Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
imečné situaci (zejména pro zahraniční osoby mimo EU), proprietární náhradu – nicméně taková skupina u... ších předpisů ZSVD, jenž je implementací Nařízení EU č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronic... dějších předpisů (výsledky kontrol); či Nařízení EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti ... souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1724 ze dne 2. října 2018, kterým se zřizuj
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
novaným garantem a editorem. Mezi členskými státy EU se klade větší důraz na interoperabilitu, PPDF bu... * související externí slovníky a ontologie (např. EU ISA2 Core Vocabularies). Definice každého údaje ... základních registrů//“ (2016): https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/publications/access-to-base-... ého digitálního trhu. Programy interoperability v EU se v průběhu času vyvíjejí. Zpočátku se týkaly do
Informační koncepce ČR
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
nových legislativních i nelegislativních opatření EU. Právní úprava na národní úrovni by měla využívat... budou propojeny se ZR i mezi sebou navzájem i do EU pomocí hlavní sběrnice propojeného datového fondu... rincipy věrně převzaté ze strategických dokumentů EU a ve druhé principy převzaté z praxe jiných úspěš... potřeb této koncepce. ==== Principy eGovernmentu EU ==== Přehled základních zásad (architektonických
Úvod @nap_dokument
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
atickou oblastí^ |[[:ikcr#Architektonicky_princip_EU_P1: Standardne_digitalizovane|Architektonický princip EU P1: Standardně digitalizované]]|[[nap:univerzalni... pisová služba]]| |[[:ikcr#Architektonický princip EU P2: Zásada „pouze jednou“|Architektonický princip EU P2: Zásada „pouze jednou“]]|[[nap:propojeny_datov
Elektronická fakturace @nap
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
ého podpisu dle nařízení [[https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj|eIDAS č.910/2014]] * Zajišt... ládá, že „Masové přijetí elektronické fakturace v EU by vedlo k významným hospodářským přínosům a odha... dosažení tohoto cíle má [[https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/55/oj|směrnice 2014/55/EU]] o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek za c
IMAPS - Model hodnocení dosažené úrovně interoperability veřejné služby @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
rázek}} ====Souvislosti==== [[https://ec.europa.eu/isa2/solutions/imm_en|Akční model dosažené úrovně... ty]] je realizován s podporou [[https://ec.europa.eu/isa2/home_en|programu ISA²]]. Program ISA² je pro... orgánům veřejné správy, podnikům i občanům v celé EU. Průzkum IMAPS verze 1.2.0 je aktualizovanou verzí [[https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IMAPS|průzkumu IMAPS]] verze 1.1.
Slovník pojmů eGovernmentu
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
dat v elektronické podobě. | |Nařízení EP a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 č. 910/2014... ými jsou Internet nebo komunikační infrastruktura EU. Zároveň tvoří jediné logické místo propojení jed... prostředí pro zajištění interoperability v rámci EU\\ Umožňuje bezpečný přístup k aplikačním službám ... prostředek JMÉNO-HESLO-SMS.  |Nařízení EP a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 č. 910/2014
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
o Domažlice | |Ivan Kejík |Ivan.Kejik[at]breclav.eu |Město Břeclav | |Ivan Russnák |i.russnak[at]olkr... rstvo financí | |Ján Gocník |jan.gocnik[at]prerov.eu |Město Přerov| |Jan Jarolímek |jarolimek[at]pef.c... ]cendis.cz |CENDIS | |Jan Petr |jan.petr[at]praha.eu |Praha | |Jan Stuchlík |jan.stuchlik[at]kr-zlinsk... ínský kraj | |Jan Števko |jan.stevko[at]prostejov.eu |Město Prostějov | |Jan Tretera |jan.tretera[at]m
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
h standardech NKÚ]] či v [[https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/PERF_AUDIT_MANUAL/PERF_AUDIT_M... ]] je elektronická identita osob uznávána v rámci EU, což podporuje architektonické principy //P5: Pře... kticky to znamená, že každý občan členského státu EU má právo kdekoliv v rámci EU právoplatně prokazovat svoji elektronickou identitu s použitím notifikov
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
s veřejnou správou vyspělých zemí (severské země EU, Korea, USA, Nový Zéland a další) dosahuje 10 a v... onální řízení finančních zdrojů a využívání fondů EU je integrálním principem pro všechny OVS. Je třeb... == Evropská komise ve svém materiálu „Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020“ uvádí že: ... lečnosti.“(( Dostupné z: [[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0179&
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
ávány v kontextu celého úřadu a eGovernmentu ČR a EU, v rámci činností a postupů popsaných dále v [[me... rávních norem a předpisů, včetně norem a nařízení EU a analýza jejich vlivu na ICT prostředí OVS. * ... í úrovni (IKČR a další), s cíli a plány na úrovni EU a vytvořit vlastní cíle ICT. * Vypracování a ak... lého útvaru a úřadu, v kontextu eGovernmentu ČR a EU, viz [[metody_dokument:rizeni_na_urovni_utvaru_ic
Národní identitní autorita @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
e a autentizace z České republiky ostatním státům EU. Ostatní státy EU musí akceptovat české identity od 13.9.2020, kdy vypršela roční lhůta pro zavedení ... jící se identitou v rámci eIDAS z členských států EU nemusí OVS řešit přihlašovací identity pro své kl... ředků, které jsou ohlášené jinými členskými státy EU v rámci eIDAS uzlů | nízká až vysoká dle daného p
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
RAP center round box 100%> {{:znalostni-baze:logo_eu.png?400|logo EU}} Financováno z projektu Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů pro v... Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1724 ze dne 2. října 2018, kterým se zřizuj... ám pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012 jsou někteří gestoři, jejichž agend
Stavební blok @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
vernance). ==== Definice stavebního bloku podle EU (ISA2, EIA, EIRA) ==== EU prostřednictvím Evropské referenční architektury pro interoperabilitu defi... vání interoperabilních veřejných služeb formuluje EU hlavní architektonické stavební kameny a standard... oky. Z hlediska governance struktur eGovernmentu EU vnímá EU stavební bloky a zodpovědnost za ně až n
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
dného zřizovatele a celé veřejné správy, případně EU, a vytvořit prostředí umožňující rychle a správně... . Těmito fondy jsou ve většině Strukturální fondy EU. Tyto fondy slouží k financování cílů regionální a strukturální politiky EU čili hlavně ke zvyšování hospodářské vyspělosti e... ednotlivými gestory, kteří v souladu s politikami EU tyto vytváří. Je nepraktické a nemožné, aby se MŘ
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: