Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
110 - počet výskytů, Poslední úprava:
trálního místa služeb. * **Informačním systémem základních registrů a Informačním systémem sdílené služby –*... daje následujících typů: * Referenční údaje ze základních registrů. * Údaje z jiných agend (Agendových in... apř. zemřelé osoby po dobu před výmazem zápisu) v základních registrech. U jiných osob neexistuje tato jednoznačná vazba na záznam v základních registrech a není tedy zajištěna prvotní podmínka
Slovník pojmů eGovernmentu
44 - počet výskytů, Poslední úprava:
rčuje adresní místo, |  |Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech |§ 29 písm. h), | |** ** |Adresářová s... ačně přiřadit adresu |  |Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech |§ 29 písm. d), | |** ** |Agenda |Ucel... ního uživatele údajů |  |Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech |§2. písm. e) | |** ** |Agenda |Souhrn... e jeho souvislosti s ROS|Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech |§ 24 písm. a), | |**AIFO** |Agendový
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
31 - počet výskytů, Poslední úprava:
ím smyslu slova. Na média a správnou interpretaci základních informací se nelze příliš spoléhat a je nutné zvý... onické) služby, úkony a doručování==== Jedním ze základních pilířů právní úpravy v oblasti digitalizace služe... S upravuje rovněž právo na využívání údajů OVM ze základních registrů nebo AIS, které jsou danému OVM pro výko... m o možnosti využití systémů Informačního systému základních registrů (ISZR) a Informačního systému sdílené sl
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
ké jako AIS) a vydaný platný certifikát od správy základních registrů (také jako SZR), přičemž na čerpání údaj... ění ve svém zákoně a dle zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech, je tento subjekt oprávněn čerpat refe... ctvím vnějších služeb informačního systému správy základních registrů (také jako ISZR). Pro získávání referen... . Kromě standardních služeb, lze využít výpisy ze základních registrů podle zákona č. 111/2009 Sb., o základní
seznam_isvs4 @playgroud
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
000000 |11.02.2013 14:09:29 | |4203 |Holín správa základních registrů |Obec Holín |Nevyplněno |10000000 |50000... bod pro identifikaci a autentizaci - NIA |Správa základních registrů |Nevyplněno |42000000 |5000000 |21.08.20... 017 17:04:18 | |4309 |Service desk manager Správy základních registrů |Správa základních registrů |Správa základních registrů |43000000 |5160000 |02.07.2014 19:00:41 | |4
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
* Provozní funkce - vykonává úřad jako správu základních zdrojů pro zajištění své udržitelné existence (pr... zakonyprolidi.cz/cs/2009-111|Zákon 111/2009 Sb. o základních registrech]] zavedl jednoznačnou hierarchii agend... je agenda oprávněna při své činnosti využívat ze základních registrů a dalších agend. V rámci tohoto textu js... ce agendy při ohlášení také určuje, jaké údaje ze základních registrů či jiných agend má oprávnění při své čin
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
témech veřejné správy a zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech fakticky rozumí rozhraní pro uskutečňo... ^ Zkratka^ Popis funkčnosti | | Informační systém základních registrů| [[nap:iszr|ISZR]]| Poskytuje veškeré služby týkající se využívání údajů ze základních registrů, realizuje i služby pro editory do ZR a ... raní se: * Realizuje zápis a editace údajů do základních registrů * Provádí [[nap:editorske_ais|edito
Agendový model veřejné správy @nap
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
konu veřejné správy byl vytvořen při implementaci základních registrů ve veřejné správě. Agendový model definu... ávní uživatel údajů oprávněn k využívání údajů ze základních registrů nebo agendových informačních systémů, ... ravodajské služby, * výčet údajů vedených v základních registrech zpřístupněných prostřednictvím informačního systému základních registrů pro výkon agendy a rozsah oprávnění k př
Informační systém základních registrů @nap
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Informační systém základních registrů====== Informační systém základních registrů legislativně zakotvuje [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111|zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech]]. ISZR je informačním systémem veřejn... k datům a další činnosti. ISZR se skládá ze dvou základních rozhraní: ^ Rozhraní^ Hlavní uživatelé^ Popis fu
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
ate ==== Modelovací jazyk ArchiMate je složen ze základních stavebních kamenů, kterým se říká elementy (prvky, koncepty). Byl navržen s oporou o několik základních principů, jsou to: * tři základní architektoni... tmavě šedá – aktivní struktury **Barevnost prvků základních vrstev (domén).** Definovaná struktura metamodel... aných stereotypů).}} ==== Zjednodušený metamodel základních doporučených prvků ==== Celkový, již redukovaný
CzechPOINT @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
vacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel j... každou další max. 50 Kč |zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů | |Zákla... aždou další max. 50 Kč. |zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů | |Zákla... každou další max. 50 Kč |zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů | |Zákla
Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
5 odst. 1, větou první, zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Je vhodné uvést historické i současné... ní účinném od 1. února 2022, zavedené do zákona o základních registrech částí osmou, bodem 13., zákona č. 12/2... nynějšího znění § 5 odst. 1, věty první, zákona o základních registrech, důvodová zpráva k zákonu č. 261/2021 ... h zákonů zavádí novou koncepci využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů. Opráv
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
u občana bude veřejná správa sjednocována do dvou základních vnímaných oblastí - jako služby státu, dostupné k... prolidi.cz/cs/2009-111|Zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech]] * [[https://www.zakonyprolidi.cz/... ru nemovitostí (katastrální zákon)]] Zákonem o základních registrech se řídí zejména situace, kdy orgán veř... rovádět jednotlivé úkony, bude ztotožněna v rámci základních registrů a bude jí poskytnut identifikační prostř
Národní identitní autorita @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
ntizace včetně federace údajů o subjektu práva ze základních registrů a možnost předávání přihlašovací identit... ikace nicméně není možné využít [[nap:iszr|služby základních registrů E226 eidentitaCtiAifo]] pro překlad pseu... i informován prostřednictvím informačního systému základních registrů, protože se mu změní i [[nap:evidence_ud... ce|notifikace]] z [[nap:iszr|informačního systému základních registrů]]. ==== Nevizuální přihlašování z mobil
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
pro pseudonymizaci ===== Zákonem 111/2009 Sb. o základních registrech byl zaveden základní princip pseudonym... cké osoby (AIFO)**(§9 až §11 zákona 111/209 Sb. o základních registrech), který zajišťuje pseudonymizaci v rám... tvím komunikace s [[nap:iszr|Informačním systémem základních registrů]] a [[nap:egsb| eGON Service Bus / Infor... í úrovni ==== Na celostátní úrovni je zavedením Základních registrů založen bezpečný způsob výměny a správy
seznam_isvs1 @playgroud
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr územní identifikace adres a nemovitostí @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání datových schránek pro autentizaci uživatelů @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Utlumování rodného čísla a jeho využívání ve veřejné správě @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence údajů v agendě @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NIA ID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na ohlášení údajů agendy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Oznámení výkonu agendy soukromoprávním uživatelem údajů (SPUÚ) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: