Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
45 - počet výskytů, Poslední úprava:
fond je vytvářen: * **Agendovými informačními systémy**, které na základě výkonu agend zajišťují vytvář... **, které jako specializované Agendové informační systémy zajišťuji poskytování referenčních údajů o subjek... u jsou: * **Publikátor** - Agendové informační systémy poskytující údaje o identifikovaných subjektech č... i objektech. * **Čtenář –** Agendové informační systémy a určené informační systémy soukromoprávních uživ
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
44 - počet výskytů, Poslední úprava:
taveny před zásadní úkol identifikovat informační systémy, které jsou ISVS, u kterých vykonávají úlohu sprá... ležitostech uskutečňování vazeb mezi informačními systémy veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhr... žňující výkon informačních činností **Informační systémy veřejné správy** - funkční celek nebo jeho část z... dovaných informací mezi jednotlivými informačními systémy, a to i se systémy mimo Českou republiku – viz § 
Slovník pojmů eGovernmentu
36 - počet výskytů, Poslední úprava:
elektronické identifikaci. |Jedná se o informační systémy jednotlivých orgánů veřejné moci, které jsou pros... nikačního systému a objekty, ve kterých jsou tyto systémy umístěny, jejichž selhání může mít dopad na infor... e a má být ICT jako celek a jednotlivé informační systémy veřejné správy).\\ Původní pojem podniková archit... jednotlivé datové sady, datové zdroje (databázové systémy, datové soubory), vazby mezi nimi a vazby na dalš
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
32 - počet výskytů, Poslední úprava:
u obvykle identifikovány jako významné informační systémy (a zákonné bezpečnostní požadavky stanovené ZKB a... ejich portály musí být integrovány s informačními systémy v úřadu, tedy nemohou to být samostatné a nepropo... t integrovány především s agendovými informačními systémy, se spisovou službou, ale také například s ekonomickými systémy, a to z důvodu, že tyto systémy shromažďují údaje
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
každého úřadu, orgánu veřejné správy. Informační systémy veřejné správy slouží pro podporu výkonu agendy č... plikací dle referenčního modelu ==== Informační systémy veřejné správy (ISVS), tak jak je definují jejich... žívat společně s ostatními agendami (a agendovými systémy) téhož úřadu. Na druhou stranu dosud není možné, ... e nástrojem agendového zázemí (BO), byla pro tyto systémy a pravidla pro ně vytvořena zvláštní kategorie, v
Informační koncepce ČR
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
mky patří: * Provozní ISVS, pokud se nejedná o systémy pro řízení lidských zdrojů, spisové služby, účetnictví a financí nebo elektronické pošty. * Systémy zajišťující bezpečnost státu a nakládání s utajov... e obsahovaly i vyloučené provozní či bezpečnostní systémy. Naopak je žádoucí, aby informační koncepce orgán... oblasti eGovernmentu a jeho podpory informačními systémy veřejné správy, - architektonické principy pro
Systémy správy dokumentů @nap
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Systémy správy dokumentů====== ===== Popis Systému správy dokumentů ===== ==== Obecně o spisové služ... ci plnit své povinnosti evidencí dokumentů i mimo systémy spisových služeb v tzv. samostatných evidencích dokumentů, kdy tyto evidence obdobně jako systémy elektronické spisové služby musí splňovat požadav... ených v ISO normách, zejména pak v ČSN ISO 30300 Systémy správy dokumentů, ČSN ISO 15489 Správa dokumentů,
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
t:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr#Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou|Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou - ... zby_verejne_spravy_cr#Sdílené provozní informační systémy|Sdílené provozní informační systémy]]** * například Informační systém státní služby, Integrovaný infor
Integrace informačních systémů @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
osti pro integraci mezi jednotlivými informačními systémy. Je nutno rozlišovat, zda se jedná o vnitřní či v... (vnitřní integrace) * mezi dvěma informačními systémy veřejné správy * mezi informačním systémem a ... na portál za účelem zveřejnění - Integrace na systémy jiného správce (externí integrace) ==== Integrace na systémy jiného správce s pomocí eGSB / ISSS ==== {{ :nap
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
ové) a komunikační (infrastrukturní). Informační systémy veřejné správy se již nebudou navrhovat, implemen... rchitektury se neřadí pouze jednotlivé informační systémy veřejné správy či agendové informační systémy, ale také provozní informační systémy a veškeré aplikační komponenty, které jsou v úřadu provozovány, nebo
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
elky_architektury_jednotlivych_uradu#Pravidla pro Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou|Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou - ... ch_uradu#Pravidla pro Sdílené provozní informační systémy|Sdílené provozní informační systémy]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jedno
Splnění zákonných povinností orgánu veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
|Posuzuje, zda informační systémy veřejné správy splňují požadavky kladené na ně pr... ávy a provozní dokumentací, a jde-li o informační systémy veřejné správy spravované orgány veřejné správy, ... rmačního systému nebo na vazby na jiné informační systémy veřejné správy ... kou provozního informačního systému na informační systémy veřejné správy jiného správce byly uskutečňovány
Propojený datový fond @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
ne_spravy|Centrálního místa služeb]]. PPDF a jeho systémy/služby jsou fyzickou reprezentací [[nap:referencn... y údajů mezi jednotlivými Agendovými informačními systémy. <wrap info>Agendový informační systém je termín... zákona 111/2009 Sb., a označuje takové Informační systémy veřejné správy, které slouží k výkonu agendy. Tex... i.</wrap> Propojení mezi Agendovými informačními systémy a základními registry zajišťuje [[nap:iszr|Inform
Agendový model veřejné správy @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
ání jinými agendami resp. agendovými informačními systémy tyto agendy podporujícími. ==== Agendový model v... nu (nikoliv sídlo OVM). - Agendové informační systémy: Jsou stanoveny agendové informační systémy, které orgány veřejné moci vykonávající působnost v dané agend... ru uživatelům; řeší integrační vazby AIS na další systémy | | Správce vlastního AIS, pokud není k dispozici
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou====== ===== Popis Systémů a služeb spojených... právních systémů státu ==== Základní informační systémy a služby státu týkající se práva a legislativy ^S... , k čemuž zase poslouží i výše zmíněné informační systémy. ===== Pravidla Systémů a služeb spojených s prá... konce povinnosti využívat výše zmíněné informační systémy a jejich sdílené služby závisí na tom, v jakém po
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené statistické, analytické a výkaznické systémy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS v přenesené působnosti @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Státní právnická osoba @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: