Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
66 - počet výskytů, Poslední úprava:
ešení a zajistit pro ně vyhledávání jako službu s využitím těch IT partnerů, jejichž služby poskytují potře... užbami. Mohou být nalezeny další oblasti vhodné k využití při naplňování strategie Portál veřejné správy, ... im dává důvěryhodnost a umožňuje jejich opakované využití. Komponenty musí být sdílené a hierarchicky řízen... portálových řešení v oblastech: * dostupnost a využití sdílených centrálních služeb a SW komponent * r
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
30 - počet výskytů, Poslední úprava:
ojem zabezpečení osobních údajů fyzických osob je využití dělené identity, kde fyzická osoba je v každém Ag... , který je chráněn proti neoprávněnému přístupu a využití. Tento záznam musí být opatřen technickými prostř... udržuje datový fond tohoto AIS v aktuálním tvaru využitím procesů vyrozumívání o změnách údajů na propojen... uživatele AIS nijak nezatěžuje. Druhým způsobem využití údajů je standardní forma žádosti o výdej údajů (
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
28 - počet výskytů, Poslední úprava:
celků a tematických oblastí veřejné správy ČR]]. Využití a popis k přístupu k agendovému modelu VS popíše ... celků a tematických oblastí veřejné správy ČR.]] Využití a popis k přístupu k elektronické identifikaci kl... celků a tematických oblastí veřejné správy ČR.]] Využití a popis k přístupu k propojenému datovému fondu p... celků a tematických oblastí veřejné správy ČR.]] Využití a popis k přístupu k veřejnému datovému fondu pop
Informační koncepce ČR
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
a jednotného systému informování veřejnosti:\\ \\ Využitím portálu veřejné správy s novou funkcí federalizo... eřejné moci z jednoho kontaktního bodu s možností využití oborových expertů jednotlivých resortů (případně ... ručení) a služeb úplného elektronického podání, s využitím elektronické identifikace subjektu práva.\\ \\ P... lů a svojí universálností poslouží všude tam, kde využití ostatních kanálů nebude efektivní.| |1.4
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
ehrávání modelů úřadů do centrálního repozitory s využitím výměnného formátu The Open Group ArchiMate File ... iMate pro komunikační infrastrukturu, zdroj: MV s využitím (The Open Group, 2017)}} Pro běžné použití ve z... byla vybrána s výhledem na jejich další praktické využití. Jejich přehled se nachází ve Znalostní bázi NA V... iska Přehledu čtyřvrstvé architektury, zdroj MV s využitím (The Open Group, 2017)}} Ostatní prvky metamode
Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy @znalostni_baze
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
žití, podrobněji popsaných v kapitole 3 - Způsoby využití ukazatele TCO v řízení ICT. ===== Základní výcho... výkonnosti. V něm jsou ukazatele 3E definovány((S využitím: //IMPLEMENTATION GUIDELINES FOR PERFORMANCE AUD... epšení slouží zejména scénáře benchmarkingu TCO s využitím účelového modelu TCO, viz následující kapitoly. ... tí ukazatele TCO ISVS je upuštění od požadavku na využití plné struktury účelového členění nákladů (strom).
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
ilníky patří práce v elektronické spisové službě, využití základních registrů, povinnosti při správě dat (b... určující. - Doporučené metody – metody, jejichž využití je pro danou fázi doporučeno. - Legislativní za... ní jeho služby, se řídí jako program a projekt, s využitím projektových rolí, tak část strategických přípra... ho programu či projektu se musí dít v souladu a s využitím metod a nástrojů plánování programů, projektů a
Slovník pojmů eGovernmentu
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
|  | |** ** |Digitalizace |Proces, který umožňuje využití všech možností digitálních technologií pro zefekt... společenskou změnu, která je v principu spojena s využitím digitalizace a internetu, s rozvojem robotizace ... použitelné. |Veřejná správa poskytující služby s využitím možností informačních a komunikačních technologi... ým úředníkům. Veřejná správa poskytující služby s využitím možností informačních a komunikačních technologi
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
- Hledisko míry (a potenciálu) vymístění funkcí a využití sdílených služeb na místo individuálních funkcí. ... = Hledisko míry (a potenciálu) vymístění funkcí a využití sdílených služeb na místo individuálních funkcí =... nění údajů z [[nap:propojeny_datovy_fond|PPDF]] s využitím [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_vere... ní totožnosti, lze umožnit prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace pouze prostřednictvím
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
veřejnost) ===== V oblasti on-line transakcí s využitím elektronické identifikace a autentizace mějte na... všude ve spotřebitelských službách – i proto, že využití více faktorové nebo vícestupňové autentizace bývá... . Pokud můžete, převeďte dodatečnou autentizaci s využitím mobilu na mobilní aplikaci a zabezpečte její spu... yption jak u mobilního zařízení, tak počítače) za využití silného hesla. Šifrováním prostoru/harddisku/úlož
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů @znalostni_baze
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů ====== * Tento návod popisuje aktualizaci záložky //„Využití veřejných údajů“// v agendovém informačním systém... epodléhá žádnému schvalování. * Účelem evidence využití veřejných údajů je základní přehled o jejich využ... AISP]]). V //„Katalog agend“// zvolte //„Ohlášení využití veřejných údajů“//. Na nové obrazovce zadejte ale
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
*Český báňský úřad** || |A1089 |Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) | |A1107 |Záko... |A103 |103-18 |Stavební objekt |103-18-5 |způsob využití stavebního objektu |Ano | |A103 |103-18 |Stavební... Pozemek v podobě parcely |103-20-4 |druh a způsob využití |Ano | |A103 |103-20 |Pozemek v podobě parcely |1... čanského průkazu |117-1-54 |Data pro elektronické využití občanského průkazu nebo údaje o těchto datech |Ne
Formulářový agendový informační systém @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
kladu vyřizují žádosti o výpisy údajů, přehledy o využití údajů apod. FAIS má rozhraní na [[nap:system_spra... edy celého PPDF * Sestavování přehledu výpisu využití údajů zasílaného do datové schránky subjektu práv... k údajům a výdej jednotlivých údajů - FAIS po využití služeb ISZR sestaví odpověď, a tu v daném formátu... vé schránky žadatele. FAIS není primárně určen k využití agendovými informačními systémy, ale ke zpracován
Portál občana a portál veřejné správy @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
m na 3 stupních: - Proklik na vlastní řešení s využitím Single Sign-On. Obsahuje pouze vlastní prostor n... mační dlaždici, skrze kterou se klient dostane, s využitím principu Single Sign-On a zapojení do [[nap:elek... 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, a to s využitím občanského průkazu s elektronickou částí (pouze ... né od 1. 7. 2018, nevyžadována registrace) nebo s využitím identifikačního prostředku Jméno, heslo a SMS (n
Národní identitní autorita @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
otožnění osoby, která prokazuje svoji totožnost s využitím autentizačních prostředků (prostředků pro elektr... lánováno i poskytování služeb jako "Back-end" pro využití překladů identity a identifikátorů za pomoci [[na... kódů|Značná |Mobilní klíč eGovermentu představuje využití přihlašování bez potřeby zadávání dalších ověřova... .cz/cs/obcane/bankID.html]] |Ne | === Statistiky využití identitních prostředků === <WRAP center round in
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bankovní identita @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní standard formátů pro archivaci @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr územní identifikace adres a nemovitostí @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
I.CA @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání datových schránek pro autentizaci uživatelů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřený zdrojový kód @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mezistátní komunikace informačních systémů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NIA ID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Politika souborů cookies
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na změnu kategorie OVM @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na doplnění služeb VS do agendy @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: