Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Co je a co není ISVS @znalostni_baze
51 - počet výskytů, Poslední úprava:
ko MV (OHA) k projektu ISVS nebo povinnosti podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Vzhl... SVS, u kterých vykonávají úlohu správce ve smyslu zákona o ISVS. ===== Předmět tohoto materiálu ===== Do... st pro účely výkonu veřejné správy - § 2 písm. b) zákona o ISVS. **Informační koncepce České republiky** ... v České republice na období 5 let - § 5a odst. 1 zákona o ISVS. **Navazující dokumenty Informační koncep
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
47 - počet výskytů, Poslední úprava:
munikační úřad** || |A1522 |Agenda vyplývající ze zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v obl... rmační společnosti | |A304 |Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a ... ednotného informačního místa (JIM) vyplývající ze zákona č. 194/2017 Sb. | |A926 |Agenda zákona o poštovních službách | |**Český úřad zeměměřický a katastrální**
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
35 - počet výskytů, Poslední úprava:
cích výkon agendy (Agendový informační systém dle zákona 111/2009 Sb. o základních registrech) je definová... aje “aniž by ověřoval jejich správnost” ve smyslu zákona o základních registrech pro údaje ze základních r... údaje agendového informačního systému (ve smyslu zákona o základních registrech) je možné poskytovat pouz... dy existuje pro ně přidělené ZIFO/AIFO či IČO dle zákona o základních registrech). Údaje agendových inform
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
30 - počet výskytů, Poslední úprava:
koliv nutnost vlastnit bankovní účet není v ČR ze zákona povinná. V ČR po roce 2000 a později vyrůstá gen... ích úkonů nelze vyloučit ani souvislost s úpravou zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších... Do budoucna rovněž bude třeba splňovat požadavky zákona č. 261/2021, kterým se mění některé zákony v souv... ujeme, že vůči veřejnoprávní entitě ve smyslu § 5 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @playgroud
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
ického průkazu totožnosti upravena v § 36 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Ten stanovuje, že ... zapsané nebo zpracované v cestovním dokladu podle zákona o cestovních dokladech; * řidičský průkaz, kter... bu, jakož i další údaje v ní zapsané podle tohoto zákona“; * průkaz pojištěnce, kterým se podle § 12 písm. h) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
vatelům agend**, kteří realizují úpravu agend dle zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o z... == Proč to potřebujeme ====== Pro potřeby plnění zákona o právu na digitální služby vzniká katalog služeb... hi.gov.cz/. ====== V jakém termínu ====== Podle zákona o právu na digitální služby **má vláda do 1. 2. 2... * např. služba rodičovský příspěvek vyplývá ze zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. * P
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
správné jednotky z vlastního rozhodnutí, jinde ze zákona nebo jiného předpisu. Přitom rozlišujeme následu... ikační podpory těchto činností. Tam, kde úřad ze zákona zůstává zodpovědný za určitou činnost (agendu, po... ERP, HR, nákup apod.) na druhé straně. Z pohledu zákona o archivnictví a spisové službě existuje tzv. kat... at pro některou agendu samostatnou evidenci podle zákona o archivnictví. V takovém případě musí být obě (v
Slovník pojmů eGovernmentu
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
é jsou povinny zavést bezpečnostní opatření podle zákona a není nutné jej zvládat pomocí dalších bezpečnos... h zdrojů, systémů elektronické pošty) s požadavky zákona 365/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů k to... bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny |  |zákona č. 332/2020 Sb. |§ 3 písm. b) | |** ** |Byznys |S... dý subjekt, kterému je datová schránka zřízena ze zákona a dobrovolně kterýkoliv občan, činit podání které
eGovernment cloud @nap
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
od 1. 8. 2020 regulována příslušnými ustanoveními zákona 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, kde v Hlavě VI zákona je nově zaveden mechanismus zápisu poptávek a nab... aktických zkušeností novelizace těchto ustanovení zákona s předpokládaným datem účinnosti 1. 3. 2021. Pro... Důvodem tohoto posunu je, že podle platného znění zákona musí být primárně vybudován informační systém clo
CzechPOINT @nap
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
isuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, sp... se mění některé zákony, v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky,\\ zákon č. 361/2000 Sb... stříku trestů. |Pro veřejnost. Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném zn... stříku trestů vydán. Tato žádost se archivuje dle zákona. |Žadatel o výpis z Rejstříku trestů musí mít pla
Úvod @metody_dokument
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
epubliky(( na základě zmocnění podle § 5a odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb.)) (také jako “IKČR” nebo "Informa... né IKČR(( Informační koncepce ČR dle § 5a odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb., stanoví cíle České republiky v o... kovými a obchodními organizacemi, dle § 1 odst. 1 zákona o ISVS souhrnně označuje pojmem orgány veřejné sp... éna ze [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-365|zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné
Informační systém datových schránek @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
je, zda se jedná o datovou schránku zřizovanou ze zákona, tedy automaticky, nebo o datovou schránku zřizov... S**^ Zřízena | | Orgán veřejné moci| OVM (10)| Ze zákona | | Fyzická osoba, která je v roli OVM| OVM_FO (14)| Ze zákona | | Podnikající fyzická osoba, která je v roli OVM| OVM_PFO (15)| Ze zákona | | Právnická osoba v roli OVM| OVM_PO (16)| Ze z
Státní právnická osoba @playgroud
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
á osoba ====== =====Státní právnické osoby podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné... vy a jejich povinnosti===== Pojem byl zařazen do zákona o informačních systémech veřejné správy (dále tak... ící změny. Podle čl. VIII ve spojení s čl. XXVII zákona č. 471/2022 Sb. se ustanovení týkající se státníc... bsahují jiné předpisy, např. § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZ
Stručný návod na aktualizaci oprávnění na údaje @znalostni_baze
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
postup popisuje, jak změnit oprávnění z typu „ze zákona“ na typ „dle potřeby“, - postup popisuje, jak z... ůvod jejich potřebnosti. Pokud jde o přístup dle zákona, v části „//Právní předpisy//" můžete editovat pr... endy definuje agendový zákon, zvolte oprávnění ze zákona: * pro přístup OVM k údajům – „//Oprávnění ze zákona na čtení pro OVM//“, * pro přístup SPUÚ k údajů
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
va III [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134|zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve... veními [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134|zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve... rých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.]] (dále také jako "vyhláška č. 416/2004
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Udělení stanoviska správcem agendy poskytující údaje @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je katalog služeb? @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI @politiky
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Utlumování rodného čísla a jeho využívání ve veřejné správě @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřený zdrojový kód @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence údajů v agendě @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog cloud computingu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na změnu kategorie OVM @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na vytvoření nové kategorie OVM @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr územní identifikace adres a nemovitostí @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava: