Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
73 - počet výskytů, Poslední úprava:
atele vůči OVM (a opačně), je pro takové úkony na základě současné právní úpravy nezbytné zajistit soulad s... esení vlády č. 644 ze dne 15. června 2020. Ta, na základě zmocnění dle ZISVS, stanovuje vůči povinným subje... (50 MB). ==== Identifikace a autentizace==== Na základě ZPDS musí být uživateli služby umožněno provést s... pem se zaručenou identitou ve smyslu § 2 ZISVS na základě zvláštního právního předpisu pro příslušnou státn
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
50 - počet výskytů, Poslední úprava:
* **Agendovými informačními systémy**, které na základě výkonu agend zajišťují vytváření údajů o subjekte... údajů propojeného datového fondu lze provádět na základě **přímé** či **nepřímé** vazby * **Přímá vazba... O) je možné poskytovat pouze jako informativní na základě identifikace subjektu dle údajů. * Údaje je v r... dentifikátorem tak, aby nemohlo dojít k záměně na základě chybné interpretace názvu. Součástí Globální arc
CzechPOINT @nap
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
nost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou parametrů – identifikačního čísla organizace... požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě\\ • listu vlastnictví,\\ • seznamu nemovitostí,\\... požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.... členského státu EU, v němž žadatel pobýval.\\ Na základě podepsané písemné žádosti odešle pracovník Czech
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
ostupné doplňování funkcí informačního systému na základě zhodnocení jeho stavu a potřeb a/nebo na základě vnějšího impulsu - strategické a legislativní změny, nebo... jména vedení úřadu a potřeb odborných oddělení na základě komunikace s věcnými garanty jednotlivých odborný... í databáze (Best Practice)** * Provozovatel na základě reportů dohledového centra (HelpDesk): * zprac
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
ěnách osobních údajů** v ZR. Čtení údajů ze ZR na základě obdržení notifikační informace o změně údajů je *... lučuje možnost načtení údajů i kdykoliv jindy, na základě vyžádání SPUÚ. K oběma scénářům je neopominutelně... kument doporučuje **SPUÚ k volání služby pouze na základě následujících kombinací osobních údajů a to nejlé... i**. **Pokud by SPUÚ ztotožňoval klienty pouze na základě minimálních kombinací osobních údajů uváděných v
Veřejný datový fond @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
anovení (v budoucnu jako odkaz do eSeL), na jehož základě není údaj přístupný veřejnosti (resp. seznam tako... ubjekt práva evidovaný v základních registrech na základě oprávnění evidovaných v [[nap:rpp|RPP]]. Veřejné ... nap:propojeny_datovy_fond|PPDF]], ale vždy jen na základě oprávnění a ve vazbě na konkrétní subjekt práva. ... Pro tento přístup ale platí, že je možný pouze na základě definovaných oprávnění konkrétním subjektům práva
Slovník pojmů eGovernmentu
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
00 Sb. následně akreditací myslí postup, na jehož základě se vydává osvědčení o tom, že právnické nebo fyzi... zásadě na všech internetových stránkách, a to na základě dotazu uživatele na jakékoliv téma v podobě klíčo... sdílení informací a znalostí mezi organizacemi na základě výměny údajů mezi jejich systémy. |Systémy mohou ... iní orgány veřejné moci vůči uživatelům služeb na základě právního předpisu nebo v důsledku žádosti uživate
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
o veškeré role, do kterých v rámci služby může na základě aktuální životní situace ve vztahu k veřejné sprá... povat buď přímo za sebe, vlastním jménem, nebo na základě platného oprávnění nebo zmocnění k zastupování ge... ovala mandáty k zastupování jedné osoby druhou na základě různých titulů a mandáty definující kvalifikaci o... itulu) lze rozdělit na tři základní typy: * na základě zákona (přímo), např. zastupování: * členem s
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
nebo objektu práva * Využívat sdílení údajů na základě publikovaných služeb * Překlad agendového ide... * Výměnu datových souborů s údaji o subjektu na základě pseudonymizovaných identifikátorů ve vazbě na pře... eřejná správa již ví, či které vznikly dokonce na základě rozhodnutí veřejné správy. Většina skutečností po... vy. Dále existují skutečnosti, které sice jsou na základě rozhodování veřejné správy, nicméně nejsou dosud
Národní identitní autorita @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
to místě upozornit, že pomocí údajů obdržených na základě využití prostředku pro elektronickou identifikaci... polehnutí se na základní osobní údaje obdržené na základě využití prostředku pro elektronickou identifikaci... ávce informačního systému * **Autorizace** – na základě údajů o identifikované a autentizované osobě a da... hnický správce informačního systému, vždy však na základě podkladů věcných správců). Tuto svoji zodpovědnos
Agendový model veřejné správy @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
předpisů a označení jejich ustanovení, na jejichž základě orgán veřejné moci vykonává svoji působnost, nebo na jehož základě je soukromoprávní uživatel údajů oprávněn k využí... ího předpisu a označení jeho ustanovení, na jehož základě je orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživate... ukromoprávní uživatel údajů| Subjekt, který má na základě zákona oprávnění k přístupu k údajům v základních
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
vé schránky zřízeny automaticky, všem ostatním na základě jejich žádosti. Požádat o výpisy může každý, kdo ... pce. * Za subjekt práva může žádat zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. ... může žádat subjekt práva (fyzická osoba). * Na základě žádosti dojde k podání **návrhu** na změnu refere... ba nebo statutární orgán právnické osoby). * Na základě žádosti podává žadatel **návrh** na změnu referen
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ntitní autorita. ==== Klíčové nedostatky ==== Na základě provedeného [[znalostni_baze:benchmarkverejnespra... příčin, a to tak, aby byla ihned aplikovatelná na základě platných strategických dokumentů schválených vlád... každý záměr na změnu (a většinou i na výdaje) na základě poctivého finančního a nefinančního porovnání hod... rioritizaci projektů rozvoje na národní úrovni na základě jejich přínosů pro plnění celonárodních (republik
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
y. * Na závěr uveďte plán digitalizace úkonů na základě rozhodnutí odpovědných manažerů. * Pokud plán... rajskému úřadu příslušnému podle místa skládky na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. * Každá slu... rajskému úřadu příslušnému podle místa skládky na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. V tomto přípa... elevantní z hlediska Jednotné digitální brány Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1
Úvod @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ění cílů Informační koncepce České republiky(( na základě zmocnění podle § 5a odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb... (také jako "orgán veřejné správy" nebo „OVS“). Na základě tohoto zákona je dle § 5a odst. 1 vytvářena Infor... ivotního cyklu ISVS v daném OVS a jeho rezortu na základě zákonných postupů. Dalším zásadním přínosem toho... ickou záštitou pro OVS.“ Naplnění cíle 5.2 je na základě kompetenčního zákona plně v pravomoci Ministerstv
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Technická specifikace platební brány @playgroud
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rizika a jejich řízení @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Utlumování rodného čísla a jeho využívání ve veřejné správě @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na změnu kategorie OVM @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na vytvoření nové kategorie OVM @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Podrobný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Oznámení výkonu agendy soukromoprávním uživatelem údajů (SPUÚ) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bankovní identita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
I.CA @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je katalog služeb? @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na přihlášení do AIS RPP Působnostní @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: