Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
195 - počet výskytů, Poslední úprava:
ektury úřadu jsou předmětem zájmu při sestavování modelu a jeho architektonických výstupů jako způsobu po... tefakty) architektonické výstupy. ===== Předměty modelování – architektonický metamodel ===== Metamodel je předpis a logika používání jazyka pro modelování architektury v praxi. Při tvorbě Národní architektury VS ČR budou vytvářeny modely v jazyce ArchiMate podle předem schváleného meta
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
192 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Atributy modelů, pohledů a prvků====== ===== Klasifikace dle principu Šanonu ===== *Každý úřad ... e kterého je jasně identifikovatelný (Klasifikace modelovaného úřadu) *Zcela výjimečně je možné modelovat na centrální úrovni systém, který patří k EU, nebo... étnímu úřadu. *Každý úřad má JEDEN svůj celkový model, popisující úřad jako celek ve zjednodušené formě
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
166 - počet výskytů, Poslední úprava:
né straně bude konzistentním centrálním úložištěm modelů všech úřadů a na druhé straně umožní vybraným úřadům přístup k modelovacímu nástroji. Ostatní úřady mohou modelovat ve svých vlastních nástrojích, včetně Open Source nástroj... CHI, který je zdarma. Podmínkou bude sdílet svoje modely s centrálním repozitory ve standardizovaném form
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
94 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Referenční modely a klasifikační rámce ====== Není možné srovnávat a vyhodnocovat části architekt... systémů a na jejich bázi vytvořených referenčních modelů, platných vedle architektur ústředních správních... me s dvojím významem a rozsahem pojmu „referenční model“: * Referenční model integrovaného systému řízení úřadu (RM ISŘ)- se zaměřuje na představení a udržov
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
78 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Struktura modelovaných architektur ====== Jestliže v kapitole [[nar_dokument:modelujici_urady_a_jejich_architektury|Modelující úřady a jejich architektury]] je vysvětleno „**Čí architektura se modeluje“**, co je to z pohledu architektury úřad (ente
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
64 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR====== **Přehled dimenzí klasifikace a segmentace modelů a pohledů** Všechny architektonické výstupy - modely, pohledy na ně a varianty těchto pohledů musí být... y dle jednotné sady atributů. Ať už je přístup k modelu v kterémkoli úložišti zprostředkován v menu nebo
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
51 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Modelující úřady a jejich architektury ====== ===== Rozsah modelovaných úřadů (Enterprise) a jejich architektur ===== Pro stanovení rozsahu modelování architektury úřadů je klíčové stanovit, kdo modeluje, tj. která organizace, jakou část organizace a
Slovník pojmů eGovernmentu
39 - počet výskytů, Poslední úprava:
SMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Analytické modelování |Technika, která využívá matematické modely pro předvídání chování konfigurační položky nebo služby IT. Analytické modely jsou běžně používány ve Správě kapacit a ve Správě dostupnosti. Viz Modelování. |  |ITIL v3, Slovníček termínů, definic a z
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
39 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Modely Národního architektonického plánu ====== ^Název souboru ^Popis souboru ^Typ souboru ^Odkaz... itektonické vzory| ArchiMate| {{ :architektonicke-modely:architektonicke_vzory_sdilenych_sluzeb_egov_v16_... nné architektonické vzory|XML|{{ :architektonicke-modely:vize_egov_architektonicke_vzory.xml |odkaz}}| |A... ý informační portál|ArchiMate|{{ :architektonicke-modely:agendovy_informacni_portal.archimate |odkaz}}| |
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
37 - počet výskytů, Poslední úprava:
atiky a informatizace na úrovni jednotlivých OVS. Model řízení ICT (managementu) a dohledu na ICT (govern... znamená, že i útvar ICT musí mít a aktivně užívat model dekompozice schopností či byznys funkcí (procesů ... o Metod řízení vzniknou a budou zobecněny ověřené modely jednotlivých domén architektury ICT schopnosti a... [:znalostni_baze|Znalostní bázi]] jako referenční modely a akcelerátory modelování OVS. ===== Personáln
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
36 - počet výskytů, Poslední úprava:
E, viz následující diagram, představující logický model řízení výkonnosti. V něm jsou ukazatele 3E defino... na scénáře benchmarkingu TCO s využitím účelového modelu TCO, viz následující kapitoly. ==== Východiska... nezbytné provozní výdaje (OPEX). **Zjednodušení modelu TCO pro VS** spočívá **(aktuálně)** pro většinu ... šení a jeho komponentami, viz dále kapitola 2.3.2 Model TCO – účelové členění ICT nákladů VS * podle **
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
33 - počet výskytů, Poslední úprava:
. Digitálně přívětivé legislativy. - Referenční model, architektonické vzory, tabulkové šablony a detai... eGovernmentu je povinen pro tento systém udržovat model stávající, cílové a případně přechodné architektu... amu, investičnímu záměru a projektu je dostatečný model požadovaného stavu architektury ISVS na úrovni po... úřadu (PSA)(( Z angl. Project Start Architecture, model systému pro budoucí projekt na úrovni Enterprise
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
32 - počet výskytů, Poslední úprava:
eské republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie) V modelu vlastní celkové architektury úřadu by praktickém... podporu výkonu veřejné správy. Proto je aktuální model cílového stavu byznys architektury úřadu povinným... jich věcnými správci vytvořit a udržovat aktuální model procesní, respektive funkční dekompozice úřadu a ... Mapu byznys portfolia/architektury úřadu. Tento model musí z podstaty komplexního řízení informatizace
Úvod @nar_dokument
31 - počet výskytů, Poslední úprava:
cký rámec** (NAR, tento dokument) zavádí metodiku modelování, udržování a používání popisu architektury o... t a používat místo excelů transparentní a sdílené modely. Tento dokument obsahuje popis metodiky pro tvorbu a správu modelů architektury kteréhokoli úřadu veřejné správy ČR... organizacích širokou znalostní bázi a návod, jak modelovat architekturu úřadu tak, aby se všechny jednot
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
působnosti orgánů veřejné moci v rámci agendového modelu, * údaje o údajích vedených v agendách a o jej... elementy pro [[https://archi.gov.cz/nap:agendovy_model_verejne_spravy|agendový model veřejné správy]]. Dále je zde mapa sdílitelných údajů jednotlivých agend a... é v RPP (viz. [[https://archi.gov.cz/nap:agendovy_model_verejne_spravy|Agendový model veřejné správy]]). 
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence údajů v agendě @znalostni_baze
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
The Sharing and Reuse Framework for IT Solutions @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotná digitální brána (SDG) a systém pouze jednou (OOTS) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní standard formátů pro archivaci @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
bezpecnostni_architektura @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: