Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
65 - počet výskytů, Poslední úprava:
. Studie má několik cílů, které jsou rozepsány v jednotlivých, na sebe navazujících kapitolách, jež se zabývají... alizace projektu projeví rozličně v závislosti na jednotlivých federovaných portálech a ze své povahy se týká ze... prve v budoucnu přistoupit. Co se týče realizace jednotlivých částí projektu (např. federovaných portálů), tak ... služby do PVS přidávat a které ponechat na úrovni jednotlivých agend, resp. jak služby rozdělit na federující a
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
46 - počet výskytů, Poslední úprava:
popis propojeného datového fondu, pravidla práce jednotlivých rolí (editor, publikátor, čtenář, správce, audito... strategický rámec, který bude dále rozpracován v jednotlivých oblastech (architektura informačních systémů, leg... ru fyzické osoby a dělené elektronické identity v jednotlivých agendách (Agendový identifikátor fyzické osoby). ... však není možné provádět bez potřebných oprávnění jednotlivých agend, a zvláště osobní údaje fyzických osob jsou
Informační koncepce ČR
30 - počet výskytů, Poslední úprava:
prezentována v jiné grafické podobě, jinak text u jednotlivých objektů je shodný se schváleným originálním dokum... resp. aktualizaci vlastních informačních koncepcí jednotlivých orgánů veřejné správy, s jejichž vytvářením § 5a ... čku dle DESI indexu Evropské komise a stav plnění jednotlivých cílů**.** Pokud má být vize naplněna, musí být me... lů ===== V této kapitole je definována podstata jednotlivých hlavních cílů a dílčí cíle, jimiž jsou realizován
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
> Popis architektury úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách architektury a zapracování požadavků do ... > Popis architektury úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách architektury a zapracování požadavků do ... > Popis architektury úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách architektury a zapracování požadavků do ... > Popis architektury úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách architektury a zapracování požadavků do
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Řízení jednotlivých ICT řešení ====== Zákon č. 365/2000 Sb. předpokládá, že v rámci Informační koncep... jakékoliv jiné metodiky více než vhodné. Řízení jednotlivých IS je možné popsat a návody a akcelerátory k němu... ze|znalostní báze]]. Všechny činnosti při řízení jednotlivých IS musí být vykonávány v kontextu celého úřadu a ... poskytovatelů, tak zejména z pohledu změn potřeb jednotlivých interních útvarů úřadu a očekávání klientů veřejn
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
e opakující se metody a postupy z životních cyklů jednotlivých IS, které vyžadují jednotný a centrální přístup (... dpovídají i identifikovaným fázím životního cyklu jednotlivých ICT aktiv (IS, řešení, funkčních celků), více v [... dy_dokument:rizeni_jednotlivych_ict_reseni|Řízení jednotlivých ICT řešení]] a jsou předpokladem toho, aby se individuální činnosti správy jednotlivých aktiv odehrávaly koordinovaně, v souvislostech a
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
> Popis architektury úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách architektury a zapracování požadavků do ... > Popis architektury úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách architektury a zapracování požadavků do ... > Popis architektury úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách architektury a zapracování požadavků do ... > Popis architektury úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách architektury a zapracování požadavků do
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
ci diagramů modelů předepisuje základní barevnost jednotlivých prvků v tabulkách níže. Barevnost podle RPG není ... oužívat barevné vzájemné rozdělení tzv. aspektů v jednotlivých vrstvách (aktivní prvky, chování a pasivní prvky)... Přehled vazeb ArchiMate === Přehled a vysvětlení jednotlivých vazeb obsahuje následující tabulka((Tabulka - Pře... níže (vybrané prvky) a současně po částech vždy u jednotlivých doménových metamodelů (kompletně). {{ :nar-dokum
Úvod @metody_dokument
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
díky koordinovanému úsilí o uvedení lokálních IK jednotlivých OVS do souladu s cíli, principy a zásadami IKČR((... ch podniků a agentur, řízení útvarů informatiky v jednotlivých OVS i řízení životního cyklu jednotlivých ISVS a dalších IS ve veřejné správě. Rozpracovává a navazuje na zásad... nt maximálně zestručněn, podrobnější rozpracování jednotlivých témat je obsaženo v jeho dodatcích a přílohách, p
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
měru ICT projektu, * při detailní analýze vlivu jednotlivých nákladových položek na náklady ISVS, dále také co... vého řízení, * při kapacitním plánování potřeby jednotlivých rolí v ICT útvarech, * při kalkulaci nákladů pr... i ICT průmyslu. Parametry metodiky se liší podle jednotlivých účelů použití, podrobněji popsaných v kapitole 3 ... en automaticky}} Umisťování (alokace) nákladů do jednotlivých kategorií a dalších uzlů hierarchie účelového Mod
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
pojovací uzel veřejného Internetu a datových sítí jednotlivých OVS, který zároveň plní funkci bezpečnostního a d... ačnost a nekonzistence kompetencí (zodpovědností) jednotlivých aktérů při řízení jak celého ICT VS, tak jednotlivých služeb a systémů, zejména současné nastavení: * o vzá... o zejména: * pro plánování a řízení rozvoje jednotlivých řešení (architektura) a * pro plánování a ř
Slovník pojmů eGovernmentu
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
ické identifikaci. |Jedná se o informační systémy jednotlivých orgánů veřejné moci, které jsou prostřednictvím r... EU. Zároveň tvoří jediné logické místo propojení jednotlivých operátorů telekomunikačních infrastruktur poskytu... ezpečný a spolehlivý přístup k aplikačním službám jednotlivých ISVS\\ Bezpečnou a spolehlivou publikaci aplikačních služeb jednotlivých ISVS\\ Bezpečný přístup do internetu\\ Bezpečný p
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
opisuje architekturu úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách architektury a zapracování požadavků do ... ých služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivých úřadů]], kde se požadavky popisují v celé šíři (v... gend stanovuje, jaké údaje jsou v agendě vedeny o jednotlivých subjektech/objektech práva tak jak jsou definován... tového rozhraní čerpá z definice datových položek jednotlivých ISVS, které údaje/data publikují do [[nap:propoje
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
o a efektivního řízení ICT na úrovni úřadu i jeho jednotlivých řešení. Proto je tato kapitola východiskem pro ka... m programu „Digitální Česko“, kterým byli v rámci jednotlivých resortů nově ustaveni Digitální zmocněnci ústředn... ezit, především zajištěním návazností či souběhem jednotlivých veřejných zakázek - o takové spolupráci také v [[... rnmentu ===== Stejně tak, jako metodické řízení jednotlivých agend VS spadá pod věcně příslušné ministerstvo a
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
t, v rozsahu a obsahu podle povinných náležitostí jednotlivých typů architektonických angažmá. Veškeré vytvořen... spektivy. Potřeba jednotně udržovat architektury jednotlivých OVS (tzv. lokální), společně s potřebou centrálně... k následujícím formulacím požadovaných vlastností jednotlivých architektonických úložišť. ===== Struktura obsah... novaných klasifikačních a segmentačních dimenzí v jednotlivých skupinách se nachází v Příloze 2 a ve [[:znalostn
Úvod @nar_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na vytvoření nové kategorie OVM @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní standard formátů pro archivaci @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Udělení stanoviska správcem agendy poskytující údaje @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na změnu kategorie OVM @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mezistátní komunikace informačních systémů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rizika a jejich řízení @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bankovní identita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Oznámení výkonu agendy soukromoprávním uživatelem údajů (SPUÚ) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na doplnění služeb VS do agendy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na ohlášení údajů agendy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Benchmark veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence údajů v agendě @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: