Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nap:egsb [2020/05/07 13:57]
Tomáš Šedivec
nap:egsb [2020/05/14 08:18] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 1: Řádek 1:
 <​title>​eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby</​title> ​ <​title>​eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby</​title> ​
  
-eGovernment On-Line Service Bus (eGSB), dle legislativního znění také Informační systém sdílené služby (ISSS), je unifikované rozhraní pro sdílení údajů mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy. Je součást [[nap:​referencni_rozhrani|referenčního rozhraní]] umožňující jednotlivým AIS OVM čerpat a publikovat údaje vedené o jednotlivých subjektech práva. Pokud agenda dle zákona vede svou evidenci údajů, má povinnost publikovat svoje údaje jiným agendám skrze [[:​nap:​egsb|eGSB / ISSS]], jakožto bezpečným,​ standardním a dokumentovaným rozhraním pro oprávněné ​agendy. Spravuje a provozuje jej Ministerstvo vnitra, technicky realizuje připojení ​Správa základních registrů. Rozhraní [[:​nap:​egsb|eGSB / ISSS]] umožňuje:+eGovernment On-Line Service Bus (eGSB), dle legislativního znění také Informační systém sdílené služby (ISSS), je unifikované rozhraní pro sdílení údajů mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy. Je součást [[nap:​referencni_rozhrani|referenčního rozhraní]] umožňující jednotlivým AIS čerpat a publikovat údaje vedené o jednotlivých subjektech práva. Pokud agenda dle zákona vede svou evidenci údajů, má povinnost publikovat svoje údaje jiným agendám skrze [[:​nap:​egsb|eGSB / ISSS]], jakožto bezpečným,​ standardním a dokumentovaným rozhraním pro oprávněné ​čtenáře. Spravuje a provozuje jej Správa základních registrů. Rozhraní [[:​nap:​egsb|eGSB / ISSS]] umožňuje:
  
-  *  Publikovat služby pro sdílení údajů týkajících se konkrétních subjektů a objektů údajů ​(poskytování služeb ISVS) +  *  Publikovat služby pro sdílení údajů týkajících se konkrétních subjektů a objektů údajů 
-  *  Využívat sdílení údajů na základě publikovaných služeb ​(využívání služeb ISVS) +  *  Využívat sdílení údajů na základě publikovaných služeb ​
-  *  Základní bezpečnostní omezení v oprávnění k výměně údajů, a to dle ohlášení agend v Registru práv a povinností (bezpečnostní matice oprávnění)+
   *  Překlad agendových identifikátorů fyzických osob, u nichž jsou vyměňovány údaje mezi jednotlivými agendami (překlad AIFO)   *  Překlad agendových identifikátorů fyzických osob, u nichž jsou vyměňovány údaje mezi jednotlivými agendami (překlad AIFO)
   *  Výměnu datových souborů s údaji o subjektech na základě pseudonymizovaných identifikátorů ve vazbě na přeložené AIFO identifikátory   *  Výměnu datových souborů s údaji o subjektech na základě pseudonymizovaných identifikátorů ve vazbě na přeložené AIFO identifikátory
-  *  Poskytování služeb reklamace, notifikace a aktualizace údajů poskytovaných službami ​ISVS+  *  Poskytování služeb reklamace, notifikace a aktualizace údajů poskytovaných službami ​AIS
   *  Zajištění nezávislého auditu výměny údajů (ukládá informace identifikující dotaz a odpověď a technický kryptografický otisk zprávy – hash)   *  Zajištění nezávislého auditu výměny údajů (ukládá informace identifikující dotaz a odpověď a technický kryptografický otisk zprávy – hash)
  
-Cílem je, aby klienti veřejné správy nebyli nuceni dokládat skutečnosti,​ o kterých veřejná správa již ví, či které vznikly dokonce na základě rozhodnutí veřejné správy. Většina skutečností potřebných pro rozhodování veřejné správy je již někde evidována, a to formou údajů v informačních systémech veřejné správy. Tyto údaje mají svůj původ a v řadě případů je již nastavena i zodpovědnost za jejich správu v příslušném AISu (příkladem je oprávnění k řízení motorového vozidla, průkaz osoby se zdravotním postižením,​ status důchodce, potvrzení o bezdlužnosti apod.). Dále existují skutečnosti,​ které sice jsou na základě rozhodování veřejné správy, nicméně nejsou dosud vedeny v AIS jako údaje (příkladem je potvrzení o studiu, dohoda o chráněné dílně apod.). Zmapováním údajů v jednotlivých agendách, které probíhá nyní v rámci nových povinností ohlašovatelů vůči RPP je postupně zjištěna základní mapa údajů evidovaných,​ vyžadovaných a poskytovaných v rámci jednotlivých agend a to, kde a jakým způsobem jsou evidovány a v jakém AIS. Tím, jak již bylo popsáno výše, vznikne základní datová mapa veřejné správy, a je tedy možné ji zanalyzovat a identifikovat ty údaje a skutečnosti,​ které jsou používány ve více agendách.+Cílem je, aby klienti veřejné správy nebyli nuceni dokládat skutečnosti,​ o kterých veřejná správa již ví, či které vznikly dokonce na základě rozhodnutí veřejné správy. Většina skutečností potřebných pro rozhodování veřejné správy je již někde evidována, a to formou údajů v informačních systémech veřejné správy. Dále existují skutečnosti,​ které sice jsou na základě rozhodování veřejné správy, nicméně nejsou dosud vedeny v AIS jako údaje (příkladem je potvrzení o studiu, dohoda o chráněné dílně apod.). Zmapováním údajů v jednotlivých agendách, které probíhá nyní v rámci nových povinností ohlašovatelů vůči ​[[nap:rpp|RPP]] je postupně zjištěna základní mapa údajů evidovaných,​ vyžadovaných a poskytovaných v rámci jednotlivých agend a to, kde a jakým způsobem jsou evidovány a v jakém AIS. Tím, jak již bylo popsáno výše, vznikne základní datová mapa veřejné správy, a je tedy možné ji zanalyzovat a identifikovat ty údaje a skutečnosti,​ které jsou používány ve více agendách
  
 Na referenčních údajích vedených v základních registrech je ověřena funkčnost principu, kdy tyto údaje a jejich změny klient nemusí dokládat, ale celá veřejná správa si tyto údaje získává prostřednictvím služeb [[nap:​iszr|ISZR]] a na základě nich pak rozhoduje. Princip sdílení údajů skrze [[:​nap:​egsb|eGSB / ISSS]] je pouze rozšířením tohoto funkčního celku i o další údaje. Na referenčních údajích vedených v základních registrech je ověřena funkčnost principu, kdy tyto údaje a jejich změny klient nemusí dokládat, ale celá veřejná správa si tyto údaje získává prostřednictvím služeb [[nap:​iszr|ISZR]] a na základě nich pak rozhoduje. Princip sdílení údajů skrze [[:​nap:​egsb|eGSB / ISSS]] je pouze rozšířením tohoto funkčního celku i o další údaje.
Řádek 19: Řádek 18:
 ^ Role^ Popis^ Co zajišťuje | ^ Role^ Popis^ Co zajišťuje |
 | Publikátor (poskytovatel)| Správce ISVS, ze kterého se poskytují údaje| Služby publikující údaje prostřednictvím [[:​nap:​egsb|eGSB / ISSS]], vychází se z agendy poskytující údaje z daného AIS | | Publikátor (poskytovatel)| Správce ISVS, ze kterého se poskytují údaje| Služby publikující údaje prostřednictvím [[:​nap:​egsb|eGSB / ISSS]], vychází se z agendy poskytující údaje z daného AIS |
-| Čtenář (uživatel)| OVM získávající údaje z jiné agendy na základě svého oprávnění v RPP| Napojení na [[:​nap:​egsb|eGSB / ISSS]] a volání služeb publikátora (i více ISVS dané agendy), využívá se překladu AIFO z agendy poskytovatele,​ čtenář volá podle AIFO své agendy |+| Čtenář (uživatel)| OVM získávající údaje z jiné agendy na základě svého oprávnění v RPP| Napojení na [[:​nap:​egsb|eGSB / ISSS]] a volání služeb publikátora (i více AIS dané agendy), využívá se překladu AIFO z agendy poskytovatele,​ čtenář volá podle AIFO své agendy ​v případě fyzické osoby. Pro právnickou osobu se žádný překlad nevyužívá. ​|
  
 V souvislosti se sdílením údajů prostřednictvím [[:​nap:​egsb|eGSB / ISSS]] platí následující aspekty: V souvislosti se sdílením údajů prostřednictvím [[:​nap:​egsb|eGSB / ISSS]] platí následující aspekty:
  
-  * Údaje jsou ohlášeny v registru práv a povinností jako údaje, které agenda zpracovává na základě zákonného zmocnění +  * Údaje jsou ohlášeny v [[nap:rpp|registru práv a povinností]] jako údaje, které agenda zpracovává na základě zákonného zmocnění 
-  * Údaj musí být vedený v AIS a vytvářený rozhodováním v rámci určité agendy veřejné správy. +  * Údaj musí být vedený v AIS
-  * Údajem se dokládá skutečnost,​ jež je důležitou rozhodnou skutečností při rozhodování veřejné správy v rámci agendy či agend.+
   * U údaje je jasné, jak vznikl, kdo je zodpovědný za jeho zápis, změny a správu, v jakém AIS je veden a jakým způsobem může být změněn či zrušen.   * U údaje je jasné, jak vznikl, kdo je zodpovědný za jeho zápis, změny a správu, v jakém AIS je veden a jakým způsobem může být změněn či zrušen.
-  * Poskytovatelem údaje je vždy správce AIS, v němž je údaj veden a evidován, a to vždy na základě zákonného zmocnění+  * Poskytovatelem údaje je vždy správce AIS, v němž je údaj veden a evidován. 
-  * Údaj je vždy vázán na subjekt práva, či objekt práva.+  * Údaj je vždy vázán na subjekt práva, či objekt práva ​v [[nap:​zakladni_registry|ZR]].
   * Bude umožněno subjektu údajů si pořídit výpis údajů jako výpis z informačního systému veřejné správy.   * Bude umožněno subjektu údajů si pořídit výpis údajů jako výpis z informačního systému veřejné správy.
  
Řádek 34: Řádek 32:
  
   - na základě souhlasu subjektu údajů (jménem subjektu údajů), nebo   - na základě souhlasu subjektu údajů (jménem subjektu údajů), nebo
-  - na základě zákonného zmocnění (z moci úřední)+  - na základě zákonného zmocnění ​vedení údajů v agendě s označením čerpání v [[nap:​rpp|RPP]] ​(z moci úřední) ​
  
 Informace k informačnímu systému sdílení údajů jsou k dispozici na [[https://​www.mvcr.cz/​clanek/​dokumentace-egsb.aspx|stránkách MV]].  Informace k informačnímu systému sdílení údajů jsou k dispozici na [[https://​www.mvcr.cz/​clanek/​dokumentace-egsb.aspx|stránkách MV]].