Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
88 - počet výskytů, Poslední úprava:
datového fondu jako údaje agendového informačního systému. Je nutné zdůraznit, že referenční údaje a údaje... e fyzická osoba je v každém Agendovém informačním systému vedena s jednoznačnou elektronickou identifikací ... a je dostupný pouze prostřednictvím Informačního systému základních registrů (ISZR). Bez spolupráce převod... ráci s případným technickým správcem informačního systému/ů, které zajištují výkon agendy. V dalším textu j
Slovník pojmů eGovernmentu
65 - počet výskytů, Poslední úprava:
ádí zápis či editaci údajů do jiného informačního systému podle jeho souvislosti s ROS|Zákon č. 111/2009 Sb... n záznamu o fyzické osobě v agendovém informačním systému nebo základním registru v rámci příslušné agendy,... ávě nebo bezpečnosti informačního a komunikačního systému |• technické aktivum (technické vybavení, komunikační prostředky dotčeného systému a jeho programové vybavení, objekty, ve kterých j
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
42 - počet výskytů, Poslední úprava:
ojektu. Za účelem spolehlivosti a důvěryhodnosti systému federace portálů, bude uživateli služby umožněno ... (Zpětná vazba sesbírána při provádění UX průzkumu systému Orkist (digitalizace procesů realitní spol. REMAX... federujícího portálu jako významného informačního systému, bude nezbytné splnit povinnosti vyplývající ze Z... 9/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, při
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
40 - počet výskytů, Poslední úprava:
í v daném čase na nějaký čas cílovou architekturu systému a celého úřadu. Období, činnosti a stavy mezi ka... s přidanou hodnotou nazýváme jednou etapou života systému. Etapa se tak rovná jednomu průchodu všemi fázemi... tware Development Life Cycle)) cyklu informačního systému, respektive jeho celého funkčního celku. Vývoj ži... m cyklu ICT služby / informačního / komunikačního systému veřejné správy můžeme průběh každé etapy rozlišov
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
ajů a správce příslušného agendového informačního systému následné informační rozdělení těchto údajů. Toto ... k této položce. Správce Agendového informačního systému tedy musí spolupracovat se správcem agendy na ohl... nnosti využívat a správce agendového informačního systému pak při návrhu datového rozhraní čerpá z definice... y musí určit toho správce agendového informačního systému, který bude závazně určovat rozpad údaje na datov
Propojený datový fond @nap
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
ání údajů, který je roven Agendovému informačnímu systému, jen má jiného správce než klasický orgán veřejné... ním/Využíváním dokumentů, Výstupům z informačního systému a Výpisem z informačního systému**. === Poskytování / Využívání údajů === Na business vrstvě orgán veřej... init přímo prostřednictvím svého soukromoprávního systému pro využívání údajů (také jako SSVU) za splnění z
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
isuje funkční a technické vlastnosti informačního systému a blíže rozpracovává oprávnění a povinnosti jeho ... o ISVS. Absence formálního označení informačního systému za ISVS nehraje při určování typu informačního systému roli, byť, jak bude zmíněno níže, je řada informačn... ISVS, je nutné posoudit vztah tohoto informačního systému k výkonu veřejné správy. V této souvislosti je ne
Národní identitní autorita @nap
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
a autentizaci** jako centrální bod federativního systému, který zajišťuje komunikaci a registraci účastník... ace a autentizace prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Zajišťuje orgánům veř... nemohou nabídnout. Díky svému propojení s jádrem systému Národního bodu (NIA) dovoluje zapnout notifikaci ... fikaci vydaného v rámci „zahraničního“ oznámeného systému elektronické identifikace, nemusí být vždy možné
Vzorové žádosti a formuláře z procesu posuzování ICT projektů/záměrů OHA @znalostni_baze
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
ěsto Ostrava |Pořízení a implementace centrálního systému řízení správy identit - IDM | ZoISVS365 A| Kladné... | |Zajištění provozu Informačního systému datových schránek po roce 2017 ... | |Podpora a rozvoj Informačního systému spisové služby Úřadu pro zastupování státu ve věc... | |Vývoj a technická podpora systému CRS
Splnění zákonných povinností orgánu veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy @znalostni_baze
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
uje na technické zhodnocení určeného informačního systému spočívající jen ve změnách nemajících vliv na vnitřní vazby tohoto určeného informačního systému nebo na vazby na jiné informační systémy veřejné ... vu před zahájením poskytování služby informačního systému veřejné správy jimi spravovaným určeným informačn... erstva provozní dokumentaci určeného informačního systému k posouzení, zda určený informační systém splňuje
CzechPOINT @nap
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
: * Služba autorizovaného výpisu z informačního systému veřejné správy * Služba autorizovaného podání do informačního systému veřejné správy * Služba autorizované konverze d... rstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo místního rozv... utovrakovišť potřebují získat přístupové údaje do systému evidence autovraků. Přístupové údaje obsahují při
Systémy správy dokumentů @nap
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Systémy správy dokumentů====== ===== Popis Systému správy dokumentů ===== ==== Obecně o spisové služ... službu tak, že eviduje dokumenty v elektronickém systému spisové služby, nebo v samostatné evidenci dokume... S**. Archiváři by měli mít možnost již při vzniku systému definovat archivně cenné informace, podobu jejich... í koncepce úřadu * Dokumentace k elektronickému systému spisové služby - Dokumentace k ESSL - Dok
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
aktivních prvků, který nemá trvání, je událost. V systému úřadu se mohou dít interní a externí události. Ně... lná aplikační komponenta je součástí Informačního systému. Aplikační komponenta obsahuje aplikační funkce ... cí (colaboration), protože pokud nebudou aplikace systému spolupracovat, pravděpodobně nenaplní svůj / jeho... esu vývoje softwaru nebo nasazením a provozováním systému.
Identifikace klientů veřejné správy @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
ce i těchto osob je jejich evidence v informačním systému veřejné správy, napojený na [[nap:propojeny_datov... dentifikace pouze prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Tento paragraf nabývá ... ientů veřejné správy mimo systémy kvalifikovaného systému elektronické identifikace, pokud jiný zákon tuto ... ické identifikace prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace je vytvořena platforma
Technická specifikace platební brány @playgroud
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
brány====== Cílem zavedení dynamického nákupního systému (dále jen “DNS”) je vytvořit systém, ve kterém bu... zadávací dokumentaci DNS. Cílem vytvoření tohoto systému je z hlediska příjemců integračně a implementačně... bní brány. ===== Popis fungování a architektura systému ===== {{ :znalostni-baze:pb_dns.png |}} ==== P... ány a pokud je to technicky možné, je v UX Design systému Portálu občana. Typický případ, kdy není možné p
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
I.CA @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Funkční celek @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na ohlášení údajů agendy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postupy při tvorbě a hlášení metrik @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr územní identifikace adres a nemovitostí @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je katalog služeb? @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bankovní identita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na změnu kategorie OVM @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřený zdrojový kód @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na vytvoření nové kategorie OVM @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: