Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
111 - počet výskytů, Poslední úprava:
|Obrázek 1: Rozdělení údajů a schéma výměny}} V rámci každé agendy jsou o subjektech v jednotlivých rol... vých informačních systémů). * Údaje vytvářené v rámci činnosti agendy – pouze tyto údaje může agenda po... dových informačních systémů je možné poskytovat v rámci propojeného datového fondu pouze o subjektech, kt... ěm všech informací potřebných k předávání údajů v rámci propojeného datového fondu. Obsahuje údaje o jedn
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
85 - počet výskytů, Poslední úprava:
tronický úkon. Významnou skutečností, která se v rámci realizace projektu projeví rozličně v závislosti ... funkcí, které vstupují do vize federace portálů v rámci veřejné správy ČR, bylo využito poznatků z vybran... ouzení stávajícího stavu vybraných portálů==== V rámci posouzení stávajícího stavu bylo vybráno celkem 1... oadmapa popisuje seznam oblastí, které je nutné v rámci cesty k federaci portálů zohlednit a detailně se
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
56 - počet výskytů, Poslední úprava:
h služeb, funkčních celků a tematických oblastí v rámci agendového modelu veřejné správy je popsán na sam... [[nap:agendovy_model_verejne_spravy|zde]] nebo v rámci části [[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzb... h služeb, funkčních celků a tematických oblastí v rámci identifikace klientů veřejné správy je popsán na ... ntifikace_pro_klienty_verejne_spravy|zde]] nebo v rámci části [[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzb
Slovník pojmů eGovernmentu
33 - počet výskytů, Poslední úprava:
o síťových prostředcích, které jsou k dispozici v rámci infrastruktury IT a spravující odpovídající příst... vymezený okruh vzájemně souvisejících činností v rámci působnosti orgánu veřejné moci. |Agenda je vymeze... vém informačním systému nebo základním registru v rámci příslušné agendy, je odvozen ze zdrojového identi... ailní a formální popis jedné oblasti (segmentu) v rámci podniku za účelem organizace změn na úrovni proje
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
ektury na další výše popsané a zmíněné činnosti v rámci celého úřadu. Jen tak lze zajistit, že ICT, jako ... CT), které obě společně pracují pro CIO úřadu. V rámci Strategického řízení informatiky a ICT Governance... architektura útvaru ICT ===== Každý útvar ICT v rámci zajištění své průřezové provozní schopnosti má (m... atorních výdajů (resp. jejich finančního krytí) v rámci ročního rozpočtu může dojít k porušení zákonných
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
ystémů spolu s vyznačením jak údajů, které jsou v rámci agendy vedeny, tak údajů, které je agenda oprávně... yužívat ze základních registrů a dalších agend. V rámci tohoto textu jsou uvedeny důsledky plynoucí pro n... tak jak jsou definovány v legislativním textu. V rámci přijaté notace je kód agendy označován velkým pís... dále postupně číslovány. Následuje číslo údaje v rámci kontextu. Tedy například * Agenda A998 //Agen
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Zákon č. 365/2000 Sb. předpokládá, že v rámci Informační koncepce ČR bude blíže řešena i proble... v kontextu celého úřadu a eGovernmentu ČR a EU, v rámci činností a postupů popsaných dále v [[metody_doku... společné nebo jinak vzájemně související řízení v rámci fáze, projektové a liniové. V tomto úvodním vydá... e jakékoli změny, ale také po změně strategie a v rámci realizace změnového řízení. * **Periodicky**,
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
==== Metamodel byznys architektury (BA) ==== V rámci této části je definován metamodel organizační arc... itektury IS - aplikační architektury (AA) ==== V rámci této části je definován metamodel architektury ap... model ICT technologické architektury (TA) ==== V rámci této části je definován plný a zjednodušený metam... elmi blízce odpovídající jejímu původnímu účelu v rámci vize čtyřvrstvé architektury. {{ :nar-dokument:i
Národní identitní autorita @nap
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
ci vydanými v ČR nebo přihlašující se identitou v rámci eIDAS z členských států EU nemusí OVS řešit přihl... autentizace. Její použití je pro ostatní státy v rámci eIDAS povinné k použití od září 2020. | |**[[nap:... , které jsou ohlášené jinými členskými státy EU v rámci eIDAS uzlů | nízká až vysoká dle daného prostředku | Aktuálně je možné v rámci eIDAS uzlů vybírat z prostředků, které jsou zveře
Veřejný datový fond @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
zmíněn. Legislativa pouze zavádí pojmy důležité v rámci VDF a pravidla evidence a sdílení údajů ve VDF. V... Základním pojmem je údaj vedený nebo vytvářený v rámci agendy. Podle § 51 odst. 6, písm. k) [[https://ww... |ZoZR]] je pro každý údaj vedený nebo vytvářený v rámci agendy v [[nap:rpp|RPP]] vedena jeho přístupnost ... /2009-111|ZoZR]] pro údaj vedený nebo vytvářený v rámci agendy, jehož možné hodnoty jsou vymezeny číselní
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
y_dokumentu|správa dokumentů]], jsou vykonávány v rámci spisové služby. Řada subjektů má dle [[https://ww... zajistit nejen nejpřísnější podmínky vyžadované v rámci kybernetické bezpečnosti, ale zároveň přispívá k ... gové podobě prostřednictvím podatelny. Činnosti v rámci ISDS jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna je pouze ... ronizace procesů nad všemi dokumenty kolujícími v rámci úřadu respektuje architektonické principy //P1: S
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
ntaci s požadavky na informační systém tak, aby v rámci hodnotících kriterií byl schopen vybrat nejlepší ... a jednotlivých menších zadávacích řízení, často v rámci limitu zakázek malého rozsahu. Pokud tato fáze vý... Jde o podobnou metodu jako v případě B, ovšem v rámci uzavřeného okruhu (minitrhu) dodavatelů, kam není... ou dodavatelů , kteří akceptují jeho pravidla a v rámci nich soutěží o jednotlivé zakázky. I nad tímto mi
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
ěl jako doručenka při jakémkoliv úkonu vzniklém v rámci informačního systému. Jde o důkazní prostředek ne... o. Ta informace se musí držet ve více systémech v rámci logů a vlastní vystavení na žádost lze těžko auto... nebo předložit jako důkazní prostředek. Rovněž v rámci spisové služby mám dokument elektronicky podepsan... ěl jako doručenka při jakémkoliv úkonu vzniklém v rámci informačního systému. Jde o důkazní prostředek ne
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
itu služeb klientům (zejména digitálních).\\ \\ V rámci záměru - X (Digitální služby) | |[[:ikcr#dilci_ci... opraví všechny své záznamy v RPP a doplní další v rámci návrhu služeb do Katalogu a v rámci Enterprise Architektury.\\ \\ OVM, které je vykonavatelem agendy, zk... ení pro získání a udržení klíčových specialistů v rámci veřejné správy]] |OVM navrhne změny podle svých p
Agendový model veřejné správy @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
í a pro evidenci a spravování a využívání údajů v rámci principu [[nap:propojeny_datovy_fond|propojeného... a popis úkonů orgánů veřejné moci vykonávaných v rámci agendy na žádost subjektu, který není orgánem veř... nebo vytvářených podle jiného právního předpisu v rámci agendy; to neplatí pro zpravodajské služby, ... efinice agendových činností a činnostních rolí: V rámci ohlášení ohlašovatel provede dekompozici legislat
CzechPOINT @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřený zdrojový kód @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postupy při tvorbě a hlášení metrik @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rizika a jejich řízení @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bankovní identita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Udělení stanoviska správcem agendy poskytující údaje @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na ohlášení údajů agendy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pravidla diskuze na webu @politiky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Státní právnická osoba @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
bezpecnostni_architektura @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava: