Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
39 - počet výskytů, Poslední úprava:
novaným garantem a editorem. Mezi členskými státy EU se klade větší důraz na interoperabilitu, PPDF bu... * související externí slovníky a ontologie (např. EU ISA2 Core Vocabularies). Definice každého údaje ... ojování základních registrů//“ (2016): https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/publications/access-to-base-registries-good-practices-on-building-success
The Sharing and Reuse Framework for IT Solutions @znalostni_baze
30 - počet výskytů, Poslední úprava:
ens’ and businesses’ needs more effectively. The European Commission’s Digital Single Market Strategy... cross borders and sectors . For this purpose, the European Commission has developed the European Interoperability Framework (EIF), which provides guidance and recommendations to European public administrations on how to implement
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
29 - počet výskytů, Poslední úprava:
imečné situaci (zejména pro zahraniční osoby mimo EU), proprietární náhradu – nicméně taková skupina u... ších předpisů ZSVD, jenž je implementací Nařízení EU č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronic... dějších předpisů (výsledky kontrol); či Nařízení EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti ... souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1724 ze dne 2. října 2018, kterým se zřizuj
Elektronická fakturace @nap
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
ření důvěryhodného podpisu dle nařízení [[https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj|eIDAS č.910/2014]] * Zajištění přeshraniční interoperability e-fakturace... ládá, že „Masové přijetí elektronické fakturace v EU by vedlo k významným hospodářským přínosům a odha
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
a projekty DIA \\ 3. Informování o Interoperable Europe Act \\ 4. Informování o OOTS \\ 5. Plnění... Asseco CE | |Dušan Novotný |dusan.novotny[at]telc.eu |Město Telč | |Dušan Petráš |dusan.petras[at]dia.... one | |František Šaněk |frantisek.sanek[at]prerov.eu |Město Přerov | |František Štefela |frantisek.ste... zabezpečení | |Ivan Kejík |Ivan.Kejik[at]breclav.eu |Město Břeclav | |Ivan Pavle |ivan.pavle[at]mesto
IMAPS - Model hodnocení dosažené úrovně interoperability veřejné služby @znalostni_baze
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
?900|Obrázek}} ====Souvislosti==== [[https://ec.europa.eu/isa2/solutions/imm_en|Akční model dosažené úrovně interoperability]] je realizován s podporou [[https://ec.europa.eu/isa2/home_en|programu ISA²]]. Program ISA² je programem Evropské komise s rozpočtem ve výši 13
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
prostředí pro zajištění interoperability v rámci EU * Umožňuje bezpečný přístup k aplikačním službá... prostředí pro zajištění interoperability v rámci EU OVS přistupuje ke službám CMS pomocí portálu CMS... -1. Při zveřejnění aplikace do sítě [[https://ec.europa.eu/isa2/solutions/testa_en/|TESTA-ng]] (síť EU)((Interaktivní mapa TESTA-ng https://ec.europa.eu/
Přehled právních norem se vztahem k informačním a komunikačním systémům @playgroud
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
| |NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)|NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2018/1724|kterým se zřizuje jednotná digitální brána p... ám pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012 ... | |NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)|NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 20
Úvod @nap_dokument
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
atickou oblastí^ |[[:ikcr#Architektonicky_princip_EU_P1: Standardne_digitalizovane|Architektonický princip EU P1: Standardně digitalizované]]|[[nap:univerzalni... pisová služba]]| |[[:ikcr#Architektonický princip EU P2: Zásada „pouze jednou“|Architektonický princip EU P2: Zásada „pouze jednou“]]|[[nap:propojeny_datov
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
s veřejnou správou vyspělých zemí (severské země EU, Korea, USA, Nový Zéland a další) dosahuje 10 a v... onální řízení finančních zdrojů a využívání fondů EU je integrálním principem pro všechny OVS. Je třeb... == Evropská komise ve svém materiálu „Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020“ uvádí že: ... a občanské společnosti.“(( Dostupné z: [[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CEL
Slovník pojmů eGovernmentu
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
dat v elektronické podobě. | |Nařízení EP a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 č. 910/2014... ými jsou Internet nebo komunikační infrastruktura EU. Zároveň tvoří jediné logické místo propojení jed... prostředí pro zajištění interoperability v rámci EU\\ Umožňuje bezpečný přístup k aplikačním službám ... prostředek JMÉNO-HESLO-SMS.  |Nařízení EP a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 č. 910/2014
Národní identitní autorita @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
e a autentizace z České republiky ostatním státům EU. Ostatní státy EU musí akceptovat české identity od 13.9.2020, kdy vypršela roční lhůta pro zavedení ... jící se identitou v rámci eIDAS z členských států EU nemusí OVS řešit přihlašovací identity pro své kl... ředků, které jsou ohlášené jinými členskými státy EU v rámci eIDAS uzlů | nízká až vysoká dle daného p
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
trolních standardech NKÚ]] či v [[https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/PERF_AUDIT_MANUAL/PERF_AUDIT_MANUAL_CS.PDF|manuálu Evropského účetního dvor... ]] je elektronická identita osob uznávána v rámci EU, což podporuje architektonické principy //P5: Pře... kticky to znamená, že každý občan členského státu EU má právo kdekoliv v rámci EU právoplatně prokazov
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
ávány v kontextu celého úřadu a eGovernmentu ČR a EU, v rámci činností a postupů popsaných dále v [[me... rávních norem a předpisů, včetně norem a nařízení EU a analýza jejich vlivu na ICT prostředí OVS. * ... í úrovni (IKČR a další), s cíli a plány na úrovni EU a vytvořit vlastní cíle ICT. * Vypracování a ak... lého útvaru a úřadu, v kontextu eGovernmentu ČR a EU, viz [[metody_dokument:rizeni_na_urovni_utvaru_ic
Informační koncepce ČR
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
nových legislativních i nelegislativních opatření EU. Právní úprava na národní úrovni by měla využívat... rincipy věrně převzaté ze strategických dokumentů EU a ve druhé principy převzaté z praxe jiných úspěš... potřeb této koncepce. ==== Principy eGovernmentu EU ==== Přehled základních zásad (architektonickýc... dářskému a sociálnímu výboru regionů / Akční plán EU pro eGovernment na období 2016-2020 / Urychlování
Systémy správy dokumentů @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na doplnění služeb VS do agendy @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní standard formátů pro archivaci @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na změnu kategorie OVM @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: