Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
39 - počet výskytů, Poslední úprava:
novaným garantem a editorem. Mezi členskými státy EU se klade větší důraz na interoperabilitu, PPDF bu... * související externí slovníky a ontologie (např. EU ISA2 Core Vocabularies). Definice každého údaje ... ojování základních registrů//“ (2016): https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/publications/access-to-base-registries-good-practices-on-building-success
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
29 - počet výskytů, Poslední úprava:
imečné situaci (zejména pro zahraniční osoby mimo EU), proprietární náhradu – nicméně taková skupina u... ších předpisů ZSVD, jenž je implementací Nařízení EU č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronic... dějších předpisů (výsledky kontrol); či Nařízení EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti ... souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1724 ze dne 2. října 2018, kterým se zřizuj
Elektronická fakturace @nap
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
ření důvěryhodného podpisu dle nařízení [[https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj|eIDAS č.910/2014]] * Zajištění přeshraniční interoperability e-fakturace... ládá, že „Masové přijetí elektronické fakturace v EU by vedlo k významným hospodářským přínosům a odha
IMAPS - Model hodnocení dosažené úrovně interoperability veřejné služby @znalostni_baze
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
?900|Obrázek}} ====Souvislosti==== [[https://ec.europa.eu/isa2/solutions/imm_en|Akční model dosažené úrovně interoperability]] je realizován s podporou [[https://ec.europa.eu/isa2/home_en|programu ISA²]]. Program ISA² je programem Evropské komise s rozpočtem ve výši 13
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
Asseco CE | |Dušan Novotný |dusan.novotny[at]telc.eu |Město Telč | |Dušan Petráš |dusan.petras[at]szrc... rno | |František Šaněk |frantisek.sanek[at]prerov.eu |Město Přerov | |František Štefela |frantisek.ste... ký kraj | |Hana Rytířová |hana.rytirova[at]prerov.eu |Město Přerov | |Hana Staňkova |stankova[at]mpo.c... o Domažlice | |Ivan Kejík |Ivan.Kejik[at]breclav.eu |Město Břeclav | |Ivan Russnák |i.russnak[at]olkr
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
s veřejnou správou vyspělých zemí (severské země EU, Korea, USA, Nový Zéland a další) dosahuje 10 a v... onální řízení finančních zdrojů a využívání fondů EU je integrálním principem pro všechny OVS. Je třeb... == Evropská komise ve svém materiálu „Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020“ uvádí že: ... a občanské společnosti.“(( Dostupné z: [[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CEL
Úvod @nap_dokument
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
atickou oblastí^ |[[:ikcr#Architektonicky_princip_EU_P1: Standardne_digitalizovane|Architektonický princip EU P1: Standardně digitalizované]]|[[nap:univerzalni... pisová služba]]| |[[:ikcr#Architektonický princip EU P2: Zásada „pouze jednou“|Architektonický princip EU P2: Zásada „pouze jednou“]]|[[nap:propojeny_datov
Slovník pojmů eGovernmentu
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
dat v elektronické podobě. | |Nařízení EP a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 č. 910/2014... ými jsou Internet nebo komunikační infrastruktura EU. Zároveň tvoří jediné logické místo propojení jed... prostředí pro zajištění interoperability v rámci EU\\ Umožňuje bezpečný přístup k aplikačním službám ... prostředek JMÉNO-HESLO-SMS.  |Nařízení EP a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 č. 910/2014
Národní identitní autorita @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
e a autentizace z České republiky ostatním státům EU. Ostatní státy EU musí akceptovat české identity od 13.9.2020, kdy vypršela roční lhůta pro zavedení ... jící se identitou v rámci eIDAS z členských států EU nemusí OVS řešit přihlašovací identity pro své kl... ředků, které jsou ohlášené jinými členskými státy EU v rámci eIDAS uzlů | nízká až vysoká dle daného p
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
trolních standardech NKÚ]] či v [[https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/PERF_AUDIT_MANUAL/PERF_AUDIT_MANUAL_CS.PDF|manuálu Evropského účetního dvor... ]] je elektronická identita osob uznávána v rámci EU, což podporuje architektonické principy //P5: Pře... kticky to znamená, že každý občan členského státu EU má právo kdekoliv v rámci EU právoplatně prokazov
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
ávány v kontextu celého úřadu a eGovernmentu ČR a EU, v rámci činností a postupů popsaných dále v [[me... rávních norem a předpisů, včetně norem a nařízení EU a analýza jejich vlivu na ICT prostředí OVS. * ... í úrovni (IKČR a další), s cíli a plány na úrovni EU a vytvořit vlastní cíle ICT. * Vypracování a ak... lého útvaru a úřadu, v kontextu eGovernmentu ČR a EU, viz [[metody_dokument:rizeni_na_urovni_utvaru_ic
Informační koncepce ČR
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
nových legislativních i nelegislativních opatření EU. Právní úprava na národní úrovni by měla využívat... rincipy věrně převzaté ze strategických dokumentů EU a ve druhé principy převzaté z praxe jiných úspěš... potřeb této koncepce. ==== Principy eGovernmentu EU ==== Přehled základních zásad (architektonickýc... dářskému a sociálnímu výboru regionů / Akční plán EU pro eGovernment na období 2016-2020 / Urychlování
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
RAP center round box 100%> {{:znalostni-baze:logo_eu.png?400|logo EU}} Financováno z projektu Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů pro v... Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1724 ze dne 2. října 2018, kterým se zřizuj... ám pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012 jsou někteří gestoři, jejichž agend
Sdílené služby INSPIRE @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
vými daty jsou publikovány na [[http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/761]]. Infrastruktura INSPIRE disponuje obdobným výčtem typů služeb jako infr... dě licenčních smluv. Související nařízení Komise (EUS) č. 268/2010 pak určuje termín pro doručení dat a služeb vyžádaných orgány a institucemi EU (20 dní od podání žádosti). Prováděcí pokyny k to
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
prostředí pro zajištění interoperability v rámci EU * Umožňuje bezpečný přístup k aplikačním službá... prostředí pro zajištění interoperability v rámci EU OVS přistupuje ke službám CMS pomocí portálu CMS... 1. Při zveřejnění aplikace do sítě TESTA-ng (síť EU) jsou aplikaci přiděleny IP adresy z prostoru pro... v souladu s provozními a bezpečnostními požadavky EU pro síť TESTA-ng. Při zveřejnění aplikace do Ext
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: