Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
58 - počet výskytů, Poslední úprava:
vními portálovými řešeními. ====Shrnutí definic, zejména portálu a federace==== Studie se zabývá převážně... ních předpisů (vč. všeobecně právně nezávazných). Zejména ve vztahu k technickému řešení projektu bude vhod... ch federovaných portálech a ze své povahy se týká zejména, ovšem nikoliv výlučně, portálů provozovaných OVM... časnosti existující legislativní rámec, jímž jsou zejména právní regulace portálu veřejné správy (a portálu
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
32 - počet výskytů, Poslední úprava:
e oba pohledy. Detailní informace a akcelerátory, zejména k výstupům a metodám podle životního cyklu IS při... ent, platnosti smluvní podpory poskytovatelů, tak zejména z pohledu změn potřeb jednotlivých interních útva... lužby ICT podpory výkonu veřejné správy. To platí zejména v případě ústředních správních úřadů, v jejichž o... z pozice informatiků podílet. U ostatních úřadů, zejména pak u úřadů územních samospráv je třeba přizpůsob
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
h procesů v IT. Tato kapitola pokrývá obojí, ale zejména shrnuje vybrané klíčové úlohy, postupy a metody p... ICT (governance) na úrovni OVS musí být postaven zejména na následujících klíčových principech: * Organ... ého plánování a řízení transformačních změn, tedy zejména role architektů úřadu nebo programových a projekt... ždý představený musí kontrolovat čerpání rozpočtu zejména z těchto důvodů: * Předběžná řídící kontrola d
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
ormace veřejné správy, * z rizik, spojovaných zejména v poslední dekádě s investicemi do rozvoje inform... celého ICT VS, tak jednotlivých služeb a systémů, zejména současné nastavení: * o vzájemných kompetencí... měny a neadekvátní tlak na ICT útvary, který vede zejména vysoce odborné a motivované pracovníky k odchodům... ném partnerství s dodavateli ICT řešení a služeb, zejména: * nedostatek kompetentních lidských zdrojů a
Informační koncepce ČR
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
í koncepce ČR jako zastřešující dokument obsahuje zejména: - cíle ČR v oblasti eGovernmentu a jeho pod... na, musí být metodika hodnocení eGovernmentu v ČR zejména v souladu s metodikou DESI indexu Evropské komise... zásad (architektonických principů eGovernmentu), zejména principů “data only once” a „digital by default“ ... ití dostupných externích mimorozpočtových zdrojů, zejména ESIF, které ulehčí zátěži na státní rozpočet při
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
bu popisu obrazu architektury úřadu. Kapitola se zejména zaměřuje na prvky metamodelu a na formální (předm... proč je struktura hlavních (core) prvků jaké je a zejména proč by se měla měnit do své cílové podoby. ====... duktu.\\ \\ Produkty veřejné správy jsou upraveny zejména zákony, proto byl zaveden specializovaný typ prvk... cesů jsou aplikační služby pro jiné aplikace, ale zejména pro prvky chování byznys vrstvy. **Pasivní prvky
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
, * při porovnávání variant návrhu řešení ISVS (zejména on-premise versus cloud, nebo při různých bezpečn... ch zlepšení. Pro nalezení míst ke zlepšení slouží zejména scénáře benchmarkingu TCO s využitím účelového mo... ých usnesení vlády, se ekonomické aspekty řešení, zejména limitní výše hodnoty záměru pro Žádosti o stanovi... ití peněz) a nesledují náklady (spotřebu zdrojů). Zejména náklady, pokud je lze dovodit, ale standardně nes
Slovník pojmů eGovernmentu
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
ního poznávání organizace na podporu rozhodování, zejména při plánování strategických změn, ale také na pod... ontaktní místo veřejné správy poskytující občanům zejména ověřené výpisy z informačních systémů veřejné spr... tvy architektury informačních systémů, popisující zejména konceptuální, logické a fyzické modely údajů o ob... veřejné správy |Osoba v ústředním správním úřadu, zejména na ministerstvu, která koordinuje digitalizační i
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
menty patří: - Strategie Digitální Česko a z ní zejména Informační koncepce ČR - Informační koncepce úř... aktickému používání při řízení úřadu měly sloužit zejména diagramy strategických cílů, architektonických pr... ční koncepce OVS pak musí obsahovat a zohledňovat zejména: * rozhodnutí o konsolidaci IT podpory byznys ... ry úřadu dále dělí hlavní funkce pro výkon služeb zejména externím klientům (občané a zástupci organizací),
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
osti, kde jde o spolupráci a kompetenční rozhraní zejména s: * Manažerem kybernetické bezpečnosti (dle ... rativních úkonů vyžaduje i dobrou znalost práva - zejména licenčního. Do této kapitoly je zařazena i spolu... ům výkonu služeb veřejné správy pro její klienty, zejména v podobě rostoucího podílu digitálních služeb. Ji... , evidovat, publikovat a propagovat služby úřadu, zejména ty digitální. Dále koordinovat dodávku těchto slu
Úvod @nar_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
poznávání organizace na **podporu rozhodování**, zejména při **plánování** strategických změn, ale také na... témů jsou předmětem modelování architektury, a to zejména z pohledu zodpovědnosti za tvorbu, údržbu a užití architektury. Je zde tedy zejména řečeno, **kdo modeluje**. - [[nar_dokument:stru... dnotlivé součásti architektury úřadu. Je zde tedy zejména řečeno, **co se modeluje**. - [[nar_dokument:pr
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
varu, resp. jeho vedoucích a řadových pracovníků. Zejména je třeba se zaměřit na klíčový vztah poskytovatel... ždy nutné vnímat souvislosti a potřeby celku, tj. zejména vlastního úřadu a všech jeho součástí, případného... i IT služeb než nárůst rozpočtových výdajů na ně, zejména odstraněním duplicit a přechodem na efektivnější,... a ve [[:znalostni_baze|Znalostní bázi]]. Jsou to zejména role: * **Věcný správce (služeb) ISVS** – OVS
Úvod @metody_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
agend VS, i vůči ostatním podpůrným útvarům. Ale zejména: * poskytuje argumentaci pro získání potřebné ... ré odlišnosti dané definicí samosprávy(( Jedná se zejména o tyto faktory: * každá obec či kraj jsou samos... přizpůsobován jak obsah dalších vydání MŘICT, tak zejména detailní materiály ve [[:znalostni_baze|Znalostní... iky a ostatních manažerských disciplín úřadu, zde zejména odkazy a základní pravidla z oblasti řízení bezpe
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
ím tohoto účtu – e-identity může dále komunikovat zejména se státní správou. Prostřednictvím e-identity je... at URL adresu v záhlaví internetového prohlížeče, zejména doménovou část (např. „//mojebezpecnasluzba.cz//“... nejjednodušších způsobu útoků je „hádání hesel“, zejména s dnešním světem digitálních technologii není slo... ušníků, data narození, domácí mazlíčky a podobně. Zejména pokud se podíváte na zprávy, velmi často se objev
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
ickém plánu. **Vize architektury veřejné správy zejména ukazuje, jak budou existující a dobudované pilíře... kon)]] Zákonem o základních registrech se řídí zejména situace, kdy orgán veřejné moci působící v určité... porátních i celostátních center sdílených služeb, zejména v oblastech účetnictví a rozpočetnictví, nákupu a... naplňovat ho obsahem. Byznys architektura úřadů, zejména pak přehledové mapy schopností či procesů, se sta
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Státní právnická osoba @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní standard formátů pro archivaci @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: