Překlady této stránky:

Přístupnost informací

Přístupnost informací a služeb ve smyslu “accessibility” je způsob publikování a provozování tak, aby s informacemi a službami mohly na rovnoprávném základě pracovat všichni, včetně uživatelů se specifickými potřebami, zejména osoby se zdravotním postižením (dále také “OZP”). Tyto osoby využívají moderní technologie založené na klasických zařízeních typu počítač, notebook, tablet či mobilní telefon, mají na nich však tzv. “Asistivní software”, který jim umožňuje plnohodnotně pracovat s internetem, pokud jsou příslušné služby, aplikace a informace přístupné.

Přístupnost je v souladu s principy tzv. “Governance accessibility” řešena na třech úrovních:

 1. Přístupnost služeb veřejné správy
 2. Přístupnost internetových stránek, mobilních aplikací, informačních systémů a informací se kterými pracuje veřejnost včetně OZP
 3. Přístupnost informačních systémů využívaných úředníky a zaměstnanci včetně OZP

Přístupnost realizujeme proto, aby také OZP mohly na rovnoprávném základě využívat služby a informace, jako osoby bez jakéhokoliv postižení či specifických potřeb. Přístupnost ve veřejné správě je jednou ze základních společenských povinností, realizuje se jí soubor základních práv a nutnosti zabránit diskriminaci určitých osob.

Přístupnost informací je pak ryze technická disciplína, která říká, jakým způsobem mají být budovány informační systémy a jejich uživatelská rozhraní a jejich funkce tak, aby výstupem byly informace v přístupné podobě (z technického hlediska). Sama přístupnost informací nikterak nezasahuje do samotného vytváření informací, ale do způsobu jejich prezentace a publikace navenek. Jedná se o soubor technik, doporučení, norem a pravidel a postup, jejichž dodržení se zajistí, aby s informacemi a službami v elektronické podobě mohla pracovat co nejširší skupina lidí.

Legislativní rámec pro povinnosti přístupnosti je poměrně široký. Níže jsou uvedeny pouze klíčové předpisy, které mají přímý vliv na přístupnost informací:

 1. Obecná úroveň
  1. Mezinárodní přímo aplikovatelná Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
  2. Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací
 2. Úroveň základních služeb
  1. Procesně-správní předpisy, jako je Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, apod.
  2. Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob
  3. Nařízení EU č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (zejména článek 15)
  4. Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 3. Úroveň internetových stránek a mobilních aplikací
  1. Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru
  2. Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (zejména § 5, odst. 2, písm. f), § 9, a další)
  3. Částečně legislativa ohledně spisové služby
 4. Úroveň realizace veřejných zakázek
  1. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (zejména § 93)

Vesměs z legislativy plynou pro OZP následující práva a pro veřejnou správu povinnosti:

 1. OZP musí mít možnost využívat všechny služby veřejné správy jako kdokoliv jiný
 2. OZP musí mít možnost plnohodnotně využívat elektronické služby stát i elektronické služby subjektů veřejného sektoru
 3. Existuje zde obecná absolutní povinnost přístupnosti výsledků všech veřejných zakázek či zakázek podle legislativy k VZ, pokud jsou jejich výsledky určeny pro jakékoliv užívání fyzickými osobami, to se pochopitelně vztahuje i obecně na veškeré ICT zakázky.
 4. Subjekty veřejného sektoru musejí mít svoje informace přístupné a to zejména na internetových stránkách a ve svých aplikacích
 5. Přístupnost se vztahuje i na veškeré informační systémy pro zaměstnance, protože ani zaměstnanec s OZP nesmí být diskriminován tím, že není schopen pracovat se svým pracovním systémem

K dispozici jsou technické standardy a metodiky, které určují konkrétní technické postupy pro tvorbu a správu přístupného obsahu. Nejdůležitějšími v oblasti informačních systémů jsou následující:

 • WCAG - Web content accessibility guidelines - Základní standard pro přístupnost obsahu
 • WAI-ARIA: Standard Accessible Rich Internet Applications suite - Standard pro webové aplikace
 • MAAP - Mobile accessibility applications principles - Soubor opatření pro přístupnost mobilních aplikací (přičemž pro jednotlivé platformy jsou opět k dispozici podrobné standardy)

Více o standardech a jejich realizaci se můžete dočíst třeba na portálu W3C.

Na obecné úrovni lze konstatovat, že přístupnost A to jak u internetových stránek tak ale třeba i u informačních systémů, je záležitostí dodavatele. Pokud je daná služba informační systém, aplikace, stránka poptávána jako dodávka v rámci veřejné zakázky, pak zde dopadají jednak obecné povinnosti stanovené v legislativě týkající se veřejných zakázek, jednak technické podrobnosti stanovené v legislativě týkající se přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Základním architektonickým řešením tedy je zahrnout potřebu přístupnosti a naplnění konkrétních technických norem jako nepřekročitelný požadavek v rámci architektury a v rámci požadavků na dodavatele. Je tedy nutno architektonicky a realizačně zajistit:

 • Aby všechny internetové stránky (ať už veřejné či nikoliv) splňovaly požadavky na přístupnost.
 • Aby všechny mobilní aplikace splňovaly požadavky na přístupnost.
 • Aby všechny aplikace, systémy a informační systémy dodávané v jakékoliv formě veřejného investování také splňovaly požadavky na přístupnost.
 • Aby byl elektronický systém spisové služby, agendové informační systémy a další aplikace a procesy nastaveny tak, aby digitální dokumenty odesílané organizací byly přístupné.
 • Aby se požadavky na přístupnost staly nedílnou součástí požadavků na dodávky a veřejné zakázky i požadavků na interní vývoj.
, 2021/08/30 13:49
Po odeslání prvního příspěvku jsem dostal následující error: There was an unexpected problem communicating with SMTP: Unexpected return code - Expected: 354, Got: 503 | 503 5.5.2 Need rcpt command . S pozdravem Tomáš Kovařík
, 2021/09/03 10:41
Dobrý den,

Děkuji za oznámení o chybě, objevuje se při zaškrtnutí odpovědí, ale dle posledních zkušeností nemá vliv a odpovědi chodí i přes hlášku.

S pozdravem,
Tomáš Šedivec
, 2021/08/30 13:48
Dobrý den, chtěl bych nahlásit nefungující odkaz na této stránce (http://www.pristupnost-informaci.cz/standardy). Pokud byste měli nějaký jiný zdroj s obdobnými informacemi, prosím pošlete mi jej. Děkuji
, 2021/09/03 10:43
Dobrý den,

Děkuji, upravil jsem na web W3C, kde jsou standardy také popsány.

S pozdravem,
Tomáš Šedivec
Vložte svůj komentář: