Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
72 - počet výskytů, Poslední úprava:
ným bodem na roadmapě je vytvoření a implementace elektronického mandátu (zastoupení), které je již dnes ve velm... víjejícím PO nicméně jasně vyplynulo, že založení elektronické identity je pro mnohé z těch občanů, kteří zde po... Již dávno mělo být zajištěno, že podáním daňového elektronického formuláře se automaticky data dostanou jak ke z... lužeb, směřujících ke kvalitě dle ÚEP((tzv. Úplné elektronické podání, viz [[https://archi.gov.cz/nap_dokument:
Slovník pojmů eGovernmentu
34 - počet výskytů, Poslední úprava:
u agendy, využívání elektronických formulářů nebo elektronické identifikaci. |Jedná se o informační systémy jedn... účetnictví nebo řízení finančních zdrojů, systémů elektronické pošty) s požadavky zákona 365/2000 Sb. a prováděc... é či právnické osoby nebo původ a integritu dat v elektronické podobě. |Výkladový slovník kybernetické bezpečnos... é či právnické osoby nebo původ a integritu dat v elektronické podobě. | |Nařízení EP a Rady (EU) č. 910/2014 ze
Identifikace klientů veřejné správy @nap
34 - počet výskytů, Poslední úprava:
rolidi.cz/cs/2017-250#p2|Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, zavádí v §2]] povinnost provádět prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace pouze prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Tento paragraf nabývá účinnosti 1. ... řejné správy mimo systémy kvalifikovaného systému elektronické identifikace, pokud jiný zákon tuto cestu neumožň
Systémy správy dokumentů @nap
32 - počet výskytů, Poslední úprava:
eré subjekty je povinnost výkonu spisové služby v elektronické podobě v informačních systémech spravujících dokumenty (dále jen „ISSD“), tedy v systémech elektronické spisové služby (eSSL) a v samostatných evidencích... ízení (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Bezpečnost elektronické identity ====== ===== Jak zabezpečit svou e-identitu ===== e-identita je druh ... du bezpečnosti prostředků ==== Různé prostředky elektronické identifikace jsou spojeny s různou úrovní zabezpe... t) ===== V oblasti on-line transakcí s využitím elektronické identifikace a autentizace mějte na paměti, že výběr způsobu a prostředku elektronické identifikace by měl odpovídat hodnotě transakce,
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci ====== Zajištění správného obsazení identifikovaného a ... erpretovatelné přistupovaným AISem při vykonávání elektronického úkonu neboli jinými slovy autorizace klienta využívajícího elektronické (digitální) služby veřejné správy, je jedním ze z... ch může klient veřejné správy, nositel prostředku elektronické identifikace, vystupovat buď přímo za sebe, vlast
Přehled právních norem se vztahem k informačním a komunikačním systémům @playgroud
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014 |o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu. ... |eIDAS – nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu.
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základního identifikátoru fyzické osoby a dělené elektronické identity v jednotlivých agendách (Agendový identi... * **U každého správce agend** vyžadovat zajištění elektronického mandátního registru, kde oprávněná osoba dle Re... lo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresa elektronické pošty pro zasílání zvoleného okruhu informací, ... lo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresa elektronické pošty pro zasílání zvoleného okruhu informací. V
Úplné elektronické podání @nap
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Úplné elektronické podání====== ===== Popis úplného elektronického podání ===== Úplné elektronické podání (také jako "ÚEP") je možné popsat tak, že klient/občan, ale i zástupc... potřebnou agendu životní situace, prostřednictvím elektronické interakce samoobslužně kdykoli a odkudkoli či asi
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
ím úřadem | |A4265 |Služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce | |A4267 |Dohled v oblasti elektronické identifikace | |A46 |Uzavírání manželství a určování otcovstv... |A3726 |eRecept | |A4003 |Národní kontaktní místo elektronického zdravotnictví | |A4006 |Národní registr zdravot... lo |Ne | |A101 |101-1 |Obyvatel |101-1-18 |Adresa elektronické pošty |Ne | |A101 |101-1 |Obyvatel |101-1-19 |Kva
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
rchitektury_jednotlivych_uradu#Pravidla pro Úplné elektronické podání|Úplné elektronické podání - ÚEP]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotl... elky_architektury_jednotlivych_uradu#Pravidla pro Elektronické úkony a doručování|Elektronické úkony a doručování - Datové schránky]]** * **[[nap_dokument:pravidla_pro_funk
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
cká neboli digitální forma - „eGovernment“ neboli elektronické vládnutí. Na úrovni byznys architektury úřadu je ... prolidi.cz/cs/2017-250|Zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci]] * [[https://www.zakonyprolidi.c... 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce]] * [[https://www.zakonyprolidi.cz/... referenčních a agendových údajů. Dle zákona o elektronické identifikaci se provádí **identifikace** a **aute
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
rejne_spravy_cr#uplne_elektronicke_podani|úplného elektronického podání]], díky kterému občan digitálně kdykoli ... lášení je tedy umožněno přes kvalifikovaný systém elektronické identifikace v současnosti [[https://www.identita... /2004 Sb.]] povinnost vykonávat spisovou službu v elektronické podobě, tj. prostřednictvím systémů elektronické spisové služby (eSSL). Podrobné technické požadavky na aplikač
Národní identitní autorita @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
formační systém veřejné správy podporující proces elektronické identifikace a autentizace prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Zajišťuje orgánům veřejné správy s... fyzické osoby, tj. spravuje kvalifikovaný systém elektronické identifikace. * **Kvalifikovaný poskytovatel on... ení akceptace ohlášeného prostředku [[nap:nia_eop|elektronického občanského průkazu]]. Pro osoby uvedené v [[na
CzechPOINT @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
.\\ V případě, že Rejstřík trestů odpoví předáním elektronického výpisu, se tento výpis vytiskne, doplní ověřova... dání výpisu, kterou žadatel podepíše.\\ V případě elektronického výpisu žadatel převezme na místě výpis a zaplat... trestů. A zaplatí správní poplatek. |1. V případě elektronického výpisu: Žadatel převezme výpis a zaplatí správn... řiložené dokumenty k žádosti jsou konvertovány do elektronické podoby. Žádosti pak vždy spadají do správního říz
Informační koncepce ČR
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní standard formátů pro archivaci @playgroud
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání datových schránek pro autentizaci uživatelů @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Státní právnická osoba @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronické úkony a doručování @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
I.CA @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NIA ID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na změnu kategorie OVM @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na doplnění služeb VS do agendy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
1 - počet výskytů, Poslední úprava: