet výskytů, Poslední úprava:
v rámci vlastní zodpovědnosti informatiků “svého” úřadu ale i rezortu * vystoupit ze stávajícího stín... ý podíl na celkové digitální transformaci “svého” úřadu a celé veřejné správy. Každý z čtenářů může mít ... úřadů. Elektronizace však představuje změnu chodu úřadu, zde tedy pracovníci v ICT útvarech mohou přispět... zí k nenaplňování vize a úkolů politického vedení úřadu (nerealizují se nové IS ani změny těch stávajícíc
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
41 - počet výskytů, Poslední úprava:
umět jí a komunikovat ji. To se v různých částech úřadu, pro různé účely děje do různé podrobnosti a různ... tury pro účel řízení návrhu a implementace změn v úřadu, pak jednotlivé úrovně popisu architektury tvoří ... Obrázek 4: * Vrstvy (enterprise) architektury úřadu * Architektonická vize * Celostní modely architektur úřadu/podniku – mapa schopností, ontologie a slovník po
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
38 - počet výskytů, Poslední úprava:
v zatím ojedinělých případech doručení rozhodnutí úřadu; U portálu se předpokládá, že bude podporovat co... ály musí být integrovány s informačními systémy v úřadu, tedy nemohou to být samostatné a nepropojené apl... ch informačních systémů. Agendový portál, portál úřadu ústřední státní správy (i pro více agend) – jedná... endy nebo více agend jednoho ústředního správního úřadu (ÚSÚ). Územní portál (portál územní samosprávy)
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
37 - počet výskytů, Poslední úprava:
jasně identifikovatelný (Klasifikace modelovaného úřadu) *Zcela výjimečně je možné modelovat na centr... terý patří k EU, nebo k CZ, nikoli ke konkrétnímu úřadu. *Každý úřad má JEDEN svůj celkový model, popis... o celek ve zjednodušené formě (Klasifikace modelu úřadu) *Každý úřad má mnoho pohledů na své modely (Kl... kromě své klasifikace i klasifikaci modelujícího úřadu *Jedná se jen o klasifikace modelů, ne o klasif
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
37 - počet výskytů, Poslední úprava:
iska úspěšného a efektivního řízení ICT na úrovni úřadu i jeho jednotlivých řešení. Proto je tato kapitol... VS (objednatele ICT služeb) * vedení a orgány úřadu * centrální řídící a nadřízené koordinační or... t** ICT s lokální zodpovědností vůči vedení svého úřadu (na příslušné úrovni hierarchie veřejné správy) m... noho** ISVS musí být podpořen vedoucím ICT útvaru úřadu. - **Měřítka výkonnosti ICT a kvality jeho říze
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
36 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu ====== neboli **Vazby na navazující manažerské... ízení ICT má překryv s jinými disciplínami řízení úřadu, je nutné se vůči těmto disciplínám vymezit a sta... pro disciplíny: * spolupráce na péči o klienty úřadu * spolupráce na tvorbě strategií a legislativy ... chitektury, modelování a řízení interních procesů úřadu, tzn. aktivní spolupráce s útvarem úřadu, do jeho
Slovník pojmů eGovernmentu
29 - počet výskytů, Poslední úprava:
ku TOGAF 9.1 |  | |**EA** |Architektura podniku / úřadu |Architektura, zahrnuje:\\ • strukturovaný popis ... Duben 2006. |  | |**EA** |Architektura podniku / úřadu |Úroveň detailu popisu architektury úřadu jako celku, dílčí schopnosti nebo odpovídajícího funkčního cel... oveň detailu popisu architektury dílčí schopnosti úřadu nebo odpovídajícího funkčního celku, zaměřená na
Úvod @nar_dokument
29 - počet výskytů, Poslední úprava:
o tvorbu a správu modelů architektury kteréhokoli úřadu veřejné správy ČR (OVS, orgánu veřejné správy) a ... účely veřejné správy nahrazen pojmem architektura úřadu, ale původní význam zůstal zachován. Všude tam, kde se v tomto materiálu hovoří o architektuře úřadu, mohou si ostatní organizace a podniky odpovídají... nalostní bázi a návod, jak modelovat architekturu úřadu tak, aby se všechny jednotlivě vzniklé modely úřa
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
29 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Benchmark veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Funkční celek @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence údajů v agendě @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Utlumování rodného čísla a jeho využívání ve veřejné správě @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je katalog služeb? @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava: