Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
212 - počet výskytů, Poslední úprava:
švého přechodu v plném slova smyslu. Vyhledávání informací Pomocí portálových řešení musí být uživatelé sch... e-li to nutné), * údržba a využívání jednotných informací a znalostí. Základní předpoklad proveditelnosti ... ze hovořit o federaci portálů, ale o centralizaci informací, dat a funkcí, které jsou uživatelům nabízeny pro... veřejná správa má v rukou celou řadu jedinečných informací, procesů nebo zdrojů, které jsou nebo mohou být p
Slovník pojmů eGovernmentu
61 - počet výskytů, Poslední úprava:
essu. FMEA je často užívána ve Správě bezpečnosti informací a v Plánování kontinuity služeb IT. |  |ITIL v3, ... ezpečnosti nebo auditů systému řízení bezpečnosti informací\\ 1. po dobu nejméně tří let, nebo\\ 2. po dobu j... SMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Bezpečnost informací |Zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací a dat. |Zachování (ochrana) důvěrnosti, integrity a
Jednotná digitální brána (SDG) a systém pouze jednou (OOTS) @znalostni_baze
35 - počet výskytů, Poslední úprava:
evropské úrovni. Zásadní vlastností poskytovaných informací, postupů a asistenčních služeb je jejich dostupno... snahu odstranit překážky způsobené nedostupností informací, které vyvstávají pro občany a podnikatele uvažuj... době usnadnění zahájení podnikání prostřednictvím informací a kontaktů, které poskytují. Vedle toho eJKM posk... mace týkající se životních událostí z Přílohy I a informací týkající se postupů z Přílohy II nařízení, a to d
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
práv a povinností je kromě jiného úložištěm všech informací potřebných k předávání údajů v rámci propojeného ... nými pravidly agendy * Prostředky pro předávání informací o změnách údajů registrovaných subjektů * Prost... le logů referenčního rozhraní * Individualizace informací pro přihlášeného a oprávněného uživatele * Umož... mbinace OVM / agenda / agendová role, a vyplývá z informací v RPP - Musí mít ve svém AIS implementována vol
IMAPS - Model hodnocení dosažené úrovně interoperability veřejné služby @znalostni_baze
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
prospěšných cílů, včetně vzájemného sdílení dat, informací a znalostí bez ohledu na jejich právní, organizač... azyčnost, zjednodušení administrativy, uchovávání informací a posouzení účinnosti a výkonnosti) společně napl... ohodnutých společných cílů prostřednictvím výměny informací a opakovaného používání služeb. Na obrázku níž... právy a podniků, Může se jednat o využití funkcí, informací ze základního registru a bezpečnostních služeb, *
Přehled právních norem se vztahem k informačním a komunikačním systémům @playgroud
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
dnotná digitální brána pro poskytování přístupu k informacím, postupům a k asistenčním službám a službám pro ... jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené form... účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu. ... |Vyhláška o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově pop
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
ými vazbami**. Metodika předpokládá, že výraznou informací, obsaženou v pohledech na model je i umístění prv... vazby** ||| |Tok\\ \\ (Flow) |Tok popisuje přenos informací z jednoho prvku k druhému, výměnu nebo transfer n... xistence a možnosti vnímání byznys objektu a jeho informací, například eletronická, hlasová, listinná, materi... í velké množství komplexních a vzájemně závislých informací.\\ \\ Efektivní komunikace cílených informací spr
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
6|Zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím]] * [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499... ]]. Klient má též právo na poskytování veřejných informací z informačních systémů úřadů, tj. informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nebo podle dalších zvláštních předpisů upravují
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
spisů a případů - sloužící ke správě dokumentů a informací propojujících jednotlivé fáze (a funkční oblasti)... aby v rámci UKM nalezl klient maximum dostupných informací o svých kontaktech a řízeních s veřejnou správou.... ndových OVS) však zprostředkuje informace o všech informacích ze vztahu klienta a veřejné správy úředník, výh... by všechny informace a znalosti úřadu, s výjimkou informací o individuálním výkonu moci v agendě a klasifikov
Přístupnost informací @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Přístupnost informací====== ===== Popis Přístupnosti informací ===== Přístupnost informací a služeb ve smyslu “accessibility” je způsob publikování a provozování tak, aby ... ránek, mobilních aplikací, informačních systémů a informací se kterými pracuje veřejnost včetně OZP - Příst
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
zainteresovaných subjektů z jiných resortů. Více informací a pravidel k řízení IT rozvojových programů, včet... okamžiku zahájení předprojektové přípravy. Více informací a pravidel k řízení portfolií IT projektů, včetně... ementovat stabilizovaný systém řízení bezpečnosti informací dle ZoKB a standardu ČSN ISO/IEC 27001:2013. V rá... m provozu a zlepšování systému řízení bezpečnosti informací. Dále by měl být kladen důraz na vyšší zapojení o
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
imi). Vzhledem k mimořádnému významu prostorových informací především pro ochranu obyvatelstva, předcházení ž... umožní sdílení a efektivní využívání prostorových informací a služeb) v Evropském společenství nazvanou INSPI... poskytování služeb pro zpřístupnění prostorových informací hraje zásadní roli směrnice evropského parlamentu... roperabilitu služeb pro zpřístupnění prostorových informací na národní úrovni je proto možné zajistit relativ
Mezistátní komunikace informačních systémů @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
ické osobě v konkrétní situaci - například výměna informací o platbě sociálního pojištění je výměna údajů vzt... vropské technické rozhraní, které umožňuje výměnu informací z národních registrů. Jedním z modulů vázaných na... modul CBE, který umožňuje automatizovanou výměnu informací o vozidle, jímž byl na území členského státu spác... ozidlo evidované v ČR. * IMI. Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) je bezpečný, mnohojazyčný o
Formulářový agendový informační systém @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
utý – požadavek je nevalidní, existuje výsledek s informací o chybě. * Probíhá zpracování – pro validní pož... ování bylo dokončeno, existuje validní výsledek s informací o výsledku zpracování. Poznámka: informace o tom... dku bude řešena samostatnými příznaky spojenými s informací o ID DZ, tj. například stav = Zamítnutý, DS o zam... údaje uvedené v těle požadavku odpovídají známým informacím: * Kombinace OVM/SPUU, agenda, činnost, AIS j
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ném a přiměřeném pro zajištění bezpečnosti sítě a informací, to jest schopnosti sítě nebo informačního systém... edevším dodržování protikorupčních pravidel. Únik informací před vypsáním veřejné zakázky lze významně omezit... ch dodavatelů a minimalizuje množství dodatečných informací. Dalším obrovským dopadem výkladu ZoZVZ z let mi... ckých cílů. === Programové financování === Více informací a potřebné akcelerátory k centrální koordinaci pr
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní standard formátů pro archivaci @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Časté otázky související s využíváním NIA @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam digitálních zmocněnců @ikcr
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Státní právnická osoba @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bankovní identita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NIA ID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
I.CA @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI @politiky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na doplnění služeb VS do agendy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: