Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
214 - počet výskytů, Poslední úprava:
kají) - dále “autoritativní původce údaje”. * **Základními registry ROB a ROS**, které jako specializované... jednoznačnou vazbu údajů na subjekt práva. * **Základním registrem RÚIAN**, který jako specializovaný Age... . * **Převodníkem ORG,** který zajišťuje převod Základního identifikátoru fyzické osoby a dělené elektroni... trálního místa služeb. * **Informačním systémem základních registrů a Informačním systémem sdílené služby
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
141 - počet výskytů, Poslední úprava:
ké správě | |**Český statistický úřad** || |A102 |Základní registr - registr osob | |A485 |Správa základního registru osob | |A687 |Sčítání lidu, domů a bytů | |A688 ... *Český úřad zeměměřický a katastrální** || |A103 |Základní registr - registr územní identifikace, adres a ne... vých poradců | |A7284 |Bankovnictví - přístupy do základních registrů | |**Ministerstvo kultury** || |A1128
Slovník pojmů eGovernmentu
79 - počet výskytů, Poslední úprava:
rčuje adresní místo, |  |Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech |§ 29 písm. h), | |** ** |Adresářová... ačně přiřadit adresu |  |Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech |§ 29 písm. d), | |** ** |Agenda |Uc... ního uživatele údajů |  |Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech |§2. písm. e) | |** ** |Agenda |Souh... e jeho souvislosti s ROS|Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech |§ 24 písm. a), | |**AIFO** |Agendov
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
76 - počet výskytů, Poslední úprava:
íčových pravidel==== Účelem dokumentu je vytýčit základní oblasti a upozornit na problémy, které bude potře... i všemožně (někdy možná nesystémově) realizovat. Základní pravidla Z obecnějších pravidel pro jednotlivé p... žba a využívání jednotných informací a znalostí. Základní předpoklad proveditelnosti pravidel byl zmíněn ji... ím smyslu slova. Na média a správnou interpretaci základních informací se nelze příliš spoléhat a je nutné z
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
44 - počet výskytů, Poslední úprava:
určitou zájmovou oblast. Rámec TOGAF rozeznává 4 základní domény architektury: byznys architektura, archite... ate ==== Modelovací jazyk ArchiMate je složen ze základních stavebních kamenů, kterým se říká elementy (prvky, koncepty). Byl navržen s oporou o několik základních principů, jsou to: * tři základní architektonické vrstvy (byznys, aplikační a technologická) a tři roz
seznam_isvs4 @playgroud
32 - počet výskytů, Poslední úprava:
000 |5000 |24.07.2012 15:25:50 | |8374 |Přístup k základním registrům města Miletín |Město Miletín |Město Mi... |5000 |5000 |08.04.2011 12:30:30 | |8493 |Přístup základním registrům obce Chomutice |Obec Chomutice |Obec C... 000 |5000 |07.04.2020 11:37:54 | |8407 |Přístup k základním registrům obce Lužany |Obec Lužany |Obec Lužany ... 000 |5000 |19.11.2019 18:02:37 | |8396 |Přístup k základním registrům obce Podhorní Újezd a Vojice |Obec Pod
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
ké jako AIS) a vydaný platný certifikát od správy základních registrů (také jako SZR), přičemž na čerpání úd... ění ve svém zákoně a dle zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech, je tento subjekt oprávněn čerpat re... ctvím vnějších služeb informačního systému správy základních registrů (také jako ISZR). Pro získávání refer... . Kromě standardních služeb, lze využít výpisy ze základních registrů podle zákona č. 111/2009 Sb., o základ
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
* Provozní funkce - vykonává úřad jako správu základních zdrojů pro zajištění své udržitelné existence (... ument:zakladni_deleni_funkci_procesu_sluzeb.png | Základní dělení funkcí, procesů a služeb úřadu}} Referenč... zakonyprolidi.cz/cs/2009-111|Zákon 111/2009 Sb. o základních registrech]] zavedl jednoznačnou hierarchii age... je agenda oprávněna při své činnosti využívat ze základních registrů a dalších agend. V rámci tohoto textu
Informační systém základních registrů @nap
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Informační systém základních registrů====== Informační systém základních registrů legislativně zakotvuje [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111|zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech]]. ISZR je informačním systémem veře... tvím je zajišťováno sdílení dat mezi jednotlivými základními registry navzájem, základními registry a agendo
CzechPOINT @nap
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
vacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel... je spravován Ministerstvem spravedlnosti ČR. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o ins... ti a financování, ve znění pozdějších předpisů | |Základní registry |Výpis údajů z registru obyvatel (ROB) –... každou další max. 50 Kč |zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů | |Zák
Agendový model veřejné správy @nap
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
konu veřejné správy byl vytvořen při implementaci základních registrů ve veřejné správě. Agendový model defi... ní rámce pro fungování orgánů veřejné moci, ale i základní rámce pro realizaci procesů jako činností a pro e... ávní uživatel údajů oprávněn k využívání údajů ze základních registrů nebo agendových informačních systémů, ... ravodajské služby, * výčet údajů vedených v základních registrech zpřístupněných prostřednictvím infor
Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů @znalostni_baze
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
a informační agenturou jakožto správcem [[nap:rpp|základního registru agend, orgánů veřejné moci, soukromopr... lů údajů a některých práv a povinností (dále jen „základní registr práv a povinností“ nebo „RPP“).]] Oprávn... né moci, a to ve vztahu k [[nap:zakladni_registry|základním registrům]] i agendovým informačním systémům, je... 5 odst. 1, větou první, zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Je vhodné uvést historické i součas
Informační koncepce ČR
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
nformačních systémech veřejné správy a jedná se o základní dokument obsahující především: * Architektoni... * Zásady pro řízení ICT ve veřejné správě * Základní koncepční povinnosti pro budování, rozvoj a provo... ncepce České republiky (dále také jako „IKČR“) je základním dokumentem, který stanovuje na základě zmocnění ... y jako celku. Informační koncepce ČR představuje základní obsahový rámec pro vytvoření, resp. aktualizaci v
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
témech veřejné správy a zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech fakticky rozumí rozhraní pro uskuteč... ^ Zkratka^ Popis funkčnosti | | Informační systém základních registrů| [[nap:iszr|ISZR]]| Poskytuje veškeré služby týkající se využívání údajů ze základních registrů, realizuje i služby pro editory do ZR ... raní se: * Realizuje zápis a editace údajů do základních registrů * Provádí [[nap:editorske_ais|edi
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
atří práce v elektronické spisové službě, využití základních registrů, povinnosti při správě dat (bezpečnost... ládá z fází. {{ :metody-dokument:image5.jpg?600 |Základní fáze životního cyklu ICT služby VS a jejich návaz... definován, koncipován. Jsou stanoveny jeho cíle a základní podmínky. To se odehrává ve fázi ŽC IS č. 1-Strat... (a jejich změn). Popis fáze uvádí, kromě jiného, základní povinnosti, jak postupovat z pozice útvaru ICT př
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr územní identifikace adres a nemovitostí @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mezistátní komunikace informačních systémů @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotná digitální brána (SDG) a systém pouze jednou (OOTS) @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání datových schránek pro autentizaci uživatelů @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předávání obsahu datového fondu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Časté otázky související s využíváním NIA @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na ohlášení údajů agendy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NIA ID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metody řízení ICT veřejné správy ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Oznámení výkonu agendy soukromoprávním uživatelem údajů (SPUÚ) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na vytvoření nové kategorie OVM @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence údajů v agendě @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postupy při tvorbě a hlášení metrik @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava: