Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
85 - počet výskytů, Poslední úprava:
oru musí být uživateli jasné, kam se má obrátit v případě dotazu nebo komu může sdělit svoji zpětnou vazbu.... ortálů (portál zdraví, portál pro podnikatele). V případě Norska je rodina portálů rozmanitější a je více p... sti digitalizace velice vyspělé, nicméně v jejich případě nelze hovořit o federaci portálů, ale o centraliz... působy identifikace klientů (uživatelů). Pouze v případě, že není možné použít pro elektronickou identifik
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
44 - počet výskytů, Poslední úprava:
měňovány údaje **bez účasti** ISZR či ISSS**.** V případě komunikace přímou vazbou o subjektech práva **__n... ejná správa pracuje se správnými údaji. V opačném případě subjekt práva může okamžitě vyvolat reklamaci úda... vedené v Registru osob jsou platné –** v opačném případě u editora těchto údajů vyvolat reklamaci pro zjed... i IRI číselníku a dalším dereferencováním může v případě potřeby získat celý číselník. Pokud si ale číseln
CzechPOINT @nap
34 - počet výskytů, Poslední úprava:
• O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické ... lících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné čísl... is snímku z katastrální mapy, musí žadatel znát v případě pozemku údaje o parcele (kmenové číslo a poddělení čísla), nebo v případě stavby typ a číslo stavby. |Pokud žadatel žádá vý
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
vých kontaktech a řízeních s veřejnou správou. V případě asistovaných kontaktních míst (univerzálních i v ... o být řešení v pravomoci tohoto úřadu. V takovém případě, pro taková řešení jako je ERP nebo eSSL může OVS... ámci poskytnutí jedné služby této agendy v žádném případě zadávat žádné údaje dvakrát. Výše uvedená centrá... u evidenci podle zákona o archivnictví. V takovém případě musí být obě (všechny) evidence integrovány v sou
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
ak pohybuje po jakési trvale vzestupné spirále, v případě poklesu zájmu o systém a postupného odebírání fun... “ znamená část cesty od počátku do konce, v tomto případě od jednoho rozsahu produktivních služeb k novému ... podpory výkonu veřejné správy. To platí zejména v případě ústředních správních úřadů, v jejichž odborné ges... váno, a provést analýzu dopadů na rozpočet OVS (v případě požadavků na UC) a na interní zdroje a jejich kap
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
jde po potvrzení rozpočtu vládou a parlamentem. V případě požadavku na **snížení rozpočtu** může docházet *... fakultativních výdajů**. Představený ICT v tomto případě připraví dopadovou analýzu, na které části služeb... tivních změn (tyto si žijí vlastním životem a i v případě schválení navýšení rozpočtu jsou tyto prostředky ... i, potom musí zajistit její alternativní řešení v případě ztráty podpory (pro názornost uvádíme, že v přípa
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
ku očekávat. Požadavky na bezpečnost jsou v tomto případě ukotveny v prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/1... //%%pulse.michalspacek.cz/passwords/storages.]] V případě útoku typu MITM může sofistikovaný útočník uživat... ství například známý phishing. Uživatel v takovém případě heslo předá útočníkovi nevědomky. Je třeba být ma... luzba.cz//“). Off-line útok bývá často prováděn v případě, kdy unikne databáze uživatelských jmen (emailový
Veřejný datový fond @nap
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
:rpp|RPP]] vedena jeho přístupnost veřejnosti a v případě, že údaj není přístupný veřejnosti, číslo a název... y co nejvíce splňovat otevřené formální normy. V případě údajů spravovaných v AIS se z principu jedná o in... h anonymizovaná podoba, souhrn nebo statistika. V případě, že orgány veřejné správy sdílejí veřejné údaje (... [[nap:rpp|RPP]] evidenci údajů potřebné údaje. V případě veřejných údajů získávají IRI datových sad v NKOD
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
rchnostenské (výsostné)** veřejné správy. V tomto případě jde o činnost nařizovací (autoritativní), která m... počívá v zajišťování určitých veřejných potřeb. V případě této pečovatelské či obhospodařovací činnosti mlu... ISVS neuplatní? ==== Zákon o ISVS se neuplatní v případě, není-li určitý informační systém informačním sys... my o sobě ISVS. Zákon o ISVS se také neuplatní v případě, je-li v něm výslovně stanovena výjimka. Přestože
Slovník pojmů eGovernmentu
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
e nebo vojenského újezdu, názvu části obce nebo v případě hlavního města Prahy názvu katastrálního území a ... nictvím rozhraní napojeny na základní registry. V případě, kdy agendový systém pracuje s referenčními údaji... e, co může a má být podporováno službami ICT.\\ V případě veřejné správy je to výkon veřejné správy a zajiš... dení primárního datového centra zpět do provozu v případě, že došlo k využití alternativního centra. Zárove
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
ktem, který dokáže řešit potřeby klienta, v našem případě jeho situaci ve vztahu k veřejné správě, plynoucí... e prvky jednotného významu a granularity, v tomto případě tedy tzv. „Aplikace“, ve významu existující aplik... jedné aplikace a komponenty, pouze jednoho IS. V případě, kdy budou zastupovat logické prvky architektury ... čení modelovat je pomocí prvku „Hodnota“, v tomto případě společná, sdílená hodnota pro všechny kategorie z
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
kombinace osobních údajů jsou uvedeny dále. * V případě, že **dojde ke shodě s údaji v právě jednom zázna... ě tří údajů (jméno, příjmení, datum narození) – v případě shody se záznamem v ROB dojde k vrácení AIFO((Bud... ískáno((Uvedený postup by měl být rovněž použit v případě, kdy občan ČR má vydán občanský průkaz, který nen... né AIFO zapomenout. Podobně je možné postupovat v případě cestovních dokladů, pokud jej SPUÚ eviduje. V tom
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
avatelů | | | |B. Nákup SW a HW pro projekt (ne v případě SaaS)| B1. Stavební, provozní a komunikační infra... z | | | |D. Provoz a podpora řešení HW a SW (ne v případě SaaS) |D1. Provoz a podpora aplikací (service des... Hardware/Software údržba a průběžné úpravy (ne v případě SaaS) |E1. Poplatky za roční standardní údržbu\\ ... avatelů | | | |B. Nákup SW a HW pro projekt (ne v případě SaaS)| B1. Stavební, provozní a komunikační infra
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
kladě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. V tomto případě je pro klienta výstupem splnění zákonné povinnost... stupové údaje do datové schránky pověřené osobě v případě zrušení jejího pověření a o této skutečnosti ji i... tifikátor služby ==== Automaticky (stejně jako v případě agendy nebo činnosti) generovaný kód sloužící pro... ifikátor úkonu ==== Automaticky (stejně jako v případě služby VS) generovaný kód sloužící pro databázové
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
ý vytváří úřad a slouží pro třetí stranu, v tomto případě uživatel služby: - osvědčení musí být opatřeno ... o přeposlat nebo ověřit platnost certifikátu. V případě doručeny datových schránek je to jednoduché, prot... ůvodu a neodmítnutí obsahu stejně tak, je to mu v případě listinné podoby poslaného dokumentu poštou. V takovém případě je také průkazným dokladem "jen" průvodka (podací
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na změnu kategorie OVM @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @playgroud
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na provádění hromadných změn ve službách VS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je katalog služeb? @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Udělení stanoviska správcem agendy poskytující údaje @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bankovní identita @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
I.CA @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřený zdrojový kód @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Politika souborů cookies
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na vytvoření nové kategorie OVM @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NIA ID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Oznámení výkonu agendy soukromoprávním uživatelem údajů (SPUÚ) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Státní právnická osoba @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na ohlášení údajů agendy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: