Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
301 - počet výskytů, Poslední úprava:
elům přívětivou a efektivní konzumaci digitálních služeb veřejné správy a umožnit jim pohyb mezi portály p... jako funkční celek, který realizuje všechny typy služeb, jež jsou definovány Informační koncepcí ČR. Ter... pektů==== Jelikož cílem projektu je digitalizace služeb veřejné správy a usnadnění přístupu občanů k OVM,... onalizačních aktivit, jejichž cílem je uživatelům služeb práci s portály usnadnit, a k ukládání personaliz
Slovník pojmů eGovernmentu
227 - počet výskytů, Poslední úprava:
h údajů pro doručování prostřednictvím poštovních služeb, která jednoznačně určuje adresní místo, |  |Záko... ako účastník aktivit (byznys funkcí, procesů nebo služeb). |Ve veřejné správě převážně subjekt práva na je... by |Jakákoli způsobilost nebo zdroj poskytovatele služeb. Viz Aktiva. |  |ITIL v3, Slovníček termínů, defi... u mohou zahrnovat neprovedení aktivity zlepšování služeb, na kterou by jinak peníze mohly být vynaloženy.
Informační koncepce ČR
131 - počet výskytů, Poslední úprava:
SVS a jejich propojování a pro budování sdílených služeb EG * Hlavní a dílčí cíle pro efektivní rozvoj ... zvoj informačních systémů veřejné správy a jejich služeb, - zásady řízení útvarů informatiky a řízení ž... t vedle rozšiřování rozsahu a kvality digitálních služeb pro klienty také podstatný nárůst efektivity vnit... émy a elektronické aplikace, realizující sadu ICT služeb, které jsou sdílené, vzájemně sladěné, důvěryhodn
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
105 - počet výskytů, Poslední úprava:
správy dostupné prostřednictvím Centrálního místa služeb. * **Informačním systémem základních registrů a... * Prostředky pro technické ověření dostupnosti služeb publikátora (probe). Výměna údajů vždy musí odpo... řejné správy (FAIS při vyřizování žádosti využívá služeb referenčního rozhraní). V dalších kapitolách toh... erpáno výhradně prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS). Uvedená základní pravidla zajištují, že v
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
86 - počet výskytů, Poslední úprava:
klů změn nelze efektivně zajišťovat schopnost ICT služeb (informačních systémů a ICT infrastruktury) pro účely bezpečného a kvalitního výkonu služeb veřejné správy. Toto konstatování platí jak z hle... postupně k zásadním změnám v počtu a rozsahu ICT služeb úřadů, tento nárůst vyžaduje kvalitnější nastaven... tivního provozu nové (nebo výrazně obměněné) sady služeb, přinášejících pro zadavatele nové byznys hodnoty
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
74 - počet výskytů, Poslední úprava:
cil_11katalog_sluzeb_verejne_spravy|01.01 Katalog služeb veřejné správy]] |OVM vytvoří svůj seznam služeb veřejné správy (primárně samosprávnou působnost a jedine... třední správní úřad) a doplní svoji část katalogu služeb poskytovaných veřejnosti. | |[[:ikcr#dilci_cil_12... ce_sluzeb|01.03 Rozvoj univerzálních front-office služeb]] |pro většinu OVM nerelevantní, vyjma gestorů ce
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
71 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGon Service Bus) * v provozu řadu digitálních služeb využívaných jak úředníky VS, tak občany, např.: ... rů při řízení jak celého ICT VS, tak jednotlivých služeb a systémů, zejména současné nastavení: * o vz... zodpovědnosti za chod nezbytných podmínek výkonu služeb veřejné správy a k nevyužitému vysokému potenciálu při digitální transformaci právních předpisů, služeb a úřadů samotných, - vysoká rizikovost řízení I
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
68 - počet výskytů, Poslední úprava:
otné řízení rozvoje informačních systémů a jejich služeb pro klienty. Důležité je ale také efektivní řízen... lientů a uživatelů - Monitoring a vyhodnocování služeb ICT (jako prostředek governance, tj. dohledu a ko... ení a implementace změn, řízení provozu a dodávky služeb, ICT governance. Spolu s rozvíjející se speciali... městek, aby mohl inspirovat rozvoj jeho veřejných služeb a -musí dojít k zásadní změně vztahu útvaru ICT
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
61 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady ======... ato kapitola popisuje způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí v celé šíř... přístup k popisu požadavků na využívání systémů a služeb eGovernmentu než v části [[nap_dokument:pravidla_... _sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr|Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné sp
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
59 - počet výskytů, Poslední úprava:
přístup k popisu požadavků na využívání systémů a služeb eGovernmentu než v části [[nap_dokument:pravidla_... ry_jednotlivych_uradu|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivý... === Pravidla byznys architektury výkonu veřejných služeb úřadu ===== <WRAP center round tip 60%> Popis centrálně poskytovaných systémů a jejich služeb, funkčních celků a tematických oblastí je popsán
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
43 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace====== <WRAP center round box 100... d vás potřebujeme ====== Abyste vyplnili katalog služeb veřejné správy (VS). K tomu musíte nejdříve uděla... lní službu. Vzhledem k tomu, že údaje v katalogu služeb VS jsou referenční, je nutné je udržovat aktuální. ====== Co je katalog služeb VS ====== Katalog služeb VS je součást registru
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
38 - počet výskytů, Poslední úprava:
ak budou existující a dobudované pilíře sdílených služeb eGovernmentu používány k realizaci užitečných služeb veřejné správy pro její klienty na jedné straně a pr... eformy veřejné správy ČR, které musí digitalizaci služeb veřejné správy a efektivní podporu výkonu veřejné... iál **digitalizace**, **konsolidace** a **sdílení služeb** na všech čtyřech vrstvách své architektury – by
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
38 - počet výskytů, Poslední úprava:
sou důležitou součástí celkového pohledu na výkon služeb veřejné správy (tj. Byznys). Myslí se tím koncept... ako účastník aktivit (byznys funkcí, procesů nebo služeb).\\ \\ Účastníky, aktéry, jsou všechny strany výk... krétní osoby nebo skupiny osob ve vztahu k výkonu služeb ve veřejné správě. Každá reálná osoba (aktér) vys... kontraktu.\\ \\ Pro řízení interních i externích služeb budou sloužit dohody o úrovni služeb (SLA((Z angl
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
38 - počet výskytů, Poslední úprava:
ostní), * metody a nástroje pro řízení zdrojů a služeb * organizační stabilitu a kontinuitu * možnos... rtnery, * klienty uvnitř OVS (objednatele ICT služeb) * vedení a orgány úřadu * centrální řídí... orgány * dodavatele a provozovatele řešení a služeb * odborné organizace a komunity a další. Pro... eba se zaměřit na klíčový vztah poskytovatele ICT služeb a jeho zákazníka, resp. interního objednatele (vě
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
36 - počet výskytů, Poslední úprava:
ou stávajícími nebo potenciálními klienty dodávky služeb ICT útvaru. Spolupráce s nimi, jako s klienty, je... technologií do majetku, tak při nákupu externích služeb(( V širším smyslu ICT služby, tzn. ne jen „pouhé“... tenace (např.: update SW), ale i DaaS, cloudových služeb (zejm.: SaaS, IaaS, PaaS, DPaaS) apod.)). To krom... igitalizaci. ===== Podpora útvarů péče o klienty služeb úřadu ===== Informatika bude poskytovat stále ro
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
31 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
31 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
29 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je katalog služeb? @nap
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na provádění hromadných změn ve službách VS @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Utlumování rodného čísla a jeho využívání ve veřejné správě @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bankovní identita @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Státní právnická osoba @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Připojování Metropolitních sítí do CMS @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní datová centra @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postupy při tvorbě a hlášení metrik @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístup do Extranetu vytvořeném v CMS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Videonávody pro centrální místo služeb @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na změnu kategorie OVM @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: